Algemene wet inzake rijksbelastingen

Geraadpleegd op 29-06-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Financiën
Afkorting AWR
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0002320
Rechtsgebied Belastingrecht | Formeel belastingrecht
Overheidsthema Belastingen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit basisregistratie personen
 2. Aanpassingsbesluit Uitvoeringsbesluit accijns
 3. Aanpassingsbesluit uitvoeringsbesluiten Belastingplan 2002
 4. Aanpassingsbesluit van enige uitvoeringsbesluiten (belastingherziening 2001)
 5. Aanpassingsregeling Zorgverzekeringswet
 6. Belastingregeling voor het land Nederland
 7. Besluit paritaire commissie ontheffing geheimhoudingsplicht fiscale integriteit
 8. Besluit voorkoming dubbele belasting 2001
 9. Besluit voorkoming dubbele belasting Nederland en Indonesië
 10. Besluit voorkoming dubbele belasting Nederland en Taiwan
 11. Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belasting zware motorrijtuigen, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet en enkele bedragen van bestuurlijke boeten 2015
 12. Bijstellingsregeling indirecte belastingen, Provinciewet en enkele bedragen van bestuurlijke boeten 2020
 13. Invoeringsregeling accijns
 14. Mandaatbesluit inzake bezwaarschriften w.o.z.-beschikking
 15. Regeling Aangiftebiljet heffing industrielawaai 1986
 16. Regeling bekendmaking percentage heffingsrente en invorderingsrente bij belastingen
 17. Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
 18. Regeling openbaarmaking vergrijpboeten
 19. Regeling toepassing Algemene wet inzake rijksbelastingen voor de verontreinigingsheffing rijkswateren
 20. Uitvoeringsbeschikking dividendbelasting 1965
 21. Uitvoeringsbeschikking kansspelbelasting
 22. Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968
 23. Uitvoeringsbesluit accijns
 24. Uitvoeringsbesluit Algemene wet inzake rijksbelastingen 1964
 25. Uitvoeringsbesluit motorrijtuigenbelasting 1994
 26. Uitvoeringsbesluit verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken
 27. Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994
 28. Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003
 29. Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 30. Verontreinigingsheffing rijkswateren
 31. Wijziging Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 (2008)
 32. Wijziging van enige fiscale uitvoeringsregelingen
 33. Wijziging van enige uitvoeringsregelingen
 34. Wijzigingsbesluit Algemene douanewet, enz. (belastingen)
 35. Wijzigingsbesluit Besluit voorkoming dubbele belasting 1989
 36. Wijzigingsbesluit besluit voorkoming dubbele belasting 1989 (aanpassing wijze waarop vermindering ter voorkoming van dubbele belasting wordt verleend voor passieve winst uit buitenlandse onderneming)
 37. Wijzigingsbesluit Besluit voorkoming dubbele belasting 1989 (maatregelen met het oog op het fiscale vestigingsklimaat)
 38. Wijzigingsbesluit enige fiscale Uitvoeringsbesluiten (2008)
 39. Wijzigingsbesluit enige fiscale uitvoeringsbesluiten (2012)
 40. Wijzigingsbesluit enige fiscale uitvoeringsbesluiten (2013)
 41. Wijzigingsbesluit enige uitvoeringsbesluiten (belastingen en enige andere besluiten)
 42. Wijzigingsbesluit enige uitvoeringsbesluiten (belastingen en enige andere besluiten)
 43. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz.
 44. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz. (belastingen en toeslagen)
 45. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz. (belastingen)
 46. Wijzigingsregeling Algemene douaneregeling, enz. (militaire vrijstellingen)
 47. Wijzigingsregeling diverse fiscale uitvoeringsregelingen
 48. Wijzigingsregeling diverse Uitvoeringsregelingen Ministerie van Financiën
 49. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2007
 50. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2010
 51. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2011
 52. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2013
 53. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen en invoering regeling toepassing art. 122ca Wet financiering sociale verzekeringen
 54. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2015 (fiscaliteit, toeslagen en douane en Wet op de accijns)
 55. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2017 (belastingen en toeslagen)
 56. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2018 (belastingen en toeslagen)
 57. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2019 (belastingen en toeslagen)
 58. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2020 (belastingen en toeslagen)
 59. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2021 (belastingen en toeslagen)
 60. Wijzigingsregeling fiscale uitvoeringsregelingen en overige uitvoeringsregelingen
 61. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994
 62. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 (2013)
 63. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003, enz. (aanpassingen organisatie en besturingsmodel Belastingdienst)
 64. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003, enz. (instelling Landelijk kantoor Belastingregio’s)
 65. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 1990, enz.
 66. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2002)
 67. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2013)
 68. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2015)
 69. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (juni 2012)
