Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden

Geldend van 17-11-2017 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
AfkortingStatuut
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Rijkswet
IdentificatienummerBWBR0002154
RechtsgebiedStaats- en bestuursrecht | Staatsrecht
OverheidsthemaOverheid, bestuur en koninkrijk

Opmerking

Het Statuut is oorspronkelijk gepubliceerd als onderdeel van de Wet aanvaarding Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden.

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit aanwijzing aan Gouverneur Sint Maarten tot aanhouden vaststelling landsbesluiten tot benoeming ministers en Minister-President totdat onderzoek is gedaan naar benoembaarheid voorgedragen kandidaat-ministers, kandidaat-Minister-President en kandidaat-Gevolmachtigde Minister
 2. Besluit aanwijzing gelasten onderzoek functioneren openbaar bestuur Sint Maarten
 3. Besluit beëdiging Gevolmachtigde Ministers
 4. Besluit staatsraden voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten
 5. Instelling Adviescommissie Samenwerking Aruba-Nederland
 6. Instelling Werkgroep Uitvoering samenwerking Aruba-Nederland
 7. Instellingsbesluit Kabinet van de Gouverneur van Curaçao
 8. Instellingsbesluit Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten
 9. Instellingsbesluit raad voor Koninkrijksrelaties
 10. Instemmingsbesluit landsverordening Nederlandse Antillen (wijziging Staatsregeling Nederlandse Antillen)
 11. Invoeringsregeling derde tranche Schepenbesluit 2004 Aruba, Curaçao en Sint Maarten
 12. Onderlinge regeling Ambtelijk Wetgevingsoverleg Koninkrijksrelaties
 13. Onderlinge regeling Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland ex artikel 38, eerste lid, van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (samenwerking op het gebied van de overdracht van personen aan wie rechtens hun vrijheid is ontnomen op grond van een veroordeling tot een vrijheidsstraf)
 14. Onderlinge regeling Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland ex artikel 38, van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (samenwerking op het gebied van de onderlinge beschikbaarstelling van detentiecapaciteit op medische gronden of in verband met dringende redenen van veiligheid)
 15. Onderlinge regeling boedelscheiding AVBZ-fonds Nederlandse Antillen
 16. Onderlinge regeling boedelscheiding Sociale Verzekeringsbank Nederlandse Antillen
 17. Onderlinge regeling Curaçao, Sint Maarten en Nederland ex art. 38, eerste lid, Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (samenwerking op het gebied van vreemdelingenketen)
 18. Onderlinge regeling ex artikel 38, eerste lid, Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, inzake de verdeling opbrengsten octrooibestel
 19. Onderlinge regeling Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten ex art. 38, eerste lid, Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (beschikbaarstelling detentiecapaciteit)
 20. Onderlinge regeling Nederland, Curaçao en Sint Maarten ex art. 38, eerste lid, Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (samenwerking op het gebied van transport gedetineerden tussen Bonaire, Sint Eustatius en Saba)
 21. Onderlinge regeling opvolging en boedelscheiding Algemeen Pensioenfonds Nederlandse Antillen en opvolging van enkele andere aanverwante regelingen
 22. Onderlinge regeling samenwerking implementatie Internationale Gezondheidsregeling Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten
 23. Onderlinge regeling vergelijking DNA-profielen tussen Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten
 24. Protocol inzake advisering toetsing benoembaarheid ministers in Aruba
 25. Protocol inzake het onderzoek naar de kostenstructuur van de eilandgebieden Bonaire, Sint Eustatius en Saba
 26. Regeling hoofdrangenstelsel van de politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
 27. Regeling kwaliteitszorg en de evaluatie van de kwaliteitszorg bij de politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
 28. Rijksbesluit aanpassing rijksbesluiten aan de oprichting van de nieuwe landen
 29. Rijksbesluit financiering parket van de procureur-generaal
 30. Rijksbesluit opvolging Sociale Verzekeringsbank Nederlandse Antillen
 31. Rijksbesluit overname geldleningen Nederlandse Antillen, Curaçao en Sint Maarten
 32. Rijksbesluit rechtsopvolging burgerlijke rechten en verplichtingen Nederlandse Antillen
 33. Samenwerkingsregeling ICT rechtshandhavingketen Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland
 34. Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten
 35. Schepenbesluit 2004
 36. Uitleveringsbesluit van Aruba, Curaçao en Sint Maarten
 37. Uitrustingregeling voor de politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikelen: 21, 110
