Algemene wet inzake rijksbelastingen

Geraadpleegd op 19-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2021.
Geldend van 01-10-2021 t/m 31-12-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 63

Informatie geldend op 01-10-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Besluit noodmaatregelen coronacrisis

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene wet inzake rijksbelastingen, erfbelasting, tijdelijke maatregel belastingrente
  Tekst: tekst
 2. Algemene wet inzake rijksbelastingen, inkomstenbelasting, tegemoetkoming belastingrente vanwege verlenging aangiftetermijn 2020
  Tekst: tekst
 3. Assurantiebelasting
  Tekst: tekst
 4. Belastingen op milieugrondslag
  Tekst: tekst
 5. Beleidsregel Natuurschoonwet 1928
  Tekst: tekst
 6. Beleidsregels omzetten S&O-verklaringen
  Artikel: 2
 7. Besluit Fiscaal Bestuursrecht
  Tekst: tekst
 8. Besluit heffing van omzetbelasting ter zake van vouchers, waardebonnen en zegels
  Tekst: tekst
 9. Besluit noodmaatregelen coronacrisis
  Tekst: tekst
 10. Besluit noodmaatregelen coronacrisis
  Teksten: tekst, tekst
 11. Erfbelasting, aftrekposten nalatenschap
  Tekst: tekst
 12. Erfbelasting, fictieve verkrijging, levensverzekering en derdenbeding, premiesplitsing
  Tekst: tekst
 13. Inkomstenbelasting, aanmerkelijk belang, verzamelbesluit
  Tekst: tekst
 14. Inkomstenbelasting, belastingverdrag met Oostenrijk; Nederlandse oorlogs- en vervolgingsuitkeringen betaald aan inwoners van Oostenrijk
  Tekst: tekst
 15. Inkomstenbelasting, collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen
  Tekst: tekst
 16. Inkomstenbelasting, doorschuifregeling met toepassing van de artikelen 3.62 of 3.63 van de Wet inkomstenbelasting 2001
  Tekst: tekst
 17. Inkomstenbelasting, eigenwoningregeling
  Tekst: tekst
 18. Inkomstenbelasting, eigenwoningregeling; bijleenregeling
  Teksten: tekst, tekst
 19. Inkomstenbelasting, eigenwoningrente
  Tekst: tekst
 20. Inkomstenbelasting, eigenwoningrente; betaalpauze voor rente en aflossing eigenwoningschuld
  Tekst: tekst
 21. Inkomstenbelasting, fiscale partnerregeling en heffingskortingen
  Tekst: tekst
 22. Inkomstenbelasting, giften en algemeen nut beogende instellingen
  Tekst: tekst
 23. Inkomstenbelasting, inkomen uit sparen en beleggen (box 3)
  Tekst: tekst
 24. Inkomstenbelasting, kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning, beleggingsrecht eigen woning en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3
  Teksten: tekst, tekst
 25. Inkomstenbelasting, middeling
  Tekst: tekst
 26. Inkomstenbelasting, persoonsgebonden aftrek, uitgaven voor specifieke zorgkosten en scholingsuitgaven
  Tekst: tekst
 27. Inkomstenbelasting, ten onrechte ontvangen looninkomsten en terecht ontvangen looninkomsten die terugbetaald moeten worden
  Teksten: tekst, tekst
 28. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, (op)waardering; verruimde achterwaartse verliesverrekening
  Tekst: tekst
 29. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, herinvesteringsreserve; Verzamelbesluit
  Tekst: tekst
 30. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, investeringsaftrek
  Tekst: tekst
 31. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, lijfrente in de winstsfeer, verzamelbesluit
  Tekst: tekst
 32. Inkomstenbelasting,vennootschapsbelasting, fiscale behandeling van aanspraken van medisch specialisten op een transitiefonds
  Tekst: tekst
 33. Kaderbesluit bpm
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst
 34. Kaderbesluit mrb
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst
 35. Klein verzamelbesluit pensioenen
  Tekst: tekst
 36. Loonheffing, inkomstenbelasting, erfbelasting, salaire differé, executeurbeloning
  Tekst: tekst
 37. Loonheffingen, diverse onderwerpen
  Tekst: tekst
 38. Loonheffingen, extraterritoriale werknemers; 30%-regeling
  Tekst: tekst
 39. Loonheffingen, inkomstenbelasting, internationale aspecten van pensioenen en stamrechten
  Tekst: tekst
 40. Loonheffingen, inkomstenbelasting, pensioenen; verzamelbesluit diverse onderwerpen
  Tekst: tekst
 41. Loonheffingen, inkomstenbelasting, winst, vervoer; reiskostenvergoedingen, reizen per auto en openbaar vervoer
  Tekst: tekst
 42. Loonheffingen, loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen
  Tekst: tekst
 43. Loonheffingen, pensioenen; uitfasering pensioen in eigen beheer, informatieformulier
  Tekst: tekst
 44. Omzetbelasting en overdrachtsbelasting, verkoop onder voorwaarden
  Tekst: tekst
 45. Omzetbelasting, AWBZ- en Wmo- geïndiceerde zorg
  Tekst: tekst
 46. Omzetbelasting, administratieve-, facturerings- en andere verplichtingen
  Teksten: tekst, tekst, tekst
 47. Omzetbelasting, aftrek van omzetbelasting
  Tekst: tekst
 48. Omzetbelasting, beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen; bijzonder overheidstoezicht
