Algemeen Rijksambtenarenreglement

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geldend van 01-07-2019 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
AfkortingARAR
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling AMvB
IdentificatienummerBWBR0001950
RechtsgebiedArbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Ambtenarenrecht
OverheidsthemaWerk- en loopbaan

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Anticumulatieregeling PAS
 2. Bedrijfshulpverleningsregeling VROM
 3. Beoordelingsvoorschrift Burgerlijk Rijkspersoneel 1985
 4. Besluit aansluiting bezwarenadviescommissie personele aangelegenheden BZK
 5. Besluit machtiging Minister van Justitie tot vaststelling dienstreglement voor het personeel bij het dienstvak der gerechten
 6. Besluit nadere regelen leraren Rijksluchtvaartschool
 7. Besluit nadere werktijdregeling en overwerkvergoeding personenchauffeurs
 8. Besluit nadere werktijdregeling en overwerkvergoeding voor personenchauffeurs (1)
 9. Besluit nadere werktijdregeling en overwerkvergoeding voor personenchauffeurs (2)
 10. Besluit nadere werktijdregeling en overwerkvergoeding voor personenchauffeurs (4)
 11. Besluit nadere werktijdregeling en overwerkvergoeding voor personenchauffeurs (5)
 12. Besluit nadere werktijdregeling en overwerkvergoeding voor personenchauffeurs (6)
 13. Besluit werktijd en overwerk personenchauffeurs Raad van State
 14. Besluit werving en selectie
 15. Bijzondere vakantieregeling voor bekleders van bepaalde ambten
 16. Dienstreglement Rijks Computercentrum
 17. EZ-intrekkingsregeling 2005
 18. Gelijkstelling functie lid dagelijks bestuur deelgemeenteraad, stadsdeelraad enz.
 19. IKAP-Regeling rijkspersoneel
 20. Insiderregeling Financien 2017
 21. Levensloopregeling rijkspersoneel
 22. Loopbaanregeling bedrijfsartsen RBB
 23. Mandaatbesluit beheer Autoriteit persoonsgegevens 2017
 24. Mandaatbesluit beheer en bevoegdheden directeur bedrijfsvoering Hoge Raad 2015
 25. Mandaatbesluit bevoegdheden personeelsbeheer pilot-project Directie J&R
 26. Mandaatbesluit College van procureurs-generaal, beheer OM 2016
 27. Mandaatbesluit DGPOL Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015
 28. Mandaatbesluit DGRR Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019
 29. Mandaatbesluit Inspectie JenV Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019
 30. Mandaatbesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid
 31. Mandaatbesluit openbaar ministerie (arrondissementsparketten) 2009
 32. Mandaatbesluit openbaar ministerie directeur bedrijfsvoering arrondissementsparket te Den Bosch 2009
 33. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Alkmaar en Haarlem 2009
 34. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Assen, Groningen en Leeuwarden 2009
 35. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Breda en Middelburg 2009
 36. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Dordrecht en Rotterdam 2009
 37. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Maastricht en Roermond 2009
 38. Mandaatregeling beheer bureau NRGD
 39. Mandaatregeling beheer openbaar ministerie 2012
 40. Mandaatregeling GDI ICT 2013
 41. Mandaatregeling Nederlands Forensisch Instituut 2013
 42. Mandaatregeling pSG-cluster Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013
 43. Mandaatregeling SG-cluster Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013
 44. Nadere regels benoemingsperiode ambtenaren topmanagementgroep
 45. Raamregeling Telewerken
 46. Rechtspositieregeling voorzitters pre-gewesten
 47. Regeling aanwijzing en toelage bedrijfshulpverlening Verkeer en Waterstaat 2007
 48. Regeling aanwijzing TMG-functies
 49. Regeling afleggen eed en belofte ambtenaar ministerie VenJ 2015
 50. Regeling beëdiging ambtenaren
 51. Regeling dienstkleding Dienst Justitiële Inrichtingen
 52. Regeling eed en belofte SZW 1999
 53. Regeling gratificatie bij ambtsjubileum Rijk 2014
 54. Regeling hoe om te gaan met signalen inzake misstanden en overige integriteitsinbreuken
 55. Regeling houdende intrekking van diverse uitgewerkte regelingen en een wet van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 56. Regeling integriteitsbeleid EZ
 57. Regeling personeelsgesprek sector Rijk
