Wet tot reorganisatie van het spoorwegbedrijf

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 01-07-1998 t/m 31-12-2004

Wet van 26 mei 1937, tot reorganisatie van het spoorwegbedrijf

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten:

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenschelijk is het spoorwegbedrijf te reorganiseeren;

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Onze Ministers van Waterstaat en van Financiën worden gemachtigd om voor en namens het Rijk voor zooveel noodig in samenwerking met de N. V. Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen (hierna aangeduid als S.S.) en met de N. V. Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij (hierna aangeduid als H.S.) en met afwijking van met deze Maatschappijen gesloten, door de wet bekrachtigde overeenkomsten:

 • a. oprichting te bevorderen van een naamlooze vennootschap "N. V. Nederlandsche Spoorwegen" overeenkomstig de bij deze wet in ontwerp gevoegde statuten met een aandeelenkapitaal van f 10 000 000, waarvan bij de oprichting één aandeel van f 1000 zal worden gesteld ten name van S.S. en één ten name van H.S., en de overige aandeelen door het Rijk worden genomen;

 • b. over te dragen in eigendom aan de onder a genoemde naamlooze vennootschap de thans ingevolge de overeenkomsten 1890 S.S./H.S. verhuurde Staatsspoorwegen met de overhoeken, welke naar het oordeel van die vennootschap voor het bedrijf noodig zijn, alsmede de op anderen voet aan S.S. of H.S. verhuurde eigendommen, welke het Rijk voor zijn dienst niet meer behoeft, tegen betaling door die vennootschap aan het Rijk van een bedrag van f 10 000 000. Voor zooveel de eigendom van deze spoorwegen na 1921 door naasting is verkregen, vervallen met de overdracht de uit dien hoofde nog op het Rijk, S.S. of H.S. rustende verplichtingen en komen de verplichtingen tot betaling van naastingsprijzen en tot het dragen van uit deze betalingen voortvloeiende lasten te rusten op de N. V. Nederlandsche Spoorwegen;

 • c. mede te werken tot liquidatie van S.S. en H.S. en tot overdracht van alle eigendommen, rechten en verplichtingen van elk dezer Maatschappijen aan de N. V. Nederlandsche Spoorwegen, met uitzondering van rechten en verplichtingen betreffende obligaties, schuldbekentenissen of aandeelen aan toonder, die ingevolge artikel 3 kunnen worden ingewisseld tegen schuldbewijzen van het Rijk.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Alle rechten en verplichtingen, welke S.S. of H.S. bij overeenkomst of krachtens vergunning hebben verkregen of aanvaard en welke krachtens artikel 1 onder c door de N. V. Nederlandsche Spoorwegen worden overgenomen, gaan op het tijdstip dezer overneming aan deze naamlooze vennootschap over, alsof die overeenkomsten met haar gesloten, en die vergunningen aan of door haar verleend waren.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Onze Minister van Financiën wordt gemachtigd tot uitgifte van schuldbewijzen ten laste van het Rijk tot een nominaal bedrag van ten hoogste f 450 millioen, ten einde deze schuldbewijzen te doen strekken ter inwisseling van obligaties en schuldbekentenissen afgegeven door of thans loopende ten laste van S.S. of H.S., alsmede van de aandeelen aan toonder dezer Maatschappijen, voor zoover niet door een van beide gehouden.

Deze uitgifte zal geschieden op tijdstippen, welke Onze Minister van Financiën dienstig zal achten.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Bij de in artikel 3 bedoelde uitgifte zullen de volgende bepalingen gelden: Uitvoeringsvoorschriften. Rekening. Schulddelging

 • a. De voorwaarden van de uitgifte der schuldbewijzen worden door Onzen Minister van Financiën vastgesteld;

 • b. Van de uitgifte der schuldbewijzen wordt na afloop een rekening afgelegd, welke na door de Algemeene Rekenkamer te zijn nagezien en accoord bevonden aan de Staten-Generaal wordt medegedeeld;

 • c. De schuldbewijzen worden vóór de uitgifte door de Algemeene Rekenkamer geregistreerd en van een bewijs dier registratie voorzien;

 • d. Onverminderd het bepaalde in het volgend lid zal de schuld, welke krachtens deze wet wordt gevestigd, worden gedelgd in ten hoogste 50 jaren te beginnen in het jaar volgende op dat, waarin de uitgifte plaats vindt;

 • e. De bevoegdheid tot versterkte delging van de krachtens deze wet gevestigde schuld wordt voorbehouden; Provisie

  • a. Aan de bankiers, de makelaars in effecten en de commissionnairs in effecten, door wier tusschenkomst obligaties of aandeelen aan toonder ter inwisseling worden aangeboden, kan over het nominaal bedrag der door hen ter inwisseling geleverde stukken een provisie worden toegekend van ten hoogste 3/8 pct. (drie achtsten ten honderd).

