Landbouwuitvoerwet 1938

[Regeling vervallen per 28-09-2007.]
Geraadpleegd op 22-06-2024.
Geldend van 26-07-1976 t/m 27-09-2007

Wet van 4 februari 1938, houdende nieuwe bepalingen nopens het waarborgen van bepaalde eigenschappen en hoedanigheden van uitgevoerde voortbrengselen van het landbouw-, tuinbouw-, veeteelt- en zuivelbedrijf

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten:

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenschelijk is nieuwe bepalingen vast te stellen nopens verbod van uitvoer van bepaalde voortbrengselen van het landbouw-, tuinbouw-, veeteelt- en zuivelbedrijf, voor zoover deze niet aan bepaalde eischen van herkomst, hoedanigheid en verzorging voldoen;

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

§ 1. Inleidende bepaling

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

In deze wet wordt verstaan onder:

 • 1°. "Onze Minister": Onze met de zaken van den landbouw belaste Minister;

 • 2°. "Uitvoercontrôlebesluit": eene algemeene maatregel van bestuur, als bedoeld in artikel 2;

 • 3°. "Algemeene Voorwaarden": de Algemeene Voorwaarden, bedoeld in artikel 8.

§ 2. Regeling van den uitvoer.

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

Het is verboden:

 • 1. boter, 2. kaas, 3. al dan niet gecondenseerde melk, 4. room, 5. karnemelk, 6. al dan niet gecondenseerde ondermelk, 7. melkpoeder, 8. blokmelk;

 • 9. kippeneieren, 10. eendeneieren;

 • 11. bacon;

 • 12. karwijzaad, 13. maanzaad, 14. mosterdzaad;

 • 15. aardappelen, 16. uien;

 • 17. aardbeien, 18. appelen, 19. bessen, 20. druiven, 21. frambozen, 22. kersen, 23. kruisbessen, 24. peren, 25. perziken, 26. pruimen;

 • 27. andijvie, 28. asperges, 29. augurken, 30. kool, 31. in groenen toestand geoogste boonen, 32. doperwten, 33. peulen, 34. komkommers, 35. koolrapen, 36. kroten, 37. meloenen, 38. peen, 39. peterselie, 40. postelein, 41. prei, 42. raapstelen, 43. rabarber, 44. radijs, 45. schorseneeren, 46. selderij, 47. sla, 48. spinazie, 49. tomaten, 50. witlof;

 • 51. bollen van bloemgewassen, 52. knollen van bloemgewassen;

 • 53. snijbloemen;

 • 54. boomkweekerijproducten;

 • 55. geneeskrachtige en aromatische gewassen;

 • 56. haring, mosselen, alsmede vissen, schaal- en schelpdieren, van de door Onze Minister bij in de Staatscourant bekend te maken beschikking aangewezen soorten.

uit te voeren, te pogen uit te voeren of ten uitvoer aan te bieden, indien deze voortbrengselen niet voldoen aan bij of krachtens algemeenen maatregel van bestuur te stellen eischen van herkomst, hoedanigheid en verzorging en indien hunne verpakking, vorm of afwerking niet voldoen aan bij of krachtens dien algemeenen maatregel van bestuur te stellen eischen van hoedanigheid en verzorging, een en ander onverminderd andere met betrekking tot den uitvoer van die voortbrengselen geldende wettelijke voorschriften.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

Het stellen van eischen, als bedoeld in het vorige artikel, geschiedt niet dan na overleg met organisaties van daarbij rechtstreeks belanghebbenden. Dat overleg wordt gepleegd door Onzen Minister; deze wijst daartoe de organisaties aan.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

In een Uitvoercontrôlebesluit kan worden bepaald, dat de uitvoer der voortbrengselen, waarop het betrekking heeft, is verboden langs andere dan de door Onzen Minister in overleg met Onzen Minister van Financiën aangewezen laatste kantoren.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

In een Uitvoercontrôlebesluit kan worden bepaald, dat voortbrengselen en hunne verpakking, vorm of afwerking slechts dan zullen worden geacht te voldoen aan de bij of krachtens dat besluit gestelde eischen, indien zij daartoe aan een keuring zijn onderworpen en daarbij zijn goedgekeurd.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

Door Onzen Minister kunnen merken, teekenen of bewijsstukken worden vastgesteld of erkend als uitsluitend bestemd om door of vanwege den daartoe gerechtigde op voortbrengselen of op hunne verpakking te worden aangebracht of bij die voortbrengselen te worden gevoegd ten bewijze, dat zij aan eene keuring, als bedoeld in het vorige artikel, zijn onderworpen geweest en daarbij zijn goedgekeurd.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

