Algemene Ouderdomswet

Geraadpleegd op 22-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 30-09-2023

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Afkorting AOW
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0002221
Rechtsgebied Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Pensioenrecht
Overheidsthema Subsidies, uitkeringen en toeslagen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 2. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
 3. Besluit aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving
 4. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
 5. Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid
 6. Besluit gelijkstelling van wonen buiten het Rijk met wonen binnen het Rijk (Algemene Ouderdomswet)
 7. Besluit inkomensondersteuning AOW-ers
 8. Besluit regels export uitkeringen
 9. Besluit regels hoofdverblijf in dezelfde woning AOW
 10. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999
 11. Besluit vaststelling tijdstippen, bedoeld in artikel 22, eerste en vierde lid, Algemene Ouderdomswet, enz.
 12. Betaalbaarstelling uitkeringen ingevolge de sociale verzekeringswetten door andere organen dan de Sociale Verzekeringsbank en bedrijfsverenigingen
 13. Boetebesluit socialezekerheidswetten
 14. Controlevoorschriften AOW
 15. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
 16. Regeling aanwijzing organisaties voor ontwikkelingssamenwerking 2019
 17. Regeling herleiding van gedeelten van kalenderjaren
 18. Regeling nadere regels inzake intrekking en herziening van het ouderdomspensioen
 19. Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen
 20. Regeling terugvordering geringe bedragen
 21. Regeling uitbetaling vakantie-uitkering
 22. Regeling uitzondering inlichtingenplicht
 23. Remigratiebesluit
 24. Spaarregeling gemoedsbezwaarden ex artikel 48 AOW
 25. SZW-intrekkingsregeling 2004
 26. SZW-intrekkingsregeling 2008
 27. Tweede aanpassingsbesluit inzake verhoging AOW-leeftijd
 28. Uitkering aan gemoedsbezwaarden
 29. Verzamelbesluit SZW 2017
 30. Wijzigingsbesluit Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990 en het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing sociale zekerheidsfraude
 2. Richtlijn voor strafvordering sociale zekerheidsfraude

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: III
 2. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
  Artikelen: 2:1, 2:4, 2:7, 4:1
 3. Algemene Kinderbijslagwet
  Artikel: 17g
 4. Algemene nabestaandenwet
  Artikelen: 45, 50, 63a
 5. Algemene pensioen- en uitkeringswet politieke ambtsdragers
  Artikelen: 9, 54, 95, 99, 134, 164
 6. Algemene toeslagwet voor gepensioneerde militairen 1956
 7. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlagen: 2, 3
 8. Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 2001-2002
  Tekst: tekst
 9. Bekendmaking gewijzigde bedragen Algemene Kinderbijslagwet, enz. per 1 juli 2017
  Circulaired.divisie: C
 10. Belastingheffing van pensioenen en uitkeringen betaald krachtens het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel onder de werking van de Nederlandse belastingverdragen en de Belastingregeling voor het Koninkrijk
  Tekst: tekst
 11. Beleidsregel RCN-unit SZW toepassing AOV en AWW BES
  Artikel: 6
 12. Beleidsregel SARS-CoV-2 virus extra kosten Wlz 2022
  Artikel: 4
 13. Besluit SUWI
  Bijlage: II
 14. Besluit Wfsv
  Artikelen: 3.1, 3.3, 3.4
 15. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
  Artikelen: 1, 3, 4
 16. Besluit bijzondere militaire pensioenen
  Artikel: 1
 17. Besluit draagkracht burger-oorlogsslachtoffers
  Artikel: 2
 18. Besluit draagkracht vervolgden
  Artikel: 2
 19. Besluit gelijkstelling van wonen buiten het Rijk met wonen binnen het Rijk (Algemene Ouderdomswet)
  Artikelen: 2, 6, 11
 20. Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening
  Artikel: 14
 21. Besluit gewetensbezwaren militaire dienst
  Artikel: 46
 22. Besluit houdende beperking van een uitkering krachtens de Regeling uitkeringen niet-pensioengerechtigden van land- en zeemacht 1948, Stb. I 543
  Artikel: 1
 23. Besluit houdende verhoging uitkeringen niet-pensioengerechtigden van land- en zeemacht met een algemene toeslag
 24. Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikel: 13a
 25. Besluit pensioen politieke ambtsdragers
  Artikelen: 3.1.5, 3.1.8, 3.1.9, 4.1.1
 26. Besluit regels export uitkeringen
  Artikelen: 5, 11
 27. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999
  Artikelen: 1, 21a, 21b, 21c, 22
 28. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990
  Artikel: 1
 29. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Arbeidsvoorwaarden Rijkspersoneel vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
  Bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 30. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Buitensectorale Arbeidsvoorwaarden 1945 tot heden (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 31. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Oorlogsgetroffenen vanaf 1945 (Stichting Afwikkeling Maror-gelden Overheid)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 32. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke macht vanaf 1950 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument rechterlijke macht
 33. Besluit zorgverzekering BES
  Artikel: 1
 34. Boetebesluit socialezekerheidswetten
  Artikel: 1
 35. Controlevoorschriften AOW
  Artikel: 1
 36. Garantiewet Surinaamse pensioenen
  Artikel: 6
 37. Instellingswet Bijstandkorps burgerlijke rijksambtenaren bestemd voor dienst in Nederlands-Nieuw-Guinea
  Artikel: 23
 38. Invoeringswet Participatiewet
  Artikel: XX
 39. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikelen: 7, 42
 40. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen: 69, 70
 41. Kortingsbesluit WIV
  Artikel: 4
 42. Liquidatiewet ongevallenwetten
  Artikel: 3
 43. Loonheffingen, inkomstenbelasting, pensioenen; verzamelbesluit diverse onderwerpen
  Tekst: tekst
 44. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
  Artikel: 1
