Besluit Octrooigemachtigden-reglement 1936

[Regeling vervallen per 01-09-2004.]
Geraadpleegd op 13-07-2024.
Geldend van 01-01-1994 t/m 31-08-2004

Besluit van 5 mei 1936, houdende vaststelling van een nieuw Reglement betreffende het optreden als gemachtigde voor de Octrooiraad

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onzen Minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart van 6 April 1936, n°. 15433 J.A., Directie van Handel en Nijverheid;

Gezien de artikelen 20, lid 1, 25, lid 4 en 5, 27, lid 1, 29, onder g, 32, lid 3, en 34, lid 4, van de Octrooiwet 1910, Staatsblad n°. 313, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 29 November 1935, Staatsblad n°. 685;

Overwegende, dat het wenschelijk is het Octrooigemachtigdenreglement 1912, Staatsblad n°. 106, vastgesteld bij Ons besluit van 18 Maart 1912, Staatsblad n°. 106, en gewijzigd bij Ons besluit van 1 Mei 1914, Staatsblad n°. 190, door een nieuw Reglement betreffende het optreden als gemachtigde voor den Octrooiraad te vervangen;

Den Raad van State gehoord (advies van 23 April 1936, n°. 27);

Gezien het nader rapport van Onzen voornoemden Minister van 2 Mei 1936, n°. 18972 J.A., Directie van Handel en Nijverheid;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-09-2004]

Onder intrekking van Onze besluiten van 18 Maart 1912, Staatsblad n°. 106, en 1 Mei 1914, Staatsblad n°. 190, wordt vastgesteld het bij dit besluit gevoegde "Reglement betreffende het optreden als gemachtigde voor den Octrooiraad", houdende voorschriften ter uitvoering van de artikelen 20, lid 1, 25, lid 4 en 5, 27, lid 1, 29, onder g, 32, lid 3, en 34, lid 4, van de Octrooiwet 1910, Staatsblad n°. 313, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 29 November 1935, Staatsblad n°. 685.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-09-2004]

Zij, die op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit als octrooibezorger zijn ingeschreven in het register, genoemd in artikel 2 van het Octrooigemachtigden-reglement 1912, Staatsblad n°. 106, worden door den Octrooiraad onverwijld ingeschreven in het register van octrooigemachtigden, in artikel 2 van het bij dit besluit gevoegde Reglement genoemd.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-09-2004]

In afwijking van het bepaalde in artikel 3, lid 3, van het bij dit besluit gevoegde Reglement, wordt bovendien tot het daarbedoelde examen toegelaten hij, die, ingevolge dat artikel niet voor toelating in aanmerking komende, de noodige bewijsstukken overlegt, op grond waarvan hij tot het examen, geregeld bij het bij dit besluit ingetrokken Reglement zou zijn toegelaten, mits hij daarbij tevens ten genoegen van de commissie aantoont, dat hij gedurende ten minste drie maanden, voorafgaande aan het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit, in Nederland is werkzaam geweest op het kantoor van iemand, die van het behandelen van octrooiaanvragen zijn gewoon beroep maakt.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-09-2004]

  • 1 De Voorzitter van den Octrooiraad roept zoo spoedig mogelijk na de in artikel 2 bedoelde inschrijving de leden der Orde van Octrooigemachtigden, genoemd in artikel 9 van het bij dit besluit gevoegde Reglement, in vergadering bijeen.

  • 2 In deze vergadering wordt een voorloopig bestuur der Orde gekozen.

  • 3 De verkiezing geschiedt bij schriftelijke stemming, voor elk lid afzonderlijk en met volstrekte meerderheid der uitgebrachte, geldige stemmen. Blanco stemmen worden als niet geldig uitgebracht beschouwd. Wanneer de vereischte meerderheid niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de twee personen, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd. Gekozen is hij, op wien bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht. Komen door gelijkheid van stemmen meer dan twee personen voor de herstemming in aanmerking, dan zal eerst in een tusschenstemming worden uitgemaakt, tusschen welke twee personen zal worden herstemd. Staken de stemmen bij deze tusschenstemming, dan beslist het lot, wie aan de herstemming zullen deelnemen. Indien bij de herstemming de stemmen staken, beslist het lot.

  • 4 Het voorloopig bestuur treedt af, zoodra, met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 van het bij dit besluit gevoegde Reglement, een definitief bestuur is gekozen.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-09-2004]

De behandeling van de zaken, op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit aanhangig bij den Raad van Toezicht voor de Gemachtigden in octrooiaangelegenheden, ingesteld ingevolge Octrooigemachtigden-reglement 1912, Staatsblad n°. 106, gaat over op den Raad van Toezicht voor de Octrooigemachtigden, bedoeld in artikel 11, lid 1, van het bij dit besluit gevoegde Reglement.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-09-2004]

Dit besluit treedt in werking op een nader door Ons te bepalen tijdstip.

Onze Minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den Raad van State medegedeeld zal worden.

Het Loo, den 5den Mei 1936

WILHELMINA.

De Minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart,

H. GELISSEN.

Uitgegeven den vijftienden Mei 1936.

De Minister van Justitie,

VAN SCHAIK.

Naar boven