Woningwet 1962

[Regeling vervallen per 01-07-2008.]
Geldend van 28-12-2005 t/m 30-06-2008

Wet van 12 juli 1962 tot vaststelling van nieuwe voorschriften omtrent de volkshuisvesting

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het gewenst is bij de wet nieuwe voorschriften omtrent de volkshuisvesting vast te stellen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk II. Voorschriften betreffende het bouwen, slopen, gebruik en onderhoud

[Vervallen per 01-07-2008]

Afdeling 1. De bouwverordening

[Vervallen per 01-07-2008]

Hoofdstuk III. Bijzondere bevoegdheden

[Vervallen per 01-07-2008]

Afdeling 1. Aanschrijving tot het treffen van voorzieningen

[Vervallen per 01-07-2008]

Afdeling 2. Onbewoonbaarverklaring

[Vervallen per 01-07-2008]

Hoofdstuk IV. Vergunningen

[Vervallen per 01-07-2008]

Hoofdstuk V. Voorziening in de woningbehoefte

[Vervallen per 01-07-2008]

Hoofdstuk VI. Organen en diensten voor de volkshuisvesting

[Vervallen per 01-07-2008]

Afdeling 2. Het staatstoezicht op de volkshuisvesting

[Vervallen per 01-07-2008]

Hoofdstuk VII. Dwang- en strafbepalingen

[Vervallen per 01-07-2008]

Hoofdstuk VIII. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-07-2008]

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Het Loo , 12 juli 1962

JULIANA.

De Minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid,

J. VAN AARTSEN.

De Minister van Justitie,

A. C. W. BEERMAN.

De Minister van Financiën,

J. ZIJLSTRA.

Uitgegeven de zevende augustus 1962.

De Minister van Justitie,

A. C. W. BEERMAN.

Terug naar begin van de pagina