Runderhorzelwet

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 31-12-2005

Wet van 22 april 1953, houdende voorschriften ter bestrijding van de runderhorzel

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe wettelijke voorschriften tot bestrijding van de runderhorzel uit te vaardigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Deze wet verstaat onder "runderhorzelvlieg":

  • a. de grote runderhorzelvlieg (Hypoderma bovis);

  • b. de kleine runderhorzelvlieg (Hypoderma lineatum).

 • 2 Voorts verstaat deze wet onder:

  "houder van runderen": hij, die één of meer runderen onder beheer of toezicht heeft, tenzij zulks geschiedt voor korte duur en uitsluitend ten behoeve van het vervoer van runderen dan wel tijdens de aanwezigheid van runderen op markten, keuringen, tentoonstellingen, openbare verkopingen of soortgelijke tijdelijke verzamelplaatsen van rundvee.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Iedere houder van runderen is verplicht alle larven van runderhorzelvliegen, welker aanwezigheid bij die runderen door bulten of andere uiterlijke kentekenen blijkt, te doden, of te doen doden.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

Het is verboden runderen in het weiland te brengen of toe te laten, indien deze runderen bulten of andere uiterlijke kentekenen vertonen, welke duiden op de aanwezigheid van larven van runderhorzelvliegen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2006]

Het is verboden runderen, op welke zich blijkens bulten of andere uiterlijke kentekenen larven van runderhorzelvliegen bevinden, aan te voeren op een markt, een keuring, een tentoonstelling, een openbare verkoping of op een soortgelijke tijdelijke verzamelplaats van rundvee.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Overtreding van een der artikelen 2, 3 en 4 wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste één jaar of geldboete van de eerste categorie.

 • 2 Het feit is een overtreding.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2006]

De artikelen 76, 77, 85-88, 90, 91 en 96 der Veewet (Stb. 1920, 153) zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Deze wet kan worden aangehaald onder de titel: Runderhorzelwet.

 • 2 Zij treedt in werking met ingang van de dag volgende op die harer afkondiging.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 22 April 1953

JULIANA.

De Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening,

MANSHOLT.

Uitgegeven de zesde Mei 1953.

De Minister van Justitie,

L. A. DONKER.

Terug naar begin van de pagina