Besluit inlichtingen strafregisters

[Regeling vervallen per 01-04-2004.]
Geraadpleegd op 21-06-2024.
Geldend van 18-10-2002 t/m 31-03-2004

Beschikking van de Minister van Justitie van 10 november 1958, nr. 382/658, Stafafdeling Wetgeving betreffende het verstrekken van inlichtingen uit de strafregisters

De Minister van Justitie,

Gelet op het bepaalde in artikel 15 van de Wet op de justitiële documentatie en op de verklaring omtrent het gedrag.

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-04-2004]

 • 2 De justitiële documentatiedienst verstrekt ook overigens inlichtingen uit de strafregisters aan het hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, indien deze de inlichtingen voor de taakvervulling van de dienst nodig oordeelt.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-04-2004]

Voorts verstrekt de justitiële documentatiedienst aan het hoofd van de Marine Inlichtingen Dienst, van de Militaire Inlichtingen Dienst en van de Luchtmacht Inlichtingen Dienst inlichtingen uit de strafregisters:

 • a. omtrent de dienstplichtigen vóór hun inlijving;

 • b. omtrent de naaste familieleden van personeel van de militaire departementen en der krijgsmacht, voor zover dit personeel met gegevens, materialen of andere objecten, welke als zeer geheim geclassificeerd zijn, in aanraking komt;

 • c. omtrent de zakelijke en andere (incidentele) relaties van de Departementen van Oorlog en van Marine, voor zover deze met gegevens, materialen of andere objecten, welke als confidentieel zijn geclassificeerd, in aanraking komen;

 • d. omtrent de naaste familieleden van de sub c genoemde personen, voor zover laatstgenoemden in aanraking komen met gegevens, materialen of andere objecten, welke als zeer geheim zijn geclassificeerd.

Artikel 2a

[Regeling vervallen per 01-04-2004]

De justitiële documentatiedienst verstrekt aan het bevoegd gezag van noodwachten en noodwachtstaven inlichtingen uit de strafregisters, voor zover dit gezag de inlichtingen nodig heeft voor de hem toekomende bevoegdheid tot het nemen van beslissingen of het dienen van advies over de bestemming, de inlijving en het ontslag van noodwachtplichtigen en ander noodwachtpersoneel.

Artikel 2b

[Regeling vervallen per 01-04-2004]

 • 1 De justitiële documentatiedienst verstrekt inlichtingen uit de strafregisters aan de secretarissen-generaal van de ministeries ten behoeve van het onderzoek naar personen, die worden of zijn belast met werkzaamheden in dienstbetrekking bij het Rijk, indien dit noodzakelijk is in verband met bijzondere eisen die aan de verantwoordelijkheid of de integriteit van deze personen worden gesteld.

 • 2 De justitiële documentatiedienst doet jaarlijks opgave aan de Minister van Justitie ten behoeve van welke werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, inlichtingen zijn verstrekt.

 • 3 Onze Minister van Justitie kan, in overeenstemming met Onze Minister van Binnenlandse Zaken, ten aanzien van bepaalde werkzaamheden de bevoegdheid om ingevolge het eerste lid gegevens te verstrekken beperken.

Artikel 2c

[Regeling vervallen per 01-04-2004]

 • 1 De justitiële documentatiedienst verstrekt inlichtingen uit de strafregisters aan de griffiers van de Tweede en Eerste Kamer der Staten-Generaal, de secretaris van de Raad van State, de secretaris van de Algemene Rekenkamer, de directeur Nationale ombudsman, de directeur van het Kabinet der Koningin alsmede de secretaris van de Kanselarij der Nederlandse Orden ten behoeve van het onderzoek naar personen, die worden of zijn belast met werkzaamheden in dienstbetrekking bij respectievelijk de Tweede of Eerste Kamer der Staten-Generaal, de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, het Kabinet der Koningin of de Kanselarij der Nederlandse Orden, indien dit noodzakelijk is in verband met de bijzondere eisen die aan de verantwoordelijkheid of de integriteit van deze personen worden gesteld.