 2. Belastingregeling Nederland Sint Maarten
 3. Besluit bericht omtrent toelating
 4. Besluit grenzen aansluitende zone
 5. Besluit methode vaststelling minimale sterkte politie Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba
 6. Besluit opheffing Departement van Zaken Overzee
  Artikel: Enig artikel
 7. Grondwet
  Artikel: 142
 8. Instelling Adviescommissie Samenwerking Aruba-Nederland
  Artikel: 2
 9. Instellingsbesluit gemengde ambtelijke werkgroep modernisering Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden
  Artikel: 1
 10. Naamswijziging permanente krijgsraad Nederlandse Antillen voor de zeemacht
 11. Organisatiebesluit BZK 2016
  Artikel: 14
 12. Procedures voor totstandkoming en bekendmaking rijksregelgeving
  Tekst: tekst
 13. Proclamatie houdende plechtige afkondiging van de nieuwe rechtsorde voor het Koninkrijk
 14. Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
  Artikel: 179
 15. Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
  Artikel: 154
 16. Reglement van Orde voor de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal
  Artikel: 49
 17. Reglement voor de Gouverneur van Curaçao
  Artikelen: 2, 21, 22
 18. Reglement voor de Gouverneur van Sint Maarten
  Artikelen: 2, 21, 22
 19. Rijksbesluit aanpassing rijksbesluiten aan de oprichting van de nieuwe landen
 20. Rijksbesluit financiering Gemeenschappelijk Hof van Justitie
 21. Rijksbesluit financiering parket van de procureur-generaal
 22. Rijksbesluit overname geldleningen Nederlandse Antillen, Curaçao en Sint Maarten
 23. Rijksbesluit rechtsopvolging burgerlijke rechten en verplichtingen Nederlandse Antillen
 24. Rijksbesluit rechtspositie Gemeenschappelijk Hof van Justitie
 25. Rijksbesluit rechtspositie Gouverneurs
 26. Rijksbesluit rechtspositie leden Raad voor de rechtshandhaving
 27. Rijksbesluit rechtspositie leden openbare ministeries van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
 28. Rijkswet aanpassing rijkswetten euro
 29. Rijkswet cassatierechtspraak in uitleveringszaken voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten
 30. Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten
 31. Rijkswet geweldgebruik bewakers militaire objecten
 32. Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen
 33. Rijkswet houdende het verlenen van toestemming aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem-Alexander Claus George Ferdinand, Prins van Oranje, Prins der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg om een huwelijk aan te gaan met Máxima Zorreguieta
 34. Rijkswet houdende overgangsbepalingen verkrijgen hoedanigheid van land in Koninkrijk door Aruba
  Artikel: 1
 35. Rijkswet houdende regels betreffende de rechtspositie van enige militair-rechterlijke ambtenaren
 36. Rijkswet houdende schadeloosstelling en financiële voorzieningen lid van Raad van State
 37. Rijkswet houdende wijziging Schepenwet in verband met totstandkoming Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid en invoering nieuwe regeling tuchtrechtspraak voor zeescheepvaart
 38. Rijkswet pensioenen en uitkeringen aan Gouverneurs van Aruba, Curaçao en Sint Maarten
 39. Rijkswet politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Artikel: 1
 40. Rijkswet tot wijziging Paspoortwet (voorkoming misbruik reisdocumenten)
 41. Rijkswet tot wijziging Rijkswet bepalingen ten aanzien van octrooigemachtigden in de Rijksoctrooiwet enz.
 42. Rijkswet tot wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap (verkrijging, verlening en verlies van het Nederlanderschap)
 43. Rijkswet tot wijziging Rijkswet regeling pensioenen en uitkeringen Gouverneurs Nederlandse Antillen en Aruba
 44. Rijkswet tot wijziging Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (losmaking Aruba uit Staatsverband Nederlandse Antillen)
  Artikelen: II, IV
 45. Rijkswet tot wijziging Wet militair tuchtrecht, enz. (aanpassingen n.a.v. gehouden evaluatie-onderzoek)
 46. Rijkswet vaststelling zeegrens tussen Aruba en Curaçao
 47. Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten
 48. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militaire Operatiën periode vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 49. Wet aanvaarding Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden
  Bijlage: Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden
 50. Wet militaire strafrechtspraak
 51. Wijzigingsbesluit Rijksbesluit uitvoeringsbepalingen militair straf- en tuchtrecht (wijziging art. 59 Wetboek van Militair Strafrecht en enkele andere bepalingen)
 52. Wijzigingswet Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen (informeren Staten-Generaal over een ieder verbindende bepalingen van verdragen)
Terug naar begin van de pagina