 70. Wijzigingsregeling Wet op de accijns, enz.
 71. Wijzigingsregeling Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 en enige uitvoeringsregelingen (belastingen en toeslagen)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing bezwaarschriften tegen aanslagen inkomstenbelasting als massaal bezwaar
 2. Algemene wet inzake rijksbelastingen, erfbelasting, tijdelijke maatregel belastingrente
 3. Algemene wet inzake rijksbelastingen, inkomstenbelasting, tegemoetkoming belastingrente vanwege verlenging aangiftetermijn 2020
 4. Algemene wet inzake rijksbelastingen, voorschrift informatie fiscus/banken
 5. Besluit Beroep in Belastingzaken
 6. Besluit Fiscaal Bestuursrecht
 7. Besluit noodmaatregelen coronacrisis
 8. Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter
 9. Gedragslijn bij strafbare feiten begaan door ambtenaren van de Belastingdienst in functie
 10. Inkomstenbelasting, aanwijzing bezwaarschriften tegen aanslagen inkomstenbelasting 2020 als massaal bezwaar
 11. Inkomstenbelasting, giften en algemeen nut beogende instellingen
 12. Inkomstenbelasting, loonbelasting, Besluit voorkoming dubbele belasting 2001; fictieve onderworpenheid
 13. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, dividendbelasting, Algemene wet inzake rijksbelastingen, commanditaire vennootschap; het toestemmingsvereiste
 14. Invordering, tijdelijk uitstelbeleid in verband met een verzoek om BTW-teruggaaf uit een andere EU-lidstaat
 15. Tijdelijk besluit uitstel voldoening maandaangifte vergunninghouders bpm
 16. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting, diverse fiscale gevolgen van zetelverplaatsing van een naar Nederlands recht opgericht lichaam
 17. Vergoeding kosten van bezwaar tegen voorlopige aanslagen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2001
 18. Voorkoming van dubbele belasting, voorkoming onder de toepassing van de belastingverdragen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Algemene douanewet
 2. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 4.4
 3. Aanpassingswet Wet waardering onroerende zaken
 4. Aanwijzing afpakken
  Tekst: tekst
 5. Aanwijzing opsporingsbevoegdheden
  Tekst: tekst
 6. Aanwijzing vorderen gegevens derdengeldenrekening notaris
  Tekst: tekst
 7. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel: 2.46
 8. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 3
 9. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikelen: 8a, 15
 10. Algemene wet inzake rijksbelastingen, erfbelasting, tijdelijke maatregel belastingrente
  Tekst: tekst
 11. Belastingen op milieugrondslag
  Tekst: tekst
 12. Belastingplan 2012
  Artikel: XXXIV
 13. Beleidsregel 06-01 betrouwbaarheid personen ex Wet toezicht accountantsorganisaties en Besluit toezicht accountantsorganisaties
  Bijlagen: A1, D
 14. Beleidsregel betrouwbaarheidstoetsing
  Bijlagen: A1, D
 15. Beleidsregel toetsing vergunningen personenvervoer aan de Wet Bibob
  Artikelen: 2.1.3, 2.3.3
 16. Beleidsregel van de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) toetsing vergunningen beroepsgoederenvervoer over de weg aan de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob)
  Artikelen: 5, 9, 13
 17. Beleidsregel vaststelling gewijzigde eindtermen theoretische accountantsopleiding 2008
  Tekst: tekst
 18. Besluit Beroep in Belastingzaken
  Tekst: tekst
 19. Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst
  Structuurtekst: structuurtekst
 20. Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst/Toeslagen
  Tekst: tekst
 21. Besluit Fiscaal Bestuursrecht
  Tekst: tekst
 22. Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
  Bijlage: C
 23. Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft
  Bijlage: bijlage
 24. Besluit Onderlinge overlegprocedures
  Tekst: tekst
 25. Besluit basisregistratie personen
  Artikel: 31
 26. Besluit ex artikel 7, tweede lid, Algemene termijnenwet
  Bijlage: behorende bij het Koninklijk besluit tot vaststelling van een lijst van wetten en algemene maatregelen van bestuur, waarin termijnen zijn gesteld, voor welke de Algemene termijnenwet vervroegd in werking treedt
 27. Besluit fiscale eenheid 2003
  Artikel: 8
 28. Besluit gegevensverstrekking Wet waardering onroerende zaken
  Artikel: 5
 29. Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening
  Artikelen: 13, 14
 30. Besluit heffing van omzetbelasting ter zake van vouchers, waardebonnen en zegels
  Tekst: tekst
 31. Besluit heffingskortingen
  Tekst: tekst
 32. Besluit inrichtingseisen bpm en mrb
  Tekst: tekst
 33. Besluit noodmaatregelen coronacrisis
  Tekst: tekst
 34. Besluit noodmaatregelen coronacrisis
  Tekst: tekst
 35. Besluit politiegegevens
  Artikel: 4:2
 36. Besluit prudentiële regels Wft
  Bijlage: A
 37. Besluit reikwijdtebepalingen Wft
  Bijlage: behorend bij artikel 30
 38. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  Bijlage: 1
 39. Besluit toezicht trustkantoren 2018
  Bijlage: Bijlage behorend bij artikel 5
