Nieuwe voorschriften ter uitvoering van artikel 8 van de Veewet

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 18-11-1959 t/m 31-12-2005

Nieuwe voorschriften ter uitvoering van artikel 8 van de Veewet

De Minister van Landbouw en Visserij,

Gelet op artikel 8 van de Veewet,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

  • 1 Het is aan ondernemers van inrichtingen, waar melk van vee van verschillende eigenaren wordt verwerkt, verboden melk en uit melk verkregen produkten, met uitzondering van onvermengde kaaswei, als veevoeder voorhanden te hebben, te vervoeren of af te leveren, tenzij deze bij toepassing van de fosfataseproef volgens de methode Scharer een negatieve reactie vertonen.

  • 2 Onder „onvermengde kaaswei” in het vorige lid wordt verstaan: de vloeistof, welke vrijkomt bij de verwerking van gestremde melk tot kaas, ongeacht of aan deze vloeistof melkvet is onttrokken of water is toegevoegd.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De beschikking van 24 september 1947, nr. 196/91 W, afdeling Juridische Zaken L, Stcrt. 185, ter uitvoering van artikel 8 van de Veewet, wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag, volgend op die harer bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 13 november 1959

De

Minister

van Landbouw en Visserij,

V. G. M. Marijnen

Naar boven