Algemene wet inzake rijksbelastingen

Geldend van 01-07-2020 t/m 30-09-2020

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Financiën
AfkortingAWR
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0002320
RechtsgebiedBelastingrecht | Formeel belastingrecht
OverheidsthemaBelastingen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit basisregistratie personen
 2. Aanpassingsbesluit Uitvoeringsbesluit accijns
 3. Aanpassingsbesluit uitvoeringsbesluiten Belastingplan 2002
 4. Aanpassingsbesluit van enige uitvoeringsbesluiten (belastingherziening 2001)
 5. Aanpassingsregeling Zorgverzekeringswet
 6. Belastingregeling voor het land Nederland
 7. Besluit belasting- en invorderingsrente
 8. Besluit voorkoming dubbele belasting 2001
 9. Besluit voorkoming dubbele belasting Nederland en Indonesië
 10. Besluit voorkoming dubbele belasting Nederland en Taiwan
 11. Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belasting zware motorrijtuigen, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet en enkele bedragen van bestuurlijke boeten 2015
 12. Bijstellingsregeling indirecte belastingen, Provinciewet en enkele bedragen van bestuurlijke boeten 2020
 13. Invoeringsregeling accijns
 14. Mandaatbesluit inzake bezwaarschriften w.o.z.-beschikking
 15. Regeling Aangiftebiljet heffing industrielawaai 1986
 16. Regeling bekendmaking percentage heffingsrente en invorderingsrente bij belastingen
 17. Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
 18. Regeling openbaarmaking vergrijpboeten
 19. Regeling toepassing Algemene wet inzake rijksbelastingen voor de verontreinigingsheffing rijkswateren
 20. Uitvoeringsbeschikking dividendbelasting 1965
 21. Uitvoeringsbeschikking kansspelbelasting
 22. Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968
 23. Uitvoeringsbesluit accijns
 24. Uitvoeringsbesluit Algemene wet inzake rijksbelastingen 1964
 25. Uitvoeringsbesluit motorrijtuigenbelasting 1994
 26. Uitvoeringsbesluit verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken
 27. Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994
 28. Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003
 29. Uitvoeringsregeling beveiligingsheffing
 30. Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 31. Verontreinigingsheffing rijkswateren
 32. Wijziging Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 (2008)
 33. Wijziging van enige fiscale uitvoeringsregelingen
 34. Wijziging van enige uitvoeringsregelingen
 35. Wijzigingsbesluit Algemene douanewet, enz. (belastingen)
 36. Wijzigingsbesluit Besluit voorkoming dubbele belasting 1989
 37. Wijzigingsbesluit besluit voorkoming dubbele belasting 1989 (aanpassing wijze waarop vermindering ter voorkoming van dubbele belasting wordt verleend voor passieve winst uit buitenlandse onderneming)
 38. Wijzigingsbesluit Besluit voorkoming dubbele belasting 1989 (maatregelen met het oog op het fiscale vestigingsklimaat)
 39. Wijzigingsbesluit enige fiscale Uitvoeringsbesluiten (2008)
 40. Wijzigingsbesluit enige fiscale uitvoeringsbesluiten (2012)
 41. Wijzigingsbesluit enige fiscale uitvoeringsbesluiten (2013)
 42. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz.
 43. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz. (belastingen en toeslagen)
 44. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz. (belastingen)
 45. Wijzigingsregeling Algemene douaneregeling, enz. (militaire vrijstellingen)
 46. Wijzigingsregeling diverse fiscale uitvoeringsregelingen
 47. Wijzigingsregeling diverse Uitvoeringsregelingen Ministerie van Financiën
 48. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2007
 49. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2010
 50. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2011
 51. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2013
 52. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen en invoering regeling toepassing art. 122ca Wet financiering sociale verzekeringen
 53. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2015 (fiscaliteit, toeslagen en douane en Wet op de accijns)
 54. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2017 (belastingen en toeslagen)
 55. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2018 (belastingen en toeslagen)
 56. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2019 (belastingen en toeslagen)
 57. Wijzigingsregeling fiscale uitvoeringsregelingen en overige uitvoeringsregelingen
 58. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994
 59. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 (2013)
 60. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003, enz. (aanpassingen organisatie en besturingsmodel Belastingdienst)
 61. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003, enz. (instelling Landelijk kantoor Belastingregio’s)
 62. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 1990, enz.
