Coördinatiewet Sociale Verzekering

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 29-12-2005 t/m 31-12-2005

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Sociale Zaken en Werkgelegenheid
AfkortingCSV
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0002126
RechtsgebiedArbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Sociaal zekerheidsrecht
OverheidsthemaSubsidies, uitkeringen en toeslagen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit meldingsregeling Coördinatiewet Sociale Verzekering
 2. Boetebesluit werkgevers Coördinatiewet Sociale Verzekering
 3. Loonadministratiebesluit
 4. Nadere regels berekening premieloon bij samenloop
 5. Nadere regels maximumdagloon en franchises WW
 6. Regelen inzake toerekening verhoging sociale verzekeringspremies
 7. Regeling gemoedsbezwaarden sociale verzekeringswetten
 8. Regeling loondagen
 9. Regeling vaststelling bedrag artikel 8 WAZ en wijziging regelingen in verband met Wet einde toegang verzekering WAZ
 10. Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen 2005
 11. SZW-intrekkingsregeling 2004
 12. Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004
 13. Vaststelling premiepercentage AWf per 1 januari 1997

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. ALGEMENE DAGLOONREGELEN ZIEKTEWET
  Artikel: 1
 2. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel: 49
 3. Belastingplan 2005
  Artikel: XXXI
 4. Beroepswet
  Bijlage: bij de Beroepswet
 5. Besluit SUWI
  Artikel: 5.10
 6. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
  Artikelen: 1, 3, 4
 7. Besluit dagloonregels werknemersverzekeringen
  Artikel: 24
 8. Besluit gelijkstelling loondervingsuitkering Toeslagenwet
  Artikel: 4
 9. Besluit meldingsregeling Coördinatiewet Sociale Verzekering
  Artikel: 1
 10. Besluit nominale premieheffing Ziekenfondswet
  Artikel: 5
 11. Besluit wijziging salarissen van het personeel van de sector Rijk en regeling van een distorsietoeslag
  Artikel: IV
 12. Boetebesluit werkgevers Coördinatiewet Sociale Verzekering
  Artikelen: 1, 5
 13. Circulaire Overheidswerknemers onder de werknemersverzekeringen (OOW-operatie)
  Tekst: tekst
 14. Dagloonregelen W.A.O.
  Artikel: 1
 15. Dagloonregels Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid
  Artikel: 1
 16. Heffingsverordening scholing, arbeidsomstandigheden en arbeidsmarkt natuursteenbedrijf 2004
  Artikel: 1
 17. Individuele keuzen in het arbeidsvoorwaardenpakket (IKAP)
  Tekst: tekst
 18. Inkomens- en samenloopbesluit Anw
  Artikel: 4
 19. Inkomensbesluit AOW 1996
  Artikel: 4
 20. Inkomensbesluit IOAW
  Artikel: 4
 21. Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikelen: II, IIA
 22. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 74
 23. Invoeringswet arbeid en zorg
  Paragraaf: Coördinatiewet Sociale Verzekering
 24. Nadere regels berekening premieloon bij samenloop
  Artikel: 1
 25. Nadere regels maximumdagloon en franchises WW
  Artikel: 1
 26. Regeling gemoedsbezwaarden sociale verzekeringswetten
  Artikel: 1
 27. Regeling vaststelling inkomsten uit of in verband met het verrichten van arbeid in het bedrijfs- of beroepsleven
  Artikel: 2
 28. SZW-intrekkingsregeling 2004
  Artikel: VI
 29. Toeslagenwet
  Artikel: 15
 30. Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004
  Artikel: 1
  Bijlage: bijlage
 31. Veegwet SZW 1998
  Artikel: 9
 32. Verordening Bestemmingsheffing Scholing, Arbeidsomstandigheden en ontwikkeling Arbeidsmarkt 2002/2003
  Artikel: 3
 33. Verordening Sectorheffing SATV Hoofdbedrijfschap Afbouw en Onderhoud 2004
  Artikel: 3
 34. Verordening Sectorheffing SATV Hoofdbedrijfschap Afbouw en Onderhoud 2005
  Artikel: 3
 35. Verordening bestemmingsheffing scholing, arbeidsomstandigheden en arbeidsmarkt natuursteenbedrijf 2005
  Artikel: 1
 36. Werkloosheidswet
  Artikel: 14
 37. Wet achterwege laten herziening wettelijk minimumloon per 1 januari 1989 en per 1 juli 1989
  Artikel: 1
 38. Wet achterwege laten herziening wettelijk minimumloon per 1 juli 1985
  Artikel: 1
 39. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen
  Artikel: 8
 40. Wet beslistermijnen sociale verzekeringen
  Artikel: IV
 41. Wet fiscale behandeling van pensioenen
 42. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 13
 43. Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen
  Artikel: 41
 44. Wet rechtspositionele voorzieningen rampbestrijders
  Artikel: 29
 45. Wet uitbreiding rechtsgevolgen VAR
  Artikel: IV
 46. Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003
  Artikel: XI
 47. Wetboek van Koophandel
  Artikel: 415h
 48. Wijzigingsregeling sociale verzekeringen 2002
 49. Wijzigingswet Coördinatiewet Sociale Verzekering, enz.
 50. Wijzigingswet Wet inkomstenbelasting 2001, enz. (Belastingplan 2002 I - Arbeidsmarkt en inkomensbeleid)
  Artikel: IXA
 51. Wijzigingswet Wet op de inkomstenbelasting 1964, enz. (belastingplan 1994)
  Artikel: X
 52. Wijzigingswet Wet op de loonbelasting 1964, enz.
 53. Ziekenfondswet
  Artikelen: 15, 16
 54. Ziektewet
  Artikel: 14
Terug naar begin van de pagina