 45. Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 januari 2018
  Circulaired.divisie: C
 46. Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 juli 2018
  Circulaired.divisie: C
 47. Participatiewet
  Artikel: 60a
 48. Pensioenwet
  Artikelen: 2, 51, 66
 49. Premieheffing, volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en Zorgverzekeringswet; Internationale aspecten
  Tekst: tekst
 50. Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Artikel: 14b
 51. Regeling Wfsv
  Artikel: 1.1
 52. Regeling inkomsten Uitkeringswet gewezen militairen
  Artikel: 3
 53. Regeling loonbelasting- en premietabellen 1990
  Artikel: 2
 54. Regeling ontslaguitkering vliegers Landelijke eenheid
  Artikel: 13b
 55. Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen
  Artikel: 1
 56. Regeling uitbetaling vakantie-uitkering
  Artikel: 1
 57. Regeling zorgverzekering
  Artikel: 5.1
 58. Remigratiebesluit
  Artikel: 6
 59. Remigratiewet
  Artikelen: 2b, 6d, 6f
 60. Reparatiewet SZW 2011
  Artikel: II
 61. SZW-intrekkingsregeling 2004
 62. SZW-intrekkingsregeling 2008
  Artikel: IX
 63. Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960
  Artikelen: 1, 2, 18, 22, 26, 27
  Paragraaf: Eerste Hoofdstuk Samenloop van Indonesisch pensioen met pensioen krachtens de Algemene Ouderdomswet
 64. Spaarregeling gemoedsbezwaarden ex artikel 48 AOW
  Artikel: 3
 65. Subsidieregeling STAP-budget
  Artikel: 1
 66. Successiewet 1956
  Artikel: 32
 67. Tijdelijke overbruggingsregeling EVC-procedures STAP
  Artikel: 1
 68. Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW
  Artikelen: 1, 12, 17, 22
 69. Tijdelijke regeling pilot gerichte bevordering gebruik AIO
  Artikel: 1
 70. Toeslagenwet
  Artikel: 14g
 71. Toeslagregeling pensioenen Suriname en Nederlandse Antillen
  Artikel: 6
 72. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
  Artikel: 11
 73. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
  Artikel: 7.9
 74. Verlening bevoegdheid aan SAIP tot toepassing samenloopregelingen
  Artikel: 1
 75. Verzamelbesluit Lijfrenten
  Teksten: tekst, tekst
 76. Verzamelwet SZW 2011
  Artikel: III
 77. Verzamelwet SZW 2012
  Artikel: III
 78. Verzamelwet SZW 2013
  Artikel: III
 79. Verzamelwet SZW 2015
  Artikel: III
 80. Verzamelwet SZW 2016
  Artikel: III
 81. Verzamelwet SZW 2017
  Artikel: III
 82. Verzamelwet SZW 2018
  Artikel: II
 83. Verzamelwet SZW 2019
  Artikel: III
 84. Verzamelwet SZW 2020
  Artikel: III
 85. Verzamelwet SZW 2021
  Artikel: III
 86. Verzamelwet SZW 2022
  Artikel: III
 87. Verzamelwet SZW 2023
  Artikel: III
 88. Verzamelwet SZW-wetgeving 2009
  Artikel: XXIVi
 89. Voorlopige voorziening tegemoetkoming inkomensderving als gevolg van ophoging AOW-leeftijd
  Artikel: 2
 90. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikel: 7.1e
 91. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Teksten: tekst, tekst
 92. Werkloosheidswet
  Artikel: 27g
 93. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 1.16
 94. Wet Rietkerk-uitkering
  Artikel: 8
 95. Wet aanpassing pensioenvoorzieningen Bijstandkorps
  Artikelen: 9, 10, 11, 26a
 96. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikel: 54
 97. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 2:66, 3:43, 5.8.20, 46
 98. Wet beperking export uitkeringen
  Artikelen: V, XII
 99. Wet beslistermijnen sociale verzekeringen
  Artikel: III
 100. Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek
  Artikel: 8
 101. Wet brutering overhevelingstoeslag lonen
  Artikelen: 3, 6
 102. Wet buitengewoon pensioen 1940-1945
  Artikelen: 12, 20
 103. Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet
  Artikelen: 16, 23
 104. Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers
  Artikelen: 11, 20
 105. Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen
  Artikel: XIII
 106. Wet financiering sociale verzekeringen
  Paragraaf: 1
  Artikel: 2
 107. Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid
  Artikel: 7
 108. Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving
  Artikel: X
 109. Wet hervorming kindregelingen
  Artikel: III
 110. Wet herziening vrijwillige verzekering AOW en ANW
  Artikelen: I, VII
 111. Wet inkomensaanvulling 2005
  Artikel: IX
 112. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel: 28
 113. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel: 28
 114. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
  Artikel: 24
 115. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 9.4
 116. Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten
  Artikel: VI
 117. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 29g
 118. Wet op de loonbelasting 1964
  Artikelen: 23, 32ba
 119. Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 20
 120. Wet privatisering ABP
  Artikelen: 13, 14
 121. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen: 1, 34, 35
 122. Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd
  Artikel: I
 123. Wet toekenning gedeeltelijke compensatie voor ingevolge AOW en AWW geheven premie over een buitengewoon pensioen
  Artikel: 1
 124. Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945
  Artikel: 28
 125. Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945
  Artikel: 19
 126. Wet verandering koppeling AOW-leeftijd
  Artikel: I
 127. Wet vereenvoudiging beslagvrije voet
  Artikel: VI
 128. Wet vereenvoudiging regelingen SVB
  Artikel: III
 129. Wet vereenvoudiging tariefstructuur en aftrekposten in de loon- en inkomstenbelasting
  Artikel: IX
 130. Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd
  Artikel: I
 131. Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Artikelen: 22g, 62, 78
 132. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 96
 133. Wet wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen
  Artikel: I
 134. Wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari c.q. 1 april 1996
  Bijlage: Pensioenovereenkomst
 135. Wijzigingsbesluit Besluit houdende beperking van een uitkering krachtens de Regeling uitkeringen niet-pensioengerechtigden van land- en zeemacht, enz.
