Beschikking verwisseling Grootboek 1946

Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 01-11-1950 t/m heden

Beschikking verwisseling grootboek 1946

De Minister van Financiën;

Gelet op artikel 3, lid 2, van het Koninklijk besluit van 14 November 1945 (Staatsblad no. F 268);

Gelet op artikel 2, lid 2, van het Koninklijk besluit van 8 Januari 1946 (Staatsblad no. G 9), zoals dit is gewijzigd en aangevuld bij Koninklijk besluit van 9 Februari 1949 (Staatsblad no. J 64);

Gelet op de Beschikking overdracht en aflossing Grootboek 1946 (Nederlandse Staatscourant van 11 Februari 1949, no. 30);

Heeft goedgevonden en verstaan te bepalen:

Artikel 1

  • (1) Het saldo van een rekening in het Grootboek 1946 wordt op een door de Directeur van de Grootboeken der Nationale Schuld te Amsterdam (hierna te noemen Directeur) te bepalen datum binnen het tijdvak 1 November 1949 tot en met 31 October 1950, onder kennisgeving aan de betrokkenen, verwisseld in schuldbewijzen aan toonder, indien dit saldo op die datum minder dan f 10 000 bedraagt.

  • (2) Aan de leden van de Vereeniging voor den Effectenhandel (Bedrijfsgroep Effectenhandel), die hun bemiddeling bij deze ambtshalve uitgevoerde verwisseling hebben verleend, wordt een provisie uitgekeerd van f 1 per rekening.

  • (3) De Directeur is gerechtigd in bijzondere gevallen de verwisseling op een later tijdstip te doen plaats vinden.

Artikel 2

  • (1) Ten laste van elke rekening in het Grootboek 1946 kunnen—behalve in de gesloten perioden, bedoeld in artikel 8 van het Koninklijk besluit van 8 Januari 1946 (Staatsblad no. G 9)—schuldbewijzen aan toonder voorzien van alle nog niet verschenen coupons worden verkregen.

Artikel 5

Deze beschikking, die in de Nederlandse Staatscourant zal worden geplaatst, kan worden aangehaald als: Beschikking verwisseling Grootboek 1946. Zij treedt in werking met ingang van 1 November 1949.

's-Gravenhage, 10 September 1949

De

Minister

van Financiën,

P. Lieftinck

Naar boven