 58. Regeling preventief gezondheidsonderzoek medewerkers EZ
 59. Regeling procedure aanwijzing groepen functies en herplaatsing BZK 2010
 60. Regeling procedure bij reorganisatie
 61. Regeling procedure bij reorganisaties EL&I
 62. Regeling procedure bij reorganisaties OCW 2005
 63. Regeling rijksbrede commissie VWNW-beleid
 64. Regeling RKW-gesprek Infrastructuur en Milieu
 65. Regeling salariscompensatie medewerkers voormalige productschappen
 66. Regeling salarisgarantie en salarissuppletie bij het van werk naar werk beleid
 67. Regeling substantieel bezwarende functies
 68. Regeling toelagen bedrijfshulpverleners EZ
 69. Regeling toepassing Regeling uitruil stimuleringspremie voor buitengewoon verlof BZ
 70. Regeling toepassing Regeling uitruil stimuleringspremie voor buitengewoon verlof EZK
 71. Regeling toepassing Regeling uitruil stimuleringspremie voor buitengewoon verlof LNV
 72. Regeling toepassing Regeling uitruil stimuleringspremie voor buitengewoon verlof ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 73. Regeling toepassing Regeling uitruil stimuleringspremie voor buitengewoon verlof SZW
 74. Regeling toepassing Regeling uitruil stimuleringspremie voor buitengewoon verlof Tweede Kamer
 75. Regeling toepassing Regeling uitruil stimuleringspremie voor buitengewoon verlof Volksgezondheid Welzijn en Sport
 76. Regeling toepassing uitruil stimuleringspremie voor buitengewoon verlof BZK
 77. Regeling toepassing uitruil stimuleringspremie voor buitengewoon verlof OCW
 78. Regeling trouwe en langdurige dienst DJI
 79. Regeling uitruil stimuleringspremie voor buitengewoon verlof
 80. Regeling uniformkleding en onderscheidingstekenen rijksbrandweerpersoneel
 81. Regeling vaartoelage, afbouw verlofaanspraken en enige andere vaste vergoedingen en toeslagen NVWA
 82. Regeling van toepassing verklaren Dienst Buitenlandse Zaken Voorzieningenstelsel 2007 op bepaalde ambtenaren van het Ministerie van Economische Zaken
 83. Regeling werkgeversbijdrage kinderopvang uitgezonden rijkspersoneel
 84. Regeling werktijd en overwerkvergoeding personenchauffeurs AZ
 85. SZW-intrekkingsregeling 2008
 86. Taakduren lidmaatschap publiekrechtelijke colleges
 87. Tegemoetkomingsregeling gebruik privé-ruimte
 88. Terugbetalingsregeling opleidingskosten artsen RBB
 89. Tijdelijke beloningsregeling nachtarbeid 55-plussers RWS
 90. Uitvoeringsregeling melding financiële belangen BZK
 91. Vaststelling formulier eed/belofte rijksambtenaren
 92. Vaststelling nummers kandidatenlijsten centrales van overheidspersoneel
 93. Vaststelling Reglement Personeelsvoorschriften Belastingdienst
 94. Wijziging Regeling gratificatie bij ambtsjubileum
 95. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen, enige overige uitvoeringsregelingen en Wet op de accijns

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregels benoemingen vanaf schaal 14 EZ
 2. Beleidsregels waarderen en belonen medewerkers EZ
 3. Besluit beleidsregels maximale proeftijd VWS
 4. Circulaire Aanvulling Modelgedragscode Integriteit Sector Rijk en e-mailgedragslijn
 5. Circulaire Ongewenste privécontacten rijksambtenaren

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanvaarden van geschenken door rijksambtenaren
  Circulaired.divisie: Huidige norm in het ARAR en het beleid ten aanzien van aanvaarden van geschenken of gunsten
 2. Aanwijzingen voor de Planbureaus
  Bijlage: Aanwijzingen voor de planbureaus
 3. Ambtenarenreglement Staten-Generaal
  Artikel: 2
 4. Arbeidsomstandighedenbesluit
  Artikel: 1.8
 5. Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 1997-1999
  Tekst: tekst
  Bijlage: 1
 6. Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 1999-2000
  Tekst: tekst
 7. Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 2001-2002
  Tekst: tekst
 8. Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 2002-2003
  Bijlage: 1
 9. Arbeidsvoorwaarden- en werkgelegenheidsbeleid sector Rijk 1995-1997
  Tekst: tekst
  Bijlage: I
 10. Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel
  Artikel: 1
 11. Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Rijk
  Artikel: 1
 12. Besluit instelling Adviescommissie bezwaren personele aangelegenheden EZK
  Artikel: 1
 13. Besluit instelling Adviescommissie bezwaren personele aangelegenheden LNV
  Artikel: 1
