Instellingsbesluit Bedrijfschap Handel in Vee

[Regeling vervallen per 09-03-2007.]
Geldend van 01-05-1956 t/m 08-03-2007

Besluit van 8 december 1955, houdende instelling van een bedrijfschap voor de handel en de bedrijven van commissionair en van tussenpersoon in vee

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Ministers voor Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie, van Economische Zaken, van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening en van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 6 October 1955, no. B. 3284, Dir. W.J.A.;

Overwegende, dat het wenselijk is overeenkomstig het door de Sociaal-Economische Raad op 8 Juli 1955 uit eigen beweging daartoe uitgebrachte advies over te gaan tot instelling van een bedrijfschap als bedoeld in de Wet op de Bedrijfsorganisatie (Stb. 1950, K 22) voor ondernemingen op het gebied van de handel en de bedrijven van commissionnair en van tussenpersoon in vee;

Gelet op genoemde wet;

De Raad van State gehoord (advies van 8 November 1955, no. 31);

Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Ministers van 30 November 1955, no. B. 3533, Dir. W.J.A.;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 09-03-2007]

 • 1 Er is een Bedrijfschap voor de Handel in Vee.

 • 2 Het bedrijfschap heeft zijn zetel te 's-Gravenhage.

Artikel 2

[Vervallen per 09-03-2007]

 • 1 Het bedrijfschap is ingesteld voor de ondernemingen, waarin de handel of het bedrijf van commissionnair of van tussenpersoon in vee wordt uitgeoefend.

 • 2 Dit besluit verstaat onder:

  handel in vee: het bedrijf van het kopen en verkopen van vee;

  het bedrijf van tussenpersoon in vee: het bedrijf van het op naam van anderen sluiten van koop- en verkoopovereenkomsten met betrekking tot vee, of van het bemiddelen bij het tot stand komen van zodanige koop- en verkoopovereenkomsten;

  vee: éénhoevige dieren, runderen, varkens, schapen en geiten;

  wet: de Wet op de Bedrijfsorganisatie (Stb. 1950, K 22).

 • 3 Dit besluit verstaat onder handel niet de aanvoer-, transito- en driehoekshandel en onder het bedrijf van commissionnair of van tussenpersoon niet het bedrijf van commissionnair of van tussenpersoon op het terrein van laatstbedoelde vormen van handel.

Artikel 3

[Vervallen per 09-03-2007]

In afwijking van artikel 73, vierde lid, van de wet kan het aantal door organisaties van werknemers te benoemen leden van het bestuur van het bedrijfschap geringer zijn dan het door organisaties van ondernemers te benoemen aantal, met dien verstande, dat eerstbedoeld aantal niet minder dan drie tienden van het laatstbedoelde kan bedragen.

Artikel 4

[Vervallen per 09-03-2007]

 • 1 Aan het bedrijfschap is overgelaten de regeling of nadere regeling van de navolgende onderwerpen:

  • a. de bevordering van de gezondheidstoestand en de kwaliteit van vee;

  • b. de verzorging van vee;

  • c. de aanduiding van ten verkoop aangeboden vee;

  • d. de verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden bij de uitvoer van vee;

  • e. de administratie van ondernemingen, waarvoor het bedrijfschap is ingesteld, voor zover het voeren daarvan voor de vervulling van de taak van dat lichaam nodig is;

  • f. de registratie van de ondernemingen, waarvoor het bedrijfschap is ingesteld;

  • g. het verstrekken van de voor de vervulling van de taak van het bedrijfschap nodige gegevens;

  • h. de voor de vervulling van de taak van het bedrijfschap nodige inzage van boeken en bescheiden en bezichtiging en opneming van bedrijfsmiddelen en voorraden van ondernemingen.

 • 2 Verordeningen betreffende een der in het eerste lid, onder e-h, genoemde onderwerpen behoeven niet de in artikel 94 van de wet voorziene goedkeuring.

Artikel 5

[Vervallen per 09-03-2007]

Bij een op grond van artikel 93, eerste lid, van de wet vastgestelde verordening betreffende een der in artikel 4, eerste lid, onder a-d, genoemde onderwerpen kan worden bepaald, dat de daarbij gestelde regelen mede andere dan de in artikel 102, eerste lid, van de wet bedoelde natuurlijke en rechtspersonen binden, voor zover deze handelingen verrichten, die bedrijfsmatig in de ondernemingen, waarvoor het bedrijfschap is ingesteld, plegen te worden verricht. Een dergelijke bepaling geldt niet met betrekking tot ondernemingen, waarvoor een hoofdbedrijfschap of een ander bedrijfschap is ingesteld, indien dit ten aanzien van het onderwerp der verordening eveneens bindende regelen heeft gesteld.

Artikel 6

[Vervallen per 09-03-2007]

Overtredingen van een op grond van artikel 93, eerste lid, van de wet vastgestelde verordening kunnen bij die verordening worden aangewezen als strafbare feiten.

Artikel 7

[Vervallen per 09-03-2007]

Op overtreding van een op grond van artikel 93, eerste lid, van de wet vastgestelde verordening door de personen, bedoeld in artikel 102, eerste lid, van de wet, kunnen, ook indien de overtreding als strafbaar feit is aangewezen, bij die verordening tuchtrechtelijke maatregelen worden gesteld.

Artikel 8

[Vervallen per 09-03-2007]

 • 1 De door het bedrijfschap krachtens artikel 126, eerste lid, van de wet op te leggen heffingen kunnen voor verschillende in de heffingsverordening aangewezen groepen van ondernemingen verschillend zijn.

 • 2 Onverminderd het in het derde lid bepaalde worden de heffingen vastgesteld op een bedrag, dat voor alle tot een groep behorende ondernemingen, dan wel, ingeval aan het eerste lid geen toepassing wordt gegeven, voor alle ondernemingen gelijk is.

 • 3 Heffingen, waarvan de opbrengst een bijzondere bestemming heeft, kunnen worden opgelegd naar een grondslag, welke het bestuur van het bedrijfschap in verband met die bestemming passend acht.

Artikel 9

[Vervallen per 09-03-2007]

Dit besluit kan worden aangehaald als: Instellingsbesluit Bedrijfschap Handel in Vee.

Artikel 10

[Vervallen per 09-03-2007]

Dit besluit treedt in werking op een door Ons te bepalen tijdstip.

Onze Ministers voor Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie, van Economische Zaken, van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening en van Sociale Zaken en Volksgezondheid zijn belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk, 8 december 1955

JULIANA.

De Minister voor Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie,

A. C. DE BRUIJN.

De Minister van Economische Zaken,

J. ZIJLSTRA.

De Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening,

MANSHOLT.

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

J. G. SUURHOFF.

Uitgegeven de twintigste december 1955.

De Minister van Justitie,

L. A. DONKER.

Terug naar begin van de pagina