Ziektewet

Geraadpleegd op 20-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 30-09-2023

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Afkorting ZW
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0001888
Rechtsgebied Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Sociaal zekerheidsrecht
Overheidsthema Subsidies, uitkeringen en toeslagen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 2. Aanwijzing als werkgever en uitzondering verzekeringsplicht werknemersverzekeringen
 3. Aanwijzing van in buitenland gevestigde werkgever
 4. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
 5. Beleidsregel boete werkgevers ZW
 6. Beleidsregel Boete werknemer 2010
 7. Beleidsregel boete werknemer 2017
 8. Beleidsregel kostenvergoeding UWV
 9. Beleidsregel maatregelen UWV
 10. Beleidsregels proefplaatsing UWV 2023
 11. Beleidsregels schorsing, opschorting, intrekking en herziening uitkeringen 2006
 12. Beleidsregels UWV opschorting betaling bij vertrek naar onbekende bestemming
 13. Besluit aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving
 14. Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd
 15. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
 16. Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid
 17. Besluit ontheffing verplichtingen sociale zekerheidswetten
 18. Besluit passende arbeid WW en ZW
 19. Besluit regels export uitkeringen
 20. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990
 21. Besluit verhaal ziekengeld
 22. Besluit werkzaamheden, administratieve voorschriften en kosten eigenrisicodragen ZW
 23. Boetebesluit socialezekerheidswetten
 24. Controlevoorschriften Ziektewet 2020
 25. Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
 26. Goedkeuringsbesluit Besluit verhaal ziekengeld Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
 27. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
 28. Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016
 29. Regeling bepaling eerste werkdag
 30. Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar
 31. Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen
 32. Regeling terugvordering geringe bedragen
 33. Regeling werkzaamheden, administratieve voorschriften en kosten eigenrisicodragen ZW
 34. Regels vrijwillige ziekengeldverzekering 2007
 35. Reglement justitiële jeugdinrichtingen
 36. Remigratiebesluit
 37. SZW-intrekkingsregeling 2004
 38. SZW-intrekkingsregeling 2008
 39. Tweede aanpassingsbesluit inzake verhoging AOW-leeftijd
 40. Uitbreiding kring van verzekerden ingevolge de Ziektewet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
 41. Verzamelbesluit SZW 2022
 42. Verzamelbesluit SZW 2023
 43. Wijzigingsbesluit Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990 en het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999
 44. Ziekengeldreglement 2017

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing sociale zekerheidsfraude
 2. Richtlijn voor strafvordering sociale zekerheidsfraude

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassing Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs en educatie en beroepsonderwijs (BZA)
  Tekst: tekst
 2. Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: XVI
 3. Aanwijzingsregeling regelingen ex artikel 7 en 7a WAO
  Artikel: 1
 4. Afspraken over de harmonisatie arbeidsvoorwaarden politie, tweede tranche
  Bijlage: 2
 5. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
  Artikelen: 2:10, 2:4, 3:1, 3:2, 4:1, 5:1, 5:1a
 6. Algemeen militair ambtenarenreglement
  Artikelen: 106, 120, 120a
 7. Algemene Kinderbijslagwet
  Artikel: 17g
 8. Algemene Ouderdomswet
  Artikel: 17i
 9. Algemene nabestaandenwet
  Artikel: 45
 10. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 3