 40. Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Bijlage: behorend bij artikel 32 van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
 41. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Productschap Dranken
  Bijlage: Rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het Productschap Dranken
 42. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Productschap Wijn
  Bijlage: bijlage
 43. Dividendbelasting, vermindering, (gedeeltelijke) vrijstelling en teruggaaf van dividendbelasting
  Tekst: tekst
 44. Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen
  Tekst: tekst
 45. Gemeentewet
  Artikelen: 230, 231, 233a
 46. Goedkeuringswet EG-arbitrageverdrag inzake winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen
  Artikel: 2
 47. Inkomstenbelasting, giften en algemeen nut beogende instellingen
  Tekst: tekst
 48. Inkomstenbelasting, inkomen uit sparen en beleggen (box 3)
  Tekst: tekst
 49. Inkomstenbelasting, kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning, beleggingsrecht eigen woning en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3
  Tekst: tekst
 50. Inkomstenbelasting, middeling
  Tekst: tekst
 51. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, dividendbelasting, Algemene wet inzake rijksbelastingen, commanditaire vennootschap; het toestemmingsvereiste
  Tekst: tekst
 52. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, dividendbelasting, Europees recht, kwalificatie rechtsvormen
  Tekst: tekst
 53. Invoeringsregeling accijns
  Artikel: I
 54. Invoeringswet Douanewet
 55. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikelen: 25, 50
 56. Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikelen: IV, VI
 57. Invoeringswet Wet op de accijns
 58. Invorderingswet 1990
  Artikelen: 2, 20, 33, 36, 36b, 43
 59. Kaderbesluit bpm
  Tekst: tekst
 60. Kaderbesluit mrb
  Tekst: tekst
 61. Klein verzamelbesluit pensioenen
  Tekst: tekst
 62. Leidraad FATCA/CRS met technische toelichting bij de NL IGA en de CRS-regelgeving
  Tekst: tekst
 63. Leidraad Invordering 2008
  Teksten: tekst, tekst
 64. Leidraad meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies
  Tekst: tekst
 65. Loonheffingen, inkomstenbelasting, internationale aspecten van pensioenen en stamrechten
  Tekst: tekst
  Bijlagen: VII, VIII
 66. Loonheffingen, inkomstenbelasting, pensioenen; verzamelbesluit diverse onderwerpen
  Tekst: tekst
 67. Loonheffingen, inkomstenbelasting, winst, vervoer; reiskostenvergoedingen, reizen per auto en openbaar vervoer
  Tekst: tekst
 68. Loonheffingen, pensioenen; uitfasering pensioen in eigen beheer, informatieformulier
  Tekst: tekst
 69. Mijnbouwwet
  Artikel: 72
 70. Natuurschoonwet 1928
  Artikel: 9
 71. Omzetbelasting en overdrachtsbelasting, verkoop onder voorwaarden
  Tekst: tekst
 72. Omzetbelasting, administratieve-, facturerings- en andere verplichtingen
  Tekst: tekst
 73. Omzetbelasting, aftrek van omzetbelasting
  Tekst: tekst
 74. Omzetbelasting, fondswerving en kantines
  Tekst: tekst
 75. Omzetbelasting, heffing privégebruik auto en toepassing BUA
  Tekst: tekst
 76. Omzetbelasting, landbouw
  Tekst: tekst
 77. Omzetbelasting, levering en verhuur van onroerende zaken
  Tekst: tekst
 78. Omzetbelasting, maatstaf van heffing
  Tekst: tekst
 79. Omzetbelasting, margeregeling; regeling voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten
  Tekst: tekst
 80. Omzetbelasting, omzetbelasting en compensatie van omzetbelasting bij publiekrechtelijke lichamen
  Tekst: tekst
 81. Omzetbelasting, reisbureauregeling
  Tekst: tekst
 82. Omzetbelasting, ter beschikking stellen van personeel
  Tekst: tekst
 83. Omzetbelasting, vaste inrichting
  Tekst: tekst
 84. Omzetbelasting, vragen en antwoorden fondswerving en kantines
  Tekst: tekst
 85. Omzetbelasting, vrijstelling; diensten en nauw daarmee samenhangende leveringen door werkgevers- en werknemersorganisaties aan hun leden tegen statutair vastgestelde contributie
  Tekst: tekst
 86. Omzetbelasting, vrijstellingen, onderwijsvrijstelling
  Tekst: tekst
 87. Overdrachtsbelasting en omzetbelasting, samenloop
  Tekst: tekst
 88. Overdrachtsbelasting, belastbaar feit
  Tekst: tekst
 89. Overdrachtsbelasting, ondernemingsfaciliteiten
  Tekst: tekst
 90. Overdrachtsbelasting, teruggaaf van betaalde belasting
  Tekst: tekst
 91. Provinciewet
  Artikelen: 227, 227a, 227d
 92. Regeling digitale vervanging personeelsdossiers Ministerie van Justitie 2010
  Artikel: 6
 93. Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar
  Bijlage: als bedoeld in artikel 1 van de Regeling domeinen buitengewoon opsporingsambtenaar
 94. Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
  Bijlage: behorende bij de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
 95. Regeling inburgering 2021
  Artikel: 8.2
 96. Regeling kansspelen op afstand
  Bijlage: 1
 97. Regeling op het notarisambt
  Artikel: 7
 98. Regeling zorgverzekering
  Artikel: 6.3.1
 99. Schenk- en erfbelasting, internationale aspecten
  Tekst: tekst
 100. Sofina-arrestbesluit
  Tekst: tekst
