Algemene Ouderdomswet

Geldend van 01-01-2021 t/m 14-11-2021

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Sociale Zaken en Werkgelegenheid
AfkortingAOW
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0002221
RechtsgebiedArbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Pensioenrecht
OverheidsthemaSubsidies, uitkeringen en toeslagen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 2. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
 3. Bekendmaking gewijzigde bedragen Algemene Kinderbijslagwet, enz. per 1 juli 2017
 4. Besluit aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving
 5. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
 6. Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid
 7. Besluit gelijkstelling niet-Nederlanders met Nederlanders (Algemene Ouderdomswet)
 8. Besluit gelijkstelling van wonen buiten het Rijk met wonen binnen het Rijk (Algemene Ouderdomswet)
 9. Besluit inkomensondersteuning AOW-ers
 10. Besluit regels export uitkeringen
 11. Besluit regels hoofdverblijf in dezelfde woning AOW
 12. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999
 13. Besluit vaststelling tijdstippen, bedoeld in artikel 22, eerste en vierde lid, Algemene Ouderdomswet, enz.
 14. Betaalbaarstelling uitkeringen ingevolge de sociale verzekeringswetten door andere organen dan de Sociale Verzekeringsbank en bedrijfsverenigingen
 15. Boetebesluit socialezekerheidswetten
 16. Controlevoorschriften AOW
 17. Herleiding gedeelten van kalenderjaren en van jaarpremies
 18. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
 19. Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 januari 2018
 20. Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 juli 2018
 21. Regeling aanwijzing organisaties voor ontwikkelingssamenwerking 2019
 22. Regeling nadere regels inzake intrekking en herziening van het ouderdomspensioen
 23. Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen
 24. Regeling terugvordering geringe bedragen
 25. Regeling uitbetaling vakantie-uitkering
 26. Regeling uitzondering inlichtingenplicht
 27. Remigratiebesluit
 28. Spaarregeling gemoedsbezwaarden ex artikel 48 AOW
 29. SZW-intrekkingsregeling 2004
 30. SZW-intrekkingsregeling 2008
 31. Tweede aanpassingsbesluit inzake verhoging AOW-leeftijd
 32. Uitkering aan gemoedsbezwaarden
 33. Uitvoeringsbesluit koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen
 34. Verzamelbesluit SZW 2017
 35. Wijzigingsbesluit Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990 en het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing sociale zekerheidsfraude
 2. Richtlijn voor strafvordering sociale zekerheidsfraude

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: III
 2. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
  Artikelen: 2:1, 2:4, 2:7, 4:1
 3. Algemene Kinderbijslagwet
  Artikel: 17g
 4. Algemene nabestaandenwet
  Artikelen: 45, 50, 63a
 5. Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers
  Artikelen: 9, 13d, 39, 54, 95, 99, 128, 134, 164
 6. Algemene toeslagwet voor gepensioneerde militairen 1956
 7. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlagen: 2, 3
 8. Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 2001-2002
  Tekst: tekst
 9. Bekendmaking gewijzigde bedragen Algemene Kinderbijslagwet, enz. per 1 juli 2017
  Circulaired.divisie: C
 10. Belastingheffing van pensioenen en uitkeringen betaald krachtens het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel onder de werking van de Nederlandse belastingverdragen en de Belastingregeling voor het Koninkrijk
  Tekst: tekst
 11. Beleidsregel RCN-unit SZW toepassing AOV en AWW BES
  Artikel: 6
 12. Beleidsregel SARS-CoV-2 virus
  Artikel: 6
 13. Besluit SUWI
  Bijlage: II
 14. Besluit Wfsv
  Artikelen: 3.1, 3.3, 3.4
 15. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
  Artikelen: 1, 3, 4
 16. Besluit bijzondere militaire pensioenen
  Artikel: 1
 17. Besluit draagkracht burger-oorlogsslachtoffers
  Artikel: 2
 18. Besluit draagkracht vervolgden
  Artikel: 2
 19. Besluit gelijkstelling niet-Nederlanders met Nederlanders (Algemene Ouderdomswet)
  Artikel: 9
 20. Besluit gelijkstelling van wonen buiten het Rijk met wonen binnen het Rijk (Algemene Ouderdomswet)
  Artikelen: 2, 6, 7, 11
 21. Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening
  Artikel: 14
 22. Besluit gewetensbezwaren militaire dienst
  Artikel: 46
