Ambtenarenwet

Geldend van 28-07-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
AfkortingAW
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0001947
RechtsgebiedArbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Ambtenarenrecht
OverheidsthemaWerk- en loopbaan

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit basisregistratie personen
 2. Aanpassingsbesluit Politiewet 2012
 3. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 4. Aanpassingsbesluit Wiv 2017
 5. Algemeen militair ambtenarenreglement
 6. Algemeen Rijksambtenarenreglement
 7. Ambtenarenreglement Staten-Generaal
 8. Besluit aanvullende regels rechtspositie ambtenaren bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst
 9. Besluit aanvulling arbeidsongeschiktheidsuitkering burgerlijke ambtenaren defensie
 10. Besluit bekrachtiging tav toegepaste financiële maatregelen politieambtenaren en toenmalige reservepolitie periode 1 april 1993 - 31 maart 1994
 11. Besluit bepalingen met betrekking tot toezicht ex artikel 10 Spoorwegwet, enz. (instelling Inspectie Verkeer en Waterstaat)
 12. Besluit beschikbaarstelling ambtenaren aan het Caribisch deel van het Koninkrijk
 13. Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel
 14. Besluit beëindiging salarisregeling voor burgerleerkrachten bij het Ministerie van Defensie
 15. Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Defensie
 16. Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Rijk
 17. Besluit dienstreizen defensie
 18. Besluit experiment flexibel uittreden PTT-personeel
 19. Besluit formalisering van enkele maatregelen uit de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 1997–1999
 20. Besluit formalisering van enkele maatregelen uit de Overeenkomst arbeidsvoorwaarden- en werkgelegenheidsbeleid sector Rijk
 21. Besluit georganiseerd overleg sector Defensie
 22. Besluit houdende formalisering salarismaatregelen per 1 januari 1998 en 1 juli 1998 uit de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 1997-1999
 23. Besluit Jeugdwet
 24. Besluit medezeggenschap Defensie 2008
 25. Besluit nadere regelen leraren Rijksluchtvaartschool
 26. Besluit operationalisering RDBZ
 27. Besluit personenchauffeurs defensie
 28. Besluit personenchauffeurs Rijksdienst
 29. Besluit rechtspositie in rijksdienst van de administrateur en personeel ex artikel 5 Wet financieel statuut Koninklijk Huis
 30. Besluit rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman
 31. Besluit regelen met betrekking tot de instelling, de taak, de samenstelling en de werkwijze van de commissie bedoeld in artikelen 82a en 97b van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz.
 32. Besluit toekenning eindejaarsuitkering over 1993 aan militairen en burgerlijk defensiepersoneel
 33. Besluit uitkering wegens functioneel leeftijdsontslag burgerlijke ambtenaren defensie
 34. Besluit vaststelling eenmalige uitkering 2004, enz. (arbeidsvoorwaardenmaatregelen sector Defensie)
 35. Besluit vaststelling eenmalige uitkering 2007/2008 en wijziging enige besluiten (arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor de sector Defensie alsmede invoering flexibel personeelssysteem voor de krijgsmacht)
 36. Besluit vaststelling enkele afwijkende rechtspositieregels voor personeel in dienst van een zelfstandig bestuursorgaan
 37. Besluit vaststelling Regeling overleg Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid
 38. Besluit vervanging Regeling ziektekostenvoorziening overheidspersoneel door sectorale regelingen
 39. Besluit wachtgeldduur burgerpersoneel militaire inlichtingendiensten
 40. Besluit wijziging salarissen van het personeel van de sector Rijk en regeling van een distorsietoeslag
 41. Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984
 42. Burgerlijk ambtenarenreglement defensie
 43. Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie
 44. Inkomstenbesluit militairen
 45. Interne klokkenluidersregeling Rijk, Politie en Defensie
 46. Intrekkingbesluit Suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten sector Rijk
 47. Intrekkingsbesluit Besluit tegemoetkoming ziektekosten rijkspersoneel en Regeling ziektekostenvoorziening rijkspersoneel