 101. Statuten Stichting Nederlands Fonds voor de Film
  Artikel: 18
 102. Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968
  Artikelen: 3a, 17, 17a
 103. Uitvoeringsbesluit Wwft 2018
  Bijlage: 2
 104. Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968
  Artikelen: 9, 24a
 105. Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994
  Artikel: 1
 106. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein Belastingheffing over de periode 1945-2001: neerslag handelingen Minister van Verkeer en Waterstaat
  Bijlage: BSD 19 belastingver(h)effend
 107. Vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting, lijfrenten in de winstsfeer, verzamelbesluit
  Tekst: tekst
 108. Vennootschapsbelasting, belastingplicht overheidsondernemingen, onderwijsvrijstelling, objectvrijstellingen
  Tekst: tekst
 109. Vennootschapsbelasting, deelnemingsvrijstelling
  Tekst: tekst
 110. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting, diverse fiscale gevolgen van zetelverplaatsing van een naar Nederlands recht opgericht lichaam
  Tekst: tekst
 111. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting, subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen (artikel 5 Wet op de vennootschapsbelasting 1969)
  Tekst: tekst
 112. Verzamelbesluit Lijfrenten
  Tekst: tekst
 113. Verzamelspoedwet COVID-19
  Artikel: 7
 114. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikel: 7.1e
 115. Waterschapswet
  Artikelen: 123, 125a, 126
 116. Waterwet
  Artikelen: 7.1, 7.10, 7.12
 117. Wet aanpassingen aan het Douanewetboek van de Unie
 118. Wet belastingen op milieugrondslag
  Artikel: 71r
 119. Wet bronbelasting 2021
  Artikel: 7.4
 120. Wet herziening fiscale procesrecht
 121. Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies
 122. Wet implementatie belastingplichtmaatregel uit de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking
 123. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikelen: 3.151, 5.3
 124. Wet luchtvaart
  Artikel: 8a.39
 125. Wet maatregelen woningmarkt 2014 II
  Artikel: 1.15
 126. Wet nadere voorzieningen met betrekking tot tijdstip met ingang waarvan waterschapsomslagen kunnen worden geheven
  Artikel: 2
 127. Wet op belastingen van rechtsverkeer
 128. Wet op de accijns
  Artikel: 77
 129. Wet op de kansspelbelasting
  Artikel: 2
 130. Wet op de loonbelasting 1964
  Artikel: 28a
 131. Wet op de omzetbelasting 1968
  Artikelen: 6j, 7, 11, 12, 23, 24, 30a, 37c
 132. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Artikel: 17a
 133. Wet op het notarisambt
  Artikel: 25
 134. Wet opslag duurzame energie- en klimaattransitie
  Artikel: 1
 135. Wet overgang belastingheffing in euro's
  Artikel: 1
 136. Wet tot verlenging van de in de Algemene wet inzake rijksbelastingen vervatte termijn van navordering voor vermogens- en inkomensbestanddelen in het buitenland
  Artikel: III
 137. Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen
  Artikel: 30
 138. Wet waardering onroerende zaken
  Artikel: 30
 139. Wijzigingswet Algemene wet inzake rijksbelastingen, enz. (Versterking fiscale rechtshandhaving)
 140. Wijzigingswet Algemene wet inzake rijksbelastingen, enz. (herziening stelsel van bestuurlijke boeten en fiscale strafrecht)
 141. Wijzigingswet Wet op de inkomstenbelasting 1964, enz. (onbeperkte voorwaartse verrekening van ondernemingsverliezen en vaststelling van verliezen bij beschikking)
  Artikel: III
 142. Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie enz. (vervanging van beroep bij de Tariefcommissie door beroep bij de douanekamer van het gerechtshof te Amsterdam en de instelling van beroep in cassatie in douanezaken)
 143. Wijzigingswet houdende aanpassing van een aantal wetten aan de eerste tranche van de Algemene wet bestuursrecht
  Artikel: XIV3
 144. Wijzigingswet van enkele belastingwetten c.a. (belastingplan 1997)
  Artikel: XXI
 145. Wijzigingswet van het fiscale regime voor onderhoudsvoorzieningen en spaarvormen alsmede van het fiscale regime voor verzekeraars en directiepensioenlichamen
  Artikel: VIIA

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2022

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Aanhangig 35261
Aanhangig 35930
Aanhangig 36003
Aanhangig 36107
Wijziging 09-12-2020
samen met
18-12-2019
Stb. 2020, 542
samen met
Stb. 2019, 513
35573
samen met
35305
Wijziging 18-12-2019 Stb. 2019, 512 35303
Wijziging 20-12-2017
samen met
21-12-2016
Stb. 2017, 520
samen met
Stb. 2016, 546
34788
samen met
34554
Wijziging 03-12-2014 Stb. 2014, 481 33950
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 666 33451
Wijziging 23-12-2009
samen met
05-02-2009
Stb. 2009, 612
samen met
Stb. 2009, 108
32133
samen met
30907
Wijziging 27-06-2008 Stb. 2008, 269 31085
Wijziging 03-07-2008
samen met
03-04-2008
Stb. 2008, 262
samen met
Stb. 2008, 112
31404
samen met
30979
Wijziging 20-12-2007
samen met
27-09-2007
Stb. 2007, 563
samen met
Stb. 2007, 376
31206
samen met
30322
Wijziging 24-11-2011
samen met
07-07-2006
Stb. 2011, 562
samen met