  • b. In het geval bij het vorig lid voorzien kan mede aan de bankiers, van wier kantoren wordt gebruik gemaakt, voor de bemiddeling bij de inwisseling, het in ontvangst nemen van de obligaties of van de aandeelen aan toonder en de afgifte van de schuldbewijzen over het nominaal bedrag der door hun tusschenkomst ingeleverde stukken een vergoeding worden toegekend van ten hoogste 3/8 pct. (drie achtsten ten honderd). Vrijstelling van belastingen

Onder de voorwaarden van de uitgifte kan worden opgenomen, dat krachtens deze wet uitgegeven schuldbewijzen met de daarbij behoorende rentebewijzen vrijgesteld zijn van alle Nederlandsche belastingen, welke van schuldbewijzen ten laste van Nederland en de daarbij behoorende rentebewijzen mochten worden geheven. Vrijstelling van zegelrecht

De biljetten van inschrijving voor en de nota’s van toewijzing van de krachtens deze wet uitgegeven schuldbewijzen zijn vrij van zegelrecht.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

De rente en aflossing door het Rijk verschuldigd terzake van de ingevolge artikel 3 dezer wet uitgegeven schuldbewijzen komen met ingang van den dag, waarop S.S. en H.S. in liquidatie treden, ten laste van de N. V. Nederlandsche Spoorwegen, een en ander met uitzondering van de rente en aflossing van een gedeelte groot f 140 millioen, welke ten laste blijven van het Rijk.

De obligaties en schuldbekentenissen ten laste van S.S. en H.S., en aandeelen aan toonder, welke ingevolge artikel 3 ter inwisseling tegen schuldbewijzen ten laste van het Rijk bij Onzen Minister van Financiën zijn ingeleverd, gaan met ingang van den datum, waarop S.S. en H.S. in liquidatie treden, in eigendom over aan de N. V. Nederlandsche Spoorwegen.

De N. V. Nederlandsche Spoorwegen zal aan het Rijk terugbetalen de bedragen, welke het Rijk alsnog verplicht zal zijn te storten op de te zijnen name staande aandeelen van S.S. en H.S.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Onze Minister van Waterstaat wordt gemachtigd om van Onzentwege aan de N. V. Nederlandsche Spoorwegen concessie voor de haar op te dragen exploitatie van spoor- en tramwegen te verleenen.

Alle bij of krachtens de wet vastgestelde of nader vast te stellen bepalingen betreffende den dienst en het gebruik van spoor- en tramwegen zijn, voor zoover daarin niet door deze wet wordt voorzien, toepasselijk op de spoor- en tramwegdiensten, uitgeoefend door de N. V. Nederlandsche Spoorwegen.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Alle krachtens deze wet opgemaakte stukken, daaronder begrepen de akten, benoodigd voor de in artikel 1 omschreven rechtshandelingen, zijn vrij van zegel en van het recht van registratie.

Artikel 7a

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Deze wet is met ingang van de dag waarop de Wet personenvervoer (Stb. 1987, 175) in werking treedt niet meer van toepassing op het vervoer van personen.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Deze wet treedt in werking met ingang van den dag, volgende op dien harer afkondiging.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize het Loo, den 26sten Mei 1937

WILHELMINA.

De Minister van Waterstaat,

VAN LIDTH DE JEUDE.

De Minister van Financiën,

OUD.

Uitgegeven den zeven en twintigsten Mei 1937.

De Minister van Justitie,

VAN SCHAIK.

Ontwerp-statuten van de N. V. Nederlandsche Spoorwegen

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Artikel 1.

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

De vennootschap draagt den naam: "N. V. Nederlandsche Spoorwegen" en is gevestigd te Utrecht.

Artikel 2.

