Besluit registratie buitenlandse strafbladen

[Regeling vervallen per 01-04-2004.]
Geraadpleegd op 25-05-2024.
Geldend van 25-07-1969 t/m 31-03-2004

Besluit Registratie Buitenlandse Strafbladen

De Minister van Justitie,

Gelet op de artikelen 4 en 11 van de Wet op de justitiele documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-04-2004]

Van onherroepelijk geworden veroordelingen, door andere dan Nederlandse rechters gewezen, kunnen uittreksels in de strafregisters worden opgenomen, indien aan de navolgende voorwaarden is voldaan.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-04-2004]

Het bericht van de veroordeling moet langs officiële weg ter kennis van het Ministerie van Justitie zijn gebracht.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-04-2004]

De veroordeling moet zijn gewezen ter zake van een feit, dat door de Nederlandse strafwet als misdrijf wordt beschouwd of dat gelijkgesteld kan worden met een overtreding van artikel 432 Wetboek van Strafrecht.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-04-2004]

  • 1 De veroordeling moet zijn gewezen door een bij de wet ingesteld burgerlijk of militair, tot het opleggen van straffen bevoegd gerecht.

  • 2 In elk geval worden de veroordelingen in de strafregisters opgenomen, indien zij zijn gewezen door een gerecht van Suriname, de Nederlandse Antillen of van enig land, waarmede een overeenkomst bestaat betreffende de uitwisseling van gegevens over strafrechtelijke veroordelingen.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-04-2004]

In geval van twijfel over de uitlegging van de artikelen 3 en 4 en indien de veroordeling is gewezen door een rechter van een ander land dan in artikel 4 bedoeld, beslist de Minister van Justitie.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-04-2004]

  • 1 Aan de rechterlijke ambtenaren, verbonden aan de in artikel 4, lid 2, bedoelde gerechten, kunnen inlichtingen worden verstrekt over gegevens, die in de strafregisters zijn opgenomen of daarin opgenomen zijn geweest. Voorts kunnen inlichtingen worden verstrekt omtrent aanhangige strafzaken.

  • 2 De in lid 1 bedoelde inlichtingen worden verstrekt door tussenkomst van de ambtenaar, belast met het beheer van de ten Departemente van Justitie geregistreerde justitiële gegevens.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-04-2004]

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit registratie buitenlandse strafbladen.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-04-2004]

Dit besluit treedt in werking tegelijk met de Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag. Het wordt gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 10 november 1958

De

minister

voornoemd,

Samkalden

.
Naar boven