Stb. 2006, 330
32810
samen met
29849
Wijziging 21-12-2007
samen met
22-12-2005
Stb. 2008, 4
samen met
Stb. 2006, 24
30171
Wijziging 15-12-2005
samen met
24-02-2005
Stb. 2005, 683
samen met
Stb. 2005, 115
30306
samen met
29760
Wijziging 22-12-2005
samen met
16-12-2004
Stb. 2005, 708
samen met
Stb. 2005, 37
30238
samen met
29531
01-01-2024 Wijziging 18-12-2013 Stb. 2013, 567 33754 19-12-2018
samen met
18-12-2013
Stb. 2018, 507
samen met
Stb. 2013, 567
Wijziging 22-12-2021 Stb. 2021, 653 35931 22-12-2021 Stb. 2021, 653
Wijziging 20-02-2019 Stb. 2019, 127 33996 26-04-2021 Stb. 2021, 224
Wijziging 14-10-2020 Stb. 2020, 416 35550 10-06-2021 Stb. 2021, 281
Wijziging 17-03-2021 Stb. 2021, 155 35429 22-04-2021 Stb. 2021, 221
Wijziging 16-12-2020 Stb. 2020, 546 35577 16-12-2020 Stb. 2020, 546
Wijziging 11-11-2020 Stb. 2020, 472 35437 11-11-2020 Stb. 2020, 472
Wijziging 18-12-2019 Stb. 2019, 513 35305 18-12-2019 Stb. 2019, 513
Wijziging 18-12-2019 Stb. 2019, 512 35303 18-12-2019 Stb. 2019, 512
Wijziging 17-06-2020 Stb. 2020, 195 35457 24-09-2020 Stb. 2020, 356
Wijziging 17-06-2020 Stb. 2020, 195 35457 17-06-2020 Stb. 2020, 196
Wijziging 19-04-2020
samen met
18-12-2019
Stcrt. 2020, 23186
samen met
Stb. 2019, 509
35255 18-12-2019 Stb. 2019, 509
t/m 01-06-2020 1) Wijziging 17-06-2020 Stb. 2020, 195 35457 17-06-2020 Stb. 2020, 196
Wijziging 13-07-2016 Stb. 2016, 290 34212 06-03-2020 Stb. 2020, 99
Wijziging 18-12-2019 Stcrt. 2019, 66707 18-12-2019 Stcrt. 2019, 66707
Wijziging 18-12-2019 Stb. 2019, 512 35303 18-12-2019 Stb. 2019, 512
Wijziging 22-02-2017 Stb. 2017, 82 34086 18-12-2019 Stb. 2019, 507
Wijziging 19-12-2018 Stb. 2018, 507 35027 19-12-2018 Stb. 2018, 507
Wijziging 19-12-2018 Stb. 2018, 504 35026 19-12-2018 Stb. 2018, 504
t/m 25-05-2018 2) Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 247 34939 11-07-2018 Stb. 2018, 248
Wijziging 21-02-2018 Stb. 2018, 75 34753 26-03-2018 Stb. 2018, 99
Wijziging 20-12-2017 Stb. 2017, 520 34788 20-12-2017 Stb. 2017, 520
Wijziging 20-12-2017 Stb. 2017, 518 34786 20-12-2017 Stb. 2017, 518
Wijziging 20-04-2016 Stb. 2016, 163 34409 20-04-2016 Stb. 2016, 164
Wijziging 18-12-2013 Stb. 2013, 567 33754 18-03-2016 Stb. 2016, 113
Wijziging 23-12-2015 Stb. 2015, 540 34305 23-12-2015 Stb. 2015, 540
Wijziging 25-11-2015 Stb. 2015, 455 34220 25-11-2015 Stb. 2015, 455
Wijziging 30-09-2015 Stb. 2015, 348 33955 30-09-2015 Stb. 2015, 348
Wijziging 14-10-2015 Stb. 2015, 378 34196 14-10-2015 Stb. 2015, 379
Wijziging 20-03-2015
samen met
20-03-2015
Stb. 2015, 146
samen met
Stb. 2015, 145
33966
samen met
32769
16-06-2015 Stb. 2015, 232
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 640 33004 08-04-2015 Stb. 2015, 143
Wijziging 30-12-2014 Stcrt. 2014, 36639 30-12-2014 Stcrt. 2014, 36639
Wijziging 17-12-2014 Stb. 2014, 578 34002 17-12-2014 Stb. 2014, 578
Wijziging 10-07-2013 Stb. 2013, 316 33555 28-11-2013 Stb. 2013, 494
Wijziging 18-12-2013 Stb. 2013, 568 33755 18-12-2013 Stb. 2013, 568
Wijziging 18-12-2013 Stb. 2013, 567 33754 18-12-2013 Stb. 2013, 567
t/m 01-01-2013 3) Wijziging 18-12-2013 Stb. 2013, 566 33753 18-12-2013 Stb. 2013, 566
Wijziging 18-12-2013 Stb. 2013, 565 33752 18-12-2013 Stb. 2013, 565
Wijziging 16-10-2013 Stb. 2013, 413 33637 16-10-2013 Stb. 2013, 413
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 669 33403 20-12-2012 Stb. 2012, 669
Wijziging 12-06-2013 Stb. 2013, 228 33235 12-06-2013
samen met
12-06-2013
Stb. 2013, 229
samen met
Stb. 2013, 228
Wijziging 19-06-2013 Stb. 2013, 226 33455 25-06-2013 Stb. 2013, 258
Wijziging 31-01-2013 Stb. 2013, 50 32621 22-04-2013 Stb. 2013, 162
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 682 32450 25-06-2013 Stb. 2013, 258
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 682 32450 20-12-2012 Stb. 2012, 684
t/m 01-01-2012 4) Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 669 33403 20-12-2012 Stb. 2012, 669
t/m 18-01-2012 5) Wijziging 01-11-2012 Stb. 2012, 544 33245 01-11-2012 Stb. 2012, 544
Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 316 32822 12-07-2012 Stb. 2012, 317
Wijziging 15-03-2012 Stb. 2012, 115 32877 15-03-2012 Stb. 2012, 115
Wijziging 20-12-2012
samen met
20-12-2012
samen met
01-11-2012
samen met
22-12-2011
Stb. 2012, 669
samen met
Stb. 2012, 668
samen met
Stb. 2012, 544
samen met
Stb. 2011, 639
33403
samen met
33402
samen met
33245
samen met
33003
22-12-2011 Stb. 2011, 639
Wijziging 01-12-2011 Stb. 2011, 601 32468 13-09-2012 Stb. 2012, 408
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 641 33006 22-12-2011 Stb. 2011, 641
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 640 33004 22-12-2011 Stb. 2011, 640
Wijziging 01-12-2011 Stb. 2011, 575 32454 15-12-2011 Stb. 2011, 627
t/m 01-01-2011 6) Wijziging 24-11-2011 Stb. 2011, 562 32810 24-11-2011 Stb. 2011, 562
Wijziging 10-11-2011 Stb. 2011, 528 10-11-2011 Stb. 2011, 528
Wijziging 08-07-2011 Stb. 2011, 357 32622 08-07-2011 Stb. 2011, 357
Wijziging 27-05-2011 Stb. 2011, 265 30645 14-06-2011 Stb. 2011, 301