 136. Wijzigingswet Algemene Ouderdomswet (wijziging in de verhouding van ouderdomspensioen en toeslag)
  Artikel: II
 137. Wijzigingswet Algemene Ouderdomswet, enz. (toekennen tegemoetkomingen aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene Ouderdomswet of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten)
  Artikel: V
 138. Wijzigingswet Wet aanpassing pensioenvoorzieningen Bijstandkorps en Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960
  Artikel: III
 139. Wijzigingswet Wet werk en bijstand, enz. (bevordering deelname aan arbeidsmarkt en vergroting eigen verantwoordelijkheid uitkeringsgerechtigden)
  Artikel: VIII
 140. Wijzigingswet enkele socialeverzekeringswetten, enz. (aanbrengen enige vereenvoudigingen)
  Artikel: V
 141. Ziektewet
  Artikel: 45g

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2023

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Aanhangig 36309
Wijziging 09-12-2022
samen met
28-10-2019
Stb. 2022, 509
samen met
Stb. 2019, 377
Wijziging 09-12-2022
samen met
27-03-2019
Stb. 2022, 509
samen met
Stb. 2019, 144
Wijziging 29-11-2017
samen met
25-11-2015
samen met
26-11-2014
samen met
09-07-2014
samen met
02-07-2014
Stb. 2017, 484
samen met
Stb. 2015, 464
samen met
Stb. 2014, 504
samen met
Stb. 2014, 307
samen met
Stb. 2014, 269
34766
samen met
34273
samen met
33988
samen met
33853
samen met
33801
Wijziging 14-06-2013
samen met
28-03-2013
Stb. 2013, 261
samen met
Stb. 2013, 115
33318
Wijziging 09-07-2014
samen met
12-07-2012
Stb. 2014, 307
samen met
Stb. 2012, 328
33853
samen met
33290
Wijziging 23-12-2010 Stb. 2010, 867 32421
Wijziging 23-12-2010
samen met
20-12-2001
Stb. 2010, 867
samen met
Stb. 2001, 692
32421
samen met
27897
Wijziging 26-02-1997 Stb. 1997, 96 25047
Wijziging 07-10-1965 Stb. 1965, 429
01-01-2025 Wijziging 21-12-2022 Stb. 2022, 542 36208 24-04-2023 Stb. 2023, 155
Wijziging 08-11-2023 Stb. 2023, 417 36415 29-11-2023 Stb. 2023, 437
Wijziging 16-10-2023 Stb. 2023, 381 08-11-2023 Stb. 2023, 408
Wijziging 12-05-2023 Stb. 2023, 168 35335 27-06-2023 Stb. 2023, 247
Wijziging 24-05-2023 Stb. 2023, 202 35936 25-09-2023 Stb. 2023, 307
Wijziging 21-12-2022 Stb. 2022, 543 36216 21-12-2022 Stb. 2022, 544
Wijziging 15-12-2021 Stb. 2021, 627 35897 15-06-2022 Stb. 2022, 244
t/m 15-11-2021 1) Wijziging 15-12-2021 Stb. 2021, 627 35897 15-12-2021 Stb. 2021, 628
Wijziging 25-11-2020 Stb. 2020, 496 35494 30-11-2020 Stb. 2020, 497
Wijziging 08-03-2017 Stb. 2017, 110 34628 30-11-2020 Stb. 2020, 499
Wijziging 02-12-2020 Stb. 2020, 503 35520 02-12-2020 Stb. 2020, 503
Wijziging 05-02-2020 Stb. 2020, 67 35299 06-03-2020 Stb. 2020, 93
Wijziging 11-12-2019 Stb. 2019, 483 35275 11-12-2019 Stb. 2019, 484
Wijziging 03-07-2019 Stb. 2019, 246 35223 03-07-2019 Stb. 2019, 246
Wijziging 24-04-2019 Stb. 2019, 185 35093 25-11-2019 Stb. 2019, 452
Wijziging 24-01-2018 Stb. 2018, 37 32399 21-11-2019 Stb. 2019, 437
Wijziging 17-10-2018 Stb. 2018, 424 34977 08-11-2018 Stb. 2018, 425
Wijziging 29-11-2017 Stb. 2017, 484 34766 06-12-2017 Stb. 2017, 485
Wijziging 16-01-2017 Stb. 2017, 78 34577 22-09-2017 Stb. 2017, 354
t/m 01-01-2016 2) Wijziging 17-05-2017 Stb. 2017, 213 34571 12-06-2017 Stb. 2017, 271
Wijziging 14-11-2016 Stb. 2016, 471 34528 26-11-2016 Stb. 2016, 472
Wijziging 23-08-2016 Stb. 2016, 318 34396 27-10-2016 Stb. 2016, 421
t/m 01-01-2006 3) , t/m 01-01-2015 4) Wijziging 14-11-2016 Stb. 2016, 471 34528 26-11-2016 Stb. 2016, 472
Wijziging 09-07-2014 Stb. 2014, 307 33853 10-12-2014 Stb. 2014, 519
t/m 01-01-2015 5) Wijziging 18-05-2016 Stb. 2016, 206 34191 29-06-2016 Stb. 2016, 270
Wijziging 25-11-2015 Stb. 2015, 464 34273 02-12-2015 Stb. 2015, 465
