Bekendmakingen en afkondigingen bedrijfsorganisatie

[Regeling vervallen per 01-05-2004.]
Geraadpleegd op 03-03-2024.
Geldend van 17-12-1950 t/m 30-04-2004

Besluit van 5 december 1950, houdende uitvoering van de artikelen 38, eerste en derde lid, 67, derde lid, 100, eerste lid, 106 en 111, eerste lid, van de Wet op de Bedrijfsorganisatie

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken en Onze Minister van Sociale Zaken van 18 October 1950, No. 56364, Afdeling HN/DO en van 19 October 1950, No. 2152, Afdeling Arbeidsverhoudingen;

Gelet op de artikelen 38, eerste en derde lid, 67, derde lid, 100, eerste lid, 106 en 111, eerste lid, van de Wet op de Bedrijfsorganisatie;

De Raad van State gehoord (advies van 7 November 1950, No. 33);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken en Onze Minister van Sociale Zaken van 17 November 1950, No. 65023, Afdeling HN/DO en van 24 November 1950, No. 2403, Afdeling Arbeidsverhoudingen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-05-2004]

  • 2 De termijn, bedoeld in genoemde artikelleden, wordt bepaald op vier weken, ingaande de dag na die der bekendmaking van het ontwerp.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-05-2004]

  • 2 Betreft de afkondiging een verordening, welke aan goedkeuring is onderworpen, dan wordt aan de voet van de verordening het besluit vermeld, waarbij zij is goedgekeurd.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-05-2004]

De bekendmaking van een advies, als bedoeld in artikel 67, derde lid, van de Wet op de Bedrijfsorganisatie, geschiedt door plaatsing in het Staatsblad, waarin de algemene maatregel van bestuur wordt geplaatst, waarop het advies betrekking heeft.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-05-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na die der dagtekening van het Staatsblad, waarin het is geplaatst.

Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk, 5 December 1950

JULIANA.

De Minister van Economische Zaken,

VAN DEN BRINK.

De Minister van Sociale Zaken,

A. M. JOEKES.

Uitgegeven de vijftiende December 1950.

De Minister van Justitie,

STRUYCKEN.

Naar boven