 23. Besluit houdende beperking van een uitkering krachtens de Regeling uitkeringen niet-pensioengerechtigden van land- en zeemacht 1948, Stb. I 543
  Artikel: 1
 24. Besluit houdende verhoging uitkeringen niet-pensioengerechtigden van land- en zeemacht met een algemene toeslag
 25. Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikel: 13a
 26. Besluit pensioen politieke ambtsdragers
  Artikelen: 3.1.5, 3.1.8, 3.1.9, 4.1.1
 27. Besluit regels export uitkeringen
  Artikelen: 5, 11
 28. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999
  Artikelen: 1, 21a, 21b, 21c, 22
 29. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990
  Artikel: 1
 30. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Arbeidsvoorwaarden Rijkspersoneel vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
  Bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 31. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Buitensectorale Arbeidsvoorwaarden 1945 tot heden (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 32. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Oorlogsgetroffenen vanaf 1945 (Stichting Afwikkeling Maror-gelden Overheid)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 33. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke macht vanaf 1950 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument rechterlijke macht
 34. Besluit zorgverzekering BES
  Artikel: 1
 35. Boetebesluit socialezekerheidswetten
  Artikel: 1
 36. Controlevoorschriften AOW
  Artikel: 1
 37. Garantiewet Surinaamse pensioenen
  Artikel: 6
 38. Instellingswet Bijstandkorps burgerlijke rijksambtenaren bestemd voor dienst in Nederlands-Nieuw-Guinea
  Artikel: 23
 39. Internationaal belastingrecht, HvJ EG C-227/03; vrijwillige premies volksverzekeringen en gecombineerde inkomensheffing
  Tekst: tekst
 40. Invoeringswet Participatiewet
  Artikel: XX
 41. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikelen: 7, 42
 42. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen: 69, 70
 43. Kortingsbesluit WIV
  Artikel: 4
 44. Liquidatiewet ongevallenwetten
  Artikel: 3
 45. Loonheffingen, inkomstenbelasting, pensioenen; verzamelbesluit diverse onderwerpen
  Tekst: tekst
 46. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
  Artikel: 1
 47. Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 januari 2018
  Circulaired.divisie: C
 48. Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 juli 2018
  Circulaired.divisie: C
 49. Participatiewet
  Artikel: 60a
 50. Pensioenwet
  Artikelen: 2, 51, 66
 51. Premieheffing, volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en Zorgverzekeringswet; Internationale aspecten
  Tekst: tekst
 52. Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Artikel: 14b
 53. Regeling Wfsv
  Artikel: 1.1
 54. Regeling inkomsten Uitkeringswet gewezen militairen
  Artikel: 3
 55. Regeling loonbelasting- en premietabellen 1990
  Artikel: 2
 56. Regeling ontslaguitkering vliegers Landelijke eenheid
  Artikel: 13b
 57. Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen
  Artikel: 1
 58. Regeling uitbetaling vakantie-uitkering
  Artikel: 1
 59. Regeling zorgverzekering
  Artikel: 5.1
 60. Remigratiebesluit
  Artikel: 6
 61. Remigratiewet
  Artikelen: 2b, 6d, 6f
 62. Reparatiewet SZW 2011
  Artikel: II
 63. SZW-intrekkingsregeling 2004
 64. SZW-intrekkingsregeling 2008
  Artikel: IX
 65. Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960
  Artikelen: 1, 2, 18, 22, 26, 27
  Paragraaf: Eerste Hoofdstuk Samenloop van Indonesisch pensioen met pensioen krachtens de Algemene Ouderdomswet
 66. Spaarregeling gemoedsbezwaarden ex artikel 48 AOW
  Artikel: 3
 67. Successiewet 1956
  Artikel: 32
 68. Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW
  Artikelen: 1, 12, 17, 22
 69. Toeslagenwet
  Artikel: 14g
 70. Toeslagregeling pensioenen Suriname en Nederlandse Antillen
  Artikel: 6
 71. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
  Artikel: 11
 72. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
  Artikel: 7.9
 73. Verlening bevoegdheid aan SAIP tot toepassing samenloopregelingen
  Artikel: 1
 74. Verzamelbesluit Lijfrenten
  Teksten: tekst, tekst
 75. Verzamelwet SZW 2011
  Artikel: III
 76. Verzamelwet SZW 2012
  Artikel: III
 77. Verzamelwet SZW 2013
  Artikel: III
 78. Verzamelwet SZW 2015
  Artikel: III
 79. Verzamelwet SZW 2016
  Artikel: III
 80. Verzamelwet SZW 2017
  Artikel: III
 81. Verzamelwet SZW 2018
  Artikel: II