 48. Intrekkingsbesluit Interimregeling ziektekosten ambtenaren 1982, enz.
 49. Overgangsregeling universitair wetenschappelijk personeel
 50. Rechtspositiebesluit Buitenlandse Inlichtingendienst
 51. Rechtspositiebesluit burgemeesters
 52. Rechtspositiebesluit voorzitters huurcommissie 2010
 53. Rechtspositiebesluit WRR 2004
 54. Rechtspositieregeling assistenten in opleiding en akademie-onderzoekers bij de rijksonderzoekinstituten
 55. Rechtspositieregeling voor deelnemers aan initiële opleidingen
 56. Rechtspositieregeling voorzitters pre-gewesten
 57. Rechtspositiereglement Wetenschappelijk Onderwijs
 58. Regeling buitengewoon verlof ex-mijnwerkers in rijksoverheidsdienst
 59. Regeling civiele experts en verkiezingswaarnemers BZ
 60. Regeling overleg Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid
 61. Regeling wachtgeld en uitkering bij privatisering
 62. Reglement Dienst Buitenlandse Zaken
 63. Reisbesluit binnenland
 64. Reisbesluit buitenland
 65. Reparatiebesluit BZK 2011
 66. Rijkswachtgeldbesluit 1959
 67. Suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten sector Defensie
 68. Vaststellingbesluit regels tegemoetkomingen verhuizing en woon-werkverkeer defensiepersoneel
 69. Vaststellingsbesluit eenmalige uitkering 2005 en 2006 en wijziging besluiten in het kader van arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Defensie, periode 1 januari 2004 - 28 februari 2007
 70. Vaststellingsbesluit eenmalige uitkering en wijziging van enige besluiten (arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor de sector Defensie over de periode van 1 augustus 2000 tot en met 30 september 2001)
 71. Vaststellingsbesluit eenmalige uitkering, enz. (Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Defensie)
 72. Veegbesluit modernisering rechterlijke organisatie
 73. Verplaatsingskostenbesluit 1989
 74. Wijzigingsbesluit Algemeen militair ambtenarenreglement etc. (nadere vaststelling van overgangsbeleid)
 75. Wijzigingsbesluit Algemeen militair ambtenarenreglement, enz. (actualisering bevoegdhedentoedeling, beperking aanstellingskeuringen, arbeidsvoorwaardelijke afspraken loondoorbetaling bij ziekte)
 76. Wijzigingsbesluit Algemeen militair ambtenarenreglement, enz. (arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Defensie over de periode 1 maart 2009 tot en met 28 februari 2010 en vaststelling eenmalige uitkering 2009)
 77. Wijzigingsbesluit Algemeen militair ambtenarenreglement, enz. (arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor de sector Defensie)
 78. Wijzigingsbesluit Algemeen militair ambtenarenreglement, enz. (invoering flexibel personeelsysteem krijgsmacht)
 79. Wijzigingsbesluit Algemeen militair ambtenarenreglement, enz. (ouderschapsverlof en meerlingen)
 80. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement (rechtspositionele aspecten ambtenaren in algemene dienst van het Rijk)
 81. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement en enkele andere besluiten (formalisering Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2001-2002)
 82. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement en enkele andere besluiten (formalisering Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2002-2003)
 83. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement enz.
 84. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement etc. in verband met formalisering van de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 1997-1999
 85. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement in verband met de rechtspositionele erkenning van andere relatievormen dan het huwelijk
 86. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (betreffende vakantie en betreffende ouderschapsverlof)
 87. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (centrales van overheidspersoneel overeengekomen pakket arbeidsvoorwaarden- en werkgelegenheidsmaatregelen 1992 voor de sector rijk)
 88. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (formalisering Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2000-2001)
 89. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (formalisering Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2005–2006)
 90. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (formalisering van de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 1999-2000)
 91. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (formalisering van de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2007–2010)
 92. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (het onder de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering brengen van de overheidswerknemers in de sector Rijk)
 93. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (invoering WAO-conforme uitkering)
 94. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (inwerkingtreding Wet op de jeugdzorg)
 95. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (onderbrengen overheidspersoneel in sector Rijk)
 96. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (opnemen bepalingen openbaar maken van nevenwerkzaamheden, melden van financiële belangen en effectentransacties en omgaan met vermoedens van misstanden)
 97. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (positie van topambtenaren binnen de Rijksdienst)
 98. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (rechtspositionele aanspraken)
 99. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (voortvloeiende uit de maatregelen gericht op de terugdringing van het beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen)
 100. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (wijziging van de Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees Parlement en invoering van de Wet financiering loopbaanonderbreking)
 101. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (wijzigingen in de rechtspositie)
 102. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. betreffende vakantie
 103. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. in verband met het rechtspositioneel regelen van personele aspecten van reorganisaties