 11. Belastingheffing van pensioenen en uitkeringen betaald krachtens het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel onder de werking van de Nederlandse belastingverdragen en de Belastingregeling voor het Koninkrijk
  Tekst: tekst
 12. Belastingplan 2019
  Artikel: XXXVII
 13. Beleidsregel Boete werknemer 2010
  Artikel: 1
 14. Beleidsregel Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2019
  Bijlage: Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2019
 15. Beleidsregel Protocol Interne Jobcoach UWV 2019
  Bijlage: Protocol Interne Jobcoach UWV 2019
 16. Beleidsregel Protocol Jobcoach UWV 2019
  Bijlage: Beleidsregel Protocol Jobcoach UWV 2019
 17. Beleidsregel SARS-CoV-2 virus extra kosten Wlz 2022
  Artikel: 4
 18. Beleidsregel boete werknemer 2017
  Artikelen: 1, 2
 19. Beleidsregels CAK inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 01-08-2018
  Artikel: 4
 20. Beleidsregels CAK inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 2017
  Artikel: 4
 21. Beleidsregels CAK inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 2018
  Artikel: 4
 22. Beleidsregels CAK inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 2023
  Artikel: 4
 23. Beleidsregels Scholing UWV 2021
  Artikel: 1
 24. Beleidsregels UWV opschorting betaling bij vertrek naar onbekende bestemming
  Artikel: 1
 25. Beleidsregels proefplaatsing UWV 2023
  Artikel: 1
 26. Beleidsregels schorsing, opschorting, intrekking en herziening uitkeringen 2006
  Artikel: 1
 27. Beleidsregels toepassing artikelen 24 en 27 WW 2006
  Bijlage: bijlage
 28. Beleidsregels verwerking persoonsgegevens gezondheid zieke werknemers
  Tekst: tekst
 29. Besluit SUWI
  Artikelen: 1.1, 5.1
 30. Besluit Wfsv
  Artikelen: 2.13, 2.15a, 2.18, 2.5, 2.8
 31. Besluit aanspraken zeevarenden, arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van arbeidskrachten in de zeevaart
  Artikel: 3
 32. Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd
  Artikelen: 1, 3, 5
 33. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
  Artikelen: 1, 3, 4
 34. Besluit beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen BES
  Artikel: 1
 35. Besluit bezoldiging politie
  Artikelen: 1, 25b, 38
 36. Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid van rechterlijke ambtenaren
  Artikelen: 5, 6, 7, 11
 37. Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Defensie
  Artikelen: 5, 6, 7
 38. Besluit bovenwettelijke werkloosheidsuitkering politie
  Artikelen: 1, 5, 10
 39. Besluit ex artikel 12 Wet buitengewoon pensioen 1940-1945
  Artikel: 1
 40. Besluit ex artikel 9 Algemene Ouderdomswet enz.
  Artikelen: 1, 3
 41. Besluit gelijkstelling loondervingsuitkering Toeslagenwet
  Artikel: 3
 42. Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikel: 13a
 43. Besluit langdurige zorg
  Artikel: 3.3.2.3
 44. Besluit ontheffing verplichtingen sociale zekerheidswetten
  Artikel: 1
 45. Besluit participatiefonds 2022
  Artikel: 2
 46. Besluit passende arbeid WW en ZW
  Artikelen: 1, 2, 4, 5
 47. Besluit premiedifferentiatie wachtgeldverzekering sector Uitzendbedrijven 2003
  Artikelen: 4, 5, 6
 48. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2007
  Artikelen: 1, 2
 49. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2008
  Artikelen: 1, 2
 50. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2009
  Artikelen: 1, 2
 51. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2010
  Artikelen: 1, 2
 52. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2011
  Artikelen: 1, 2
 53. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2012
  Artikelen: 1, 2
 54. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2013
  Artikelen: 1, 2
 55. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2014
  Artikelen: 1, 2
 56. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2015
