Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden

Geraadpleegd op 15-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Afkorting Statuut
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Rijkswet
Identificatienummer BWBR0002154
Rechtsgebied Staats- en bestuursrecht | Staatsrecht
Overheidsthema Overheid, bestuur en koninkrijk

Opmerking

Het Statuut is oorspronkelijk gepubliceerd als onderdeel van de Wet aanvaarding Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden.

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. (Onder)Mandaatbesluit Politie beheer RST 2021
 2. Besluit aanwijzing aan Gouverneur Sint Maarten tot aanhouden vaststelling landsbesluiten tot benoeming ministers en Minister-President totdat onderzoek is gedaan naar benoembaarheid voorgedragen kandidaat-ministers, kandidaat-Minister-President en kandidaat-Gevolmachtigde Minister
 3. Besluit aanwijzing gelasten onderzoek functioneren openbaar bestuur Sint Maarten
 4. Besluit beëdiging Gevolmachtigde Ministers
 5. Besluit staatsraden voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten
 6. Instelling Adviescommissie Samenwerking Aruba-Nederland
 7. Instelling Werkgroep Uitvoering samenwerking Aruba-Nederland
 8. Instellingsbesluit Kabinet van de Gouverneur van Curaçao
 9. Instellingsbesluit Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten
 10. Instellingsbesluit raad voor Koninkrijksrelaties
 11. Instemmingsbesluit landsverordening Nederlandse Antillen (wijziging Staatsregeling Nederlandse Antillen)
 12. Invoeringsregeling derde tranche Schepenbesluit 2004 Aruba, Curaçao en Sint Maarten
 13. Onderlinge regeling Ambtelijk Wetgevingsoverleg Koninkrijksrelaties
 14. Onderlinge regeling Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland ex artikel 38, eerste lid, van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (samenwerking op het gebied van de overdracht van personen aan wie rechtens hun vrijheid is ontnomen op grond van een veroordeling tot een vrijheidsstraf)
 15. Onderlinge regeling Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland ex artikel 38, van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (samenwerking op het gebied van de onderlinge beschikbaarstelling van detentiecapaciteit op medische gronden of in verband met dringende redenen van veiligheid)
 16. Onderlinge regeling boedelscheiding AVBZ-fonds Nederlandse Antillen
 17. Onderlinge regeling boedelscheiding Sociale Verzekeringsbank Nederlandse Antillen
 18. Onderlinge regeling Curaçao, Sint Maarten en Nederland ex art. 38, eerste lid, Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (samenwerking op het gebied van vreemdelingenketen)
 19. Onderlinge regeling ex artikel 38, eerste lid, Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, inzake de verdeling opbrengsten octrooibestel
 20. Onderlinge regeling Nederland en Curaçao ex artikel 38, eerste lid, Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (verdeling opbrengsten octrooibestel)
 21. Onderlinge regeling Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten ex art. 38, eerste lid, Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (beschikbaarstelling detentiecapaciteit)
 22. Onderlinge regeling Nederland, Curaçao en Sint Maarten ex art. 38, eerste lid, Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (samenwerking op het gebied van transport gedetineerden tussen Bonaire, Sint Eustatius en Saba)
 23. Onderlinge regeling opvolging en boedelscheiding Algemeen Pensioenfonds Nederlandse Antillen en opvolging van enkele andere aanverwante regelingen
 24. Onderlinge regeling samenwerking implementatie Internationale Gezondheidsregeling Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten
 25. Onderlinge regeling vergelijking DNA-profielen tussen Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten
 26. Protocol inzake advisering toetsing benoembaarheid ministers in Aruba
 27. Protocol inzake de Versterking grenstoezicht in de Caribische landen van het Koninkrijk van 05-02-2021
 28. Protocol inzake het onderzoek naar de kostenstructuur van de eilandgebieden Bonaire, Sint Eustatius en Saba
 29. Regeling hoofdrangenstelsel van de politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
 30. Regeling kwaliteitszorg en de evaluatie van de kwaliteitszorg bij de politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
 31. Rijksbesluit aanpassing rijksbesluiten aan de oprichting van de nieuwe landen
 32. Rijksbesluit financiering parket van de procureur-generaal
 33. Rijksbesluit opvolging Sociale Verzekeringsbank Nederlandse Antillen
 34. Rijksbesluit overname geldleningen Nederlandse Antillen, Curaçao en Sint Maarten
 35. Rijksbesluit rechtsopvolging burgerlijke rechten en verplichtingen Nederlandse Antillen
 36. Samenwerkingsregeling ICT rechtshandhavingketen Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland
 37. Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten
 38. Schepenbesluit 2004
 39. Uitleveringsbesluit van Aruba, Curaçao en Sint Maarten
 40. Uitrustingregeling voor de politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. (Onder)Mandaatbesluit Politie beheer RST 2021
 2. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel: 2.22