Wijziging 19-05-2011 Stb. 2011, 255 32021 27-06-2011 Stb. 2011, 324
Wijziging 07-07-2006 Stb. 2006, 330 29849 20-06-2011 Stb. 2011, 308
Wijziging 23-12-2010 Stb. 2010, 873 32505 23-12-2010 Stb. 2010, 873
t/m 15-12-2009 7) , t/m 01-01-2009 8) Wijziging 23-12-2010 Stb. 2010, 871 32401 23-12-2010 Stb. 2010, 871
Wijziging 16-12-2010 Stb. 2010, 847 32276 23-12-2010 Stb. 2010, 848
Wijziging 12-11-2010 Stb. 2010, 768 12-11-2010 Stb. 2010, 768
Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 611 32130 23-12-2009 Stb. 2009, 611
Wijziging 30-09-2010 Stb. 2010, 363 32217 23-09-2010 Stb. 2010, 387
Wijziging 22-04-2010 Stb. 2010, 173 31867 31-05-2010 Stb. 2010, 207
Wijziging 26-11-2009 Stb. 2009, 525 31391 25-03-2010 Stb. 2010, 139
Wijziging 12-06-2009 Stb. 2009, 245 31386 25-03-2010 Stb. 2010, 139
Wijziging 25-01-2010 Stb. 2010, 24 25-01-2010 Stb. 2010, 24
t/m 01-01-2009 9) , t/m 01-07-2009 10) Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 612 32133 23-12-2009 Stb. 2009, 612
Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 611 32130 23-12-2009 Stb. 2009, 611
Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 610 32129 23-12-2009 Stb. 2009, 610
Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 609 32128 23-12-2009 Stb. 2009, 609
Wijziging 17-12-2009 Stb. 2009, 564 31930 17-12-2009 Stb. 2009, 564
Wijziging 14-12-2009 Stb. 2009, 570 31352 21-12-2009 Stb. 2009, 597
Wijziging 28-08-2009 Stb. 2009, 383 29934 28-08-2009 Stb. 2009, 383
t/m 29-06-2009 11) Wijziging 08-07-2009 Stb. 2009, 304 31990 08-07-2009 Stb. 2009, 304
Wijziging 01-07-2009 Stb. 2009, 280 31301 01-07-2009 Stb. 2009, 280
Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 265 31124 25-06-2009 Stb. 2009, 266
Wijziging 05-02-2009 Stb. 2009, 108 30907 10-03-2009 Stb. 2009, 135
Wijziging 28-01-2009 Stb. 2009, 25 28-01-2009 Stb. 2009, 25
Wijziging 18-12-2008 Stb. 2008, 566 31705 18-12-2008 Stb. 2008, 566
Wijziging 11-12-2008 Stb. 2008, 547 31459 11-12-2008 Stb. 2008, 547
Wijziging 03-07-2008 Stb. 2008, 262 31404 03-07-2008 Stb. 2008, 262
Wijziging 27-06-2008
samen met
27-06-2008
Stb. 2008, 269
samen met
Stb. 2008, 269
31085
samen met
31085
18-12-2008 Stb. 2008, 568
Wijziging 18-12-2008 Stb. 2008, 567 31717 18-12-2008 Stb. 2008, 567
Wijziging 20-03-2008 Stb. 2008, 100 30815 03-07-2008 Stb. 2008, 274
Wijziging 15-07-2008 Stb. 2008, 303 31238 15-07-2008 Stb. 2008, 304
Wijziging 03-07-2008 Stb. 2008, 262 31404 05-07-2008 Stb. 2008, 287
Wijziging 03-04-2008 Stb. 2008, 112 30979 05-07-2008 Stb. 2008, 287
Wijziging 03-07-2008 Stb. 2008, 262 31404 03-07-2008 Stb. 2008, 263
Wijziging 17-01-2008 Stb. 2008, 20 17-01-2008 Stb. 2008, 20
Wijziging 20-12-2007 Stb. 2007, 563 31206 20-12-2007 Stb. 2007, 563
Wijziging 06-12-2007 Stb. 2007, 503 30943 06-12-2007 Stb. 2007, 503
t/m 01-01-2006 12) Wijziging 27-09-2007 Stb. 2007, 376 30322 20-12-2007
samen met
27-09-2007
Stb. 2007, 563
samen met
Stb. 2007, 376
Wijziging 30-10-2007 Stb. 2007, 406 31086 30-10-2007 Stb. 2007, 408
Wijziging 15-01-2007 Stb. 2007, 28 15-01-2007 Stb. 2007, 28
Wijziging 14-12-2006 Stb. 2006, 681 30577 14-12-2006 Stb. 2006, 681
Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 631 30572 30-11-2006 Stb. 2006, 631
Wijziging 20-11-2006 Stb. 2006, 605 30658 11-12-2006 Stb. 2006, 664
Wijziging 09-12-2004 Stb. 2004, 656 29612 18-01-2006 Stb. 2006, 43
Wijziging 20-11-2006 Stb. 2006, 593 30027 24-11-2006 Stb. 2006, 621
Wijziging 15-12-2005 Stb. 2005, 683 30306 15-12-2005 Stb. 2005, 683
Wijziging 13-01-2006 Stb. 2006, 26 13-01-2006 Stb. 2006, 26
Wijziging 22-12-2005 Stb. 2006, 11 28484 09-01-2006 Stb. 2006, 23
Wijziging 15-12-2005 Stb. 2005, 683 30306 15-12-2005 Stb. 2005, 683
Wijziging 16-12-2004 Stb. 2005, 37 29531 15-12-2005 Stb. 2005, 717
t/m 01-01-2005 13) , t/m 01-03-2005 14) Wijziging 17-11-2005 Stb. 2005, 603 30200 17-11-2005 Stb. 2005, 603
Wijziging 30-12-2004 Stb. 2005, 16 30-12-2004 Stb. 2005, 16
Wijziging 16-12-2004 Stb. 2004, 654 29758 16-12-2004 Stb. 2004, 654
Wijziging 16-12-2004 Stb. 2004, 653 29767 16-12-2004 Stb. 2004, 653
Wijziging 21-12-2004
samen met
15-12-2004
Stcrt. 2004, 251
samen met
Stb. 2004, 672
29251 16-12-2004 Stb. 2004, 692
Wijziging 24-06-2004 Stb. 2004, 300 29218 09-11-2004 Stb. 2004, 583
Wijziging 13-05-2004 Stb. 2004, 220 27563 07-06-2004 Stb. 2004, 270
Wijziging 13-05-2004 Stb. 2004, 215 28958 17-06-2004 Stb. 2004, 275
t/m 01-04-2003 15) Wijziging 18-12-2003 Stb. 2003, 528 29026 18-12-2003 Stb. 2003, 528
Wijziging 30-01-2004 Stb. 2004, 37 30-01-2004 Stb. 2004, 37
Wijziging 04-12-2003 Stb. 2003, 500 28740 19-12-2003 Stb. 2004, 7
Wijziging 18-12-2003 Stb. 2003, 529 29034 18-12-2003 Stb. 2003, 529
Wijziging 18-12-2003 Stb. 2003, 527 29035 18-12-2003 Stb. 2003, 527
Wijziging 18-12-2003 Stb. 2003, 526 29210 18-12-2003 Stb. 2003, 526
Wijziging 19-12-2002 Stb. 2003, 10 28349 19-12-2002 Stb. 2003, 10
Wijziging 14-01-2003 Stb. 2003, 20 14-01-2003 Stb. 2003, 20
Wijziging 12-12-2002 Stb. 2002, 617 28608 13-12-2002 Stb. 2002, 633
Wijziging 12-12-2002 Stb. 2002, 617 28608 12-12-2002 Stb. 2002, 617