 82. Verzamelwet SZW 2019
  Artikel: III
 83. Verzamelwet SZW 2020
  Artikel: III
 84. Verzamelwet SZW 2021
  Artikel: III
 85. Verzamelwet SZW-wetgeving 2009
  Artikel: XXIVi
 86. Voorlopige voorziening tegemoetkoming inkomensderving als gevolg van ophoging AOW-leeftijd
  Artikel: 2
 87. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikel: 7.1e
 88. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Teksten: tekst, tekst
 89. Werkloosheidswet
  Artikel: 27g
 90. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 1.16
 91. Wet Rietkerk-uitkering
  Artikel: 8
 92. Wet aanpassing pensioenvoorzieningen Bijstandkorps
  Artikelen: 9, 10, 11, 26a
 93. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikel: 54
 94. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 2:66, 3:43, 5.8.20, 46
 95. Wet beperking export uitkeringen
  Artikelen: V, XII
 96. Wet beslistermijnen sociale verzekeringen
  Artikel: III
 97. Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek
  Artikel: 8
 98. Wet brutering overhevelingstoeslag lonen
  Artikelen: 3, 6
 99. Wet buitengewoon pensioen 1940-1945
  Artikelen: 12, 20
 100. Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet
  Artikelen: 16, 23
 101. Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers
  Artikelen: 11, 20
 102. Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen
  Artikel: XIII
 103. Wet financiering sociale verzekeringen
  Paragraaf: 1
  Artikel: 2
 104. Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid
  Artikel: 7
 105. Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving
  Artikel: X
 106. Wet hervorming kindregelingen
  Artikel: III
 107. Wet herziening vrijwillige verzekering AOW en ANW
  Artikelen: I, VII
 108. Wet inkomensaanvulling 2005
  Artikel: IX
 109. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel: 28
 110. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel: 28
 111. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
  Artikel: 24
 112. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 9.4
 113. Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten
  Artikel: VI
 114. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 29g
 115. Wet op de loonbelasting 1964
  Artikelen: 23, 32ba
 116. Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 20
 117. Wet privatisering ABP
  Artikelen: 13, 14
 118. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen: 1, 34, 35
 119. Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd
  Artikel: I
 120. Wet toekenning gedeeltelijke compensatie voor ingevolge AOW en AWW geheven premie over een buitengewoon pensioen
  Artikel: 1
 121. Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945
  Artikel: 28
 122. Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945
  Artikel: 19
 123. Wet verandering koppeling AOW-leeftijd
  Artikel: I
 124. Wet vereenvoudiging beslagvrije voet
  Artikel: VI
 125. Wet vereenvoudiging regelingen SVB
  Artikel: III
 126. Wet vereenvoudiging tariefstructuur en aftrekposten in de loon- en inkomstenbelasting
  Artikel: IX
 127. Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd
  Artikel: I
 128. Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Artikelen: 22g, 62, 78
 129. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 96
 130. Wet wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen
  Artikel: I
 131. Wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari c.q. 1 april 1996
  Bijlage: Pensioenovereenkomst
 132. Wijzigingsbesluit Besluit houdende beperking van een uitkering krachtens de Regeling uitkeringen niet-pensioengerechtigden van land- en zeemacht, enz.
 133. Wijzigingswet Algemene Ouderdomswet (wijziging in de verhouding van ouderdomspensioen en toeslag)
  Artikel: II
 134. Wijzigingswet Algemene Ouderdomswet, enz. (toekennen tegemoetkomingen aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene Ouderdomswet of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten)
  Artikel: V
 135. Wijzigingswet Wet aanpassing pensioenvoorzieningen Bijstandkorps en Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960
  Artikel: III
 136. Wijzigingswet Wet werk en bijstand, enz. (bevordering deelname aan arbeidsmarkt en vergroting eigen verantwoordelijkheid uitkeringsgerechtigden)
  Artikel: VIII
 137. Wijzigingswet enkele socialeverzekeringswetten, enz. (aanbrengen enige vereenvoudigingen)
  Artikel: V
 138. Ziektewet
  Artikel: 45g
Terug naar begin van de pagina