Rijksregeling subsidievoorwaarden plaatselijke specifieke verenigingen voor tuberculosebestrijding

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 25-09-2023.
Geldend van 01-01-1980 t/m 27-08-2004

Rijksregeling subsidievoorwaarden plaatselijke specifieke verenigingen voor tuberculosebestrijding

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

Besluit:

HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

In deze beschikking wordt verstaan onder:

a. „de minister”:

de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid;

b. „hoofdinspecteur”:

de geneeskundig hoofdinspecteur van de volksgezondheid;

c. „inspecteur”:

de geneeskundig inspecteur van de volksgezondheid, binnen wiens ambtsgebied de vereniging haar werkzaamheden verricht;

d. „vereniging”:

de plaatselijke specifieke vereniging, welke zich blijkens haar statuten uitsluitend ten doel stelt de bestrijding van de tuberculose binnen de gemeente, waar zij is gevestigd.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Aan verenigingen, bedoeld in artikel 1, onder d, kan onder de voorwaarden, vermeld in deze regeling, een subsidie worden verleend.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De vereniging moet rechtspersoonlijkheid bezitten, terwijl uit de statuten moet blijken:

 • a. dat de vereniging ten doel heeft de bestrijding van tuberculose in haar gehele omvang, onder andere door het geregeld uitoefenen van deskundig, hygiënisch en profylactisch toezicht in de woningen van tuberculoselijders, het nemen en bevorderen van maatregelen, welke dienstig kunnen zijn om de verspreiding van tuberculose in huisgezin, werkplaatsen, scholen en alle voor het publiek toegankelijke plaatsen tegen te gaan, het verspreiden van populaire geschriften, het houden van populaire voordrachten, het op andere wijze bevorderen van de algemene kennis aangaande de tuberculose en haar bestrijding en het bevorderen van een doeltreffende geneeskundige behandeling van tuberculoselijders.

 • b. dat de vereniging bereid is haar diensten ter beschikking te stellen van alle groepen van de bevolking, zonder onderscheid van godsdienstige of politieke richting;

 • c. dat het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

 • 1 Alleen verenigingen, werkzaam in gemeenten, welke ten minste tweehonderdduizend inwoners hebben, kunnen voor subsidie in aanmerking komen.

 • 2 Aan de op 1 januari 1946 bestaande verenigingen in gemeenten met minder dan tweehonderdduizend inwoners kan op hun verzoek, telkens voor de duur van twee jaren, door de minister, met ontheffing van het bepaalde in het vorige lid, subsidie worden toegekend, mits de minister wordt aangetoond, dat:

  • a. het tuberculosehuisbezoek in voldoende mate wordt verricht;

  • b. in het werkgebied van de vereniging, welke de ontheffing verzoekt, de uitvoering van de overige takken van de preventieve gezondheidszorg en de wijkverpleging, voor zover die naar behoren zijn georganiseerd en een goede uitvoering is verzekerd, van de onderhavige subsidiëring geen nadeel zal ondervinden.

HOOFDSTUK II. Bepalingen betreffende het personeel en de werkzaamheden

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Artikel 5

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Tot deskundig huisbezoek worden bevoegd geacht:

 • a. verpleegsters, in het bezit van het diploma A voor ziekenverpleging, met de aantekening voor wijkverpleging;

 • b. verpleegsters, in het bezit van het diploma A voor ziekenverpleging en van het diploma voor huisbezoek, uitgereikt door de Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der tuberculose.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Tijdelijke vervanging van de in dienst zijnde verpleegster zal slechts mogen geschieden door personen, die voldoen aan de in artikel 5 gestelde eisen. De inspecteur kan wegens bijzondere omstandigheden toestemming verlenen van deze eisen tijdelijk of voor de duur van de vervanging af te wijken, doch de vervangster zal in elk geval in het bezit moeten zijn van het diploma A voor ziekenverpleging.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De vereniging treft maatregelen opdat geneeskundig onderzoek op tuberculose der ademhalingsorganen van verpleegkundigen die deskundig huisbezoek doen, geschiedt volgens richtlijnen van de hoofdinspecteur.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

 • 1 De voorafgaande goedkeuring van de inspecteur is vereist voor de voordracht ter voorziening in de vacature voor verpleegster.

 • 2 Van de benoeming van de verpleegster geeft de vereniging binnen veertien dagen na de aanstelling kennis aan de inspecteur, onder overlegging van een afschrift van de arbeidsvoorwaarden.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Wanneer de verpleegster de leeftijd van 60 jaren heeft bereikt, wordt voor haar verder geen subsidie verleend.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De vereniging zal aan de bij haar in dienst zijnde verpleegsters een salaris uitkeren volgens de door het College van Rijksbemiddelaars vastgestelde salarisschaal.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

 • 1 De vereniging zal ten behoeve van de bij haar in dienst zijnde verpleegsters een ouderdoms- en invaliditeitsverzekering sluiten op basis van het pensioenreglement A van de Stichting Pensioenfonds Volksgezondheid en Maatschappelijk Werk, te Amsterdam.

 • 2 Wanneer een verpleegster in dienst is van meer dan één vereniging, zullen de premiekosten van de verzekering door de verenigingen, in verhouding tot de bijdrage in het salaris van de verpleegster, elk voor een evenredig aandeel, worden gedragen, tenzij tussen deze verenigingen omtrent de bijdrage in deze kosten anders is overeengekomen.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De vereniging moet beschikken over een magazijn, waarin artikelen, nodig voor de profylaxe en de verpleging van lijders aan tuberculose, in naar het oordeel van de inspecteurs voldoende aantal en behoorlijke hoedanigheid aanwezig zijn.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De vereniging zal, op verzoek van de inspecteur, toestaan, dat leerlingen in opleiding voor wijkverpleegster de bij haar in dienst zijnde verpleegster bij haar werk vergezellen. De vereniging geeft de verpleegster hiertoe de nodige instructie.

