Besluit tijdelijke afwijking van KB van 20 mei 1933 ex artikel 73a Wet op het Notarisambt

[Regeling materieel uitgewerkt per 21-03-2012.]
Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 12-07-1946 t/m heden

Besluit van 4 juli 1946, tot tijdelijke afwijking van het Koninklijk besluit van 20 mei 1933, Stb. 292, tot vaststelling van een algemeenen maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 73a der Wet op het Notarisambt

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Mei 1946, Afdeeling A.S., No. 1106;

Overwegende, dat het noodzakelijk is tijdelijk af te wijken van het bepaalde in Ons besluit van 20 Mei 1933, Staatsblad No. 292, tot vaststelling van een algemeenen maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 73 a der Wet op het Notarisambt, gelijk dit artikel is vastgesteld bij de wet van 15 Mei 1931 (Staatsblad No. 195);

Den Raad van State gehoord (advies van 18 Juni 1946, No. 18);

Gezien het nader rapport van Onze voornoemden Minister van 2 Juli 1946, Afdeeling A.S., No. 1246;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Met betrekking tot het opmaken van de staten van kosten, welke het toezicht op de nakoming van de verplichting der notarissen tot boekhouding over de jaren 1944 en 1945 hebben medegebracht, en tot den omslag van deze kosten, worden, in afwijking in zooverre van het bepaalde in de artikelen 16-21 van Ons vorengenoemd besluit van 20 Mei 1933, Staatsblad nr. 292, de navolgende bepalingen in acht genomen.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde staten van kosten worden opgemaakt vóór 1 September 1946. De in de kosten te begrijpen rente wordt berekend:

  • a. voor zooveel betreft de kosten over het jaar 1944 over twee en een half jaar naar een rentevoet, welke gelijk is aan het wisseldisconto van de Nederlandsche Bank, geldende op 1 Juli 1944;

  • b. voor zooveel betreft de kosten over het jaar 1945 over anderhalf jaar naar een rentevoet, welke gelijk is aan het wisseldisconto van de Nederlandsche Bank, geldende op 1 Juli 1945.

Artikel 3

  • 1 De in artikel 18 van Ons bovengenoemde besluit van 20 Mei 1933, Staatsblad nr. 292, bedoelde opgaven dienen te worden gedaan vóór 1 October 1946.

  • 2 Aan de verplichting tot het doen van die opgaven worden de notarissen in de maand Juli 1946 herinnerd.

  • 3 Ambtshalve indeeling van de klasse c vindt plaats ten aanzien van de notarissen, die na herhaalde aanmaning niet vóór 15 October 1946 opgave hebben gedaan.

Artikel 4

De aanslagen over de jaren 1944 en 1945 worden ten spoedigste, zoo mogelijk vóór het einde van November 1946, ter kennis van den notaris gebracht.

Artikel 5

Kosten over de jaren 1944 en 1945, welke onbetaald mochten zijn gebleven, zullen mogen worden opgenomen in den staat van kosten over het jaar 1946.

Onze voornoemde Minister is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State.

Het Loo, den 4den Juli 1946

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

J. H. VAN MAARSEVEEN.

Uitgegeven den tienden Juli 1946.

De Minister van Justitie,

J. H. VAN MAARSEVEEN.

Naar boven