  Tekst: tekst
 49. Omzetbelasting, fondswerving en kantines
  Teksten: tekst, tekst, tekst
 50. Omzetbelasting, heffing privégebruik auto en toepassing BUA
  Tekst: tekst
 51. Omzetbelasting, heffing van omzetbelasting ten aanzien van factoorsovereenkomsten
  Tekst: tekst
 52. Omzetbelasting, landbouw
  Teksten: tekst, tekst
 53. Omzetbelasting, levering en verhuur van onroerende zaken
  Tekst: tekst
 54. Omzetbelasting, maatstaf van heffing
  Teksten: tekst, tekst
 55. Omzetbelasting, margeregeling; regeling voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten
  Teksten: tekst, tekst
 56. Omzetbelasting, omzetbelasting en compensatie van omzetbelasting bij publiekrechtelijke lichamen
  Tekst: tekst
 57. Omzetbelasting, ontwikkelingswerk; uitvoering van projecten in ontwikkelingslanden
  Tekst: tekst
 58. Omzetbelasting, reisbureauregeling
  Tekst: tekst
 59. Omzetbelasting, ter beschikking stellen van personeel
  Tekst: tekst
 60. Omzetbelasting, vrijstelling; diensten en nauw daarmee samenhangende leveringen door werkgevers- en werknemersorganisaties aan hun leden tegen statutair vastgestelde contributie
  Tekst: tekst
 61. Omzetbelasting, vrijstellingen, onderwijsvrijstelling
  Tekst: tekst
 62. Omzetbelasting; fiscaal vertegenwoordiging
  Tekst: tekst
 63. Omzetbelasting; verzorging en verpleging van in een inrichting opgenomen personen
  Teksten: tekst, tekst
 64. Overdrachtsbelasting en omzetbelasting, samenloop
  Tekst: tekst
 65. Overdrachtsbelasting, belastbaar feit
  Tekst: tekst
 66. Overdrachtsbelasting, maatstaf van heffing
  Tekst: tekst
 67. Overdrachtsbelasting, ondernemingsfaciliteiten
  Tekst: tekst
 68. Overdrachtsbelasting, startersvrijstelling en 2%-tarief
  Tekst: tekst
 69. Overdrachtsbelasting, teruggaaf van betaalde belasting
  Tekst: tekst
 70. Overdrachtsbelasting, vrijstelling, diverse onderwerpen
  Tekst: tekst
 71. Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
  Bijlage: behorende bij de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
 72. Schenk- en erfbelasting, bedrijfsopvolgingsregeling
  Tekst: tekst
 73. Schenk- en erfbelasting, internationale aspecten
  Tekst: tekst
 74. Schenk- en erfbelasting, kwijtschelding
  Tekst: tekst
 75. Schenk- en erfbelasting, overdrachtsbelasting, verwerping van een nalatenschap, ongelukkige redactie testament, vergeten testament, informele wil
  Tekst: tekst
 76. Schenk- en erfbelasting, samentelregeling bij ongehuwde partners
  Tekst: tekst
 77. Schenk- en erfbelasting, toepassing van artikel 9, 10 en 15 van de Successiewet 1956
  Tekst: tekst
 78. Schenk- en erfbelasting, verkrijging door aanstaande of voormalige echtgenoot of partner, wijziging huwelijkse voorwaarden, pleegkind
  Tekst: tekst
 79. Schenk- en erfbelasting, vrijstellingen, omzetting, fusie of taakafsplitsing
  Tekst: tekst
 80. Vennootschapsbelasting, bedrijfsfusie, toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Teksten: tekst, 5, 6
 81. Vennootschapsbelasting, belastingplicht overheidsondernemingen, onderwijsvrijstelling, objectvrijstellingen
  Tekst: tekst
 82. Vennootschapsbelasting, deelnemingsvrijstelling
  Tekst: tekst
 83. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting, subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen (artikel 5 Wet op de vennootschapsbelasting 1969)
  Tekst: tekst
 84. Vennootschapsbelasting, fiscale eenheid
  Tekst: tekst
 85. Vennootschapsbelasting, juridische afsplitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Teksten: tekst, 5, 6
 86. Vennootschapsbelasting, juridische fusie; toepassing artikel 14b, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Teksten: tekst, 5
 87. Vennootschapsbelasting, toepassing van artikel 10a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
 88. Vennootschapsbelasting, verliesverrekening, toepassing artikel 20a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
 89. Vennootschapsbelasting, zuivere splitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Teksten: tekst, 5, 6, 7, 8
 90. Verzamelbesluit Lijfrenten
  Teksten: tekst, tekst
 91. Wet maatregelen woningmarkt 2014 II
  Artikel: 1.15
 92. Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen
  Artikel: 30

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 5

  Verwijzingen naar Hoofdstuk VIII

  1. Regeling groenprojecten buitenland 2002
   Artikel 8
  2. Regeling groenprojecten Nederlandse Antillen en Aruba 2002
   Artikel 9
  3. Loonheffingen, inkomstenbelasting, internationale aspecten van pensioenen en stamrechten
   Bijlage VII

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-10-2021)

  Opmerking

  - Geen opmerking -

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  01-10-1962 Nieuwe-regeling 02-07-1959 Stb. 1959, 301 4080 18-08-1962 Stb. 1962, 319
  Naar boven