t/m 01-01-2002 16) Wijziging 11-12-2002 Stb. 2002, 613 28487 11-12-2002 Stb. 2002, 613
Wijziging 16-08-2002 Stb. 2002, 429 11-11-2002 Stb. 2002, 558
Wijziging 18-04-2002 Stb. 2002, 230 27245 11-11-2002 Stb. 2002, 558
Wijziging 24-01-2002
samen met
12-12-2001
Stb. 2002, 53
samen met
Stb. 2001, 664
26523
samen met
28075
24-01-2002 Stb. 2002, 53
Wijziging 05-11-2001 Stb. 2001, 538 24-01-2002
samen met
12-12-2001
Stb. 2002, 53
samen met
Stb. 2001, 664
01-01-2002 Wijziging 14-12-2001 Stb. 2001, 643 28015 14-12-2001 Stb. 2001, 643
Wijziging 12-12-2001
samen met
12-12-2001
Stb. 2001, 664
samen met
Stb. 2001, 639
28075
samen met
27882
12-12-2001 Stb. 2001, 639
Wijziging 06-12-2001 Stb. 2001, 584 27878 10-12-2001 Stb. 2001, 621
Wijziging 14-09-2001 Stb. 2001, 419 27648 27-11-2001 Stb. 2001, 586
01-12-2001 Wijziging 05-11-2001 Stb. 2001, 538 05-11-2001 Stb. 2001, 538
31-10-2001 t/m 01-07-2001 17) Wijziging 18-10-2001 Stb. 2001, 491 27746 18-10-2001 Stb. 2001, 491
01-01-2001 Wijziging 14-12-2000 Stb. 2000, 570 27466 14-12-2000 Stb. 2000, 570
Wijziging 14-12-2000 Stb. 2000, 569 27431 14-12-2000 Stb. 2000, 569
Wijziging 14-12-2000 Stb. 2000, 567 27209 14-12-2000 Stb. 2000, 567
Wijziging 14-12-2000
samen met
11-05-2000
Stb. 2000, 570
samen met
Stb. 2000, 216
27466
samen met
26728
11-05-2000 Stb. 2000, 216
01-01-2000 Wijziging 22-12-1999 Stb. 1999, 579 26820 22-12-1999 Stb. 1999, 579
Wijziging 16-12-1999 Stb. 1999, 556 26852 16-12-1999 Stb. 1999, 556
01-10-1999 t/m 01-09-1999 18) Wijziging 16-09-1999 Stb. 1999, 406 26569 16-09-1999 Stb. 1999, 406
01-09-1999 Wijziging 24-12-1998 Stb. 1998, 744 25926 17-06-1999 Stb. 1999, 265
Wijziging 28-01-1999
samen met
29-10-1998
Stb. 1999, 30
samen met
Stb. 1998, 621
25836
samen met
25175
17-06-1999 Stb. 1999, 265
01-04-1999 Wijziging 17-12-1998 Stb. 1998, 723 26147 17-12-1998 Stb. 1998, 723
17-02-1999 Wijziging 28-01-1999 Stb. 1999, 30 25836 04-02-1999 Stb. 1999, 40
01-12-1998 Wijziging 25-06-1998 Stb. 1998, 446 23429 09-11-1998 Stb. 1998, 622
01-07-1998 Wijziging 12-06-1997 Stb. 1997, 279 25119 14-05-1998 Stb. 1998, 317
01-06-1998 Wijziging 26-03-1998 Stb. 1998, 184 25753 26-03-1998 Stb. 1998, 184
01-01-1998 Wijziging 18-12-1997
samen met
18-12-1997
Stb. 1997, 738
samen met
Stb. 1997, 737
23470
samen met
24800
18-12-1997 Stb. 1997, 739
Wijziging 18-12-1997 Stb. 1997, 735 25692 18-12-1997 Stb. 1997, 735
Wijziging 17-12-1997 Stb. 1997, 660 25407 19-12-1997 Stb. 1997, 746
Wijziging 04-12-1997
samen met
06-11-1997
Stb. 1997, 580
samen met
Stb. 1997, 510
25464
samen met
25280
11-12-1997 Stb. 1997, 581
01-07-1997 Wijziging 20-12-1996 Stb. 1996, 659 24868 24-04-1997 Stb. 1997, 206
Wijziging 13-12-1996 Stb. 1996, 655 25051 13-12-1996 Stb. 1996, 655
14-05-1997 Wijziging 17-04-1997 Stb. 1997, 192 24614 17-04-1997 Stb. 1997, 192
01-01-1997 Wijziging 20-12-1996 Stb. 1996, 653 25037 20-12-1996 Stb. 1996, 653
Wijziging 13-12-1996 Stb. 1996, 655 25051 13-12-1996 Stb. 1996, 655
01-06-1996 Wijziging 24-05-1996 Stb. 1996, 276 24496 30-05-1996 Stb. 1996, 279
Wijziging 02-11-1995 Stb. 1995, 554 23806 16-04-1996 Stb. 1996, 246
01-01-1996 Wijziging 13-12-1995 Stb. 1995, 662 24250 13-12-1995 Stb. 1995, 662
Wijziging 06-12-1995 Stb. 1995, 606 24341 06-12-1995 Stb. 1995, 606
Wijziging 12-04-1995 Stb. 1995, 254 23692 21-12-1995 Stb. 1995, 698
29-12-1995 t/m 31-03-1995 19) Wijziging 18-12-1995 Stb. 1995, 659 24172 18-12-1995 Stb. 1995, 659
02-07-1995 Wijziging 28-05-1975 Stb. 1975, 277 12055 28-05-1975 Stb. 1975, 277
17-05-1995 Wijziging 26-04-1995 Stb. 1995, 250 23780 26-04-1995 Stb. 1995, 250
27-01-1995 Wijziging 21-12-1994 Stb. 1995, 32 23681 21-12-1994 Stb. 1995, 32
01-01-1995 Wijziging 23-12-1994 Stb. 1994, 928 23782 23-12-1994 Stb. 1994, 928
Wijziging 23-12-1994 Stb. 1994, 924 22851 23-12-1994 Stb. 1994, 949
Wijziging 15-12-1994 Stb. 1994, 916 23775 19-12-1994 Stb. 1994, 917
01-10-1994 Wijziging 22-06-1994 Stb. 1994, 573 22539 02-09-1994 Stb. 1994, 683
14-07-1994 Wijziging 29-06-1994
samen met
29-06-1994
samen met
23-12-1993
samen met
08-11-1993
Stb. 1994, 499
samen met
Stb. 1994, 498
samen met
Stb. 1993, 690
samen met
Stb. 1993, 598
21287
samen met
23665
samen met
23258
samen met
23024
29-06-1994 Stb. 1994, 499
01-06-1994 Wijziging 09-12-1993 Stb. 1993, 660 22694 09-03-1994 Stb. 1994, 190
04-05-1994 Wijziging 21-04-1994 Stb. 1994, 301 21058 21-04-1994 Stb. 1994, 301
01-04-1994 Wijziging 09-12-1993 Stb. 1993, 725 23088 07-01-1994 Stb. 1994, 27
01-01-1994 Wijziging 29-06-1994
samen met
23-12-1993
Stb. 1994, 499
samen met
Stb. 1993, 690
21287
samen met
23258
23-12-1993 Stb. 1993, 693
Wijziging 23-12-1993 Stb. 1993, 690 23258 23-12-1993 Stb. 1993, 693
Wijziging 16-12-1993 Stb. 1993, 650 22495 23-12-1993 Stb. 1993, 693
Wijziging 23-12-1993
samen met
04-06-1992
Stb. 1993, 690
samen met
Stb. 1992, 422
23258
samen met
22061
23-12-1993 Stb. 1993, 693
28-05-1993 Wijziging 12-05-1993 Stb. 1993, 262 22491 12-05-1993 Stb. 1993, 262
19-03-1993 Wijziging 04-03-1993 Stb. 1993, 153 22663 04-03-1993 Stb. 1993, 153
