Ambtenarenwet 2017

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
AfkortingAW
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0001947
RechtsgebiedArbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Ambtenarenrecht
OverheidsthemaWerk- en loopbaan

Opmerking

Door Stb. 2017/123 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2020 (Stb. 2019/385).

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Regeling civiele experts en verkiezingswaarnemers BZ
 2. Regeling salariscompensatie medewerkers voormalige productschappen
 3. Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017
 4. Wijzigingsbesluit Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (aanpassing salarissen die betrekking hebben op de Rijksschoonmaakorganisatie en enkele andere wijzigingen)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 2.1
 2. Aanwijzing opsporing en vervolging ambtelijke corruptie in Nederland
  Tekst: tekst
 3. Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 1997-1999
  Tekst: tekst
 4. Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 2002-2003
  Bijlage: 1
 5. Besluit dienstreizen defensie
 6. Besluit ex artikel 7, tweede lid, Algemene termijnenwet
  Bijlage: behorende bij het Koninklijk besluit tot vaststelling van een lijst van wetten en algemene maatregelen van bestuur, waarin termijnen zijn gesteld, voor welke de Algemene termijnenwet vervroegd in werking treedt
 7. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Arbeidsverhoudingen 1945 tot heden (Minister van Buitenlandse Zaken)
  Bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 8. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Arbeidsvoorwaarden Rijkspersoneel vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
  Bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 9. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Emancipatie en Gelijke Behandeling 1945 tot heden (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument (bsd)
 10. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke macht vanaf 1950 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument rechterlijke macht
 11. Circulaire toepassen Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2018–2020
  Bijlage: bijlage
 12. Gemeentewet
  Bijlage: I
 13. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 99
 14. Leidraad Invordering 2008
  Tekst: tekst
 15. M&V-besluit Ambtelijke organisatie Tweede Kamer der Staten- Generaal 2020
  Artikel: 1
 16. Mandaatbesluit Defensie Dwangsommen 2013
  Artikel: 5
 17. Mandaatbesluit Directoraat-Generaal Belastingdienst 2020
  Artikelen: 1, 16
 18. Mandaatbesluit Ministerie van Financiën 2020
  Artikel: 1
 19. Regeling accountantscontrole IFV
  Bijlage: als bedoeld in artikel 2 van de Regeling accountantscontrole IFV
 20. Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg 2016
  Artikel: 2
 21. Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017
  Artikel: 1
  Bijlage: Eed en belofteformulieren
 22. Vaststelling selectielijst Kabinet der Koningin
  Bijlage: Inhoudsopgave
 23. Volmachtregeling personele aangelegenheden VWS 2019
  Artikel: 1
 24. Wet instelling provincie Flevoland
  Artikel: 40
 25. Wet op de ondernemingsraden
  Artikel: 46d
 26. Wet op de rechterlijke organisatie
  Artikelen: 25, 86
 27. Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd
  Artikel: II
 28. Wijzigingsbesluit Reglement I
  Artikel: XXI
 29. Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek en Ambtenarenwet ivm verbod tot maken van onderscheid tussen werknemers naar arbeidsduur
 30. Wijzigingswet Vreemdelingenwet, enz.
  Artikel: V
 31. Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie, enz. (voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie)
  Artikel: VI
Terug naar begin van de pagina