Wet ambtenaren defensie

Geraadpleegd op 06-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2021.
Geldend van 01-01-2021 t/m 31-12-2022

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Defensie
Afkorting MAW
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0001952
Rechtsgebied Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Militaire ambtenarenrecht
Overheidsthema Defensie

Opmerking

Door Stb. 2019/173 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2020 (Stb. 2019/385).

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit basisregistratie personen
 2. Aanpassingsbesluit Politiewet 2012
 3. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 4. Aanpassingsbesluit Wiv 2017
 5. Aanpassingsbesluit Wnra
 6. Algemeen militair ambtenarenreglement
 7. Besluit aanpassing rechtspositionele bepalingen herziening gerechtelijke kaart
 8. Besluit aanvulling arbeidsongeschiktheidsuitkering burgerlijke ambtenaren defensie
 9. Besluit aanwijzing risicolanden defensiepersoneel
 10. Besluit bepalingen met betrekking tot de betaling van de vakantie-uitkering in 1985 en vaststelling van een overgangsregeling in verband met de Wet afschaffing overneming premie A.O.W./A.W.W.
 11. Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Defensie
 12. Besluit dienstreizen defensie
 13. Besluit eenmalige uitkering militairen 1992
 14. Besluit georganiseerd overleg sector Defensie
 15. Besluit klachtrecht militairen
 16. Besluit medezeggenschap Defensie 2008
 17. Besluit personenchauffeurs defensie
 18. Besluit premieregeling voor sergeanten en korporaals met een verbintenis van een jaar bij het reserve-personeel der Koninklijke Landmacht
 19. Besluit procedure geneeskundig onderzoek blijvende dienstongeschiktheid en pensioenkeuring militairen
 20. Besluit regelen ontheffing functie militaire ambtenaren Koninklijke landmacht
 21. Besluit toekenning eindejaarsuitkering over 1993 aan militairen en burgerlijk defensiepersoneel
 22. Besluit uitkering wegens functioneel leeftijdsontslag burgerlijke ambtenaren defensie
 23. Besluit uitkeringsregeling officieren der krijgsmacht die voortijdig militaire dienst verlaten
 24. Besluit vaststelling eenmalige uitkering 2004, enz. (arbeidsvoorwaardenmaatregelen sector Defensie)
 25. Besluit vaststelling eenmalige uitkering 2007/2008 en wijziging enige besluiten (arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor de sector Defensie alsmede invoering flexibel personeelssysteem voor de krijgsmacht)
 26. Besluit vaststelling overgangsregelen in verband met wijziging bezoldigingsvoorschriften militairen
 27. Besluit vaststelling premieregeling militairen soldaat der eerste klasse
 28. Besluit vaststelling premieregeling reserve-personeel bij de gronddienst van de Koninklijke Luchtmacht
 29. Besluit vaststelling wachtgeldregeling militaire personeel zeemacht
 30. Besluit vaststelling wachtgeldregeling militairen Koninklijke landmacht beneden de rang officier
 31. Besluit vaststelling wachtgeldregeling officieren Koninklijke Landmacht
 32. Besluit verbintenissen gronddienst Luchtmacht
 33. Besluit vervanging Regeling ziektekostenvoorziening overheidspersoneel door sectorale regelingen
 34. Besluit vrijstelling herhalingsoefeningen reserve-personeel
 35. Besluit éénmalige uitkering militairen 1990
 36. Besluit, houdende de instelling, de taak, de samenstelling en de werkwijze van een commissie als bedoeld in Artikel 45 van het Algemeen militair ambtenarenreglement
 37. Burgerlijk ambtenarenreglement defensie
 38. Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie
 39. Inkomstenbesluit militairen
 40. Militair keuringsreglement
 41. Overgangsregeling minimumbezoldiging militairen zeemacht 1983
 42. Rangschikkingsbesluit
 43. Regeling werkgeverstegemoetkoming langdurige inzet reservisten
 44. Regeling werkgeverstegemoetkoming langdurige inzet reservisten voor pilot G4S 2020–2022
 45. Suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten sector Defensie