t/m 01-01-2015 6) , t/m 24-03-2014 7) Wijziging 25-11-2015 Stb. 2015, 464 34273 02-12-2015 Stb. 2015, 465
Wijziging 04-06-2015 Stb. 2015, 218 34083 04-06-2015 Stb. 2015, 218
Wijziging 28-03-2013 Stb. 2013, 115 33318 28-03-2013 Stb. 2013, 116
Wijziging 28-01-2015 Stb. 2015, 28 34015 28-01-2015 Stb. 2015, 29
Wijziging 03-12-2014 Stb. 2014, 494 33891 09-12-2014 Stb. 2014, 521
Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 504 33988 10-12-2014 Stb. 2014, 516
Wijziging 05-11-2014 Stb. 2014, 442 33983 14-11-2014 Stb. 2014, 443
Wijziging 02-07-2014 Stb. 2014, 270 33161 04-07-2014 Stb. 2014, 271
Wijziging 02-07-2014 Stb. 2014, 269 33801 04-07-2014 Stb. 2014, 271
Wijziging 25-06-2014 Stb. 2014, 227 33716 04-07-2014 Stb. 2014, 271
t/m 01-01-2012 8) Wijziging 19-06-2014 Stb. 2014, 238 33162 30-09-2014 Stb. 2014, 346
t/m 24-03-2014 9) Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 502 33928 08-12-2014 Stb. 2014, 503
t/m 01-02-2014 10) Wijziging 09-07-2014 Stb. 2014, 307 33853 18-11-2015 Stb. 2014, 451
Wijziging 11-12-2013 Stb. 2013, 578 33243 11-02-2014 Stb. 2014, 93
Wijziging 10-07-2013 Stb. 2013, 316 33555 28-11-2013 Stb. 2013, 494
t/m 01-01-2013 11) Wijziging 19-06-2013 Stb. 2013, 236 33556 14-06-2013 Stb. 2013, 261
t/m 31-12-2012 12) Wijziging 28-03-2013 Stb. 2013, 115 33318 28-03-2013 Stb. 2013, 116
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 682 32450 20-12-2012 Stb. 2012, 684
Wijziging 04-10-2012 Stb. 2012, 463 31929 13-10-2012 Stb. 2012, 482
Wijziging 04-10-2012 Stb. 2012, 462 33207 11-10-2012 Stb. 2012, 498
Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 328 33290 12-07-2012 Stb. 2012, 329
Wijziging 06-06-2011 Stb. 2011, 288 32131 06-02-2012 Stb. 2012, 45
Wijziging 23-12-2010 Stb. 2010, 867 32421 23-12-2010 Stb. 2010, 867
Wijziging 27-09-2012 Stb. 2012, 657 33133 27-09-2012 Stb. 2012, 657
Wijziging 08-12-2011 Stb. 2012, 2 32846 08-03-2012 Stb. 2012, 109
Wijziging 01-12-2011 Stb. 2011, 618 33015 08-03-2012 Stb. 2012, 109
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 650 32815 22-12-2011 Stb. 2011, 651
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 645 32701 22-12-2011 Stb. 2011, 645
t/m 01-01-2011 13) Wijziging 01-12-2011 Stb. 2011, 618 33015 12-12-2011 Stb. 2011, 619
Wijziging 23-12-2010 Stb. 2011, 9 32383 26-02-2011 Stb. 2011, 121
Wijziging 30-06-2011
samen met
30-06-2011
Stb. 2011, 360
samen met
Stb. 2011, 359
32697
samen met
32430
08-07-2011 Stb. 2011, 361
Wijziging 16-12-2010 Stb. 2010, 838 32520 23-12-2010 Stb. 2010, 839
Wijziging 21-04-2011 Stb. 2011, 231 32521 24-05-2011 Stb. 2011, 259
Wijziging 23-12-2010 Stb. 2010, 867 32421 23-12-2010 Stb. 2010, 868
t/m 01-01-2010 14) Wijziging 16-12-2010 Stb. 2010, 838 32520 23-12-2010 Stb. 2010, 839
Wijziging 13-12-2010 Stb. 2010, 840 32435 23-12-2010 Stb. 2010, 877
Wijziging 17-05-2010 Stb. 2010, 350 31959 30-09-2010 Stb. 2010, 389
Wijziging 17-12-2009 Stb. 2009, 596 32037 23-12-2009 Stb. 2009, 623
Wijziging 03-12-2009 Stb. 2009, 580 31780 15-12-2009 Stb. 2009, 581
Wijziging 03-12-2009 Stb. 2009, 542 31844 03-12-2009 Stb. 2009, 542
Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 390 31893 04-09-2009 Stb. 2009, 391
Wijziging 01-07-2009 Stb. 2009, 282 31775 01-07-2009 Stb. 2009, 283
Wijziging 18-06-2009 Stb. 2009, 384 31751 18-06-2009 Stb. 2009, 384
Wijziging 02-07-2009 Stb. 2009, 318 31811 18-07-2009 Stb. 2009, 319
Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 265 31124 25-06-2009 Stb. 2009, 266
Wijziging 29-12-2008 Stb. 2009, 63 31525 18-06-2009 Stb. 2009, 273
Wijziging 04-12-2008 Stb. 2008, 510 31586 04-12-2008 Stb. 2008, 510
Wijziging 29-11-2001 Stb. 2001, 625 27665 23-08-2007 Stb. 2007, 305