  Artikelen: 1, 2
 57. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2016
  Artikelen: 1, 2
 58. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2017
  Artikelen: 1, 2
 59. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering Ziektewet 2018
  Artikelen: 1, 2
 60. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering Ziektewet 2019
  Artikelen: 1, 2
 61. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering Ziektewet 2020
  Artikelen: 1, 2
 62. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering Ziektewet 2021
  Artikelen: 1, 2
 63. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering Ziektewet 2022
  Artikelen: 1, 2
 64. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering Ziektewet 2023
  Artikelen: 1, 2
 65. Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren
  Artikelen: 1, 27
 66. Besluit regels export uitkeringen
  Artikelen: 2, 8
 67. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999
  Artikelen: 1, 11
 68. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990
  Artikel: 1
 69. Besluit uitvoering voorzieningen rampbestrijders
  Artikel: 5
 70. Besluit vaststelling algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 24 wet gemeentelijke herindeling Noordwest-Overijssel
  Artikelen: 7, 21
 71. Besluit vaststelling algemene maatregel van bestuur ex artikel 23 Wet gemeentelijke herindeling Noordwest-Overijssel
  Artikel: 5
 72. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Arbeidsvoorwaarden Rijkspersoneel vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
  Bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 73. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bekostiging en verzekering gezondheidszorg vanaf 1941 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 74. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Buitensectorale Arbeidsvoorwaarden 1945 tot heden (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 75. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke macht vanaf 1950 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument rechterlijke macht
 76. Besluit werkzaamheden, administratieve voorschriften en kosten eigenrisicodragen ZW
  Artikelen: 1, 3
 77. Besluit zorgverzekering BES
  Artikel: 1
 78. Boetebesluit socialezekerheidswetten
  Artikel: 1
 79. Buitenlandse sociale verzekeringen, Duitse, Belgische en Luxemburgse sociale zekerheid, aftrek premie en belastbaarheid uitkeringen
  Tekst: tekst
 80. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikel: 734d
 81. Burgerlijk ambtenarenreglement defensie
  Artikelen: 54a, 62, 65, 69
 82. Circulaire Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2005–2006
  Tekst: tekst
 83. Circulaire Beleidskader rechtspositie stagiairs bij de sector Rijk
  Tekst: tekst
 84. Circulaire Introductie bij gemeenten van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
  Bijlage: bij de circulaire van 28 november 2018 (kenmerk 2018-0000918502) betreffende de introductie bij gemeenten van het nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 85. Circulaire Introductie bij provincies van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
  Bijlage: bij de circulaire betreffende de introductie bij provincies van het nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 86. Circulaire Introductie bij waterschappen van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
  Bijlage: bij de Circulaire betreffende de Introductie bij waterschappen van het nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 87. Circulaire Overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen (OOW-operatie)
  Tekst: tekst
 88. Circulaire Overheidswerknemers onder de werknemersverzekeringen (OOW-operatie)
  Tekst: tekst
 89. Circulaire Werkkostenregeling Appa, vervallen gratificatie voorzitter en aanpassing procedure bij ziekte voorzitter