 14. Besluit instelling personeelsraadgever VWS
  Artikel: 1
 15. Besluit machtiging Minister van Justitie tot vaststelling dienstreglement voor het personeel bij het dienstvak der gerechten
  Artikel: 1
 16. Besluit mandaat, volmacht en machtiging ANVS
  Artikel: 1
 17. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Autoriteit Consument en Markt
  Artikel: 1
 18. Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZK 2019
  Artikel: 1
 19. Besluit mandaat, volmacht en machtiging LNV 2019
  Artikel: 1
 20. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2013
  Artikel: 1
 21. Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuur huurcommissie 2019
  Artikel: 2
 22. Besluit operationalisering RDBZ
  Artikelen: 3, 4, 7, 22, 29
 23. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging ACM 2013
  Artikel: 1
 24. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa
  Artikel: 8
 25. Besluit overleg rampbestrijders
  Artikel: 2
 26. Besluit personenchauffeurs Rijksdienst
  Artikel: 1
 27. Besluit rechtspositie in rijksdienst van de administrateur en personeel ex artikel 5 Wet financieel statuut Koninklijk Huis
  Artikelen: 1, 3
 28. Besluit rechtspositie leden gerechtsbesturen en Raad voor de rechtspraak
  Artikelen: 6, 9c
 29. Besluit tot instelling Adviescommissie bezwaarschriften bouwfraude V&W
  Artikel: 1
 30. Besluit vaststelling selectielijst archiefbescheiden Ondersteunende taken Commissariaat voor de Media periode vanaf 1988
  Bijlage: Basisselectiedocument
 31. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Arbeidsverhoudingen 1945 tot heden (Minister van Buitenlandse Zaken)
  Bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 32. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Arbeidsvoorwaarden Rijkspersoneel vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
  Bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 33. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Buitensectorale Arbeidsvoorwaarden 1945 tot heden (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 34. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Formatiebeleid, arbeidsmarktbeleid en personeelsontwikkeling en mobiliteit vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
  Bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 35. Besluit werktijd en overwerk personenchauffeurs Raad van State
 36. Besluit wijziging salarissen van het personeel van de sector Rijk en regeling van een distorsietoeslag
  Artikel: IV
 37. Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984
  Artikelen: 4, 5, 23
 38. Buitengewoon verlof van lange duur bij de sector Rijk
  Tekst: tekst
  Bijlage: 4
 39. Burgerlijk ambtenarenreglement defensie
  Artikelen: 169, 170
 40. Circulaire Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2004
  Tekst: tekst
 41. Circulaire Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2005–2006
  Tekst: tekst
 42. Circulaire Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2007–2010
  Teksten: tekst, tekst
 43. Circulaire Bevorderen participatie in ondernemingsraden
  Tekst: tekst
 44. Circulaire Ontslaggrond 65 jaar
  Tekst: tekst
 45. Circulaire Wijzigingen financiële arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2012 ambtenaren sector Rijk
  Tekst: tekst
 46. Circulaire afbouw van de inhuurvorm payrolling bij de sector Rijk
  Tekst: tekst
 47. Circulaire nieuwe datum loonbetaling tweede ziektejaar
  Tekst: tekst
 48. Circulaire optrekken van KB-grens bij aanstelling en ontslag van ARAR- en RDBZ-ambtenaren per 1 maart 2007
  Tekst: tekst
 49. Circulaire toepassen Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2018–2020
  Bijlage: bijlage
 50. Circulaire toepassen Baseline Informatiebeveiliging Overheid in het digitale verkeer met het Rijk
  Bijlage: BIO
 51. Circulaire toepassing Wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden bij de rijksoverheid
  Tekst: tekst
 52. Circulaire toepassing Wet werk en zekerheid bij de Rijksoverheid
  Tekst: tekst
 53. Circulaire uitvoering Overeenkomst Sociaal Beleid Rijk: van werk naar werk (VWNW) beleid
  Tekst: tekst
 54. Circulaire uitvoering overeenkomst VWNW-beleid en WW-dossier sector Rijk
  Bijlage: bij circulaire 2017-0000327379
 55. Circulaire wijziging Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Rijk
