Algemene Ouderdomswet

Geraadpleegd op 29-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 30-09-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 7a

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
  Artikelen: 3:2, 3:3, 3:5, 3:6
 2. Algemeen militair ambtenarenreglement
  Artikel: 1
 3. Algemene Ouderdomswet
  Artikel: 1
 4. Algemene bij- en toeslagregeling AOR 2002
  Artikel: 6
 5. Algemene nabestaandenwet
  Artikel: 1
 6. Algemene pensioen- en uitkeringswet politieke ambtsdragers
  Artikel: 1
 7. Beleidsregels Toetsingskader Wet Bpf 2000
  Teksten: tekst, tekst
 8. Beleidsregels Toetsingskader Wet verplichte beroepspensioenregeling, aangepaste versie
  Tekst: tekst
 9. Besluit Participatiewet
  Artikel: 1
 10. Besluit SUWI
  Artikel: 3.2
 11. Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen
  Artikel: 1
 12. Besluit algemene rechtspositie politie
  Artikel: 1
 13. Besluit bezoldiging politie
  Artikel: 1
 14. Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004
  Artikelen: 1, 60
 15. Besluit bijzondere militaire pensioenen
  Artikel: 1
 16. Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid van rechterlijke ambtenaren
  Artikel: 1
 17. Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Defensie
  Artikel: 1
 18. Besluit bovenwettelijke werkloosheidsuitkering politie
  Artikel: 1
 19. Besluit draagkracht burger-oorlogsslachtoffers
  Artikel: 3a
 20. Besluit draagkracht vervolgden
  Artikel: 3a
 21. Besluit financiële verhouding 2001
  Bijlage: 2
 22. Besluit inburgering 2021
  Artikel: 6.1
 23. Besluit langdurige zorg
  Artikel: 1.1.1
 24. Besluit op de huurtoeslag
  Artikel: 3
 25. Besluit pensioen politieke ambtsdragers
  Artikel: 1.1.1
 26. Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren
  Artikelen: 1, 36k
 27. Besluit reserve-overdracht N.S.-personeel
  Artikelen: 6, 7, 8, 9, 10
 28. Besluit samenstelling en werkwijze commissie beheer landbouwgronden
  Artikel: 3
 29. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  Artikel: 54a
 30. Besluit toeslag premie ziektekostenverzekering Wubo en Wuv
  Artikel: 1
 31. Besluit uitkering wegens functioneel leeftijdsontslag burgerlijke ambtenaren defensie
  Artikel: 1
 32. Besluit uitvoering afwikkeling liquidatieuitkeringen en voorzieningen
  Artikelen: 12, 17
 33. Burgerlijk Wetboek Boek 1
  Artikelen: 157, 322
 34. Burgerlijk ambtenarenreglement defensie
  Artikel: 3
 35. Garantiewet Surinaamse pensioenen
  Artikel: 6a
 36. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Tekst: tekst
 37. Liquidatiewet ongevallenwetten
  Artikelen: 6, 8, 9, 10, 17, 18
 38. Loodsenwet
  Artikel: 24
 39. Loonheffingen, inkomstenbelasting, pensioenen; verzamelbesluit diverse onderwerpen
  Tekst: tekst
 40. Noodwet Arbeidsvoorziening
  Artikel: 42
 41. Organisatie- en mandaatbesluit Inspectie van het Onderwijs 2022
  Artikel: 11
 42. Participatiewet
  Artikel: 1
 43. Pensioenwet
  Artikelen: 8, 14, 15, 63
 44. Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ
  Artikelen: 11, 12, 13, 14
 45. Regeling bijstandsverlening aan zelfstandigen in het buitenland
  Artikel: 3
 46. Regeling herleiding van gedeelten van kalenderjaren
  Artikelen: 1, 1a, 2
 47. Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden
  Artikel: 1
 48. Regeling loonbelasting- en premietabellen 1990
  Artikelen: 5, 6
 49. Regeling nadere regels inzake intrekking en herziening van het ouderdomspensioen
  Artikelen: 1, 2
 50. Regeling naturalisatietoets Nederland
  Artikel: 4
 51. Regeling ontslaguitkering vliegers Landelijke eenheid
  Artikel: 1
 52. Regeling samenloop arbeidsongeschiktheidsuitkering met inkomen
  Artikel: 1
 53. Regeling vordering contante waarde periodieke verstrekkingen WAO en Wet WIA
  Artikel: 4
 54. Regeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten
  Artikel: 7
 55. Regeling zorgverzekering
  Artikel: 5.1
 56. Remigratiebesluit
  Artikel: 2
 57. Reïntegratieregeling
  Artikel: 10
 58. Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960
  Artikelen: 1a, 2, 3, 4a, 9, 26a, 27a
 59. Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten
  Artikel: 1
 60. Subsidieregeling ESF 2014–2020
  Artikel: 1
 61. Subsidieregeling STAP-budget
  Artikel: 5
 62. Suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten sector Defensie
  Artikel: 1
 63. TNO-wet
  Artikel: 7
 64. Tijdelijke maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden
  Artikel: 1
 65. Tijdelijke overbruggingsregeling EVC-procedures STAP
  Artikel: 1
 66. Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW
  Artikelen: 1, 4a, 9, 10a, 15, 17
 67. Tijdelijke regeling tegemoetkoming werknemers Westhaven
  Artikelen: 4, 5, 9