 104. Wijzigingsbesluit AMAR, enz (Akkoord arbeidsvoorwaarden- en werkgelegenheidsbeleid 1995-1997 sector Defensie)
 105. Wijzigingsbesluit Ambtenarenreglement voor de rijkspolitie 1975, enz.
 106. Wijzigingsbesluit Besluit herziening bezoldiging militairen zeemacht 1954, enz. (inzake aanpassing salaris Wet financiële voorzieningen privatisering ABP)
 107. Wijzigingsbesluit Besluit huurprijzen woonruimte, enz. (wijziging formulering en indeling gebreken en tekortkomingen, alsmede verzwaring van de daarbij behorende sancties)
 108. Wijzigingsbesluit Besluit opleiding rechterlijke ambtenaren
 109. Wijzigingsbesluit Besluit personenchauffeurs defensie, enz. (uitvoeringsovereenkomst sector Defensie als gevolg van bovensectorale loonruimteovereenkomst 2015–2016)
 110. Wijzigingsbesluit Besluit van 27 mei 1986 (Stb. 310) (vervallen van de specifieke bepaling omtrent de vaststelling van de salarisschaal)
 111. Wijzigingsbesluit Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie ivm invoering algemene bestuursdienst
 112. Wijzigingsbesluit Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (1)
 113. Wijzigingsbesluit Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (2)
 114. Wijzigingsbesluit Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (3)
 115. Wijzigingsbesluit Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (4)
 116. Wijzigingsbesluit Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (5)
 117. Wijzigingsbesluit Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (aanpassing salarissen die betrekking hebben op de Rijksschoonmaakorganisatie en enkele andere wijzigingen)
 118. Wijzigingsbesluit Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, enz.
 119. Wijzigingsbesluit Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, enz. (rechtspositie schoonmaakpersoneel en enkele wijzigingen van technische aard)
 120. Wijzigingsbesluit Bezoldigingsregeling militairen zeemacht 1947
 121. Wijzigingsbesluit Burgerlijk ambtenarenreglement defensie, enz.
 122. Wijzigingsbesluit Burgerlijk ambtenarenreglement defensie, enz. (invoering van de WAO-conforme uitkering)
 123. Wijzigingsbesluit diverse rechtspositievoorschriften ivm invoering rekenkundig gemiddeld 36-urige werkweek in de sector Rijk
 124. Wijzigingsbesluit Inkomstenbesluit militairen en Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie
 125. Wijzigingsbesluit ivm arbeidsvoorwaardenakkoord sector Defensie voor de periode van 1 april 1997 tot en met 31 mei 1999
 126. Wijzigingsbesluit Premiespaarregeling Rijksambtenaren 1968 (1)
 127. Wijzigingsbesluit Premiespaarregeling Rijksambtenaren 1968 (2)
 128. Wijzigingsbesluit Premiespaarregeling Rijksambtenaren 1968 (afschaffing voor onderwijs- en onderzoekpersoneel)
 129. Wijzigingsbesluit Premiespaarregeling Rijksambtenaren 1968 (toegang van de regeling voor militaire ambtenaren en burgerambtenaren werkzaam bij het Ministerie van Defensie)
 130. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel, enz. (inzake het verbruik van rekeneenheden ten behoeve van ex-directeuren en inzake het geregistreerd partnerschap)
 131. Wijzigingsbesluit Regeling wachtgelden uitkering bij privatisering (samenloop met uitkeringen ingevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering)
 132. Wijzigingsbesluit Regeling ziektekostenvoorziening defensiepersoneel (ziektekostenverzekering voor gewezen militairen)
 133. Wijzigingsbesluit Reglement Dienst Buitenlandse Zaken (intrekking Arbeidsovereenkomst)
 134. Wijzigingsbesluit Reglement Dienst Buitenlandse Zaken (rechtspositie van plaatselijk bij een vertegenwoordiging van het Koninkrijk in het buitenland indienstgenomen werknemers op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht)
 135. Wijzigingsbesluit Reglement Dienst Buitenlandse Zaken (vernieuwing personeelsbeleid)
 136. Wijzigingsbesluit Reglement Dienst Buitenlandse Zaken enz. (toetreding ambtelijke leiding Ministerie van Buitenlandse Zaken tot topmanagementgroep)