 46. Vaststellingbesluit regels tegemoetkomingen verhuizing en woon-werkverkeer defensiepersoneel
 47. Vaststellingsbesluit eenmalige uitkering 2005 en 2006 en wijziging besluiten in het kader van arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Defensie, periode 1 januari 2004 - 28 februari 2007
 48. Vaststellingsbesluit eenmalige uitkering en wijziging van enige besluiten (arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor de sector Defensie over de periode van 1 augustus 2000 tot en met 30 september 2001)
 49. Vaststellingsbesluit eenmalige uitkering, enz. (Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Defensie)
 50. Veteranenbesluit
 51. Wijzigingsbesluit Algemeen militair ambtenarenreglement etc. (nadere vaststelling van overgangsbeleid)
 52. Wijzigingsbesluit Algemeen militair ambtenarenreglement, enz. (actualisering bevoegdhedentoedeling, beperking aanstellingskeuringen, arbeidsvoorwaardelijke afspraken loondoorbetaling bij ziekte)
 53. Wijzigingsbesluit Algemeen militair ambtenarenreglement, enz. (arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Defensie over de periode 1 maart 2009 tot en met 28 februari 2010 en vaststelling eenmalige uitkering 2009)
 54. Wijzigingsbesluit Algemeen militair ambtenarenreglement, enz. (arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor de sector Defensie)
 55. Wijzigingsbesluit Algemeen militair ambtenarenreglement, enz. (invoering flexibel personeelsysteem krijgsmacht)
 56. Wijzigingsbesluit Algemeen militair ambtenarenreglement, enz. (ouderschapsverlof en meerlingen)
 57. Wijzigingsbesluit AMAR, enz (Akkoord arbeidsvoorwaarden- en werkgelegenheidsbeleid 1995-1997 sector Defensie)
 58. Wijzigingsbesluit Besluit aanvulling arbeidsongeschiktheidsuitkering militairen, enz.
 59. Wijzigingsbesluit Besluit bijzondere voorzieningen militair nabestaandenpensioen
 60. Wijzigingsbesluit Besluit herziening bezoldiging militairen zeemacht 1954, enz.
 61. Wijzigingsbesluit Besluit herziening bezoldiging militairen zeemacht 1954, enz. (inzake aanpassing salaris Wet financiële voorzieningen privatisering ABP)
 62. Wijzigingsbesluit Besluit personenchauffeurs defensie, enz. (uitvoeringsovereenkomst sector Defensie als gevolg van bovensectorale loonruimteovereenkomst 2015–2016)
 63. Wijzigingsbesluit Bezoldigingsregeling militairen zeemacht 1947
 64. Wijzigingsbesluit Inkomstenbesluit militairen en Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie
 65. Wijzigingsbesluit ivm arbeidsvoorwaardenakkoord sector Defensie voor de periode van 1 april 1997 tot en met 31 mei 1999
 66. Wijzigingsbesluit Militaire wachtgeldregeling 1961
 67. Wijzigingsbesluit Premiespaarregeling Rijksambtenaren 1968 (toegang van de regeling voor militaire ambtenaren en burgerambtenaren werkzaam bij het Ministerie van Defensie)
 68. Wijzigingsbesluit Regeling ziektekostenvoorziening defensiepersoneel (ziektekostenverzekering voor gewezen militairen)
 69. Wijzigingsbesluit Verplaatsingskostenbesluit militairen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 5.3
 2. Aanpassingswet Wnra
  Artikel: 3.1
 3. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 4. Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 1997-1999
  Tekst: tekst
 5. Besluit klachtrecht militairen
  Artikel: 6
 6. Besluit vaststelling wachtgeldregeling officieren Koninklijke Landmacht
 7. Besluit verbintenissen gronddienst Luchtmacht
 8. Kaderwet dienstplicht
  Artikel: 45
 9. Mandaatbesluit Defensie Dwangsommen 2013
  Artikel: 5
 10. Militair keuringsreglement
 11. Regeling uitrusting Defensie
  Artikel: 17
 12. Reglement Geschillencommissie Defensie Geneeskundige Zorg
  Artikel: 14
 13. Suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten sector Defensie
 14. Verzamelwet SZW 2021
  Artikel: Xb
 15. Veteranenbesluit
  Artikel: 12
 16. Veteranenwet
  Artikelen: 6, 12
 17. Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid
  Artikel: 17
 18. Wet op de rechterlijke organisatie
  Artikel: 54
 19. Wijzigingswet Militaire Ambtenarenwet 1931 (Wet militair tuchtrecht)