 68. Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van scholing
  Artikel: 1
 69. Tijdelijke subsidieregeling onderzoek en experimenten duurzame inzetbaarheidsinterventies
  Artikel: 1
 70. Toeslagenwet
  Artikel: 2
 71. Uitbreiding kring van verzekerden ingevolge de Ziektewet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 1
 72. Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
  Artikel: 1.1
 73. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
  Artikel: 16
 74. Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte
  Artikel: 13
 75. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
  Artikel: 7.9
 76. Vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting, lijfrenten in de winstsfeer, verzamelbesluit
  Tekst: tekst
 77. Visserijwet 1963
  Artikel: 33
 78. Vreemdelingenbesluit 2000
  Artikelen: 3.107a, 3.22, 3.28, 3.80a, 3.85, 3.96a, 8.17
 79. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Tekst: tekst
 80. Werkloosheidswet
  Artikel: 1
 81. Wet aanpassing pensioenvoorzieningen Bijstandkorps
  Artikelen: 9a, 10, 19a, 19b, 19c
 82. Wet ambtenaren defensie
  Artikel: 12q
 83. Wet arbeid en zorg
  Artikel: 3:17
 84. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikelen: 4, 5, 6, 19
 85. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 1a:6, 2:11, 3:19
 86. Wet bevordering eigenwoningbezit
  Artikel: 2
 87. Wet buitengewoon pensioen 1940-1945
  Artikelen: 12, 31f, 42c
 88. Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet
  Artikelen: 16, 35b, 49b
 89. Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers
  Artikelen: 11, 28f, 35h
 90. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikelen: 10, 21
 91. Wet gevolgen brutering uitkeringsregelingen
  Artikel: 9
 92. Wet inburgering 2021
  Artikel: 3
 93. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikelen: 2, 6, 22
 94. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikelen: 2, 6, 22
 95. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
  Artikel: 6
 96. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikelen: 3.125, 3.126a, 3.127, 3.129, 3.133, 3.76, 3.78a, 5.16, 6.19, 8.17, 9.4, 10a.18
 97. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikelen: 3, 49
 98. Wet op de huurtoeslag
  Artikelen: 2, 21
 99. Wet op de loonbelasting 1964
  Artikelen: 18, 18a, 18d, 18f, 22b, 23, 32ba, 38p
 100. Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 61
 101. Wet privatisering ABP
  Artikel: 2
 102. Wet privatisering Spoorwegpensioenfonds
  Artikel: 13
 103. Wet rechtspositionele voorzieningen rampbestrijders
  Artikelen: 7, 18, 20
 104. Wet sociale werkvoorziening
  Artikelen: 1, 12
 105. Wet studiefinanciering 2000
  Artikel: 2.3a
 106. Wet tegemoetkomingen loondomein
  Artikelen: 2.10, 2.14, 2.2, 2.6, 3.1
 107. Wet tot het stellen van nadere regels in verband met introductie toeslagregeling ten aanzien van de Toeslagwet Indonesische pensioenen 1956 en enkele andere overzeese pensioenwetten alsmede actualiseren van die wetten
  Artikel: 1
 108. Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945
  Artikelen: 9, 14, 15, 20, 21, 23, 24, 28, 59
 109. Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945
  Artikelen: 10, 14, 15, 17, 19, 59
 110. Wet uniformering loonbegrip
  Artikelen: XXXIX, XXXVIII
 111. Wet verevening pensioenrechten bij scheiding
  Artikel: 1
 112. Wet verplaatsing bevolking
  Artikel: 15
 113. Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Artikelen: 31, 75
 114. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikelen: 1, 18, 43
 115. Wijzigingswet Algemene Ouderdomswet (wijziging in de verhouding van ouderdomspensioen en toeslag)
  Artikel: II
 116. Ziektewet
  Artikelen: 29, 29d, 46, 64
 117. Zorgverzekeringswet
  Artikel: 69

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk III

 1. Controlevoorschriften AOW
  Artikel 1

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
10-12-2020 Wijziging 02-12-2020 Stb. 2020, 503 35520 02-12-2020 Stb. 2020, 503 Alg. 1
01-01-2020 Wijziging 11-12-2019 Stb. 2019, 483 35275 11-12-2019 Stb. 2019, 484
Wijziging 03-07-2019 Stb. 2019, 246 35223 03-07-2019 Stb. 2019, 246
01-01-2019 Wijziging 17-10-2018 Stb. 2018, 424 34977 08-11-2018 Stb. 2018, 425
01-01-2018 Wijziging 29-11-2017 Stb. 2017, 484 34766 06-12-2017 Stb. 2017, 485
19-06-2015 Wijziging 04-06-2015 Stb. 2015, 218 34083 04-06-2015 Stb. 2015, 218
01-01-2013 Nieuw 12-07-2012 Stb. 2012, 328 33290 12-07-2012 Stb. 2012, 329

Opmerkingen

 1. De pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel i, en de aanvangsleeftijd, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel j, zijn in 2026 67 jaar, respectievelijk 17 jaar (bekendmaking Minister in Stcrt. 2020/65110).1)
Naar boven