 3. Belastingregeling Nederland Sint Maarten
 4. Besluit bericht omtrent toelating
 5. Besluit grenzen aansluitende zone
 6. Besluit methode vaststelling minimale sterkte politie Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba
 7. Besluit opheffing Departement van Zaken Overzee
  Artikel: Enig artikel
 8. Besluit vaststelling en inwerkingtreding Selectielijst van de Tweede Kamer der Staten-Generaal vanaf 5 mei 1945
  Bijlage: van de Tweede Kamer der Staten-Generaal vanaf 5 mei 1945
 9. Grondwet
  Artikel: 142
 10. Instelling Adviescommissie Samenwerking Aruba-Nederland
  Artikel: 2
 11. Instellingsbesluit gemengde ambtelijke werkgroep modernisering Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden
  Artikel: 1
 12. Naamswijziging permanente krijgsraad Nederlandse Antillen voor de zeemacht
 13. Onderlinge regeling samenwerking bij hervormingen
  Artikel: 1
 14. Organisatiebesluit BZK 2023
  Artikelen: 6, 7
 15. Procedures voor totstandkoming en bekendmaking rijksregelgeving
  Tekst: tekst
 16. Proclamatie houdende plechtige afkondiging van de nieuwe rechtsorde voor het Koninkrijk
 17. Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
  Artikel: 179
 18. Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
  Artikel: 9.31
  Paragraaf: 9.5
 19. Reglement van Orde voor de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal
  Artikel: 49
 20. Reglement voor de Gouverneur van Curaçao
  Artikelen: 2, 21, 22
 21. Reglement voor de Gouverneur van Sint Maarten
  Artikelen: 2, 21, 22
 22. Rijksbesluit aanpassing rijksbesluiten aan de oprichting van de nieuwe landen
 23. Rijksbesluit financiering Gemeenschappelijk Hof van Justitie
 24. Rijksbesluit financiering parket van de procureur-generaal
 25. Rijksbesluit overname geldleningen Nederlandse Antillen, Curaçao en Sint Maarten
 26. Rijksbesluit rechtsopvolging burgerlijke rechten en verplichtingen Nederlandse Antillen
 27. Rijksbesluit rechtspositie Gemeenschappelijk Hof van Justitie
 28. Rijksbesluit rechtspositie Gouverneurs
 29. Rijksbesluit rechtspositie leden Raad voor de rechtshandhaving
 30. Rijksbesluit rechtspositie leden openbare ministeries van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
 31. Rijkswet aanpassing rijkswetten euro
 32. Rijkswet cassatierechtspraak in uitleveringszaken voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten
 33. Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten
 34. Rijkswet geweldgebruik bewakers militaire objecten
 35. Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen
 36. Rijkswet houdende het verlenen van toestemming aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem-Alexander Claus George Ferdinand, Prins van Oranje, Prins der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg om een huwelijk aan te gaan met Máxima Zorreguieta
 37. Rijkswet houdende overgangsbepalingen verkrijgen hoedanigheid van land in Koninkrijk door Aruba
  Artikel: 1
 38. Rijkswet houdende regels betreffende de rechtspositie van enige militair-rechterlijke ambtenaren
 39. Rijkswet houdende schadeloosstelling en financiële voorzieningen lid van Raad van State
 40. Rijkswet houdende wijziging Schepenwet in verband met totstandkoming Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid en invoering nieuwe regeling tuchtrechtspraak voor zeescheepvaart
 41. Rijkswet pensioenen en uitkeringen aan Gouverneurs van Aruba, Curaçao en Sint Maarten
 42. Rijkswet politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Artikel: 1
 43. Rijkswet tot wijziging Paspoortwet (voorkoming misbruik reisdocumenten)
 44. Rijkswet tot wijziging Rijkswet bepalingen ten aanzien van octrooigemachtigden in de Rijksoctrooiwet enz.
 45. Rijkswet tot wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap (verkrijging, verlening en verlies van het Nederlanderschap)
 46. Rijkswet tot wijziging Rijkswet regeling pensioenen en uitkeringen Gouverneurs Nederlandse Antillen en Aruba
 47. Rijkswet tot wijziging Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (losmaking Aruba uit Staatsverband Nederlandse Antillen)
  Artikelen: II, IV
 48. Rijkswet tot wijziging Wet militair tuchtrecht, enz. (aanpassingen n.a.v. gehouden evaluatie-onderzoek)
 49. Rijkswet tot wijziging artikelen 14 en 38 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (beperken van de mogelijkheid een algemene maatregel van rijksbestuur uit te vaardigen zonder wettelijke grondslag daartoe)
 50. Rijkswet vaststelling zeegrens tussen Aruba en Curaçao
 51. Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten
 52. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militaire Operatiën periode vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 53. Wet aanvaarding Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden
  Bijlage: Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden
 54. Wet militaire strafrechtspraak
 55. Wijzigingsbesluit Rijksbesluit uitvoeringsbepalingen militair straf- en tuchtrecht (wijziging art. 59 Wetboek van Militair Strafrecht en enkele andere bepalingen)
 56. Wijzigingswet Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen (informeren Staten-Generaal over een ieder verbindende bepalingen van verdragen)