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2021

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Wijziging 10-05-2023 Stb. 2023, 183 35261
Wijziging 25-01-2023 Stb. 2023, 29 35851 10-02-2023 Stb. 2023, 52
Wijziging 21-12-2022 Stb. 2022, 543 36216 21-12-2022 Stb. 2022, 544
Wijziging 25-11-2020 Stb. 2020, 496 35494 30-11-2020 Stb. 2020, 497
Wijziging 11-12-2019
samen met
17-04-2019
Stb. 2019, 483
samen met
Stb. 2019, 173
35275
samen met
35073
24-10-2019 Stb. 2019, 385
Wijziging 17-04-2019
samen met
09-03-2017
Stb. 2019, 173
samen met
Stb. 2017, 123
35073
samen met
32550
24-10-2019 Stb. 2019, 385
Wijziging 27-06-2018 Stb. 2018, 298 33861 20-11-2018 Stb. 2018, 446
t/m 25-05-2018 1) Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 247 34939 11-07-2018 Stb. 2018, 248
Wijziging 14-04-2016 Stb. 2016, 148 34105 22-04-2016 Stb. 2016, 196
Wijziging 11-02-2012 Stb. 2012, 133 32414 19-06-2014 Stb. 2014, 221
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 682 32450 20-12-2012 Stb. 2012, 684
Wijziging 06-06-2011 Stb. 2011, 292 32416 06-06-2011 Stb. 2011, 292
Wijziging 11-12-2008 Stb. 2009, 8 31227 14-06-2010 Stb. 2010, 225
Wijziging 18-12-2008 Stb. 2009, 42 29976 18-12-2008 Stb. 2009, 42
Wijziging 08-11-2007 Stb. 2007, 480 30674 16-04-2009 Stb. 2009, 197
Wijziging 08-11-2007 Stb. 2007, 480 30674 06-12-2007 Stb. 2007, 584
Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 695 29436 22-12-2005 Stb. 2005, 695
Wijziging 22-12-2005 Stb. 2006, 24 30171 22-12-2005 Stb. 2006, 24
Wijziging 03-02-2005 Stb. 2005, 71 28747 28-02-2005 Stb. 2005, 116
Wijziging 09-09-2004 Stb. 2004, 493 29008 09-09-2004 Stb. 2004, 493
Wijziging 23-01-2003 Stb. 2003, 60 27602 23-01-2003 Stb. 2003, 60
Wijziging 06-12-2001 Stb. 2001, 584 27878 10-12-2001 Stb. 2001, 621
01-07-1999 Wijziging 12-05-1999 Stb. 1999, 214 25837 07-06-1999 Stb. 1999, 241
01-01-1998 Wijziging 06-11-1997 Stb. 1997, 510 25280 11-12-1997 Stb. 1997, 581
13-06-1997 Wijziging 21-05-1997 Stb. 1997, 224 24575 21-05-1997 Stb. 1997, 224
01-02-1997 Wijziging 10-10-1996 Stb. 1996, 525 24023 14-01-1997 Stb. 1997, 24
01-01-1997 Wijziging 13-03-1997 Stb. 1997, 139 24245 13-03-1997 Stb. 1997, 139
01-01-1996 Wijziging 20-12-1995 Stb. 1995, 704 24231 20-12-1995 Stb. 1995, 704
17-05-1995 Wijziging 26-04-1995 Stb. 1995, 250 23780 26-04-1995 Stb. 1995, 250
12-04-1995 Wijziging 09-03-1995 Stb. 1995, 184 23792 09-03-1995 Stb. 1995, 184
01-01-1994 Wijziging 16-12-1993 Stb. 1993, 650 22495 23-12-1993 Stb. 1993, 693
01-07-1992 Wijziging 03-06-1992 Stb. 1992, 278 21967 17-06-1992 Stb. 1992, 299
04-10-1991 t/m 01-01-1991 Wijziging 29-08-1991 Stb. 1991, 478 21633 29-08-1991 Stb. 1991, 478
01-01-1991 Wijziging 29-08-1991 Stb. 1991, 478 21633 29-08-1991 Stb. 1991, 478
Wijziging 14-06-1990 Stb. 1990, 369 16813 30-11-1990 Stb. 1990, 582
02-11-1988 Wijziging 20-04-1988 Stb. 1988, 288 20033 01-10-1988 Stb. 1988, 487
30-04-1988 Wijziging 11-02-1988 Stb. 1988, 77 19803 20-04-1988 Stb. 1988, 172
01-01-1986 Wijziging 20-11-1985 Stb. 1985, 617 17338 18-12-1985 Stb. 1985, 685
01-01-1983 Wijziging 08-04-1971 Stb. 1971, 231 10179 13-12-1982 Stb. 1982, 691
07-07-1976 Wijziging 02-06-1976 Stb. 1976, 321 13387 02-06-1976 Stb. 1976, 321
12-01-1938 Wijziging 31-12-1937 Stb. 1937, 501 349 31-12-1937 Stb. 1937, 501
01-03-1933 Nieuwe-regeling 19-12-1931 Stb. 1931, 519 26-01-1933 Stb. 1933, 32

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 12h1)
Naar boven