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

De vennootschap heeft ten doel:

 • a. het aanleggen en het exploiteeren van spoorwegen en tramwegen;

 • b. het uitoefenen van het transportbedrijf, anders dan per spoor- of tramweg, en van andere bedrijven, evengenoemd transportbedrijf of den aanleg en de exploitatie van spoor- en tramwegen betreffende, alsmede van alle andere daden van koophandel, welke met een en ander in den ruimsten zin verband houden;

 • c. het exploiteeren van, het oprichten van, of het deelnemen aan ondernemingen, welke aan het onder a omschreven doel bevorderlijk kunnen zijn.

Artikel 3.

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000 000, verdeeld in 10 000 aandeelen, elk van f 1000, waarvan één aandeel wordt genomen door de N. V. Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, één aandeel door de N. V. Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij en de overige aandeelen door het Rijk. De aandeelen zijn doorloopend genummerd. Alle aandeelen zijn geplaatst en volgestort. De aandeelen luiden op naam of aan toonder ter keuze van den houder.

2. De op naam gestelde aandeelen worden ingeschreven in een register van aandeelen met vermelding, te wiens name zij zijn gesteld of overgeschreven met opgave van het door den aandeelhouder gekozen domicilie, welk domicilie door den aandeelhouder kan worden veranderd, mits daarvan aan den raad van commissarissen schriftelijk wordt kennis gegeven.

3. De houder van een aandeel op naam heeft te allen tijde het recht dit aan toonder te doen stellen, terwijl een aandeelhouder aan toonder zijn aandeel te allen tijde op naam kan laten stellen.

4. Indien de houder van een aandeel op naam zulks verlangt, wordt hem voor ieder aandeel een bewijs van aandeel uitgereikt voorzien van een stel dividendbewijzen en van een talon, een en ander dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren. De uitbetaling der dividenden geschiedt in dat geval tegen inlevering der dividendbewijzen.

5. De erkenning van de overdracht van aandeelen op naam als bedoeld bij art. 39a van het Wetboek van Koophandel zal geschieden door de schriftelijke erkenning van de overdracht geteekend door twee leden van den raad van commissarissen. In het aandeelenregister wordt van deze overdracht aanteekening gehouden.

Artikel 4.

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

1. Bewijzen van aandeel of dividendbewijzen, die onbruikbaar zijn geworden, kunnen op kosten van den eigenaar worden verwisseld tegen nieuwe bewijzen, dragende hetzelfde volgnummer.

2. Indien ten genoegen van den raad van commissarissen wordt aangetoond, dat bewijzen van aandeel of dividendbewijzen zijn verloren gegaan, is de raad bevoegd onder zoodanige waarborgen als hij in ieder bijzonder geval zal noodig achten, aan den aanvrager op zijn kosten duplicaat-bewijzen af te geven; onder deze waarborgen zal steeds moeten behooren de oproeping op kosten van de aanvragers drie malen, met tusschenpoozen telkens van 6 maanden in de dagbladen, bedoeld in art. 23, aan de houders der bewijzen van aandeel of der dividendbewijzen, die beweerd worden verloren te zijn, om die stukken aan den raad te vertoonen.

3. Indien binnen één maand na de laatste oproeping die stukken niet zijn vertoond, is de raad van commissarissen bevoegd op kosten van den aanvrager duplicaatbewijzen onder hetzelfde nummer als de verloren geraakte stukken uit te geven en wordt hiervan eveneens op kosten van den aanvrager aankondiging gedaan in de bladen hiervoren bedoeld, waarna de origineelen ten aanzien der vennootschap waardeloos zijn.

4. De kosten wegens het uitgeven van duplicaatbewijzen verschuldigd, worden door den raad van commissarissen bepaald.

Artikel 5.

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

De uitgifte van obligaties zal niet anders kunnen geschieden dan op voorwaarden door de algemeene vergadering van aandeelhouders goedgekeurd.

Artikel 6.

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Het beheer der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit ten hoogste twee directeuren.

Artikel 7.

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

1. De directeuren worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

2. Bij voorziening in een vacature in de directie heeft de raad van commissarissen het recht één of meer personen voor de benoeming aan te bevelen.

3. De directeuren moeten Nederlanders zijn en hun woonplaats in Nederland hebben. Zij genieten een jaarwedde, welke door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voordracht van den raad van commissarissen wordt bepaald.

4. Aan de directeuren kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van den raad van commissarissen aanspraak gegeven worden op een jaarlijksch pensioen na verkregen eervol ontslag.

