Beschikking procuratieregeling V.I.B. 1958

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geraadpleegd op 24-02-2024.
Geldend van 07-07-1958 t/m 22-12-2004

Beschikking procuratieregeling V.I.B. 1958

De Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening,

Gelet op artikel 34 van de Landbouwwet,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

Ter zake van het in en buiten rechte vertegenwoordigen van het Voedselvoorzienings-in- en verkoopbureau, genoemd in artikel 31 van de Landbouwwet, kan de directeur aan personeel van dat bureau procuratie verlenen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

Een daartoe strekkende akte van procuratie, welke de namen, voornamen en woonplaats van de personeelsleden, aan wie procuratie wordt verleend, alsmede de handelingen, ter zake waarvan procuratie wordt verleend, inhoudt, behoeft de goedkeuring van de directeur-generaal van de voedselvoorziening en wordt gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor 's-Gravenhage, ter kosteloze inzage voor een ieder.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

Het slot van het vorige artikel is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de handtekening en de paraaf van de directeur en de in dat artikel bedoelde personen, die de directeur en deze personen stelt onder stukken, vorenbedoeld bureau betreffende.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

  • 1 Deze beschikking kan worden aangehaald als: Beschikking procuratieregeling V.I.B. 1958.

  • 2 Zij treedt in werking op de dag, waarop de Landbouwwet in werking treedt.

's-Gravenhage, 30 juni 1958

De

Minister

van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening,

A. Vondeling

Naar boven