  Tekst: tekst
 90. Controlevoorschriften Ziektewet 2020
  Artikel: 1
 91. Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
  Artikelen: 1, 2, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f, 12h, 16, 23, 26, 27, 27a, 27e
 92. Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikel: 1
 93. Gevolgen van de invoering van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen voor de toepassing van de Belastingregeling voor het Koninkrijk en de belastingverdragen
  Tekst: tekst
 94. Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie
  Artikelen: 25, 31, 44
 95. Inkomstenbesluit militairen
  Artikel: 1
 96. Invoeringswet Participatiewet
  Artikel: V
 97. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikelen: 1, 4, 42, 44
 98. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen: 61, 62
 99. Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen
  Artikelen: IV, LVI, LVII
  Hoofdstuk: 2
 100. Liquidatiewet ongevallenwetten
  Artikel: 6
 101. Loonheffingen, inkomstenbelasting, heffingsaspecten stagiairs
  Tekst: tekst
 102. Loonheffingen, inkomstenbelasting, pensioenen; verzamelbesluit diverse onderwerpen
  Tekst: tekst
 103. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
  Artikelen: 1, 6
 104. Mandaatbesluit Uitvoering Ziektewet, artikel 62 Burgerlijk ambtenarenreglement defensie en artikel 120 Algemeen militair ambtenarenreglement defensie
  Artikel: 1
 105. Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 juli 2018
  Circulaired.divisie: M
 106. Participatiewet
  Artikelen: 10b, 53, 60a
 107. Protocol Voorzieningen UWV 2021
  Bijlage: Protocol Voorzieningen UWV 2021
 108. Regeling SUWI
  Artikel: 3.4
 109. Regeling Wfsv
  Artikelen: 1.1, 3.2, 3.4
 110. Regeling bepaling eerste werkdag
  Artikel: 1
 111. Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft
  Bijlage: 6
 112. Regeling opvang ontheemden Oekraïne
  Artikel: 1
 113. Regeling samenloop arbeidsongeschiktheidsuitkering met inkomen
  Artikelen: 1, 2, 2a
 114. Regeling spaarloon politie
  Artikelen: 3, 11
 115. Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen
  Artikel: 1
 116. Regeling vervallen van regels tweede maximeringsbepaling Toeslagenwet
  Artikel: 1
 117. Regeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten
  Artikelen: 1, 4, 8
 118. Regeling werkzaamheden, administratieve voorschriften en kosten eigenrisicodragen ZW
  Artikelen: 1, 3, 6
 119. Regels vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering WAO 2007
  Artikel: 8
 120. Regels vrijwillige verzekering Wet WIA 2007
  Artikel: 9
 121. Regels vrijwillige ziekengeldverzekering 2007
  Artikelen: 1, 7
 122. Reglement Dienst Buitenlandse Zaken
  Artikel: 106
 123. Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2010–2011
  Tekst: tekst
  Artikelen: 2, 3
 124. Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2011–2012
  Tekst: tekst
  Artikelen: 2, 3
 125. Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2012–2013
  Tekst: tekst
 126. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra 2020
  Artikelen: 2:1, 3:22, 1
 127. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra 2020, versie 2
  Artikelen: 2:1, 3:22
 128. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra 2020–2021
  Artikelen: 2:1, 3:22, 1
 129. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra 2020–2021
  Artikelen: 2:1, 3:22, 1
 130. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2013-2014
  Tekst: tekst
 131. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2013–2014
  Tekst: tekst
 132. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2014–2015
  Artikelen: 2:1, 3:22
 133. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2014–2015
  Artikelen: 2:1, 3:22
