Geldswaarde aanspraken ex artikel 8 Coördinatiewet Sociale Verzekering

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geraadpleegd op 25-05-2024.
Geldend van 01-01-2003 t/m 31-12-2004

Geldswaarde aanspraken ex artikel 8 Coördinatiewet Sociale Verzekering

De Staatssecretaris van Sociale Zaken,

Gelet op artikel 8, tweede lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering;

Gehoord de Sociale Verzekeringsraad,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

De geldswaarde van een aanspraak op toekomstige of voorwaardelijke uitkeringen, bedoeld in artikel 4, tweede lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering, wordt, indien de werkgever bij een derde stortingen verricht ten einde de aanspraak te dekken, gesteld op de bedragen van deze stortingen. Worden geen stortingen verricht, dan wordt de geldswaarde van de aanspraak gesteld op de bedragen, welke naar schatting door de werkgever gestort zouden moeten worden.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

In afwijking van artikel 1 kan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen ten aanzien van bepaalde gevallen of groepen van gevallen de geldswaarde van een aanspraak vaststellen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Voor de berekening van het loon, waarover de premies op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Werkloosheidswet en de Ziekenfondswet worden geheven, worden rente- en kostenvoordelen uit personeelsleningen, voorzover deze – zo de werknemer deze zelf zou betalen – in het kalenderjaar waarin het desbetreffende loontijdvak valt aftrekbare kosten zouden vormen in de zin van de artikelen 3.120 tot en met 3.123 van de Wet inkomstenbelasting 2001 op nihil gesteld, onder de volgende voorwaarden:

  • a. de werknemer verklaart schriftelijk aan de werkgever, onder vermelding van het bestedingsdoel en onder bijvoeging van afschriften van aankoopbewijzen en onkostennota's en dergelijke, dat en in hoeverre de lening kan worden aangemerkt als een lening waarvan de rente en de kosten aftrekbare kosten, zijn in de zin van de artikelen 3.120 tot en met 3.123 van de Wet inkomstenbelasting 2001, en

  • b. de werkgever bewaart de in onderdeel a bedoelde schriftelijke verklaringen van de werknemer bij de loonadministratie en vermeldt jaarlijks op de loonbelastingkaart van de werknemer door middel van een codering dat sprake is van een personeelslening waarbij hij de rente- en/of kostenvoordelen (gedeeltelijk) niet tot het loon heeft gerekend.

Artikel 3a

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

  • 1 Onverminderd artikel 3 wordt voor de berekening van het loon, waarover de premies op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Werkloosheidswet en de Ziekenfondswet worden geheven, het rentevoordeel terzake van een door de werkgever dan wel een met de werkgever verbonden vennootschap aan de werknemer verstrekte geldlening, voorzover de rente die terzake van de geldlening in het economische verkeer verschuldigd zou zijn hoger is dan 4,4% per jaar, op nihil gesteld.

  • 2 Voor de berekening van het loon, waarover de premies op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Werkloosheidswet en de Ziekenfondswet worden geheven, wordt, in zoverre in afwijking van het eerste lid, het rentevoordeel terzake van een door de werkgever dan wel door een met de werkgever verbonden vennootschap aan de werknemer verstrekte geldlening, voorzover de werknemer het geleende bedrag op een dusdanige wijze aanwendt dat een in de plaats van de lening voor de desbetreffende aanwending gekomen vergoeding of verstrekking hetzij geheel of nagenoeg geheel op nihil zou zijn gesteld hetzij op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onderdeel y of onderdeel z, van de Coördinatiewet Sociale Verzekeringen niet tot het loon zou hebben behoord, op nihil gesteld.

Artikel 3b

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Voor de toepassing van artikel 3a, tweede lid, geldt met betrekking tot de kalenderjaren 2001 en 2002 dat een werknemer wordt geacht de bedoelde geldlening of geldleningen tot een gezamenlijk bedrag van ten hoogste € 3403,00 (f 7499,00) op een dusdanige wijze aan te wenden dat een in de plaats van de lening of leningen voor de desbetreffende aanwending gekomen vergoeding of verstrekking geheel of nagenoeg geheel op nihil zou zijn gesteld.

Artikel 3c

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

In geval in een reeds op 31 december 1996 bestaande of aansluitend naar strekking terzake ongewijzigd voortgezette publiekrechtelijke regeling of collectieve arbeidsovereenkomst is voorzien in vakantiebonnen, vakantietoeslagbonnen of daarmee overeenkomende aanspraken wordt, in afwijking van artikel 1, de waarde van regelmatig bij de betaling van het loon verstrekte vakantiebonnen, vakantietoeslagbonnen of van daarmee overeenkomende aanspraken gesteld op een percentage van de nominale waarde van die bonnen of aanspraken.

Het in de eerste zin bedoelde percentage bedraagt voor:

1999:

77,5;

2000:

80;

2001:

82,5;

2002:

85;

2003:

87,5;

2004:

90;

2005:

92,5.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Deze beschikking treedt in werking op de eerste dag na die, waarop zij in de Nederlandse Staatscourant is geplaatst, en werkt terug tot 1 Januari 1954.

's-Gravenhage, 3 September 1954

De

Staatssecretaris

voornoemd,

A. A. van Rhijn

Naar boven