5. Elke directeur kan in dringende gevallen door den raad van commissarissen in zijne functie worden geschorst. Zoodanig besluit tot schorsing kan slechts genomen worden in een bepaald daartoe bijeengeroepen vergadering van den raad van commissarissen en wanneer de volstrekte meerderheid van het aantal in functie zijnde commissarissen zich daarvóór verklaart. Onmiddellijk na het besluit tot schorsing roept de raad van commissarissen met opgaaf van de reden de aandeelhouders op in eene buitengewone algemeene vergadering om over de opheffing der schorsing en (of) het ontslag van den geschorsten directeur te beslissen.

6. Bij ontstentenis of belet van één directeur - daaronder begrepen het geval van schorsing - is de overblijvende directeur met het beheer belast. Ingeval zoodanige omstandigheid geldt ten aanzien van beide directeuren, is de commissie van gedelegeerden met het beheer belast, onverminderd hare bevoegdheid het alsdan tijdelijk aan een of meer andere personen op te dragen.

Artikel 8.

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Artikel 9.

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

1. Het toezicht op het beheer der vennootschap is opgedragen aan een raad van commissarissen, bestaande uit ten hoogste zestien leden.

2. Zij worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

3. Commissarissen moeten Nederlanders zijn en hun woonplaats in Nederland hebben.

Artikel 10.

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

1. De raad van commissarissen benoemt jaarlijks uit zijn midden een voorzitter, een onder-voorzitter en een secretaris. Ter assistentie van den raad van commissarissen treedt op een door den raad van commissarissen uit het personeel der vennootschap aan te wijzen hoofdambtenaar.

2. De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls hij door den voorzitter hetzij uit eigen beweging, hetzij op verzoek van de directie of van de meerderheid van het getal in functie zijnde commissarissen wordt opgeroepen. In die vergaderingen is de directie tegenwoordig en heeft zij een raadgevende stem.

3. De raad van commissarissen heeft recht van toegang tot alle kantoren der vennootschap en van inzage van al haar boeken en bescheiden.

4. Tot het nemen van een wettig besluit wordt de tegenwoordigheid van ten minste de meerderheid van het getal in functie zijnde commissarissen vereischt.

5. Commissarissen genieten een vergoeding door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Artikel 11.

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

1. De raad van commissarissen wijst drie zijner leden als gedelegeerden aan om geregeld toezicht uit te oefenen en met de directie overleg te plegen over aangelegenheden van algemeenen aard, het beheer der vennootschap betreffende. De aanwijzing behoeft de goedkeuring van de Ministers van Waterstaat en van Financiën.

2. De gedelegeerde commissarissen vormen te zamen een commissie van gedelegeerden.

3. De gedelegeerde commissarissen hebben zoowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk recht van toegang tot alle kantoren der vennootschap en van inzage van al haar boeken en bescheiden.

4. De raad van commissarissen bepaalt bij huishoudelijk reglement de onderlinge verdeeling van werkzaamheden der gedelegeerden en hetgeen verder ter vervulling van de taak der commissie dienstig is.

Artikel 12.

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

1. Tot den werkkring van den raad van commissarissen behoort in het bijzonder:

 • a. het toezicht op het beheer der vennootschap;

 • b. het onderzoek en de vaststelling van de begrootingen;

 • c. de machtiging tot de benoeming, de vaststelling van de bezoldiging en het ontslag van den secretaris en de verdere hoofdambtenaren der maatschappij;

 • d. de goedkeuring van de met andere spoorwegadministraties te sluiten overeenkomsten omtrent het wederzijdsch gebruik van spoorwegen;

 • e. de machtiging tot het uitoefenen van bedrijven als bedoeld in art. 2 onder b en de goedkeuring van de voorwaarden der exploitatie, oprichting van of deelneming aan ondernemingen, als bedoeld in art. 2 onder c;

 • f. de werkzaamheden omschreven in art. 14;

 • g. de beslissing omtrent de vorming van fondsen en de regeling van de daarin te storten bedragen, een en ander behoudens het bepaalde in de artt. 16 en 17;

 • h. de machtiging tot het uitvoeren van werken van uitbreiding, wijziging en verbetering en van nieuwe werken, zoomede tot het aanschaffen van rollend materieel en exploitatie-inrichtingen, voor zoover de aan die uitvoering en die aanschaffing verbonden kosten in elk bijzonder geval de som van f 10 000 overtreffen;

 • i. de machtiging tot het in eigendom aanvaarden, bezwaren en vervreemden van onroerende goederen, tot het bezwaren en vervreemden van rollend materieel en tot doorhaling van hypothecaire inschrijvingen;

 • j. de machtiging tot het aangaan van dadingen, waarvan het bedrag de som van f 10 000 te boven gaat;

 • k. de machtiging tot het aanvangen van rechtsgedingen, behalve wanneer de vordering f 10 000 of minder bedraagt, met dien verstande, dat conservatoire rechtsmaatregelen of handelingen (daaronder begrepen het doen uitgaan eener dagvaarding), welke geen uitstel gedoogen, steeds zonder machtiging mogen worden verricht, doch daarvan onmiddellijk aan den raad van commissarissen mededeeling moet worden gedaan.