 134. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2015–2016
  Artikelen: 2:1, 3:22
 135. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2015–2016
  Artikelen: 2:1, 3:22
 136. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2016–2017
  Artikelen: 2:1, 3:22
 137. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2016–2017
  Tekst: tekst
  Artikelen: 2:1, 3:22
 138. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2017–2018
  Artikelen: 2:1, 3:22, 1
 139. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2018–2019
  Artikelen: 3:22, 1
 140. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2018–2019
  Artikelen: 2:1, 3:22, 1
 141. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2019-2020
  Artikelen: 2:1, 3:22, 1
 142. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2010–2011
  Tekst: tekst
  Artikelen: 2, 3
 143. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2011–2012
  Tekst: tekst
  Artikelen: 2, 3
 144. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2012–2013
  Tekst: tekst
 145. Reglement Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het onderwijs
  Artikel: 29
 146. Reglement Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het onderwijs
  Artikel: 29
 147. Reglement behandeling bezwaarschriften UWV 2022
  Artikel: 13
 148. Reglement rechtstoestand tewerkgestelden
  Artikel: 49
 149. Remigratiewet
  Artikel: 6f
 150. Reparatiewet SZW 2011
  Artikelen: XXI, XXIb
 151. Reïntegratiebesluit
  Artikelen: 16, 17
 152. SZW-intrekkingsregeling 2004
  Artikel: VII
 153. SZW-intrekkingsregeling 2008
  Artikel: XII
 154. Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten
  Artikelen: 1, 2, 6
 155. Spaarloonregeling politiepersoneel Justitie
  Artikelen: 3, 11
 156. Subsidieregeling ESF 2014–2020
  Artikel: 1
  Bijlagen: 1, 1a
 157. Subsidieregeling ESF+ 2021–2027
  Artikelen: 1.1, 2b.3
 158. Subsidieregeling onderzoek IPS voor CMD
  Artikel: 1
 159. Suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten sector Defensie
  Artikelen: 10, 11
 160. Tijdelijke wet compensatieregeling loonkosten bij ziekte van oudere en voormalig langdurig werklozen
 161. Toeslagenwet
  Artikelen: 1, 7, 14g
 162. Uitbreiding kring van verzekerden ingevolge de Ziektewet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikelen: 1, 2
 163. Uitkeringen Ziektewet (ZW) en de Wet arbeid en zorg (WAZ) maandelijks opgeven
  Tekst: tekst
 164. Uitvoeringsbesluit WEB
  Artikel: 2b.1.1
 165. Uitvoeringsbesluit WHW 2008
  Artikel: 6.3
 166. Uitvoeringsbesluit WVO 2020
  Artikel: 1.1
 167. Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
  Artikel: 3.13
 168. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
  Artikel: 11
 169. Uitvoeringsregeling afdrachtvermindering
  Artikel: 1a
 170. Verrekening uitkeringen ingevolge ziektewet/wet arbeid en zorg
  Tekst: tekst
 171. Verzamelwet SZW 2011
  Artikel: XXIII
 172. Verzamelwet SZW 2012
  Artikelen: XXIX, XXVI
 173. Verzamelwet SZW 2013
  Artikelen: XXV, XXVII
 174. Verzamelwet SZW 2015
  Artikel: XXXVI
 175. Verzamelwet SZW 2016
  Artikel: XXXIV
 176. Verzamelwet SZW 2017
  Artikel: XXXII
 177. Verzamelwet SZW 2018
  Artikel: XXXII
 178. Verzamelwet SZW 2019
  Artikel: XXXIII
 179. Verzamelwet SZW 2021
  Artikel: XX
 180. Verzamelwet SZW 2022
  Artikel: XXXIII
 181. Verzamelwet SZW 2023
  Artikel: XXIII
 182. Verzamelwet SZW-wetgeving 2009
  Artikel: II
 183. Verzamelwet sociale verzekeringen 2007
  Artikel: XIV
 184. Veteranenbesluit
  Artikel: 19
 185. Vierde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikel: 1
 186. Vijfde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikel: 1
 187. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikel: 7.1e
 188. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Teksten: tekst, tekst