Wijziging 12-12-2007 Stb. 2007, 555 30970 14-12-2007 Stb. 2007, 556
Wijziging 29-11-2007 Stb. 2007, 551 31229 14-12-2007 Stb. 2007, 552
t/m 20-12-2005 15) Wijziging 07-12-2006 Stb. 2006, 697 30665 07-12-2006 Stb. 2006, 697
Wijziging 02-11-2006 Stb. 2006, 558 30666 02-11-2006 Stb. 2006, 558
Wijziging 06-10-2005 Stb. 2005, 530 28995 20-10-2005 Stb. 2005, 531
Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 718 30223 22-12-2005 Stb. 2005, 719
Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 713 30314 22-12-2005 Stb. 2005, 714
Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 708 30238 22-12-2005 Stb. 2005, 709
Wijziging 22-12-2005
samen met
10-11-2005
samen met
06-10-2005
Stb. 2005, 710
samen met
Stb. 2005, 573
samen met
Stb. 2005, 525
30318
samen met
30118
samen met
30124
09-12-2005 Stb. 2005, 649
Wijziging 16-12-2004 Stb. 2005, 37 29531 15-12-2005 Stb. 2005, 717
Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 710 30318 22-12-2005 Stb. 2005, 711
Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 708 30238 22-12-2005 Stb. 2005, 709
Wijziging 10-11-2005 Stb. 2005, 573 30118 02-12-2005 Stb. 2005, 619
Wijziging 24-03-2005 Stb. 2005, 192 30005 24-03-2005 Stb. 2005, 192
Wijziging 23-12-2004 Stb. 2004, 728 29513 23-12-2004 Stb. 2004, 729
Wijziging 23-12-2004 Stb. 2004, 717 29574 23-12-2004 Stb. 2004, 718
Wijziging 15-06-2004 Stcrt. 2004, 120 15-06-2004 Stcrt. 2004, 120
t/m 01-01-2004 16) Wijziging 23-03-2004 Stcrt. 2004, 63 23-03-2004 Stcrt. 2004, 63
Wijziging 23-03-2004 Stcrt. 2004, 63 23-03-2004 Stcrt. 2004, 63
Wijziging 10-12-2003 Stb. 2003, 524 28983 19-12-2003 Stb. 2003, 525
Wijziging 19-12-2003 Stb. 2003, 544 28978 19-12-2003 Stb. 2003, 545
Wijziging 16-12-2003 Stcrt. 2003, 250 16-12-2003 Stcrt. 2003, 250
Wijziging 10-12-2003 Stb. 2003, 524 28983 10-12-2003 Stb. 2003, 524
Wijziging 09-10-2003 Stb. 2003, 376 28960 10-10-2003 Stb. 2003, 386
Wijziging 27-06-2003 Stcrt. 2003, 122 27-06-2003 Stcrt. 2003, 122
t/m 01-01-2002 17) Wijziging 12-12-2002 Stb. 2003, 40 28430 12-12-2002 Stb. 2003, 40
Wijziging 18-03-2003 Stcrt. 2003, 56 18-03-2003 Stcrt. 2003, 56
Wijziging 10-12-2003 Stb. 2003, 524 28983 10-12-2003 Stb. 2003, 524
Wijziging 17-12-2002 Stcrt. 2002, 245 17-12-2002 Stcrt. 2002, 245
Wijziging 19-06-2002 Stcrt. 2002, 117 19-06-2002 Stcrt. 2002, 117
Wijziging 29-11-2001 Stb. 2001, 625 27665 13-12-2001 Stb. 2001, 682
Wijziging 22-11-2001 Stcrt. 2001, 228 22-11-2001 Stcrt. 2001, 228
Wijziging 27-09-2001 Stb. 2001, 481 27472 27-09-2001 Stb. 2001, 481
Wijziging 13-12-2000 Stb. 2000, 593 27095 13-12-2000 Stb. 2000, 593
01-12-2001 Wijziging 16-11-2001 Stb. 2001, 568 27208 20-11-2001 Stb. 2001, 569
01-07-2001 Wijziging 13-06-2001 Stcrt. 2001, 114 13-06-2001 Stcrt. 2001, 114
Wijziging 13-12-2000 Stb. 2001, 67 26943 26-06-2001 Stb. 2001, 317
09-05-2001 t/m 01-01-2001 18) Wijziging 26-04-2001 Stb. 2001, 212 27468 26-04-2001 Stb. 2001, 212
01-04-2001 Wijziging 23-11-2000 Stb. 2000, 496 26975 20-03-2001 Stb. 2001, 144
01-02-2001 Wijziging 24-12-1998
samen met
26-02-1997
Stb. 1998, 742
samen met
Stb. 1997, 96
26239
samen met
25047
14-10-2000 Stb. 2000, 462
01-01-2001 Wijziging 21-12-2000 Stb. 2000, 627 27248 21-12-2000 Stb. 2000, 627
Wijziging 14-12-2000 Stb. 2000, 571 27184 14-12-2000 Stb. 2000, 571
Wijziging 20-11-2000 Stcrt. 2000, 235 20-11-2000 Stcrt. 2000, 235
Wijziging 26-09-1996 Stb. 1996, 478 24606 26-09-2000 Stb. 2000, 436
01-07-2000 Wijziging 20-01-2000 Stb. 2000, 40 23993 31-05-2000 Stb. 2000, 237
01-01-2000 Wijziging 22-12-1999 Stb. 1999, 594 26812 22-12-1999 Stb. 1999, 594
Wijziging 24-11-1999 Stcrt. 1999, 230 24-11-1999 Stcrt. 1999, 230