  Tekst: tekst
 56. Circulaire wijzigingen in de financiële arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2019 voor de ambtenaren werkzaam in de sector Rijk
  Tekst: tekst
 57. Dienstreglement Rijks Computercentrum
  Artikel: 2
 58. Gemeenschappelijke regeling RHC Drents Archief
  Artikel: 33
 59. Gevolgen van de invoering van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen voor de toepassing van de Belastingregeling voor het Koninkrijk en de belastingverdragen
  Tekst: tekst
 60. IKAP-Regeling rijkspersoneel
  Artikel: 1
 61. Instellingsbesluit VWS-matchingscommissie
  Artikel: 1
 62. Interne klokkenluidersregeling Rijk, Politie en Defensie
  Artikel: 1
 63. Invoering 36-urige werkweek sector Rijk en enkele wijzigingen in de overwerkvergoeding en toelage onregelmatige dienst
  Tekst: tekst
 64. Leidraad Invordering 2008
  Tekst: tekst
 65. Levensloopregeling rijkspersoneel
  Artikel: 1.1
 66. Mandaatbesluit BZK 2018
  Artikel: 4.4
 67. Mandaatbesluit College van procureurs-generaal, beheer OM 2016
  Artikel: 3
 68. Mandaatbesluit DGM Ministerie van Justitie en Veiligheid
  Artikel: 2
 69. Mandaatbesluit DGRR Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019
  Artikel: 2
  Bijlage: 1
 70. Mandaatbesluit DGVZ Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015
  Artikel: 2
 71. Mandaatbesluit DT&V Ministerie van Veiligheid en Justitie 2016
  Artikel: 2
 72. Mandaatbesluit Dienst Justis 2015
  Artikel: 2
 73. Mandaatbesluit IND Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019
  Artikel: 2
 74. Mandaatbesluit Inspectie JenV Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019
  Artikel: 2
  Bijlage: 1
 75. Mandaatbesluit Justid 2015
  Artikel: 2
 76. Mandaatbesluit bevoegdheden personeelsbeheer pilot-project Directie J&R
  Artikel: 4
 77. Mandaatbesluit openbaar ministerie (arrondissementsparketten) 2009
  Artikel: 1
 78. Mandaatbesluit openbaar ministerie directeur bedrijfsvoering arrondissementsparket te Den Bosch 2009
  Artikel: 1
 79. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Alkmaar en Haarlem 2009
 80. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Assen, Groningen en Leeuwarden 2009
  Artikel: 1
 81. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Breda en Middelburg 2009
 82. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Dordrecht en Rotterdam 2009
  Artikel: 1
 83. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Maastricht en Roermond 2009
  Artikel: 1
 84. Mandaatregeling personele aangelegenheden VWS 2007
  Artikel: 1
 85. Nevenwerkzaamheden rijksambtenaren
  Tekst: tekst
  Bijlage: 1
 86. Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008
  Artikel: 1
 87. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SZW 2009
  Artikelen: 4, 23
 88. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit plaatsvervangend secretaris-generaal 2009 SZW
  Artikel: 7
 89. Rechtspositiebesluit Kamer van Koophandel
  Artikelen: 1, 2, 3
 90. Rechtspositiebesluit Kamers van Koophandel
  Artikelen: 1, 2, 4, 8
 91. Rechtspositieregeling Raad van bestuur SVB
  Artikel: 5
 92. Rechtspositieregeling Raad van bestuur UWV
  Artikel: 5
 93. Rechtspositieregeling assistenten in opleiding en akademie-onderzoekers bij de rijksonderzoekinstituten
  Artikel: 3
 94. Rechtspositieregeling lid Raad van bestuur UWV
  Artikelen: 3, 5
 95. Rechtspositieregeling voor deelnemers aan initiële opleidingen
  Artikelen: 1, 2
 96. Rechtspositieregeling voorzitter RWI
  Artikel: 5
 97. Rechtspositieregeling voorzitters pre-gewesten
  Artikel: 5
 98. Rechtspositiereglement Korps van deskundigen voor de technische hulp aan ontwikkelingslanden
  Artikelen: 7, 11, 30, 43
 99. Regeling Dienstauto’s SZW 2009
  Artikel: 1
 100. Regeling Nederlandse tarieven Schepenwet
  Artikel: 22
 101. Regeling bezoldiging en beheerskosten zelfstandige bestuursorganen VWS 2018
  Artikelen: 1, 5, 6
 102. Regeling bezoldiging en schadeloosstelling functionarissen Kamer van Koophandel
  Artikel: 5
 103. Regeling buitenlandse reizen BZ 2017
  Artikel: 13
 104. Regeling diensttijd in verband met ambtsjubilea
  Artikel: 1
 105. Regeling eed en belofte SZW 1999
  Artikel: 2
 106. Regeling gratificatie bij ambtsjubileum Rijk 2014
  Artikelen: 1, 4