2. Waar ten aanzien van de bovenbedoelde aangelegenheden van de goedkeuring of de machtiging van den raad van commissarissen tegenover derden moet blijken, zal dat tegenover hen op geldige wijze kunnen geschieden door de medewerking of mede-onderteekening door den voorzitter of bij verhindering of ontstentenis van dezen door den onder-voorzitter van den raad.

Artikel 13.

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

1. Behoudens het bepaalde in het volgend lid worden alle stukken, verbintenis of kwijting bevattende, door één directeur en door den secretaris van de maatschappij onderteekend.

2. Bewijzen van aandeel en obligatiën, alsmede duplicaten van deze dragen de onderteekening van één directeur en één commissaris.

3. De raad van commissarissen kan voor elk der directeuren en den secretaris personen aanwijzen, die bij hun verhindering of ontstentenis namens hen teekenen.

Artikel 14.

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

1. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December.

2. De directie maakt jaarlijks een balans en winst- en verliesrekening op, welke uiterlijk in de maand Mei aan de commissie van gedelegeerden en door deze commissie, vergezeld van haar advies, aan den raad van commissarissen ter beoordeeling worden voorgelegd.

3. De raad van commissarissen brengt omtrent deze stukken een praeadvies uit, hetwelk met de balans en de winst- en verliesrekening en de toelichting, als bedoeld in art. 42 Wetboek van Koophandel, van den dag der oproeping voor de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders af, tot den afloop dier vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage ligt.

Artikel 15.

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

1. De directie brengt in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders verslag uit omtrent den gang van zaken der vennootschap en het gevoerde beheer.

2. De voormelde vergadering stelt de balans en winst- en verliesrekening vast en bepaalt het dividend.

3. De goedkeuring der balans strekt de directie, den raad van commissarissen en de commissie van gedelegeerden tot volledige décharge wegens hun handelingen over het afgeloopen jaar.

Artikel 16.

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

1. Jaarlijks worden vóór eenige winstverdeeling zoodanige bedragen voor afschrijving op de bezittingen der vennootschap bestemd als de raad van commissarissen, met inachtneming van het in art. 12 dezer statuten bepaalde, zal vaststellen.

2. Van hetgeen blijkens de goedgekeurde winst- en verliesrekening als winst wordt beschouwd wordt allereerst voor een te vormen reserve 10 pct. afgezonderd, zulks met inachtneming van het bepaalde in art. 17.

3. Hetgeen daarna overblijft wordt gestort in het spoorwegpensioenfonds, zoolang en voor zoover dit fonds blijkens de laatst vastgestelde balans een tekort aanwijst. Is dit niet meer het geval, dan komt het uit dezen hoofde vrijvallende bedrag ten bate van de reserve en wanneer deze de hoogte zal hebben bereikt, genoemd in art. 17, ten bate van de aandeelhouders.

4. De vordering van een aandeelhouder tot uitkeering van dividend vervalt door een tijdsverloop van vijf jaren na de betaalbaarstelling.

Artikel 17.

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

1. De reserve strekt tot dekking van verliezen.

2. De in art. 16, lid 2, bedoelde afzondering zal geschieden, totdat de reserve een hoogte zal hebben bereikt van 50 pct. van het aandeelenkapitaal. Daarna beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders van jaar tot jaar, of verdere toevoeging aan de reserve zal plaats hebben.

Artikel 18.

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

1. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden te Utrecht gehouden.

2. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders heeft jaarlijks vóór 1 Juli plaats.

3. Onverminderd het bepaalde in art. 43c van het Wetboek van Koophandel worden buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders gehouden, zoo dikwijls de raad van commissarissen dit noodig acht.

Artikel 19.