 63. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2002)
 64. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2013)
 65. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2015)
 66. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (juni 2012)
 67. Wijzigingsregeling Wet op de accijns, enz.
 68. Wijzigingsregeling Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 en enige uitvoeringsregelingen (belastingen en toeslagen)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing bezwaarschriften tegen aanslagen inkomstenbelasting als massaal bezwaar
 2. Algemene wet inzake rijksbelastingen, erfbelasting, tijdelijke maatregel belastingrente
 3. Algemene wet inzake rijksbelastingen, voorschrift informatie fiscus/banken
 4. Besluit Beroep in Belastingzaken
 5. Besluit Fiscaal Bestuursrecht
 6. Besluit noodmaatregelen coronacrisis
 7. Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter
 8. Gedragslijn bij strafbare feiten begaan door ambtenaren van de Belastingdienst in functie
 9. Inkomstenbelasting, aanmerkelijk belang; toepassing verlaagd ab-tarief voorlopige aanslag 2014
 10. Inkomstenbelasting, giften en algemeen nut beogende instellingen
 11. Inkomstenbelasting, loonbelasting, Besluit voorkoming dubbele belasting 2001; fictieve onderworpenheid
 12. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, dividendbelasting, Algemene wet inzake rijksbelastingen, commanditaire vennootschap; het toestemmingsvereiste
 13. Invordering, tijdelijk uitstelbeleid in verband met een verzoek om BTW-teruggaaf uit een andere EU-lidstaat
 14. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting, diverse fiscale gevolgen van zetelverplaatsing van een naar Nederlands recht opgericht lichaam
 15. Vergoeding kosten van bezwaar tegen voorlopige aanslagen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2001
 16. Voorkoming van dubbele belasting, voorkoming onder de toepassing van de belastingverdragen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Algemene douanewet
 2. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 4.4
 3. Aanpassingswet Wet waardering onroerende zaken
 4. Aanwijzing afpakken
  Tekst: tekst
 5. Aanwijzing opsporingsbevoegdheden
  Tekst: tekst
 6. Aanwijzing vorderen gegevens derdengeldenrekening notaris
  Tekst: tekst
 7. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel: 2.46
 8. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 3
 9. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikelen: 8a, 15
 10. Algemene wet inzake rijksbelastingen, erfbelasting, tijdelijke maatregel belastingrente
  Tekst: tekst
 11. Belastingen op milieugrondslag
  Tekst: tekst
 12. Belastingplan 2012
  Artikel: XXXIV
 13. Beleidsregel 06-01 betrouwbaarheid personen ex Wet toezicht accountantsorganisaties en Besluit toezicht accountantsorganisaties
  Bijlagen: A1, D
 14. Beleidsregel betrouwbaarheidstoetsing
  Bijlagen: A1, D
 15. Beleidsregel toetsing vergunningen personenvervoer aan de Wet Bibob
  Artikelen: 2.1.3, 2.3.3
 16. Beleidsregel van de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) toetsing vergunningen beroepsgoederenvervoer over de weg aan de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob)
  Artikelen: 5, 9, 13
 17. Beleidsregel vaststelling gewijzigde eindtermen theoretische accountantsopleiding 2008
  Tekst: tekst
 18. Besluit Beroep in Belastingzaken
  Tekst: tekst
 19. Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst
  Structuurtekst: structuurtekst
 20. Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst/Toeslagen
  Tekst: tekst
 21. Besluit Fiscaal Bestuursrecht
  Tekst: tekst
 22. Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
  Bijlage: C
 23. Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft
  Bijlage: bijlage
 24. Besluit Onderlinge overlegprocedures
  Tekst: tekst
 25. Besluit basisregistratie personen
  Artikel: 31
 26. Besluit ex artikel 7, tweede lid, Algemene termijnenwet
  Bijlage: behorende bij het Koninklijk besluit tot vaststelling van een lijst van wetten en algemene maatregelen van bestuur, waarin termijnen zijn gesteld, voor welke de Algemene termijnenwet vervroegd in werking treedt
 27. Besluit fiscale eenheid 2003
  Artikel: 8
 28. Besluit gegevensverstrekking Wet waardering onroerende zaken
  Artikel: 5
 29. Besluit heffing van omzetbelasting ter zake van vouchers, waardebonnen en zegels
  Tekst: tekst
 30. Besluit noodmaatregelen coronacrisis
  Tekst: tekst