 189. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Teksten: tekst, tekst, tekst
 190. WAO-conforme regeling
  Tekst: tekst
 191. Werkloosheidswet
  Artikelen: 11, 19, 24, 27, 27g, 37, 43, 55
 192. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 1.4
 193. Wet arbeid en zorg
  Artikelen: 3:13, 3:16, 3:17, 3:6
 194. Wet arbeidsmarkt in balans
  Artikel: IV
 195. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikelen: 7, 8, 16a, 20, 21, 54, 67a, 101f
 196. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 2:66, 3:17a, 3:21, 3:3, 3:43, 5.5.4, 5.5.8, 5.8.20, 8:6a, 6, 46, 59f, 59j
 197. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen
  Artikelen: 3, 8
 198. Wet beperking export uitkeringen
  Artikelen: I, VIII
 199. Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters
  Artikel: I
 200. Wet beslistermijnen sociale verzekeringen
  Artikel: XVIII
 201. Wet betaald ouderschapsverlof
  Artikel: XI
 202. Wet brutering overhevelingstoeslag lonen
  Artikel: 3
 203. Wet buitengewoon pensioen 1940-1945
  Artikel: 12
 204. Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet
  Artikel: 16
 205. Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers
  Artikel: 11
 206. Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen
  Artikel: V
 207. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikelen: 1, 2, 24, 27, 36, 38a, 56, 76, 115, 122f, 122p
  Paragraaf: 5
 208. Wet financiële voorzieningen privatisering ABP
  Artikelen: 28, 33
 209. Wet gevolgen brutering uitkeringsregelingen
  Artikelen: 1, 2, 4, 14
 210. Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving
  Artikel: VIII
 211. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel: 28
 212. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel: 28
 213. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
  Artikel: 24
 214. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 8.1
 215. Wet kinderopvang
  Artikelen: 1.6, 6
 216. Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten
  Artikel: XI
 217. Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
  Artikelen: 15, 16, 17
 218. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikelen: 6, 7a, 19, 29g, 39b, 39c, 41, 43a, 65c
 219. Wet op de expertisecentra
  Artikelen: 113, 169, 169a
 220. Wet op de loonbelasting 1964
  Artikelen: 11, 22a, 35, 35g
 221. Wet op de medische keuringen
  Artikelen: 1, 4
 222. Wet op het primair onderwijs
  Artikelen: 115, 190
 223. Wet overgangsregeling Ziektewet
  Artikelen: 16, 17
 224. Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikelen: 12, 30, 52, 54, 61
  Paragraaf: 2
 225. Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen
  Artikelen: 1, 2, 3, 4, 10, 25, 36, 41, 43, 83, 86, 90, 90a
 226. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen: 1, 30a, 33, 73, 82a
 227. Wet tegemoetkomingen loondomein
  Artikel: 1.1
 228. Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen
  Artikel: XVI
 229. Wet terugdringing ziekteverzuim
  Artikel: XXI
 230. Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte
  Artikel: XXXIV
 231. Wet uitbreiding rechtsgevolgen VAR
  Artikel: III
 232. Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945
  Artikel: 28
 233. Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945
  Artikel: 19
 234. Wet verbetering hybride markt WGA
  Artikel: VII
 235. Wet verbetering poortwachter
  Artikel: I
 236. Wet vereenvoudiging beslagvrije voet
  Artikel: XX
 237. Wet vereenvoudiging regelingen UWV
  Artikelen: II, VIII
 238. Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003
  Artikel: IV
 239. Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen
  Artikel: 1
 240. Wet voortgezet onderwijs 2020
  Artikelen: 5.33, 5.4
 241. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikelen: 8, 11, 23, 58, 96, 123a
