Besluit Jachtfonds

[Regeling vervallen per 01-07-2010.]
Geldend van 01-04-1994 t/m 30-06-2010

Besluit van 25 juli 1955

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening van 14 Juni 1955, No. 12.974/73, Afdeling Wetgeving en Juridische Zaken/L;

Gelet op de artikelen 32 en 36 van de Jachtwet (Stb. 1954, 523);

De Raad van State gehoord (advies van 12 Juli 1955, No. 37);

Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van 19 Juli 1955, No. JZ/L 13.377/73, Afdeling Wetgeving en Juridische Zaken/L;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2010]

  • 1 Het bestuur van het Jachtfonds kan slechts geldige besluiten nemen, indien tenminste zes leden aanwezig zijn.

  • 2 Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2010]

  • 1 De voorzitter is belast met de dagelijkse leiding van het Jachtfonds. Hij voert de besluiten van het bestuur uit.

  • 2 Hij vertegenwoordigt het Jachtfonds in en buiten rechte.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2010]

Onze Minister kan aan het Jachtfonds een secretaris-penningmeester toevoegen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2010]

Het boekjaar van het Jachtfonds valt samen met het kalenderjaar.

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2010]

De ingevolge artikel 35, tweede lid, j° artikel 15, eerste lid, der Jachtwet aan de korpschefs, bedoeld in artikel 24 van de Politiewet 1993 voldane bijdragen worden door hen met inachtneming van door of vanwege Onze Minister te geven aanwijzingen maandelijks verantwoord door storting of overschrijving op een postrekening van de door Onze Minister aangewezen comptabele ambtenaar.

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2010]

De bijdragen, welke ingevolge artikel 5 aan de aldaar bedoelde comptabele ambtenaar zijn verantwoord, worden door die ambtenaar maandelijks verantwoord aan en ter beschikking gesteld van het Jachtfonds.

Artikel 7

[Vervallen per 01-07-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin het is geplaatst.

Onze Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en de Algemene Rekenkamer.

Soestdijk, 25 Juli 1955

JULIANA.

De Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening a.i.,

C. STAF.

Uitgegeven de twaalfde Augustus 1955.

De Minister van Justitie,

L. A. DONKER.

Terug naar begin van de pagina