Muziekauteursrecht

Geraadpleegd op 23-07-2024.
Geldend van 13-04-1933 t/m heden

Muziekauteursrecht

De Minister van Justitie;

Gelet op art. 30a der Auteurswet 1912, opgenomen bij de wet van 11 februari 1932 (Staatsblad n°. 45), met het oog op bemiddeling in zake muziekauteursrecht, alsmede op het Koninklijk besluit van 12 October 1932 (Staatsblad n°. 496), houdende den algemeenen maatregel van bestuur, bedoeld bij voormeld art. 30a;

Heeft goedgevonden en verstaan:

De ingevolge art. 30a der Auteurswet 1912 voor het als bedrijf verleenen van bemiddeling in zake muziekauteursrecht vereischte toestemming wordt, met ingang van het tijdstip, waarop de wet van 11 februari 1932 (Staatsblad n°. 45) tot wijziging der Auteurswet 1912 in werking treedt, voor onbepaalden tijd en algemeen gegeven aan de vereeniging: Het Bureau voor Muziekauteursrecht (Buma), gevestigd te Amsterdam.

's-Gravenhage, 24 maart 1933

De

Minister

voornoemd,

J. Donner

Naar boven