Besluit ex artikel 24 Wet leeftijdsgrens notarisambt (1)

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 30-11-2023.
Geldend van 07-06-1996 t/m 31-12-2005

Besluit van 20 November 1954, houdende nadere regelen ter bepaling of een candidaat-notaris werkzaam is op een notariskantoor of bij een instelling aangewezen overeenkomstig artikel 1 van de Wet houdende invoering van een leeftijdsgrens voor het notarisambt en oprichting van een notarieel pensioenfonds (Stb. 1954, 407)

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 15 October 1954, 1e Afdeling A, no. 525/154;

Gelet op artikel 24 van de Wet tot invoering van een leeftijdsgrens voor het notarisambt en oprichting van een notarieel pensioenfonds (Stb. 1954, 407);

De Raad van State gehoord (advies van 2 November 1954, no. 12);

Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van 16 November 1954, 1e Afdeling A, no. 606/154;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Een kandidaat-notaris is in de zin van de Wet tot invoering van een leeftijdsgrens voor het notarisambt en oprichting van een notarieel pensioenfonds (Stb. 1954, 407) werkzaam op een notariskantoor of bij een instelling, aangewezen overeenkomstig artikel 1 van bovengenoemde wet, indien hij ingevolge een met de notaris of de instelling gesloten overeenkomst voor deze zodanige werkzaamheden verricht als voor een kandidaat-notaris gebruikelijk zijn.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag, volgend op die van de dagtekening van het Staatsblad waarin het is geplaatst.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk , 20 November 1954

JULIANA.

De Minister van Justitie,

L. A. DONKER.

Uitgegeven de drie en twintigste November 1954.

De Minister van Justitie,

L. A. DONKER.

Naar boven