 242. Wet wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen
  Artikel: XIV
 243. Wet wijziging verrekening inkomsten met ziekengeld
  Artikel: II
 244. Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen
  Artikel: V
 245. Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2001
  Tekst: tekst
 246. Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2002
  Tekst: tekst
 247. Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2003
  Tekst: tekst
 248. Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2004
  Tekst: tekst
 249. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen en invoering regeling toepassing art. 122ca Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: V
 250. Wijzigingswet Participatiewet, enz. (verplichten beschut werk, quotum arbeidsbeperkten en openstellen Praktijkroute)
  Artikel: IV
 251. Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie, enz. (voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie)
  Artikel: IV
 252. Wijzigingswet Wet werk en bijstand, enz. (bevordering deelname aan arbeidsmarkt en vergroting eigen verantwoordelijkheid uitkeringsgerechtigden)
  Artikel: XXVII
 253. Wijzigingswet Ziektewet, WAO, WW en enkele andere wetten inzake wegnemen van belemmeringen in sociale verzekeringswetten bij het opnemen van onbetaald verlof
  Artikelen: I, IX
 254. Wijzigingswet Ziektewet, enz.
 255. Wijzigingswet Ziektewet, enz. (meldingsproces werknemer bij ongeschiktheid verrichten van arbeid en sanctie werkgever bij niet naleving verplichtingen)
  Artikelen: I, VII
 256. Ziekengeldreglement 2017
  Artikel: 1

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2023

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Aanhangig 24447
Aanhangig 36390
Aanhangig 36449
Wijziging 09-12-2022
samen met
28-10-2019
Stb. 2022, 509
samen met
Stb. 2019, 377
Wijziging 09-12-2022
samen met
27-03-2019
Stb. 2022, 509
samen met
Stb. 2019, 144
Wijziging 24-01-2018
samen met
24-01-2018
Stb. 2018, 37
samen met
Stb. 2018, 36
32399
samen met
31996
Wijziging 16-01-2017
samen met
17-11-2016
Stb. 2017, 11
samen met
Stb. 2016, 444
34514
Wijziging 17-11-2016
samen met
23-12-2015
Stb. 2016, 444
samen met
Stb. 2015, 547
34514
samen met
34194
Wijziging 14-11-2016
samen met
26-11-2014
Stb. 2016, 471
samen met
Stb. 2014, 504
34528
samen met
33988
Wijziging 05-11-2014
samen met
09-07-2014
Stb. 2014, 442
samen met
Stb. 2014, 280
33983
samen met
33841
Wijziging 14-06-2014 Stb. 2014, 216 33818
Wijziging 14-06-2014
samen met
06-06-2013
samen met
04-10-2012
Stb. 2014, 216
samen met
Stb. 2013, 214
samen met
Stb. 2012, 464
33818
samen met
33241
Wijziging 23-12-2010 Stb. 2010, 867 32421
Wijziging 29-11-2017
samen met
02-07-2009
Stb. 2017, 484
samen met
Stb. 2009, 287
34766
samen met
31869
Wijziging 22-12-2005
samen met
10-11-2005
Stb. 2005, 710
samen met
Stb. 2005, 573
30318
samen met
30118
Wijziging 23-12-2004
samen met
19-12-2003
Stb. 2004, 731
samen met
Stb. 2003, 555
29718
samen met
29231
Wijziging 29-11-2001 Stb. 2001, 625 27665
Wijziging 13-06-2002
samen met
13-12-2000
samen met
24-12-1997
Stb. 2002, 343
samen met
Stb. 2000, 561
samen met
Stb. 1997, 768
27093
samen met
25282
Wijziging 26-02-1997 Stb. 1997, 96 25047
Wijziging 08-02-1996 Stb. 1996, 134 24439
Wijziging 15-12-1994
samen met
06-11-1986
Stb. 1994, 916
samen met
Stb. 1986, 567
23775
samen met
19383
Wijziging 12-05-2023 Stb. 2023, 168 35335 27-06-2023 Stb. 2023, 247
Wijziging 24-05-2023 Stb. 2023, 202 35936 25-09-2023 Stb. 2023, 307
Wijziging 21-12-2022 Stb. 2022, 543 36216 21-12-2022 Stb. 2022, 544
Wijziging 13-10-2021 Stb. 2021, 592 35613 26-11-2021 Stb. 2021, 595
Wijziging 15-12-2021 Stb. 2021, 627 35897 15-12-2021 Stb. 2021, 628
t/m 15-11-2021 1) Wijziging 15-12-2021 Stb. 2021, 627 35897 15-12-2021 Stb. 2021, 628