Onze Minister kan regelen vast stellen betreffende het vervaardigen, voorhanden hebben en afleveren van merken, teekenen of bewijsstukken, als bedoeld in het vorige artikel, en van cliché's, stempels en andere werktuigen tot vervaardiging of aanbrenging van die merken, teekenen of bewijsstukken.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

In een Uitvoercontrôlebesluit kunnen een of meer rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid, welke aan bij algemeenen maatregel van bestuur te stellen Algemeene Voorwaarden voldoen, met het toezicht op de naleving der bij of krachtens dat besluit gestelde eischen belast worden, alsmede met de keuring, bedoeld in artikel 5, of met het toezicht daarop en kunnen die instellingen, met inachtneming van het te dien aanzien in de Algemeene Voorwaarden bepaalde, worden bevoegd verklaard tot het uitreiken van merken, teekenen of bewijsstukken, als bedoeld in artikel 6.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

 • 1 In een Uitvoercontrôlebesluit kan worden bepaald, dat rechtspersonen, welke daarin krachtens het vorige artikel bevoegd zijn verklaard tot het uitreiken van merken, teekenen of bewijsstukken, als bedoeld in artikel 6, en welke aan daartoe in de Algemeene Voorwaarden te stellen regelen voldoen, die merken, teekenen of bewijsstukken slechts mogen uitreiken aan of ten behoeve van bij hen aangeslotenen.

 • 2 De door Onze Minister aangewezen personen, in dienst van een rechtspersoon, als in het voorgaande lid bedoeld, zijn bevoegd, in het belang van de hun opgedragen taak, voertuigen en andere plaatsen, waar voortbrengselen, welke aan de bij of krachtens een besluit, als in het voorgaande lid bedoeld, gestelde eisen moeten voldoen, aanwezig zijn, aan een onderzoek te onderwerpen en monsters te nemen van die voortbrengselen.

 • 3 De houder der voortbrengselen is alsdan verplicht de van hem gevorderde medewerking overeenkomstig de aanwijzingen van die personen en onder hun toezicht te verlenen en, indien gevorderd, de nodige hulpmiddelen en bijstand kosteloos te verstrekken.

 • 4 Wordt aan de in het voorgaande lid vermelde verplichtingen niet voldaan, dan kunnen de in het voorgaande lid bedoelde personen op kosten en risico van de houder in het nodige voorzien.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

De Algemeene Voorwaarden houden mede voorschriften in nopens:

 • a. het beroep van beslissingen der in artikel 8 bedoelde rechtspersonen;

 • b. de berekening en het verhaal van de bij keuring, beroep of anderszins bij de toepassing van deze wet werkelijk gemaakte kosten;

 • c. het doen stellen van zekerheid voor de richtige nakoming van uit deze wet voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

Onze Minister regelt de wijze, waarop de keuring, het uitreiken en aanwenden der merken, teekenen of bewijsstukken, bedoeld in artikel 6, en het toezicht van Rijkswege op deze verrichtingen zullen geschieden.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

 • 1 Indien in een Uitvoercontrôlebesluit geen rechtspersoon, als bedoeld in artikel 8, is bevoegd verklaard of indien door Ons tot schorsing of intrekking van zoodanige verklaring is besloten, bepalen Wij in die besluiten, welke artikelen der Algemeene Voorwaarden van overeenkomstige toepassing zullen zijn.

 • 2 In de gevallen, bedoeld in het vorige lid, regelt Onze Minister, met inachtneming van de krachtens dat lid toepasselijk verklaarde artikelen der Algemeene Voorwaarden, de verschillende bevoegdheden, welke anders aan een rechtspersoon, als bedoeld in artikel 8, zouden zijn toevertrouwd.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

Het in artikel 2 gestelde verbod is niet van toepassing ten aanzien van voortbrengselen, welke:

 • 1°. zich bevinden in spoorwegrijtuigen, in luchtvaartuigen, op schepen of op vlotten en bestemd zijn voor verbruik van de daarin of daarop verblijvende personen;

 • 2°. in hoeveelheden, welke een door Onzen Minister vast te stellen maximum niet overschrijden, worden uitgevoerd ten behoeve van de voorziening in het grensgebied;

 • 3°. in hoeveelheden, welke een door Onzen Minister vast te stellen maximum niet overschrijden, worden uitgevoerd in den vorm van monsters zonder of met geringe handelswaarde;

 • 4°. uit het buitenland afkomstig zijn en, met inachtneming van de met betrekking tot zoodanigen uitvoer door Onzen Minister te stellen voorwaarden, worden ten uitvoer aangeboden of uitgevoerd na hier te lande al dan niet eene bewerking te hebben ondergaan.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

In bijzondere door hem te beoordeelen gevallen of groepen van gevallen kan door Onzen Minister, al dan niet onder door hem daarbij vast te stellen voorwaarden, ontheffing worden verleend van het in artikel 2 gestelde verbod.