Wijziging 27-05-1999 Stb. 1999, 250 25757 11-06-1999 Stb. 1999, 251
24-12-1999 Wijziging 15-12-1999 Stb. 1999, 564 26722 15-12-1999 Stb. 1999, 564
01-07-1999 Wijziging 17-06-1999 Stcrt. 1999, 119 17-06-1999 Stcrt. 1999, 119
Wijziging 27-03-1999 Stb. 1999, 185 26011 01-06-1999 Stb. 1999, 240
01-01-1999 Wijziging 09-04-1998 Stb. 1998, 278 25661 24-06-1998 Stb. 1998, 386
31-12-1998 Wijziging 24-12-1998 Stb. 1998, 742 26239 24-12-1998 Stb. 1998, 742
01-08-1998 Wijziging 09-04-1998 Stb. 1998, 278 25661 24-06-1998 Stb. 1998, 386
01-07-1998 Wijziging 22-06-1998 Stcrt. 1998, 118 22-06-1998 Stcrt. 1998, 118
Wijziging 26-03-1998 Stb. 1998, 203 24233 02-04-1998 Stb. 1998, 204
15-05-1998 t/m 01-01-1989 19) Wijziging 29-04-1998 Stb. 1998, 267 25873 29-04-1998 Stb. 1998, 267
01-05-1998 Wijziging 27-03-1998 Stcrt. 1998, 61 27-03-1998 Stcrt. 1998, 61
01-04-1998 Wijziging 27-03-1998 Stcrt. 1998, 61 27-03-1998 Stcrt. 1998, 61
Wijziging 24-12-1997 Stb. 1997, 773 25189 21-02-1998 Stb. 1998, 127
02-01-1998 Wijziging 24-12-1997 Stb. 1997, 789 25641 24-12-1997 Stb. 1997, 789
01-01-1998 Wijziging 18-12-1997 Stcrt. 1997, 249 18-12-1997 Stcrt. 1997, 249
Wijziging 17-12-1997 Stb. 1997, 660 25407 19-12-1997 Stb. 1997, 746
31-12-1997 Wijziging 24-12-1997 Stb. 1997, 794 25415 24-12-1997 Stb. 1997, 795
Wijziging 24-12-1997 Stb. 1997, 789 25641 24-12-1997 Stb. 1997, 789
01-07-1997 Wijziging 24-06-1997 Stcrt. 1997, 119 24-06-1997 Stcrt. 1997, 119
01-03-1997 Wijziging 26-02-1997 Stb. 1997, 96 25047 26-02-1997 Stb. 1997, 97
01-01-1997 Wijziging 20-12-1996 Stb. 1996, 654 25052 20-12-1996 Stb. 1996, 654
Wijziging 18-12-1996 Stcrt. 1996, 250 18-12-1996 Stcrt. 1996, 250
Wijziging 21-12-1995 Stb. 1995, 696 24258 21-12-1995 Stb. 1995, 696
02-10-1996 Wijziging 26-09-1996 Stb. 1996, 478 24606 26-09-1996 Stb. 1996, 479
01-08-1996 Wijziging 25-04-1996 Stb. 1996, 248 23909 04-06-1996 Stb. 1996, 295
01-07-1996 Wijziging 21-12-1995 Stb. 1995, 696 24258 21-12-1995 Stb. 1995, 696
01-03-1996 Wijziging 26-02-1996 Stcrt. 1996, 43 26-02-1996 Stcrt. 1996, 43
Wijziging 08-02-1996 Stb. 1996, 134 24439 19-02-1996 Stb. 1996, 141
01-01-1996 Wijziging 21-12-1995 Stb. 1995, 696 24258 21-12-1995 Stb. 1995, 696
Wijziging 19-12-1995 Stcrt. 1995, 249 19-12-1995 Stcrt. 1995, 249
Wijziging 12-04-1995 Stb. 1995, 200 22614 12-04-1995 Stb. 1995, 201
29-12-1995 Wijziging 21-12-1995 Stb. 1995, 691 24326 21-12-1995 Stb. 1995, 691
01-01-1995 Wijziging 23-12-1994 Stb. 1994, 932 23941 23-12-1994 Stb. 1994, 932
Wijziging 21-12-1994 Stcrt. 1994, 252 21-12-1994 Stcrt. 1994, 252
Wijziging 15-12-1994 Stb. 1994, 916 23775 19-12-1994 Stb. 1994, 917
01-10-1994 Wijziging 22-06-1994 Stb. 1994, 573 22539 02-09-1994 Stb. 1994, 683
08-07-1994 Wijziging 30-06-1994 Stb. 1994, 496 23123 30-06-1994 Stb. 1994, 496
01-07-1994 Wijziging 27-06-1994 Stcrt. 1994, 122 27-06-1994 Stcrt. 1994, 122
01-06-1994 Wijziging 09-12-1993 Stb. 1993, 660 22694 09-03-1994 Stb. 1994, 190
01-02-1994 Wijziging 23-10-1993 Stb. 1993, 592 22772 29-12-1993 Stb. 1994, 36
01-01-1994 Wijziging 24-12-1993 Stcrt. 1993, 250 24-12-1993 Stcrt. 1993, 250
Wijziging 23-12-1993
samen met
16-12-1993
Stb. 1993, 690
samen met
Stb. 1993, 650
23258
samen met
22495
23-12-1993 Stb. 1993, 693
01-01-1993 Wijziging 24-12-1992 Stcrt. 1992, 252 24-12-1992 Stcrt. 1992, 252
Wijziging 23-12-1992 Stb. 1992, 732 22875 23-12-1992 Stb. 1992, 732
01-07-1992 Wijziging 16-06-1992 Stcrt. 1992, 118 16-06-1992 Stcrt. 1992, 118
01-03-1992 Wijziging 26-02-1992 Stb. 1992, 82 22228 26-02-1992 Stb. 1992, 83
01-01-1992 Wijziging 19-12-1991 Stcrt. 1991, 253 19-12-1991 Stcrt. 1991, 253
Wijziging 20-11-1991 Stb. 1991, 587 21592 19-12-1991 Stb. 1991, 721