 31. Besluit noodmaatregelen coronacrisis
  Tekst: tekst
 32. Besluit politiegegevens
  Artikel: 4:2
 33. Besluit prudentiële regels Wft
  Bijlage: A
 34. Besluit reikwijdtebepalingen Wft
  Bijlage: behorend bij artikel 30
 35. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  Bijlage: 2
 36. Besluit toezicht trustkantoren 2018
  Bijlage: Bijlage behorend bij artikel 5
 37. Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Bijlage: behorend bij artikel 32 van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
 38. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Productschap Dranken
  Bijlage: Rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het Productschap Dranken
 39. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Productschap Wijn
  Bijlage: bijlage
 40. Dividendbelasting, vermindering, (gedeeltelijke) vrijstelling en teruggaaf van dividendbelasting
  Tekst: tekst
 41. Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen
  Tekst: tekst
 42. Gemeentewet
  Artikelen: 230, 231, 233a
 43. Goedkeuringswet EG-arbitrageverdrag inzake winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen
  Artikel: 2
 44. Inkomstenbelasting, giften en algemeen nut beogende instellingen
  Tekst: tekst
 45. Inkomstenbelasting, inkomen uit sparen en beleggen (box 3)
  Tekst: tekst
 46. Inkomstenbelasting, kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning, beleggingsrecht eigen woning en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3
  Tekst: tekst
 47. Inkomstenbelasting, middeling
  Tekst: tekst
 48. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, dividendbelasting, Algemene wet inzake rijksbelastingen, commanditaire vennootschap; het toestemmingsvereiste
  Tekst: tekst
 49. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, dividendbelasting, Europees recht, kwalificatie rechtsvormen
  Tekst: tekst
 50. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, lijfrente in de winstsfeer, verzamelbesluit
  Tekst: tekst
 51. Invoeringsregeling accijns
  Artikel: I
 52. Invoeringswet Douanewet
 53. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikelen: 25, 50
 54. Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikelen: IV, VI
 55. Invoeringswet Wet op de accijns
 56. Invorderingswet 1990
  Artikelen: 2, 20, 33, 36, 36b, 43
 57. Kaderbesluit bpm
  Teksten: tekst, tekst
 58. Kaderbesluit mrb
  Tekst: tekst
 59. Leidraad Invordering 2008
  Teksten: tekst, tekst
 60. Leidraad meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies
  Tekst: tekst
 61. Loonheffingen, inkomstenbelasting, internationale aspecten van pensioenen en stamrechten
  Tekst: tekst
  Bijlagen: VII, VIII
 62. Loonheffingen, inkomstenbelasting, pensioenen; verzamelbesluit diverse onderwerpen
  Tekst: tekst
 63. Loonheffingen, inkomstenbelasting, winst, vervoer; reiskostenvergoedingen, reizen per auto en openbaar vervoer
  Tekst: tekst
 64. Loonheffingen, pensioenen; uitfasering pensioen in eigen beheer, informatieformulier
  Tekst: tekst
 65. Mijnbouwwet
  Artikel: 72
 66. Natuurschoonwet 1928
  Artikel: 9
 67. Omzetbelasting en compensatie van omzetbelasting bij publiekrechtelijke lichamen
  Tekst: tekst
 68. Omzetbelasting en overdrachtsbelasting, verkoop onder voorwaarden
  Tekst: tekst
 69. Omzetbelasting, administratieve-, facturerings- en andere verplichtingen
  Tekst: tekst
 70. Omzetbelasting, aftrek van omzetbelasting
  Tekst: tekst
 71. Omzetbelasting, fondswerving en kantines
  Tekst: tekst
 72. Omzetbelasting, heffing privégebruik auto en toepassing BUA
  Tekst: tekst
 73. Omzetbelasting, landbouw
  Tekst: tekst
 74. Omzetbelasting, levering en verhuur van onroerende zaken
  Tekst: tekst
 75. Omzetbelasting, maatstaf van heffing
  Tekst: tekst
 76. Omzetbelasting, margeregeling; regeling voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten
  Tekst: tekst
 77. Omzetbelasting, reisbureauregeling
  Tekst: tekst
 78. Omzetbelasting, ter beschikking stellen van personeel
  Tekst: tekst
 79. Omzetbelasting, vragen en antwoorden fondswerving en kantines
  Tekst: tekst
 80. Omzetbelasting, vrijstelling; diensten en nauw daarmee samenhangende leveringen door werkgevers- en werknemersorganisaties aan hun leden tegen statutair vastgestelde contributie
  Tekst: tekst
 81. Omzetbelasting, vrijstellingen, onderwijsvrijstelling
  Tekst: tekst
 82. Overdrachtsbelasting en omzetbelasting, samenloop
  Tekst: tekst
 83. Overdrachtsbelasting, belastbaar feit
  Tekst: tekst
