Besluit toevoeging aangelegenheden bezitsvorming en publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie aan het departement van Binnenlandse Zaken

Geldend van 26-11-1956 t/m heden

Besluit van 26 oktober 1956, houdende toevoeging van de aangelegenheden van de bezitsvorming en de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie aan het departement van Binnenlandse Zaken en naamsverandering van dit departement in: Departement van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, namens de Raad van Ministers, van 23 oktober 1956, nr. 46004;

Gelet op artikel 86 der Grondwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

[Red: Enig artikel]

  • 1 Aan de zorg van het hoofd van het departement van Binnenlandse Zaken wordt, onder wijziging van de naam van dit departement in: Departement van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie, de zorg voor de volgende aangelegenheden toegevoegd:

    • a. de bezitsvorming;

    • b. de bevordering van de totstandkoming van bedrijfslichamen als bedoeld in de Wet op de Bedrijfsorganisatie (Stb. 1950, K 22), de aangelegenheden betreffende de samenstelling en de inrichting van de Sociaal-Economische Raad en de andere bedrijfslichamen, daaronder begrepen het toezicht op verordeningen en andere besluiten van huishoudelijke aard, alsmede het behoud van de nodige eenheid van uitvoering van genoemde wet, van wetten tot instelling van bedrijfslichamen en van op die wetten steunende algemene maatregelen van bestuur.

  • 2 Ons besluit van 25 september 1952, Stb. 480, komt te vervallen.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan Onze Ministers, de Raad van State, de Staten-Generaal en de Algemene Rekenkamer.

Taormina, 26 oktober 1956.

JULIANA.

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

W. DREES.

De Minister van Binnenlandse Zaken a.i.,

J. G. SUURHOFF.

De Minister van Economische Zaken,

J. ZIJLSTRA.

Uitgegeven de zesde november 1956.

De Minister van Justitie,

SAMKALDEN.

Terug naar begin van de pagina