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2024

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Aanhangig 32865
Wijziging 21-10-2023 Stb. 2023, 407 27570 21-10-2023 Stb. 2023, 407
Wijziging 01-11-2017 Stb. 2017, 426 34702 01-11-2017 Stb. 2017, 426
Tekstplaatsing 01-11-2010 Stb. 2010, 775
Wijziging 07-09-2010 Stb. 2010, 333 32213 23-09-2010 Stb. 2010, 387
Wijziging 07-09-2010 Stb. 2010, 333 32213 07-09-2010 Stb. 2010, 333
Wijziging 07-09-1998 Stb. 1998, 579 24511 07-09-1998 Stb. 1998, 579
01-07-1995 Wijziging 15-12-1994 Stb. 1995, 1 22593 24-04-1995 Stb. 1995, 232
24-04-1995 Tekstplaatsing 24-04-1995 Stb. 1995, 233
01-01-1986 Tekstplaatsing 09-08-1985 Stb. 1985, 453 18826 30-08-1985 Stb. 1985, 476
Wijziging 09-08-1985 Stb. 1985, 453 18826 09-08-1985 Stb. 1985, 453
Wijziging 22-07-1985 Stb. 1985, 452 18826 30-08-1985 Stb. 1985, 476
01-04-1985 Wijziging 11-01-1985 Stb. 1985, 148 17263 26-02-1985 Stb. 1985, 149
22-11-1975 Wijziging 22-11-1975 Stb. 1975, 617 13473 22-11-1975 Stb. 1975, 617
29-12-1954 Nieuwe-regeling 28-10-1954 Stb. 1954, 503 3517 29-12-1954 Stb. 1954, 596
Naar boven