HOOFDSTUK III. Bepalingen betreffende het subsidie

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Artikel 14

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Het subsidie wordt verleend in de uitgaven voor het salaris en de ouderdoms- en invaliditeitsverzekering van de verpleegsters, belast met deskundig huisbezoek.

Artikel 15

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

 • 1 Het subsidie wordt berekend naar het aantal verpleegsters, dat tot deskundig huisbezoek bevoegd en voor de tuberculosebestrijding werkzaam is.

 • 2 De minister bepaalt voor welk aantal verpleegsters subsidie wordt verleend.

 • 3 Wanneer verpleegsters niet in volle dienst zijn, bepaalt de minister, in hoeverre voor hen subsidie wordt verleend.

Artikel 16

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

 • 1 Het subsidie bedraagt:

  • a. 72½ % van het overeenkomstig artikel 10 uitbetaalde salaris, met dien verstande, dat in de gemeenten, bedoeld in artikel 4, tweede lid, het subsidie bedraagt 67 % van dit salaris;

  • b. 72½%, respectievelijk 67% in de gemeenten, bedoeld in het tweede lid van artikel 4, van 12% van de vastgestelde pensioengrondslag ten behoeve van de in artikel 11 bedoelde ouderdoms- en invaliditeitsverzekering.

 • 2 Het subsidie wordt berekend per f 100 salaris, waarbij bedragen tot en met f 50 naar beneden, bedragen boven f 50 naar boven worden afgerond.

Artikel 17

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

 • 1 De vereniging zal vóór 1 maart van het jaar, waarvoor subsidie wordt gewenst, tot de minister een aanvraag – zo mogelijk in machineschrift – richten, onder overlegging van de rekening en verantwoording over het afgelopen jaar, alsmede van een door de verpleegster getekende kwitantie, aangevende het salaris, dat door haar in het afgelopen jaar is ontvangen.

 • 2 Van de stukken, bedoeld in het eerste lid, wordt gelijktijdig een afschrift gezonden aan de inspecteur.

Artikel 18

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Indien blijkt, dat het huisbezoek gedurende enige tijd niet is verricht of aan salaris of ouderdoms- en invaliditeitsverzekering minder werd betaald dan aan de berekening van het subsidie heeft ten grondslag gelegen, kan over dit tijdperk een evenredig bedrag worden teruggevorderd.

HOOFDSTUK IV. Bepalingen betreffende het toezicht

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Artikel 19

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

 • 1 De inspecteur heeft het toezicht op de werkzaamheden van de vereniging en geeft zo nodig hieraan leiding.

 • 2 De vereniging stelt de inspecteur in de gelegenheid de door hem aangegeven onderwerpen in de bestuursvergaderingen te bespreken.

 • 3 Maandelijks zendt de vereniging een verslag van haar werkzaamheden, volgens een door de hoofdinspecteur vastgesteld model, aan de inspecteur.

Artikel 20

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De vereniging zal zijn aangesloten bij de provinciale vereniging tot bestrijding der tuberculose in het gebied, waarbinnen zij haar arbeid verricht, en zich onderwerpen aan het vanwege deze vereniging uit te oefenen toezicht op haar werkzaamheden, welke dienen te worden uitgevoerd volgens algemene richtlijnen, welke door de provinciale vereniging worden vastgesteld.

Artikel 21

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Te allen tijde zal inzage in de financiële administratie van de door het Rijk gesubsidieerde werkzaamheden worden verleend aan de inspecteur of aan de hiertoe door de minister aan te wijzen ambtenaren, terwijl ook overigens alle door of vanwege de minister gevraagde inlichtingen zonder voorbehoud en naar waarheid zullen worden verstrekt, desverlangd schriftelijk.

Hoofdstuk V. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Artikel 22

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Verenigingen, welke, ofschoon werkzaam binnen het gebied van een districtsconsultatiebureaudienst, zelf een consultatiebureau exploiteren, verliezen hierdoor hun aanspraak op subsidie.

Artikel 23

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De minister beslist over geschillen, welke zich bij de toepassing van deze beschikking mochten voordoen.

Artikel 24

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

In bijzondere gevallen kan de minister op verzoek van de vereniging van de voorwaarden, bedoeld in deze beschikking, ontheffing verlenen.

Artikel 25

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De beschikking van de Staatssecretaris van Volksgezondheid van 7 mei 1952 (Stcrt. 1952, 88) tot vaststelling van de voorwaarden voor het verkrijgen van subsidie in de kosten van tuberculosebestrijding, zomede de wijzigingsbeschikking van 29 december 1953 (Stcrt. 1954, 1) worden ingetrokken.

Artikel 26

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van de Staatscourant, waarin zij is geplaatst, en werkt terug tot 1 januari 1957, met dien verstande, dat artikel 16 terugwerkt tot 1 januari 1955.

Artikel 27

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Deze beschikking, welke in afschrift zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer, kan worden aangehaald als: Rijksregeling subsidievoorwaarden plaatselijke specifieke verenigingen voor tuberculosebestrijding, en zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 17 december 1957

De

minister

voornoemd,

J. G. Suurhoff

Naar boven