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

1. De oproeping tot een algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt - behoudens het bepaalde in de artt. 43d en 43e van het Wetboek van Koophandel - door middel van een eenmaal herhaalde aankondiging in de dagbladen, in art. 23 bedoeld. Tusschen de eerste oproeping en den dag der vergadering moet ten minste een tijdvak van 14 dagen verloopen.

2. In de aankondiging worden de te behandelen onderwerpen vermeld of wordt medegedeeld, dat de aandeelhouders daarvan ten kantore der maatschappij kennis kunnen nemen.

Artikel 20.

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden - behoudens het bepaalde in het slot van het eerste lid van art. 43d en in art. 43e van het Wetboek van Koophandel - geleid door den voorzitter of, bij verhindering of ontstentenis van dezen, door den onder-voorzitter van den raad van commissarissen, en, bij verhindering of ontstentenis ook van den onder-voorzitter, door een commissaris, door den raad aan te wijzen. Is geen enkele commissaris ter vergadering aanwezig, dan voorzien de aandeelhouders zelf in het presidium.

Artikel 21.

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

1. Tot een algemeene vergadering van aandeelhouders worden - behalve de in het laatste lid van art. 22 bedoelde notaris en getuigen - slechts toegelaten commissarissen, de directie en de houders van aandeelen, die zich ten genoegen van den voorzitter als zoodanig legitimeeren.

2. Houders van aandeelen kunnen zich door schriftelijke gemachtigden ter vergadering doen vertegenwoordigen. Commissarissen, directeuren en personen, in dienst der vennootschap, mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

3. Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, moeten de houders van aandeelen of hun gemachtigden vooraf de presentielijst hebben geteekend, waarop het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en der uit te brengen stemmen worden vermeld.

4. Ieder aandeel geeft recht tot het uitbrengen van één stem.

5. Ook voor de aandeelen van hen, wien uit anderen hoofde dan als aandeelhouders der vennootschap, door het te nemen besluit eenig recht jegens de vennootschap zoude worden toegekend of die daardoor van eenige verplichting jegens haar zouden worden ontslagen, kunnen geldige stemmen worden uitgebracht.

Artikel 22.

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

1. Onverminderd het bepaalde in de artt. 43d en 43e van het Wetboek van Koophandel stelt de raad van commissarissen de ter algemeene vergadering van aandeelhouders te behandelen onderwerpen vast. Hij is verplicht daaronder op te nemen de onderwerpen, die hem ten minste 2 weken vóór de eerste oproeping der vergadering zijn medegedeeld door ten minste 2 aandeelhouders.

2. De te behandelen onderwerpen liggen van den dag der eerste oproeping tot den afloop der vergadering ten kantore der vennootschap voor iederen aandeelhouder ter inzage.

3. Alle besluiten worden bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen, tenzij hierna voor bijzondere onderwerpen een andere verhouding is aangewezen.

4. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten en ongeteekende briefjes.

5. Heeft bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft een tweede vrije stemming plaats en daarna, zoo noodig, een herstemming tusschen de 2 personen, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

6. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

7. Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders wordt een notarieel proces-verbaal opgemaakt, dat door den voorzitter met den notaris en de getuigen wordt onderteekend.

Artikel 23.

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Alle oproepingen van en kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden in ten minste 2 in Nederland verschijnende groote dagbladen.

Artikel 24.

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

1. Wanneer aan een algemeene vergadering van aandeelhouders een voorstel tot wijziging van deze statuten zal worden gedaan, wordt dit bij de oproeping tot de vergadering vermeld.

2. Besluiten tot wijziging van deze statuten moeten, om geldig te zijn, genomen worden in een algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 1/4 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal tegenwoordig is, en met ten minste 3/4 der uitgebrachte stemmen.

3. Is het 1/4 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal niet tegenwoordig, dan worden de aandeelhouders tot een nieuwe vergadering opgeroepen, in welke tweede vergadering alsdan, ongeacht het tegenwoordige kapitaal, doch met ten minste 3/4 der uitgebrachte stemmen, een geldig besluit kan worden genomen.

Artikel 25.

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

1. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders een bijzondere commissie met de liquidatie belast.

2. De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt de belooning, door de liquidateuren gezamenlijk te genieten.

3. Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in een vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze, als voor gewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders voorgeschreven.

4. De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge van de liquidateuren.

Artikel 26.

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Met afwijking van het bepaalde in de artt. 7, 9 en 11, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd:

tot directeuren ......

tot commissarissen ......

tot gedelegeerde commissarissen ......

Naar boven