Besluit registratie verplaatste personen

Geldend van 06-01-2014 t/m heden

Besluit van 22 augustus 1957, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur, ter uitvoering van artikel 9 van de Wet verplaatsing bevolking

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie van 8 juli 1957, no. U 10017, Directie Openbare Orde en Veiligheid, Afdeling Algemene Zaken, Bureau Juridische Zaken;

Gelet op artikel 9 van de Wet verplaatsing bevolking;

De Raad van State gehoord (advies van 30 juli 1957, no. 34);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie van 9 augustus 1957, no. 10130, Directie Openbare Orde en Veiligheid, Afdeling Algemene Zaken, Bureau Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder:

  • a. "Onze Minister": de Minister van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie;

  • b. "verplaatste personen": de personen die ingevolge de Wet verplaatsing bevolking zijn verplaatst, alsmede degenen die tot het gezin van een verplaatste persoon komen te behoren.

Artikel 2

  • 1 Onze Minister kan bepalen, dat tot registratie van verplaatste personen wordt overgegaan, dan wel, dat de bestaande registratie wordt beëindigd.

  • 2 Hij stelt regelen met betrekking tot deze registratie, de bijhouding van de aan te leggen registers en het verstrekken van inlichtingen uit die registers.

  • 3 De in het tweede lid bedoelde registers maken geen deel uit van de basisregistratie personen.

Artikel 3

Onze Minister kan bepalen, dat in alle of in door hem aan te wijzen gemeenten, op de door hem aan te geven wijze, een onderzoek wordt ingesteld naar de aanwezigheid in en de afwezigheid uit de gemeenten van verplaatste personen.

Artikel 4

Wanneer Onze Minister heeft bepaald, dat tot registratie wordt overgegaan, is iedere verplaatste persoon verplicht:

  • a. zich onverwijld ter registratie aan te melden bij de burgemeester van de gemeente, in welke hij is gehuisvest, ongeacht of hij al dan niet als ingezetene met een adres in die gemeente in de basisregistratie personen is ingeschreven;

  • b. bij terugkeer naar de gemeente waar hij als ingezetene met een adres in de basisregistratie personen is ingeschreven of, zo hij werd gehuisvest in de gemeente, waar hij als ingezetene met een adres in de basisregistratie personen is ingeschreven, bij zijn terugkeer naar zijn woning, de burgemeester van die gemeente onverwijld van zijn terugkeer in kennis te stellen;

  • c. de burgemeester onverwijld kennis te geven van alle feiten en omstandigheden, welke overigens voor een juiste registratie van belang kunnen zijn;

  • d. op vordering van de burgemeester op een aan te geven plaats en op een bepaald tijdstip persoonlijk te verschijnen tot het naar waarheid verstrekken van gegevens, welke voor de registratie naar het oordeel van de burgemeester nodig zijn.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk, 22 augustus 1957

JULIANA.

De Minister van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie,

STRUYCKEN.

Uitgegeven de tiende september 1957.

De Minister van Justitie,

SAMKALDEN.

Terug naar begin van de pagina