Artikel 15

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

 • 1 Door Ons kunnen, gehoord de besturen der door Ons ingevolge artikel 8 bevoegd verklaarde rechtspersonen, een of meer Commissiën van Advies worden benoemd, welke tot taak hebben de Regeering desgevraagd of eigener beweging van advies te dienen over maatregelen ter uitvoering van deze wet.

 • 2 Onze Minister is bevoegd aan deze Commissiën adviseerende leden toe te voegen.

 • 3 De werkzaamheden dezer Commissiën worden door Ons geregeld.

§ 3. Strafbepalingen

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

Artikel 16

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

Artikel 5 van de Wet op de economische delicten is niet van toepassing op voorzieningen ter zake van overtredingen van voorschriften, gesteld bij of krachtens deze wet.

Artikel 18

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

De ondernemer van een openbaar middel van vervoer wordt als zoodanig niet vervolgd, indien de naam en de woonplaats van den afzender van de voorwerpen, waarmede de overtreding is gepleegd, bekend zijn of op eerste aanmaning van den officier van justitie binnen een door dezen te bepalen termijn door den ondernemer worden bekendgemaakt.

Artikel 22

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

 • 2 Onze Minister kan nadere voorschriften geven met betrekking tot de monsterneming, de verzegeling, de verzending, het onderzoek der monsters en het toevoegen van bederfwerende middelen.

§ 4. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

Artikel 29

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

Met ingang van het tijdstip, waarop een Uitvoercontrôlebesluit in werking treedt ten aanzien van eenig voortbrengsel, tot dan toe in een van de navolgende wetten of wetsdeelen of van Onze navolgende besluiten geregeld, wordt die wet, dat wetsdeel of dat besluit ten aanzien van dat voortbrengsel buiten werking gesteld:

de artikelen 1 tot en met 7 der Landbouwuitvoerwet 1929;

de wet van den 18den Juli 1930, Staatsblad no. 294, tot regeling van den uitvoer van uien, zooals zij is gewijzigd bij de wet van den 7den Augustus 1933, Staatsblad no. 433;

de artikelen 1 tot en met 6 van de wet van den 29sten November 1930, Staatsblad no. 441, tot regeling van den uitvoer alsmede wijziging en aanvulling van de bepalingen betreffende den in- en doorvoer van kippen- en eendeneieren, zooals zij zijn gewijzigd bij de artikelen I tot en met V van de wet van den 8sten April 1932, Staatsblad no. 148;

de wet van den 19den December 1930, Staatsblad no. 482, tot regeling van den uitvoer van melkproducten en van gepasteuriseerde en gesteriliseerde melk en room;

de wet van den 31sten December 1931, Staatsblad no. 575, houdende regeling van den uitvoer van bloembollen;

de wet van den 15den December 1932, Staatsblad no. 608, tot regeling van den uitvoer van pootaardappelen;

Ons besluit van den 15den Maart 1934, Staatsblad no. 107, tot toepassing van artikel 8 der Landbouwuitvoerwet 1929 met betrekking tot andere dan gepasteuriseerde en gesteriliseerde melk en room, alsmede ondermelk en karnemelk;

Ons besluit van den 16den September 1936, Staatsblad no. 772, tot toepassing van de artikelen 8 en 11 der Landbouwuitvoerwet 1929 met betrekking tot groenten en fruit;

Ons besluit van den 14den Januari 1937, Staatsblad no. 741, tot toepassing van de artikelen 8 en 11 der Landbouwuitvoerwet 1929 op den uitvoer van tulpenbloemen naar Groot-Britannië en Ierland.

Artikel 30

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

 • 1 Met ingang van het tijdstip, waarop alle in het vorige artikel genoemde wetten en wetsdeelen en al Onze in dat artikel genoemde besluiten ten aanzien van alle voortbrengselen, waarop zij betrekking hebben, buiten werking zijn gesteld, vervalt de Landbouwuitvoerwet 1929.

Artikel 31

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

Deze wet kan worden aangehaald onder den titel: "Landbouwuitvoerwet", met vermelding van het jaartal van het Staatsblad, waarin zij is afgekondigd.

Artikel 32

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

 • 1 Artikel 2 van deze wet treedt in werking met ingang van een door Ons te bepalen tijdstip, dat voor elk der daarin genoemde voortbrengselen of soorten daarvan en voor den uitvoer naar verschillende landen verschillend kan worden gesteld.

 • 2 De overige artikelen van deze wet treden in werking met ingang van den dag na dien harer afkondiging in het Staatsblad.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Soestdijk , den 4den Februari 1938

WILHELMINA.

De Minister van Economische Zaken,

STEENBERGHE.

Uitgegeven den vijf en twintigsten Februari 1938.

De Minister van Justitie,

C. GOSELING.

Naar boven