Wet ambtenaren defensie

Geraadpleegd op 29-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2021.
Geldend van 01-01-2021 t/m 31-12-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 12

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit basisregistratie personen
 2. Aanpassingsbesluit Politiewet 2012
 3. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 4. Aanpassingsbesluit Wnra
 5. Algemeen militair ambtenarenreglement
 6. Besluit bepalingen met betrekking tot de betaling van de vakantie-uitkering in 1985 en vaststelling van een overgangsregeling in verband met de Wet afschaffing overneming premie A.O.W./A.W.W.
 7. Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Defensie
 8. Besluit dienstreizen defensie
 9. Besluit eenmalige uitkering militairen 1992
 10. Besluit georganiseerd overleg sector Defensie
 11. Besluit medezeggenschap Defensie 2008
 12. Besluit premieregeling voor sergeanten en korporaals met een verbintenis van een jaar bij het reserve-personeel der Koninklijke Landmacht
 13. Besluit procedure geneeskundig onderzoek blijvende dienstongeschiktheid en pensioenkeuring militairen
 14. Besluit regelen ontheffing functie militaire ambtenaren Koninklijke landmacht
 15. Besluit toekenning eindejaarsuitkering over 1993 aan militairen en burgerlijk defensiepersoneel
 16. Besluit uitkeringsregeling officieren der krijgsmacht die voortijdig militaire dienst verlaten
 17. Besluit vaststelling eenmalige uitkering 2004, enz. (arbeidsvoorwaardenmaatregelen sector Defensie)
 18. Besluit vaststelling eenmalige uitkering 2007/2008 en wijziging enige besluiten (arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor de sector Defensie alsmede invoering flexibel personeelssysteem voor de krijgsmacht)
 19. Besluit vaststelling overgangsregelen in verband met wijziging bezoldigingsvoorschriften militairen
 20. Besluit vaststelling premieregeling militairen soldaat der eerste klasse
 21. Besluit vaststelling premieregeling reserve-personeel bij de gronddienst van de Koninklijke Luchtmacht
 22. Besluit vaststelling wachtgeldregeling militaire personeel zeemacht
 23. Besluit vaststelling wachtgeldregeling militairen Koninklijke landmacht beneden de rang officier
 24. Besluit vaststelling wachtgeldregeling officieren Koninklijke Landmacht
 25. Besluit vervanging Regeling ziektekostenvoorziening overheidspersoneel door sectorale regelingen
 26. Besluit éénmalige uitkering militairen 1990
 27. Inkomstenbesluit militairen
 28. Overgangsregeling minimumbezoldiging militairen zeemacht 1983
 29. Rangschikkingsbesluit
 30. Vaststellingbesluit regels tegemoetkomingen verhuizing en woon-werkverkeer defensiepersoneel
 31. Vaststellingsbesluit eenmalige uitkering 2005 en 2006 en wijziging besluiten in het kader van arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Defensie, periode 1 januari 2004 - 28 februari 2007
 32. Vaststellingsbesluit eenmalige uitkering en wijziging van enige besluiten (arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor de sector Defensie over de periode van 1 augustus 2000 tot en met 30 september 2001)
 33. Vaststellingsbesluit eenmalige uitkering, enz. (Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Defensie)
 34. Veteranenbesluit
 35. Wijzigingsbesluit Algemeen militair ambtenarenreglement etc. (nadere vaststelling van overgangsbeleid)
 36. Wijzigingsbesluit Algemeen militair ambtenarenreglement, enz. (actualisering bevoegdhedentoedeling, beperking aanstellingskeuringen, arbeidsvoorwaardelijke afspraken loondoorbetaling bij ziekte)
 37. Wijzigingsbesluit Algemeen militair ambtenarenreglement, enz. (arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Defensie over de periode 1 maart 2009 tot en met 28 februari 2010 en vaststelling eenmalige uitkering 2009)
 38. Wijzigingsbesluit Algemeen militair ambtenarenreglement, enz. (arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor de sector Defensie)
 39. Wijzigingsbesluit Algemeen militair ambtenarenreglement, enz. (invoering flexibel personeelsysteem krijgsmacht)
 40. Wijzigingsbesluit Algemeen militair ambtenarenreglement, enz. (ouderschapsverlof en meerlingen)
 41. Wijzigingsbesluit AMAR, enz (Akkoord arbeidsvoorwaarden- en werkgelegenheidsbeleid 1995-1997 sector Defensie)
 42. Wijzigingsbesluit Besluit aanvulling arbeidsongeschiktheidsuitkering militairen, enz.
 43. Wijzigingsbesluit Besluit bijzondere voorzieningen militair nabestaandenpensioen
 44. Wijzigingsbesluit Besluit herziening bezoldiging militairen zeemacht 1954, enz.
 45. Wijzigingsbesluit Besluit herziening bezoldiging militairen zeemacht 1954, enz. (inzake aanpassing salaris Wet financiële voorzieningen privatisering ABP)
 46. Wijzigingsbesluit Besluit personenchauffeurs defensie, enz. (uitvoeringsovereenkomst sector Defensie als gevolg van bovensectorale loonruimteovereenkomst 2015–2016)
 47. Wijzigingsbesluit Bezoldigingsregeling militairen zeemacht 1947
 48. Wijzigingsbesluit Inkomstenbesluit militairen en Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie
 49. Wijzigingsbesluit ivm arbeidsvoorwaardenakkoord sector Defensie voor de periode van 1 april 1997 tot en met 31 mei 1999
 50. Wijzigingsbesluit Militaire wachtgeldregeling 1961
 51. Wijzigingsbesluit Premiespaarregeling Rijksambtenaren 1968 (toegang van de regeling voor militaire ambtenaren en burgerambtenaren werkzaam bij het Ministerie van Defensie)
 52. Wijzigingsbesluit Regeling ziektekostenvoorziening defensiepersoneel (ziektekostenverzekering voor gewezen militairen)
 53. Wijzigingsbesluit Verplaatsingskostenbesluit militairen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2021)

Opmerking

Door Stb. 2019/173 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2020 (Stb. 2019/385).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 10-05-2023 Stb. 2023, 183 35261
22-06-2011 Wijziging 06-06-2011 Stb. 2011, 292 32416 06-06-2011 Stb. 2011, 292
01-03-2006 Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 695 29436 22-12-2005 Stb. 2005, 695
01-01-2005 Wijziging 09-09-2004 Stb. 2004, 493 29008 09-09-2004 Stb. 2004, 493
01-05-2003 Wijziging 23-01-2003 Stb. 2003, 60 27602 23-01-2003 Stb. 2003, 60
13-06-1997 Wijziging 21-05-1997 Stb. 1997, 224 24575 21-05-1997 Stb. 1997, 224
12-04-1995 Wijziging 09-03-1995 Stb. 1995, 184 23792 09-03-1995 Stb. 1995, 184
02-11-1988 Vervallen 20-04-1988 Stb. 1988, 288 20033 01-10-1988 Stb. 1988, 487
Nieuw 20-04-1988 Stb. 1988, 288 20033 01-10-1988 Stb. 1988, 487
01-01-1986 Wijziging 20-11-1985 Stb. 1985, 617 17338 18-12-1985 Stb. 1985, 685
01-03-1933 Nieuwe-regeling 19-12-1931 Stb. 1931, 519 26-01-1933 Stb. 1933, 32
Naar boven