01-03-1993 Wijziging 10-12-1992 Stb. 1993, 11 21504 05-02-1993 Stb. 1993, 98
01-01-1993 Wijziging 24-12-1992 Stb. 1992, 709 22868 24-12-1992 Stb. 1992, 709
Wijziging 24-12-1992 Stb. 1992, 686 22873 24-12-1992 Stb. 1992, 686
Wijziging 24-12-1992 Stb. 1992, 684 22844 24-12-1992 Stb. 1992, 684
07-10-1992 t/m 01-01-1992 20) Wijziging 10-09-1992 Stb. 1992, 518 22334 10-09-1992 Stb. 1992, 518
01-10-1992 Wijziging 30-09-1992 Stb. 1992, 508 22402 30-09-1992 Stb. 1992, 508
01-01-1992 Wijziging 19-12-1991 Stb. 1991, 740 19-12-1991 Stb. 1991, 740
01-07-1991 Wijziging 12-12-1991 Stb. 1991, 697 21198 12-12-1991 Stb. 1991, 697
08-06-1991 Wijziging 22-05-1991 Stb. 1991, 264 21423 22-05-1991 Stb. 1991, 264
21-03-1991 Wijziging 07-03-1991 Stb. 1991, 95 21034 07-03-1991 Stb. 1991, 95
20-10-1990 Wijziging 04-10-1990 Stb. 1990, 527 21152 04-10-1990 Stb. 1990, 527
01-06-1990 Wijziging 30-05-1990 Stb. 1990, 222 21135 30-05-1990 Stb. 1990, 222
01-01-1990 Wijziging 28-12-1989 Stb. 1989, 602 20227 28-12-1989 Stb. 1989, 602
Wijziging 28-12-1989 Stb. 1989, 601 21343 28-12-1989 Stb. 1989, 601
Wijziging 13-12-1989 Stb. 1989, 554 20603 13-12-1989 Stb. 1989, 554
01-02-1989 Wijziging 12-01-1989 Stb. 1989, 9 20621 12-01-1989 Stb. 1989, 9
11-06-1988 Wijziging 19-05-1988 Stb. 1988, 251 19489 19-05-1988 Stb. 1988, 251
01-01-1988 Wijziging 01-07-1987 Stb. 1987, 335 15974 09-12-1987 Stb. 1987, 558
31-12-1987 Wijziging 23-12-1987 Stb. 1987, 624 20295 23-12-1987 Stb. 1987, 624
17-12-1987 Wijziging 26-11-1987 Stb. 1987, 536 19393 26-11-1987 Stb. 1987, 536
01-04-1987 Wijziging 26-03-1987 Stb. 1987, 120 19557 26-03-1987 Stb. 1987, 120
01-01-1987 Wijziging 26-11-1986 Stb. 1986, 593 18764 27-11-1986 Stb. 1986, 594
30-04-1986 Wijziging 29-04-1986 Stb. 1986, 215 19305 29-04-1986 Stb. 1986, 215
14-11-1985 t/m 01-01-1985 Wijziging 04-09-1985 Stb. 1985, 567 18371 04-09-1985 Stb. 1985, 567
13-02-1985 t/m 26-03-1983 Wijziging 16-01-1985 Stb. 1985, 67 17837 16-01-1985 Stb. 1985, 67
01-01-1985 Nieuwe-regeling 02-07-1959 Stb. 1959, 301 4080 18-12-1984 Stb. 1984, 637
Wijziging 04-09-1985 Stb. 1985, 567 18371 04-09-1985 Stb. 1985, 567
Wijziging 20-12-1984 Stb. 1984, 649 18519 20-12-1984 Stb. 1984, 649
Wijziging 08-11-1984 Stb. 1984, 545 17041 18-12-1984 Stb. 1984, 638
24-11-1984 Wijziging 08-11-1984 Stb. 1984, 534 18242 08-11-1984 Stb. 1984, 534
Wijziging 08-11-1984 Stb. 1984, 533 18175 08-11-1984 Stb. 1984, 533
Wijziging 08-11-1984 Stb. 1984, 531 18323 08-11-1984 Stb. 1984, 531
01-01-1984 Wijziging 30-12-1983 Stb. 1983, 690 18121 30-12-1983 Stb. 1983, 690
01-05-1983 Wijziging 31-03-1983 Stb. 1983, 153 15012 14-04-1983 Stb. 1983, 174
26-03-1983 Wijziging 16-01-1985 Stb. 1985, 67 17837 16-01-1985 Stb. 1985, 67
01-03-1983 Wijziging 13-01-1983 Stb. 1983, 60 16848 13-01-1983 Stb. 1983, 60
19-07-1980 Wijziging 25-06-1980 Stb. 1980, 389 15562 25-06-1980 Stb. 1980, 389
01-01-1980 Wijziging 19-12-1979 Stb. 1979, 712 15921 19-12-1979 Stb. 1979, 712
19-07-1978 t/m 24-05-1978 Wijziging 29-06-1978 Stb. 1978, 368 14377 29-06-1978 Stb. 1978, 368
24-05-1978 Wijziging 29-06-1978 Stb. 1978, 368 14377 29-06-1978 Stb. 1978, 368
01-09-1976 Wijziging 23-06-1976 Stb. 1976, 377 13655 23-06-1976 Stb. 1976, 377
26-07-1976 Wijziging 08-04-1976 Stb. 1976, 229 11416 22-06-1976 Stb. 1976, 342
01-01-1975 Wijziging 08-04-1971 Stb. 1971, 220 10468 08-04-1971 Stb. 1971, 220
23-12-1973 Wijziging 19-12-1973 Stb. 1973, 633 12603 19-12-1973 Stb. 1973, 633
09-06-1969 Wijziging 08-05-1969 Stb. 1969, 191 9638 08-05-1969 Stb. 1969, 191
12-07-1965 Wijziging 02-06-1965 Stb. 1965, 238 7911 02-06-1965 Stb. 1965, 238
01-01-1965 Wijziging 16-12-1964 Stb. 1964, 512 5380 18-12-1964 Stb. 1964, 522
31-12-1964 Wijziging 10-12-1964 Stb. 1964, 483 7603 16-12-1964 Stb. 1964, 508
01-10-1962 Nieuwe-regeling 02-07-1959 Stb. 1959, 301 4080 18-08-1962 Stb. 1962, 319
Wijziging 02-08-1962 Stb. 1962, 324 6671 02-08-1962 Stb. 1962, 324
01-11-1961 Nieuwe-regeling 02-07-1959 Stb. 1959, 301 4080 20-10-1961 Stb. 1961, 332
Wijziging 14-09-1961 Stb. 1961, 313 5787 14-09-1961 Stb. 1961, 313

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 30hb1)
 2. Heeft betrekking op Artikel 49a2)
 3. Heeft betrekking op Artikel 30i , Artikel 30fc , Artikel 30fd3)
 4. Heeft betrekking op Artikel 5b4)
 5. Heeft betrekking op Artikel 45)
 6. Heeft betrekking op Artikel 67ca6)
 7. Heeft betrekking op Artikel 47)
 8. Heeft betrekking op Artikel 168)
 9. Heeft betrekking op Artikel 219)
 10. Heeft betrekking op Artikel 2910)
 11. Heeft betrekking op Artikel 30i11)
 12. Heeft betrekking op Artikel 68 , Artikel 30i12)
 13. Heeft betrekking op Artikel 16 , Artikel 25a , Artikel 28b , Artikel 29a , Artikel 29f13)
 14. Heeft betrekking op Artikel 30i14)
 15. Heeft betrekking op Artikel 25a15)
 16. Heeft betrekking op Artikel 22h16)
 17. Heeft betrekking op Artikel 1 , Artikel 22g17)
 18. Heeft betrekking op Artikel 29 , Artikel 25a , Artikel 27f , Artikel 29i18)
 19. Heeft betrekking op Artikel 20 , Artikel 30a19)
 20. Heeft betrekking op Artikel 420)
Naar boven