 107. Regeling hoe om te gaan met signalen inzake misstanden en overige integriteitsinbreuken
  Artikel: 1
 108. Regeling procedure bij reorganisaties EL&I
  Artikel: 1
 109. Regeling procedure bij reorganisaties OCW 2005
  Bijlage: Procedure bij reorganisaties OCW
 110. Regeling tarieven Schepenwet 1999
  Artikel: 31
 111. Regeling tarieven scheepvaart 2005
  Artikel: 4.2
 112. Regeling vaartoelage Rijkswaterstaat 2009
  Artikel: 1
 113. Regeling vaartoelage, afbouw verlofaanspraken en enige andere vaste vergoedingen en toeslagen NVWA
  Artikel: 1
 114. Regeling vergoeding beeldschermbril OCW 2006
  Artikel: 1
 115. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen Infrastructuur en Waterstaat 2018
  Artikel: 1
 116. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen BZK
  Artikel: 1
 117. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen Financiën exclusief Belastingdienst
  Artikel: 1
 118. Regeling werkgeversbijdrage kinderopvang uitgezonden rijkspersoneel
  Artikel: 1
 119. Regeling werktijd en overwerkvergoeding personenchauffeurs AZ
 120. Reglement Dienst Buitenlandse Zaken
  Artikelen: 1, 17, 20, 76a
 121. Reisbesluit binnenland
  Artikel: 2
 122. Reisbesluit buitenland
  Artikel: 2
 123. Rijkswachtgeldbesluit 1959
  Artikel: 2
 124. SZW-intrekkingsregeling 2008
  Artikel: XXV
 125. Taakduren lidmaatschap publiekrechtelijke colleges
  Artikel: 1
 126. Tegemoetkomingsregeling gebruik privé-ruimte
  Artikel: 1
 127. Terugbetalingsregeling opleidingskosten artsen RBB
  Artikel: 1
 128. Tijdelijke regeling aflopende en aansluitende toelage NVWA
  Artikel: 1
 129. Uitvoeringsregeling melding financiële belangen BZK
  Artikel: 1
 130. Vaststelling eigen bijdrage bij herkeuring sollicitant
  Tekst: tekst
 131. Vaststelling model-KB aanstelling leden Algemene Bestuursdienst
  Bijlage: Model KB
 132. WAO-conforme regeling
  Tekst: tekst
 133. Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen
  Artikel: 1
 134. Wet tuchtrechtspraak accountants
  Artikel: 19
 135. Wijziging Hoofdstuk VI ARAR
  Tekst: tekst
 136. Wijziging Rijkswachtgeldbesluit 1959 en Uitkeringsregeling 1966
  Tekst: tekst
 137. Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 1999
  Tekst: tekst
 138. Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2000
  Tekst: tekst
 139. Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2001
  Tekst: tekst
 140. Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2005
  Tekst: tekst
 141. Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2006
  Tekst: tekst
 142. Wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari c.q. 1 april 1996
  Tekst: tekst
 143. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement en enkele andere besluiten (formalisering Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2001-2002)
  Artikel: XX
 144. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement en enkele andere besluiten (formalisering Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2002-2003)
  Artikel: I
 145. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement etc. in verband met formalisering van de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 1997-1999
  Artikel: XIII
 146. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement in verband met de rechtspositionele erkenning van andere relatievormen dan het huwelijk
  Artikel: XIV
 147. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (betreffende vakantie en betreffende ouderschapsverlof)
  Artikel: V
 148. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (formalisering Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2000-2001)
  Artikel: XVI
 149. Wijzigingsbesluit Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren, enz. (toepasselijkheid Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering ten aanzien van rechterlijke ambtenaren en rechterlijke ambtenaren in opleiding)
  Artikel: V
 150. Wijzigingsbesluit Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (3)
  Artikel: XI
 151. Wijzigingsbesluit Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, enz.
  Artikel: VII
  Hoofdstuk: II
 152. Wijzigingsbesluit diverse rechtspositievoorschriften ivm invoering rekenkundig gemiddeld 36-urige werkweek in de sector Rijk
  Artikel: I
Terug naar begin van de pagina