 84. Overdrachtsbelasting, ondernemingsfaciliteiten
  Tekst: tekst
 85. Overdrachtsbelasting, teruggaaf van betaalde belasting
  Tekst: tekst
 86. Provinciewet
  Artikelen: 227, 227a, 227d
 87. Regeling digitale vervanging personeelsdossiers Ministerie van Justitie 2010
  Artikel: 6
 88. Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar
  Bijlage: als bedoeld in artikel 1 van de Regeling domeinen buitengewoon opsporingsambtenaar
 89. Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
  Bijlage: behorende bij de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
 90. Regeling op het notarisambt
  Artikel: 7
 91. Regeling zorgverzekering
  Artikel: 6.3.1
 92. Schenk- en erfbelasting, internationale aspecten
  Tekst: tekst
 93. Statuten Stichting Nederlands Fonds voor de Film
  Artikel: 18
 94. Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968
  Artikelen: 3a, 17, 17a
 95. Uitvoeringsbesluit Wwft 2018
  Bijlage: 2
 96. Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968
  Artikelen: 9, 24a
 97. Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994
  Artikel: 1
 98. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein Belastingheffing over de periode 1945-2001: neerslag handelingen Minister van Verkeer en Waterstaat
  Bijlage: BSD 19 belastingver(h)effend
 99. Vennootschapsbelasting, belastingplicht overheidsondernemingen, onderwijsvrijstelling, objectvrijstellingen
  Tekst: tekst
 100. Vennootschapsbelasting, deelnemingsvrijstelling
  Tekst: tekst
 101. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting, diverse fiscale gevolgen van zetelverplaatsing van een naar Nederlands recht opgericht lichaam
  Tekst: tekst
 102. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting, subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen (artikel 5 Wet op de vennootschapsbelasting 1969)
  Tekst: tekst
 103. Verzamelbesluit Lijfrenten
  Tekst: tekst
 104. Verzamelspoedwet COVID-19
  Artikel: 7
 105. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikel: 7.1e
 106. Waterschapswet
  Artikelen: 123, 125a, 126
 107. Waterwet
  Artikelen: 7.1, 7.10, 7.12
 108. Wet aanpassingen aan het Douanewetboek van de Unie
 109. Wet herziening fiscale procesrecht
 110. Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies
 111. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikelen: 3.151, 5.3
 112. Wet luchtvaart
  Artikel: 8a.39
 113. Wet maatregelen woningmarkt 2014 II
  Artikel: 1.15
 114. Wet nadere voorzieningen met betrekking tot tijdstip met ingang waarvan waterschapsomslagen kunnen worden geheven
  Artikel: 2
 115. Wet op belastingen van rechtsverkeer
 116. Wet op de accijns
  Artikel: 77
 117. Wet op de kansspelbelasting
  Artikel: 2
 118. Wet op de loonbelasting 1964
  Artikel: 28a
 119. Wet op de omzetbelasting 1968
  Artikelen: 6j, 7, 11, 12, 23, 24, 30a, 37c
 120. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Artikel: 17a
 121. Wet op het notarisambt
  Artikel: 25
 122. Wet opslag duurzame energie- en klimaattransitie
  Artikel: 1
 123. Wet overgang belastingheffing in euro's
  Artikel: 1
 124. Wet tot verlenging van de in de Algemene wet inzake rijksbelastingen vervatte termijn van navordering voor vermogens- en inkomensbestanddelen in het buitenland
  Artikel: III
 125. Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen
  Artikel: 30
 126. Wet waardering onroerende zaken
  Artikel: 30
 127. Wijzigingswet Algemene wet inzake rijksbelastingen, enz. (Versterking fiscale rechtshandhaving)
 128. Wijzigingswet Algemene wet inzake rijksbelastingen, enz. (herziening stelsel van bestuurlijke boeten en fiscale strafrecht)
 129. Wijzigingswet Wet op de inkomstenbelasting 1964, enz. (onbeperkte voorwaartse verrekening van ondernemingsverliezen en vaststelling van verliezen bij beschikking)
  Artikel: III
 130. Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie enz. (vervanging van beroep bij de Tariefcommissie door beroep bij de douanekamer van het gerechtshof te Amsterdam en de instelling van beroep in cassatie in douanezaken)
 131. Wijzigingswet houdende aanpassing van een aantal wetten aan de eerste tranche van de Algemene wet bestuursrecht
  Artikel: XIV3
 132. Wijzigingswet van enkele belastingwetten c.a. (belastingplan 1997)
  Artikel: XXI
 133. Wijzigingswet van het fiscale regime voor onderhoudsvoorzieningen en spaarvormen alsmede van het fiscale regime voor verzekeraars en directiepensioenlichamen
  Artikel: VIIA
Terug naar begin van de pagina