Besluit tot regeling van de aanwijzing van afgevaardigden van Nederland in de vergadering [...] en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2010.]
Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 01-03-1958 t/m heden

Besluit van 11 februari 1958, tot regeling van de aanwijzing van afgevaardigden van Nederland in de Vergadering van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken van 8 februari 1958, Directie Integratie Europa, no. 21547;

Gelet op artikel 21, eerste lid, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, zoals dit luidt krachtens artikel 2 van de "Overeenkomst betreffende bepaalde instellingen, welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben" (Trb. 1957, 93), op artikel 138, eerste lid van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (Trb. 1957, 91) en op artikel 108, eerste lid, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Trb. 1957, 92);

Overwegende, dat het wenselijk is een nadere regeling te treffen voor de aanwijzing van de afgevaardigden uit het Koninkrijk der Nederlanden in de Vergadering voorzien in bovengenoemde Verdragen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De aanwijzing van de afgevaardigden uit het Koninkrijk der Nederlanden zal geschieden door de beide Kamers der Staten-Generaal.

De wijze van aanwijzing wordt door beide Kamers der Staten-Generaal in onderling overleg vastgesteld.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van het Staatsblad, waarin het is geplaatst.

Onze Minister van Buitenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad en in de Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Grindelwald, 11 februari 1958

JULIANA.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

J. LUNS.

Uitgegeven de achtentwintigste februari 1958.

De Minister van Justitie,

SAMKALDEN.

Naar boven