 137. Wijzigingsbesluit Rijkswachtgeldbesluit 1959
 138. Wijzigingsbesluit Rijkswachtgeldbesluit 1959, enz.
 139. Wijzigingsbesluit van bezoldigingsbedragen in bezoldigingswetten in verband met een wijziging in bezoldiging van het burgerlijk rijkspersoneel per 1 april 1990, enz.

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Circulaire Ongewenste privécontacten rijksambtenaren

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 2.1
 2. Aanwijzing opsporing en vervolging ambtelijke corruptie in Nederland
  Tekst: tekst
 3. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlagen: 1, 2
 4. Ambtenarenwet BES
  Artikel: 1
 5. Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 1997-1999
  Tekst: tekst
 6. Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 2002-2003
  Bijlage: 1
 7. Besluit beëindiging salarisregeling voor burgerleerkrachten bij het Ministerie van Defensie
 8. Besluit dienstreizen defensie
 9. Besluit ex artikel 7, tweede lid, Algemene termijnenwet
  Bijlage: behorende bij het Koninklijk besluit tot vaststelling van een lijst van wetten en algemene maatregelen van bestuur, waarin termijnen zijn gesteld, voor welke de Algemene termijnenwet vervroegd in werking treedt
 10. Besluit rechtspositie College voor de rechten van de mens
  Artikel: 12
 11. Besluit rechtspositie leden gerechtsbesturen en Raad voor de rechtspraak
  Artikel: 4
 12. Besluit uitoefening rechtspositionele bevoegdheden gerechtsambtenaren en ambtenaren bureau Raad voor de rechtspraak
  Artikelen: 1, 2
 13. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Arbeidsverhoudingen 1945 tot heden (Minister van Buitenlandse Zaken)
  Bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 14. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Arbeidsvoorwaarden Rijkspersoneel vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
  Bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 15. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Emancipatie en Gelijke Behandeling 1945 tot heden (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument (bsd)
 16. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke macht vanaf 1950 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument rechterlijke macht
 17. Circulaire Ongewenste privécontacten rijksambtenaren
  Tekst: tekst
 18. Circulaire Ontslag of terugkeerrecht rijksambtenaren na een periode lidmaatschap Tweede Kamer of Europees Parlement
  Tekst: tekst
 19. Circulaire Rijksbrede handelwijze bij terugvordering
  Tekst: tekst
 20. Circulaire toepassen Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2018–2020
  Bijlage: bijlage
 21. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 99
 22. Kaderwet dienstplicht
  Artikel: 25
 23. Leidraad Invordering 2008
  Tekst: tekst
 24. Mandaatbesluit Defensie Dwangsommen 2013
  Artikel: 5
 25. Nevenwerkzaamheden rijksambtenaren
  Tekst: tekst
  Bijlage: 1
 26. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SZW 2009
  Artikel: 4
 27. Organisatiewet Kadaster
  Artikel: 18
 28. Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch specialistische zorg
  Artikel: 2
 29. Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg 2016
  Artikel: 2
 30. Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 10
 31. Vaststelling selectielijst Kabinet der Koningin
  Bijlage: Inhoudsopgave
 32. Wegenverkeerswet 1994
  Artikel: 4o
 33. Wet College voor de rechten van de mens
  Artikel: 18
 34. Wet instelling provincie Flevoland
  Artikel: 40
 35. Wet luchtvaart
  Artikel: 5.37
 36. Wet op de rechterlijke organisatie
  Artikelen: 25, 86, 89
 37. Wet waardering onroerende zaken
  Artikel: 9
 38. Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd
  Artikel: II
 39. Wijzigingsbesluit Reglement I
  Artikel: XXI
 40. Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek en Ambtenarenwet ivm verbod tot maken van onderscheid tussen werknemers naar arbeidsduur
 41. Wijzigingswet Vreemdelingenwet, enz.
  Artikel: V
 42. Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie, enz. (voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie)
  Artikel: VI
Terug naar begin van de pagina