Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden

Geldend van 10-10-2010 t/m 16-11-2017

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
AfkortingStatuut
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Rijkswet
IdentificatienummerBWBR0002154
RechtsgebiedStaats- en bestuursrecht | Staatsrecht
OverheidsthemaOverheid, bestuur en koninkrijk

Opmerking

Het Statuut is oorspronkelijk gepubliceerd als onderdeel van de Wet aanvaarding Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden.

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit beëdiging Gevolmachtigde Ministers
 2. Besluit instelling Kabinet van de Gouverneur van Aruba
 3. Besluit staatsraden voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten
 4. Instelling Adviescommissie Samenwerking Aruba-Nederland
 5. Instelling Werkgroep Uitvoering samenwerking Aruba-Nederland
 6. Instellingsbesluit Kabinet van de Gouverneur van Curaçao
 7. Instellingsbesluit Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten
 8. Instellingsbesluit raad voor Koninkrijksrelaties
 9. Instemmingsbesluit landsverordening Nederlandse Antillen (wijziging Staatsregeling Nederlandse Antillen)
 10. Onderlinge regeling boedelscheiding AVBZ-fonds Nederlandse Antillen
 11. Onderlinge regeling boedelscheiding Sociale Verzekeringsbank Nederlandse Antillen
 12. Onderlinge regeling Curaçao, Sint Maarten en Nederland ex art. 38, eerste lid, Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (samenwerking op het gebied van onderlinge beschikbaarstelling van detentiecapaciteit)
 13. Onderlinge regeling Curaçao, Sint Maarten en Nederland ex art. 38, eerste lid, Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (samenwerking op het gebied van vreemdelingenketen)
 14. Onderlinge regeling ex artikel 38, eerste lid, Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, inzake de verdeling opbrengsten octrooibestel
 15. Onderlinge regeling opvolging en boedelscheiding Algemeen Pensioenfonds Nederlandse Antillen en opvolging van enkele andere aanverwante regelingen
 16. Onderlinge regeling vereffening boedel Nederlandse Antillen
 17. Protocol inzake advisering toetsing benoembaarheid ministers in Aruba
 18. Protocol inzake het onderzoek naar de kostenstructuur van de eilandgebieden Bonaire, Sint Eustatius en Saba
 19. Regeling hoofdrangenstelsel van de politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
 20. Regeling kwaliteitszorg en de evaluatie van de kwaliteitszorg bij de politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
 21. Rijksbesluit aanpassing rijksbesluiten aan de oprichting van de nieuwe landen
 22. Rijksbesluit financiering parket van de procureur-generaal
 23. Rijksbesluit opvolging Sociale Verzekeringsbank Nederlandse Antillen
 24. Rijksbesluit overname geldleningen Nederlandse Antillen, Curaçao en Sint Maarten
 25. Rijksbesluit rechtsopvolging burgerlijke rechten en verplichtingen Nederlandse Antillen
 26. Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten
 27. Schepenbesluit 2004
 28. Uitleveringsbesluit van Aruba, Curaçao en Sint Maarten
 29. Uitrustingregeling voor de politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikelen: 21, 110
 2. Besluit bericht omtrent toelating
 3. Besluit grenzen aansluitende zone
 4. Besluit methode vaststelling minimale sterkte politie Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba
 5. Besluit opheffing Departement van Zaken Overzee
  Artikel: Enig artikel
 6. Grondwet
  Artikel: 142
 7. Instelling Adviescommissie Samenwerking Aruba-Nederland
  Artikel: 2
 8. Instelling Adviseur Bestuursakkoord/Stappenplan bestuurlijke en ambtelijke vernieuwing Sint Maarten
 9. Instellingsbesluit gemengde ambtelijke werkgroep modernisering Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden
  Artikel: 1
 10. Naamswijziging permanente krijgsraad Nederlandse Antillen voor de zeemacht
 11. Organisatiebesluit BZK 2009
  Artikel: 3.6
 12. Procedures voor totstandkoming en bekendmaking rijksregelgeving
  Tekst: tekst
 13. Proclamatie houdende plechtige afkondiging van de nieuwe rechtsorde voor het Koninkrijk
 14. Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
  Artikel: 179
 15. Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
  Artikel: 154
 16. Reglement van Orde voor de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal
  Artikel: 49
 17. Reglement voor de Gouverneur van Curaçao
  Artikelen: 2, 21, 22
 18. Reglement voor de Gouverneur van Sint Maarten
  Artikelen: 2, 21, 22
 19. Rijksbesluit aanpassing rijksbesluiten aan de oprichting van de nieuwe landen
 20. Rijksbesluit financiering Gemeenschappelijk Hof van Justitie
 21. Rijksbesluit financiering parket van de procureur-generaal
 22. Rijksbesluit overname geldleningen Nederlandse Antillen, Curaçao en Sint Maarten
 23. Rijksbesluit rechtsopvolging burgerlijke rechten en verplichtingen Nederlandse Antillen
 24. Rijksbesluit rechtspositie Gemeenschappelijk Hof van Justitie
 25. Rijksbesluit rechtspositie Gouverneurs
 26. Rijksbesluit rechtspositie leden Raad voor de rechtshandhaving
 27. Rijksbesluit rechtspositie leden openbare ministeries van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
 28. Rijkswet aanpassing rijkswetten euro
 29. Rijkswet cassatierechtspraak in uitleveringszaken voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten
 30. Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten
 31. Rijkswet geweldgebruik bewakers militaire objecten
 32. Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen
 33. Rijkswet houdende overgangsbepalingen verkrijgen hoedanigheid van land in Koninkrijk door Aruba
  Artikel: 1
 34. Rijkswet houdende regels betreffende de rechtspositie van enige militair-rechterlijke ambtenaren
 35. Rijkswet houdende schadeloosstelling en financiële voorzieningen lid van Raad van State
 36. Rijkswet houdende wijziging Schepenwet in verband met totstandkoming Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid en invoering nieuwe regeling tuchtrechtspraak voor zeescheepvaart
 37. Rijkswet pensioenen en uitkeringen aan Gouverneurs van Aruba, Curaçao en Sint Maarten
 38. Rijkswet politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Artikel: 1
 39. Rijkswet tot wijziging Paspoortwet (voorkoming misbruik reisdocumenten)
 40. Rijkswet tot wijziging Rijkswet bepalingen ten aanzien van octrooigemachtigden in de Rijksoctrooiwet enz.
 41. Rijkswet tot wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap (verkrijging, verlening en verlies van het Nederlanderschap)
 42. Rijkswet tot wijziging Rijkswet regeling pensioenen en uitkeringen Gouverneurs Nederlandse Antillen en Aruba
 43. Rijkswet tot wijziging Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (losmaking Aruba uit Staatsverband Nederlandse Antillen)
  Artikelen: II, IV
 44. Rijkswet tot wijziging Wet militair tuchtrecht, enz. (aanpassingen n.a.v. gehouden evaluatie-onderzoek)
 45. Rijkswet vaststelling zeegrens tussen Aruba en Curaçao
 46. Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten
 47. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militaire Operatiën periode vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 48. Wet aanvaarding Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden
  Bijlage: Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden
 49. Wet militaire strafrechtspraak
 50. Wijzigingswet Paspoortwet (dualisering medebewindsbevoegdheden en verstrekking verklaring van toestemming van rechter bij aanvraag reisdocument voor onder toezicht gestelde minderjarigen jonger dan zestien jaar)
Terug naar begin van de pagina