Aanwijzingswet Staatsgasbedrijf

[Regeling vervallen per 01-04-2008.]
Geraadpleegd op 18-04-2024.
Geldend van 08-04-1957 t/m 31-03-2008

Wet van 21 februari 1957, houdende aanwijzing van de Rijksdienst Gasvoorziening als tak van Rijksdienst, bedoeld in artikel 88 van de Comptabiliteitswet

Wij JULIANA, bij de Gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Rijksdienst Gasvoorziening aan te wijzen voor een beheer als bedoeld in artikel 88 der Comptabiliteitswet (Stb. 1927, 259);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-04-2008]

De Rijksdienst Gasvoorziening, voortaan geheten: het Staatsgasbedrijf, wordt met ingang van het dienstjaar 1957 aangewezen voor een beheer als bedoeld in artikel 88 der Comptabiliteitswet (Stb. 1927, 259).

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-04-2008]

 • 1 Het Staatsgasbedrijf kan vormen:

  • a. een algemene reserverekening;

  • b. bijzondere reserverekeningen, voor zover Onze Minister van Economische Zaken, in overeenstemming met Onze Minister van Financiën, deze nodig acht.

 • 2 Het bedrag der tegoedschrijving op deze reserverekeningen wordt vóór het opmaken der rekening, bedoeld in artikel 17 der Bedrijvenwet (Stb. 1928, 249), bepaald door Onze Minister van Economische Zaken, in overeenstemming met Onze Minister van Financiën.

 • 3 Onverminderd het bepaalde in de artikelen 17-19 der Bedrijvenwet beschikt Onze Minister van Economische Zaken over het tegoed der reserverekeningen.

 • 4 Met goedkeuring van Onze Ministers van Economische Zaken en van Financiën kan van artikel 10, tweede lid, der Bedrijvenwet bij het bedrijf worden afgeweken.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-04-2008]

 • 2 Vorderingen, die het bedrijf op derden bezit, kunnen door de directie geheel of gedeeltelijk worden kwijtgescholden, echter wanneer hun bedrag hoger is dan f 5000 niet dan nadat daartoe een bijzondere machtiging van Onze Ministers van Economische Zaken en van Financiën is verkregen. Van iedere kwijtschelding wordt mededeling gedaan aan de Algemene Rekenkamer.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-04-2008]

 • 2 Verkoop van roerende zaken, welke niet of niet meer voor de dienst benodigd zijn, kan door de directie geschieden, nadat daartoe een algemene of bijzondere machtiging van Onze Minister van Economische Zaken is verkregen.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-04-2008]

 • 2 Dadingen ter beëindiging van geschillen omtrent roerende zaken kunnen door de directie worden getroffen, echter wanneer het voorwerp van geschil een hogere geldswaarde heeft dan f 5000 niet dan nadat daartoe een bijzondere machtiging van Onze Ministers van Economische Zaken en van Financiën is verkregen. Van iedere dading wordt mededeling gedaan aan de Algemene Rekenkamer.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-04-2008]

Met afwijking van de termijnen, genoemd in artikel 32, tweede en derde lid, der Comptabiliteitswet kunnen door de directie overeenkomsten, als in het eerste lid van dat artikel bedoeld, worden gesloten voor langere termijnen dan in dat artikel gesteld of voor onbepaalde tijd, echter niet dan nadat daartoe een algemene of bijzondere machtiging van Onze Minister van Economische Zaken is verkregen.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-04-2008]

 • 2 Alle niet in eigen beheer uit te voeren werken en alle leveringen worden door de directie, nadat daartoe een algemene of bijzondere machtiging van Onze Minister van Economische Zaken is verkregen, zoveel mogelijk schriftelijk opgedragen.

 • 3 De Algemene Rekenkamer is bevoegd van het bepaalde in artikel 33, vierde lid, der Comptabiliteitswet ontheffing te verlenen voor zoveel betreft gunningen en overeenkomsten als in dat lid bedoeld, waarvan zij kennis neemt bij de uitvoering van artikel 23 der Bedrijvenwet.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-04-2008]

 • 2 De directie kan, nadat daartoe een algemene of bijzondere machtiging van Onze Minister van Economische Zaken is verkregen, aan aannemers en leveranciers de voorschotten verlenen, die zij in het belang van het bedrijf nodig acht.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-04-2008]

Deze wet kan worden aangehaald als "Aanwijzingswet Staatsgasbedrijf".

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 21 februari 1957

JULIANA.

De Minister van Economische Zaken,

J. ZIJLSTRA.

De Minister van Financiën,

HOFSTRA.

Uitgegeven de negentiende maart 1957.

De Minister van Justitie,

SAMKALDEN.

Naar boven