Wijziging 19-12-1990
samen met
15-12-1988
Stb. 1990, 633
samen met
Stb. 1988, 610
20609 15-12-1988 Stb. 1988, 610
29-11-1991 Wijziging 14-11-1991 Stb. 1991, 624 22012 14-11-1991 Stb. 1991, 624
01-04-1991 Wijziging 13-12-1990 Stb. 1990, 605 17897 13-12-1990 Stb. 1990, 605
15-03-1990 Tekstplaatsing 15-03-1990 Stb. 1990, 129
01-01-1990 Wijziging 27-04-1989 Stb. 1989, 127 20855 27-04-1989 Stb. 1989, 123
01-01-1989 Wijziging 28-12-1988 Stb. 1988, 655 20854 28-12-1988 Stb. 1988, 656
Wijziging 28-12-1988 Stb. 1988, 655 20854 28-12-1988 Stb. 1988, 655
Wijziging 19-12-1990
samen met
15-12-1988
Stb. 1990, 633
samen met
Stb. 1988, 610
20609 21-12-1988 Stb. 1988, 641
30-04-1988 Wijziging 11-02-1988 Stb. 1988, 77 19803 20-04-1988 Stb. 1988, 172
01-04-1988 Wijziging 30-03-1988 Stb. 1988, 115 20384 30-03-1988 Stb. 1988, 115
Wijziging 26-11-1987 Stb. 1987, 533 19545 26-11-1987 Stb. 1987, 533
Wijziging 06-11-1986 Stb. 1986, 563 20384 26-11-1986 Stb. 1986, 597
Wijziging 26-11-1986
samen met
06-11-1986
Stb. 1986, 597
samen met
Stb. 1986, 563
20384 06-11-1986 Stb. 1986, 563
01-01-1988 Wijziging 24-12-1987 Stb. 1987, 629 19586 24-12-1987 Stb. 1987, 629
01-04-1987 Wijziging 26-03-1987 Stb. 1987, 120 19557 26-03-1987 Stb. 1987, 120
01-01-1987 Wijziging 24-12-1986 Stb. 1986, 656 19751 24-12-1986 Stb. 1986, 656
Wijziging 06-11-1986 Stb. 1986, 563 20384 26-11-1986 Stb. 1986, 597
Wijziging 26-11-1986
samen met
06-11-1986
Stb. 1986, 597
samen met
Stb. 1986, 563
20384 06-11-1986 Stb. 1986, 563
01-04-1986 Wijziging 27-03-1986 Stb. 1986, 123 18972 27-03-1986 Stb. 1986, 124
01-01-1986 Wijziging 12-12-1985 Stb. 1985, 662 19111 13-12-1985 Stb. 1985, 663
01-04-1985 Tekstplaatsing 29-03-1985 Stb. 1985, 181 18515 28-03-1985 Stb. 1985, 180
Wijziging 29-03-1985 Stb. 1985, 181 18515 28-03-1985 Stb. 1985, 180
Wijziging 29-03-1985 Stb. 1985, 181 18515 29-03-1985 Stb. 1985, 181
Wijziging 28-03-1985 Stb. 1985, 180 18515 28-03-1985 Stb. 1985, 180
01-01-1985 Wijziging 06-12-1984 Stb. 1984, 622 18625 06-12-1984 Stb. 1984, 622
01-01-1984 t/m 01-01-1983 Wijziging 07-12-1983 Stb. 1983, 677 17712 07-12-1983 Stb. 1983, 677
01-01-1983 Wijziging 29-12-1982 Stb. 1982, 751 17711 29-12-1982 Stb. 1982, 751
Wijziging 29-12-1982 Stb. 1982, 738 17670 29-12-1982 Stb. 1982, 738
17-01-1981 t/m 01-01-1980 Wijziging 24-12-1980 Stb. 1980, 765 16426 24-12-1980 Stb. 1980, 765
18-06-1980 Wijziging 14-05-1980 Stb. 1980, 296 14-05-1980 Stb. 1980, 296
01-01-1980 Wijziging 20-12-1979 Stb. 1979, 713 15583 20-12-1979 Stb. 1979, 713
Wijziging 20-12-1979 Stb. 1979, 711 15900 20-12-1979 Stb. 1979, 711
01-10-1978 t/m 01-01-1978 Wijziging 14-09-1978 Stb. 1978, 465 14184 14-09-1978 Stb. 1978, 465
22-09-1978 t/m 01-01-1978 Wijziging 14-09-1978 Stb. 1978, 465 14184 14-09-1978 Stb. 1978, 465
21-06-1978 Wijziging 10-05-1978 Stb. 1978, 300 14499 10-05-1978 Stb. 1978, 300
12-01-1978 Wijziging 14-12-1977 Stb. 1977, 670 14280 14-12-1977 Stb. 1977, 670
01-01-1978 Wijziging 21-12-1977 Stb. 1977, 695 14832 21-12-1977 Stb. 1977, 695
01-10-1976 t/m 01-01-1976 Wijziging 08-09-1976 Stb. 1976, 473 13847 08-09-1976 Stb. 1976, 473
29-09-1976 t/m 01-01-1976 Wijziging 08-09-1976 Stb. 1976, 473 13847 08-09-1976 Stb. 1976, 473
01-09-1976 Wijziging 23-06-1976 Stb. 1976, 377 13655 23-06-1976 Stb. 1976, 377
26-07-1976 Wijziging 08-04-1976 Stb. 1976, 229 11416 22-06-1976 Stb. 1976, 342
17-05-1976 Wijziging 24-03-1976 Stb. 1976, 221 13507 24-03-1976 Stb. 1976, 221
05-05-1976 t/m 01-01-1976 Wijziging 24-03-1976 Stb. 1976, 236 13694 24-03-1976 Stb. 1976, 236
01-01-1975 Wijziging 19-12-1974 Stb. 1974, 774 13102 19-12-1974 Stb. 1974, 774
01-01-1973 Wijziging 13-12-1972 Stb. 1972, 703 13-12-1972 Stb. 1972, 703
