Beschikking Commissie Gewetensbezwaren Immunisatie Militairen

Geraadpleegd op 25-05-2024.
Geldend van 18-11-1953 t/m heden

Beschikking Commissie Gewetensbezwaren Immunisatie Militairen

De Minister van Oorlog en van Marine,

Overwegende, dat het ter uitvoering van artikel 5 van de Wet immunisatie militairen gewenst is over te gaan tot het instellen van een commissie tot het onderzoek naar en het uitbrengen van advies omtrent gewetensbezwaren met betrekking tot de immunisatie van militairen, alsmede ter zake van de werkzaamheden dezer commissie enige regelen te stellen,

Besluit:

Artikel 1

In deze beschikking wordt verstaan onder:

„de Minister”: de Minister van Oorlog of de Minister van Marine, al naargelang het betreft een onderzoek van gewetensbezwaren tegen immunisatie van een militair van de landmacht dan wel van de zeemacht;

„gewetensbezwaren”: gewetensbezwaren, als bedoeld in artikel 5 van de Wet immunisatie militairen.

Artikel 2

Tot het uitbrengen van advies bij de beslising omtrent de erkenning van de in een verzoekschrift naar voren gebrachte gewetens bezwaren wordt een commissie ingesteld.

Artikel 3

  • 1 De commissie bestaat uit een voorzitter, tevens lid, en ten minste vier leden.

  • 2 De commissie wordt in haar werkzaamheden bijgestaan door een secretaris of een secretaresse.

  • 3 De voorzitter, de leden en de secretaris of secretaresse worden als zodanig benoemd door de Ministers, bedoeld in artikel 1.

Artikel 4

  • 1 De voorzitter regelt de werkzaamheden van de commissie.

  • 2 De voorzitter roept de commissie bijeen zo dikwijls hij zulks in verband met de werkzaamheden nodig acht.

  • 3 Hij bepaalt de plaats, waar de commissie zitting zal houden.

Artikel 6

De commissie kan ter zake van een haar om advies gezonden verzoekschrift een voorlopig onderzoek doen instellen door één of meer, al dan niet uit haar midden daartoe aan te wijzen personen.

Artikel 7

De commissie brengt een afwijzend advies niet uit dan nadat zij de verzoeker in de gelegenheid heeft gesteld zijn of haar bezwaren ter zitting van de commissie toe te lichten.

De commissie kan de verzoeker toestemming verlenen zich ter zitting te doen bijstaan.

Artikel 8

  • 1 De commissie beslist voor het uitbrengen van haar advies met eenvoudige meerderheid van stemmen.

  • 2 Indien de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter.

Artikel 10

Deze beschikking kan worden aangehaald als: Beschikking commissie gewetensbezwaren immunisatie militairen.

's-Gravenhage, 27 October 1953

De

Minister

van Oorlog en van Marine,

C. Staf

Naar boven