Besluit Staatsbosbeheer 1956

[Regeling vervallen per 25-02-2005.]
Geraadpleegd op 21-02-2024.
Geldend van 01-08-1956 t/m 24-02-2005

Besluit van 22 juni 1956, houdende nieuwe bepalingen betreffende het Staatsbosbeheer

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening van 21 april 1956, No. K 571, Kabinet;

Overwegende dat het gewenst is nieuwe bepalingen vast te stellen met betrekking tot het Staatsbosbeheer;

De Raad van State gehoord (advies van 29 mei 1956, No. 78);

Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van 12 juni 1956, No. K 913, Kabinet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 25-02-2005]

Dit besluit verstaat onder:

  • 1e. Onze Minister: Onze Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening;

  • 2e. Ministerie: Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 25-02-2005]

Het beheer van de aan de Staat toebehorende, onder het Ministerie ressorterende bossen, bebossingen, ontginningen en woeste gronden, met al wat daarbij behoort, is afgescheiden van het beheer van de overige domeinen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 25-02-2005]

Het Staatsbosbeheer is een dienst van het Ministerie.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 25-02-2005]

De dienst van het Staatsbosbeheer omvat:

  • 1e. het beheer van de in artikel 2 genoemde zaken;

  • 2e. de uitvoering van de wettelijke bepalingen betreffende de bosbouw;

  • 3e. de bosbouwvoorlichting;

  • 4e. de landschapsverzorging;

  • 5e. de natuurbescherming voorzover Onze Minister deze taak op verzoek van Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen aan het voorgaande toevoegt.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 25-02-2005]

Onze Minister is bevoegd de bij het vorige artikel onder 1e, 3e en 4e aan het Staatsbosbeheer opgedragen taken gedeeltelijk aan die dienst te onttrekken en aan een andere dienst of onderdeel van zijn Ministerie toe te vertrouwen.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 25-02-2005]

Onze Minister stelt de inrichting van het Staatsbosbeheer vast en bepaalt de bevoegdheden van de ambtenaren.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 25-02-2005]

Het Koninklijk besluit van 16 februari 1929 (Stb. 45) wordt ingetrokken.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 25-02-2005]

Dit besluit kan worden aangehaald als "Besluit Staatsbosbeheer 1956"; het treedt in werking met ingang van 1 augustus 1956.

Onze Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en aan de Algemene Rekenkamer.

Soestdijk, 22 juni 1956

JULIANA.

De Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening,

MANSHOLT.

Uitgegeven de tiende juli 1956.

De Minister van Justitie,

J. C. VAN OVEN.

Naar boven