Vogelziektenwet

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 01-01-2002 t/m 31-12-2005

Wet van 22 december 1949, houdende bepalingen tot wering en bestrijding van besmettelijke vogelziekten

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat volgens 49 van de Veewet de algemene maatregel van bestuur van 16 Juli 1949, Staatsblad No. J 326, houdende bepalingen tot wering en bestrijding van besmettelijke vogelziekten, behoort te worden vervangen door een regeling bij de Wet;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

In deze Wet wordt verstaan onder:

"Minister": Onze met de zaken van de Landbouw belaste Minister.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Tot wering van besmettelijke ziekten van pluimvee kan Onze Minister de in- en doorvoer verbieden of niet dan voorwaardelijk toestaan van:

  • a. door hem aangewezen soorten vogels, alsmede eieren, vlees en andere producten, afkomstig van die vogels;

  • b. andere voorwerpen, welke dragers van smetstof kunnen zijn.

 • 2 Het is verboden de vogels, producten en voorwerpen, waarvan de in- of doorvoer voorwaardelijk is toegestaan, in- of door te voeren langs andere dan de door Onze Minister, in overleg met Onze Minister van Financiën, aangewezen kantoren.

 • 3 Indien de in- of doorvoer is toegestaan onder voorwaarde van voorafgaand onderzoek, wordt voor dat onderzoek vergoeding van kosten geheven naar een door Onze Minister vast te stellen tarief.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Tot wering en bestrijding van door Onze Minister aangewezen besmettelijke ziekten van vogels zijn de artikelen 9, 10, 11, 15 tot en met 32, 35 tot en met 44, 97 en 99 van de Veewet en de krachtens die artikelen vastgestelde bepalingen van overeenkomstige toepassing.

 • 2 De aanwijzing ingevolge het eerste lid kan slechts geschieden, indien de ziekte een gevaar kan opleveren voor ernstige aantasting van de pluimveestapel.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze Wet wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 1 jaar of geldboete van de eerste categorie.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Deze Wet kan worden aangehaald onder de titel "Vogelziektenwet".

 • 2 De Wet van 29 December 1922, Staatsblad 747, tot wering van besmettelijke pluimveeziekten wordt ingetrokken.

 • 3 Deze Wet treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin zij is geplaatst.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 22 December 1949

JULIANA.

De Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening,

MANSHOLT.

Uitgegeven de dertiende Januari 1950.

De Minister van Justitie.

WIJERS.

Naar boven