 • 2 Het tweede en derde lid van artikel 2b zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2d

[Regeling vervallen per 01-04-2004]

De Centrale Justitiële Documentatie verstrekt inlichtingen uit de strafregisters aan de Minister van Justitie voor zover dit noodzakelijk is voor het onderzoek naar de antecedenten van tolken en vertalers die in aanmerking willen komen voor de verlening van hun diensten ten behoeve van justitiële werkzaamheden.

Artikel 2e

[Regeling vervallen per 01-04-2004]

De Centrale Justitiële Documentatie verstrekt inlichtingen uit de strafregisters aan de Minister van Justitie voorzover dit noodzakelijk is voor het opdoen van kennis die van belang is voor een goede uitvoering van de in het wetsvoorstel justitiële gegevens (24 797) toegekende taak met betrekking tot de afgifte van de verklaring omtrent het gedrag.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-04-2004]

 • 1 De justitiële documentatiedienst verstrekt inlichtingen uit de strafregister aan:

  de Centrale Directie der Posterijen, Telegrafie en Telefonie;

  de directeur van de Postcheque- en girodienst;

  de directeur van de Rijkspostspaarbank;

  de directeuren van de postdistricten;

  de directeuren van de telefoondistricten;

  de directeuren van de plaatselijke telefoondiensten te Amsterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage;

  de directeuren van de telegraafkantoren te Amsterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage;

  de chef van de spoorwegrecherche van de Nederlandse Spoorwegen;

  het hoofd van de Dienst Bedrijfsbeveiliging der Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V.;

  het hoofd van de Bedrijfspolitie van Joh. Enschedé en Zonen Grafische Inrichting B.V.

  een en ander voor zover de genoemde personen dit nodig hebben in verband met de hun toekomende bevoegdheid tot het nemen van beslissingen of het dienen van advies over de benoeming en het ontslag van personeel bij de diensten, waarbij zij werkzaam zijn.

 • 2 De justitiële documentatiedienst verstrekt inlichtingen uit de strafregisters aan de directeur van de afdeling Beveiliging en transport van de Nederlandsche Bank N.V. voor zover deze dit nodig heeft in verband met het nemen van beslissingen of het dienen van advies over de benoeming en het ontslag van personeel bij de Bank of bij toeleveranciers aan deze bank van papier dat wordt gebruikt voor de vervaardiging van bankbiljetten.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-04-2004]

De justitiële documentatiedienst verstrekt uittreksels uit de strafregisters ten behoeve van de afgifte van een paspoort of een toeristenkaart model B aan de autoriteiten, die bevoegd zijn deze te verstrekken.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-04-2004]

De justitiële documentatiedienst verstrekt uittreksels uit de strafregisters aan de Kamers van Koophandel en Fabrieken ten behoeve van hun bij wet of besluit opgedragen werkzaamheden.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-04-2004]

De justitiële documentatiedienst verstrekt uittreksels uit de strafregisters aan de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad ten behoeve van de uitvoering van de Wet op de Assurantiebemiddeling.

Artikel 6a

[Regeling vervallen per 01-04-2004]

De justitiële documentatiedienst verstrekt inlichtingen uit de strafregisters betreffende veroordelingen ter zake van de misdrijven, omschreven in de artikelen 26 en 36, derde lid, van de Wegenverkeerswet, aan de geneeskundige van het centraal bureau voor de afgifte van rijvaardigheidsbewijzen, ten behoeve van diens in het Wegenverkeersreglement aangegeven werkzaamheden.

Artikel 6b

[Regeling vervallen per 01-04-2004]

De justitiële documentatiedienst verstrekt aan de voorzitter van de commissie, bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Wet voorlopige regeling schadefonds geweldsmisdrijven (Stb. 1975, 382), ten behoeve van de werkzaamheden die de commissie bij deze wet zijn opgedragen, uittreksels uit de strafregisters ten aanzien van slachtoffers van geweldsmisdrijven.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-04-2004]

Dit besluit treedt in werking tegelijk met de Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag.

Het kan worden aangehaald als: Besluit inlichtingen strafregisters.

Het zal worden gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 10 november 1958

De

minister

voornoemd,

Samkalden

Naar boven