Wijziging 16-11-1972 Stb. 1972, 673 11958 16-11-1972 Stb. 1972, 673
01-03-1972 t/m 01-01-1972 Wijziging 26-01-1972 Stb. 1972, 65 11412 26-01-1972 Stb. 1972, 65
18-02-1972 Wijziging 26-01-1972 Stb. 1972, 43 11614 26-01-1972 Stb. 1972, 43
01-01-1972 Wijziging 23-04-1971 Stb. 1971, 308 11113 22-12-1971 Stb. 1971, 797
20-01-1971 t/m 01-01-1971 Wijziging 24-12-1970 Stb. 1970, 648 11075 24-12-1970 Stb. 1970, 648
31-07-1970 t/m 01-01-1970 Wijziging 09-07-1970 Stb. 1970, 350 10584 09-07-1970 Stb. 1970, 350
01-05-1970 t/m 01-01-1970 Wijziging 09-07-1970 Stb. 1970, 350 10584 09-07-1970 Stb. 1970, 350
01-01-1970 Wijziging 18-12-1969 Stb. 1969, 621 10334 18-12-1969 Stb. 1969, 621
28-02-1969 t/m 01-01-1969 Wijziging 12-02-1969 Stb. 1969, 70 9949 12-02-1969 Stb. 1969, 70
15-05-1968 t/m 01-01-1968 Wijziging 24-04-1968 Stb. 1968, 226 24-04-1968 Stb. 1968, 226
01-01-1968 Wijziging 14-12-1967 Stb. 1967, 617 8457 21-12-1967 Stb. 1967, 654
09-08-1967 Wijziging 30-06-1967 Stb. 1967, 377 8538 30-06-1967 Stb. 1967, 377
04-08-1967 Wijziging 20-07-1967 Stb. 1967, 396 9141 20-07-1967 Stb. 1967, 396
31-12-1966 Wijziging 29-12-1966 Stb. 1966, 596 8838 29-12-1966 Stb. 1966, 596
11-11-1966 t/m 01-01-1966 Wijziging 06-10-1966 Stb. 1966, 445 8199 06-10-1966 Stb. 1966, 445
07-08-1965 Wijziging 30-07-1965 Stb. 1965, 347 8020 30-07-1965 Stb. 1965, 347
01-01-1965 t/m 01-01-1957 Wijziging 10-12-1964 Stb. 1964, 486 7762 10-12-1964 Stb. 1964, 486
01-04-1964 t/m 01-01-1964 Wijziging 18-12-1963 Stb. 1963, 579 7505 18-12-1963 Stb. 1963, 579
17-01-1964 t/m 01-01-1964 Wijziging 18-12-1963 Stb. 1963, 579 7505 18-12-1963 Stb. 1963, 579
01-08-1963 Wijziging 26-04-1962 Stb. 1962, 160 4953 23-07-1962 Stb. 1962, 256
01-01-1963 Wijziging 19-12-1962 Stb. 1962, 535 6809 19-12-1962 Stb. 1962, 535
Wijziging 26-04-1962 Stb. 1962, 160 4953 23-07-1962 Stb. 1962, 256
01-07-1962 t/m 01-01-1957 Wijziging 25-05-1962 Stb. 1962, 209 6649 25-05-1962 Stb. 1962, 209
12-04-1961 Wijziging 16-03-1961 Stb. 1961, 86 6229 16-03-1961 Stb. 1961, 86
01-01-1960 Wijziging 09-04-1959 Stb. 1959, 139 5390 24-09-1959 Stb. 1959, 337
01-10-1959 Wijziging 25-05-1962 Stb. 1962, 205 6540 25-05-1962 Stb. 1962, 205
Wijziging 09-04-1959 Stb. 1959, 139 5390 24-09-1959 Stb. 1959, 337
15-05-1959 Wijziging 09-04-1959 Stb. 1959, 139 5390 08-05-1959 Stb. 1959, 156
01-01-1957 Nieuwe-regeling 31-05-1956 Stb. 1956, 281 4009 12-07-1956 Stb. 1956, 408
Wijziging 20-12-1956 Stb. 1956, 623 4552 20-12-1956 Stb. 1956, 623
01-08-1956 Nieuwe-regeling 31-05-1956 Stb. 1956, 281 4009 12-07-1956 Stb. 1956, 408
08-06-1956 Nieuwe-regeling 31-05-1956 Stb. 1956, 281 4009 31-05-1956 Stb. 1956, 281

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 251)
 2. Heeft betrekking op Artikel 9a , Artikel 33a , Artikel 62a2)
 3. Heeft betrekking op Artikel 133)
 4. Heeft betrekking op Artikel 33a4)
 5. Heeft betrekking op Artikel 205)
 6. Heeft betrekking op Artikel 64b6)
 7. Heeft betrekking op Artikel 64e7)
 8. Heeft betrekking op Artikel 62a8)
 9. Heeft betrekking op Artikel 38 , Artikel 64e9)
 10. Heeft betrekking op Artikel 1 , Artikel 17 , Artikel 63 , Artikel 64c10)
 11. Heeft betrekking op Artikel 17j11)
 12. Heeft betrekking op Artikel 812)
 13. Heeft betrekking op Artikel 1813)
 14. Heeft betrekking op Artikel 914)
 15. Heeft betrekking op Artikel 62* , § 3*15)
 16. Heeft betrekking op Artikel 2916)
 17. Heeft betrekking op Artikel 13a17)
 18. Heeft betrekking op Artikel 34 , Artikel 35 , Artikel 36 , Artikel 37 , Artikel 38 , Artikel 39 , Artikel 45 , Artikel 62 , Artikel 63 , Artikel 64 , Artikel 65 , Artikel 66 , Artikel 6918)
 19. Heeft betrekking op Artikel 6a19)
Naar boven