Wet regeling gevolgen wijziging naam departement van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid

Toekomstige wijziging(en) op 03-03-1958. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 13-10-1956 t/m heden

Wet van 23 januari 1958, houdende regeling van de gevolgen van de wijziging van de naam van het departement van Wederopbouw en Volkshuisvesting in die van departement van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is de gevolgen te regelen van de wijziging van de naam van het departement van Wederopbouw en Volkshuisvesting in die van departement van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid bij Ons besluit van 12 oktober 1956, no. 31 (Stcrt. no. 201);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

art 1

Waar in wetten, besluiten, beschikkingen en akten wordt genoemd Onze Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting, wordt van 13 oktober 1956 af onder die benaming verstaan Onze Minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 23 januari 1958

JULIANA.

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

W. DREES.

De Minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid,

H. WITTE.

Uitgegeven de elfde februari 1958.

De Minister van Justitie,

SAMKALDEN.

Naar boven