Wijziging 25-11-2020 Stb. 2020, 496 35494 30-11-2020 Stb. 2020, 497
Wijziging 08-03-2017 Stb. 2017, 110 34628 30-11-2020 Stb. 2020, 499
Wijziging 23-12-2010 Stb. 2010, 867 32421 23-12-2010 Stb. 2010, 868
Wijziging 11-12-2019
samen met
14-11-2018
Stb. 2019, 483
samen met
Stb. 2018, 451
35275
samen met
34967
17-11-2018 Stb. 2018, 452
Wijziging 05-02-2020 Stb. 2020, 67 35299 06-03-2020 Stb. 2020, 93
Wijziging 29-05-2019 Stb. 2019, 219 35074 11-07-2019 Stb. 2019, 266
Wijziging 24-04-2019 Stb. 2019, 185 35093 25-11-2019 Stb. 2019, 452
Wijziging 24-01-2018 Stb. 2018, 37 32399 21-11-2019 Stb. 2019, 437
Wijziging 09-03-2017 Stb. 2017, 123 32550 24-10-2019 Stb. 2019, 385
t/m 01-01-2016 2) , t/m 01-12-2018 3) Wijziging 13-11-2019 Stb. 2019, 440 34956 25-11-2019 Stb. 2019, 441
Wijziging 25-01-2017 Stb. 2017, 24 34573 12-04-2017 Stb. 2017, 185
Wijziging 17-10-2018 Stb. 2018, 424 34977 08-11-2018 Stb. 2018, 425
Wijziging 17-10-2018
samen met
14-11-2016
Stb. 2018, 424
samen met
Stb. 2016, 471
34977
samen met
34528
08-11-2018 Stb. 2018, 425
Wijziging 17-10-2018 Stb. 2018, 424 34977 08-11-2018 Stb. 2018, 425
Wijziging 29-11-2017 Stb. 2017, 484 34766 06-12-2017 Stb. 2017, 485
Wijziging 29-11-2017 Stb. 2017, 484 34766 06-12-2017 Stb. 2017, 485
Wijziging 16-01-2017 Stb. 2017, 78 34577 22-09-2017 Stb. 2017, 354
Wijziging 25-01-2017 Stb. 2017, 24 34573 12-04-2017 Stb. 2017, 185
Wijziging 14-11-2016 Stb. 2016, 471 34528 26-11-2016 Stb. 2016, 472
Wijziging 14-11-2016
samen met
26-11-2014
Stb. 2016, 471
samen met
Stb. 2014, 504
34528
samen met
33988
26-11-2016 Stb. 2016, 472
Wijziging 17-11-2016 Stb. 2016, 444 34514 16-01-2017
samen met
08-12-2016
Stb. 2017, 11
samen met
Stb. 2016, 498
Wijziging 14-12-2016 Stb. 2016, 519 34578 14-12-2016 Stb. 2016, 520
Wijziging 14-11-2016 Stb. 2016, 471 34528 26-11-2016 Stb. 2016, 472
Wijziging 23-08-2016 Stb. 2016, 318 34396 27-10-2016 Stb. 2016, 421
Wijziging 01-06-2016 Stb. 2016, 221 34336 08-06-2016 Stb. 2016, 222
t/m 01-01-2016 4) Wijziging 14-11-2016 Stb. 2016, 471 34528 26-11-2016 Stb. 2016, 472
t/m 01-01-2015 5) Wijziging 18-05-2016 Stb. 2016, 206 34191 29-06-2016 Stb. 2016, 270
Wijziging 30-09-2015 Stb. 2015, 376 34073 14-10-2015 Stb. 2015, 377
Wijziging 03-02-2016 Stb. 2016, 45 34036 08-04-2016 Stb. 2016, 166
Wijziging 23-12-2015 Stb. 2015, 547 34194 23-12-2015 Stb. 2015, 548
Wijziging 25-11-2015 Stb. 2015, 464 34273 02-12-2015 Stb. 2015, 465
Wijziging 30-09-2015 Stb. 2015, 376 34073 14-10-2015 Stb. 2015, 377
t/m 01-07-2015 6) Wijziging 25-11-2015 Stb. 2015, 464 34273 02-12-2015 Stb. 2015, 465
Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 504 33988 10-12-2014 Stb. 2014, 516
Wijziging 14-06-2014 Stb. 2014, 216 33818 10-07-2014 Stb. 2014, 274
Wijziging 01-12-2011 Stb. 2011, 618 33015 22-02-2012 Stb. 2012, 80
Wijziging 03-12-2014 Stb. 2014, 494 33891 09-12-2014 Stb. 2014, 521
Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 504 33988 10-12-2014 Stb. 2014, 516
Wijziging 05-11-2014 Stb. 2014, 442 33983 14-11-2014 Stb. 2014, 443
Wijziging 02-07-2014 Stb. 2014, 270 33161 04-07-2014 Stb. 2014, 271
Wijziging 02-07-2014 Stb. 2014, 269 33801 04-07-2014 Stb. 2014, 271
t/m 01-01-2012 7) Wijziging 19-06-2014 Stb. 2014, 238 33162 30-09-2014 Stb. 2014, 346
Wijziging 14-06-2014 Stb. 2014, 216 33818 10-07-2014 Stb. 2014, 274
Wijziging 01-12-2011 Stb. 2011, 618 33015 01-12-2011 Stb. 2011, 618
Wijziging 11-12-2013 Stb. 2013, 578 33243 11-02-2014 Stb. 2014, 93
Wijziging 07-02-2013 Stb. 2013, 76 33017 11-02-2014 Stb. 2014, 83
Wijziging 09-10-2013 Stb. 2013, 405 33579 28-11-2013 Stb. 2013, 494
Wijziging 10-07-2013 Stb. 2013, 316 33555 28-11-2013 Stb. 2013, 494
Wijziging 09-10-2013 Stb. 2013, 405 33579 25-11-2013 Stb. 2013, 497
Wijziging 19-06-2013 Stb. 2013, 236 33556 14-06-2013 Stb. 2013, 261
Wijziging 04-10-2012 Stb. 2012, 464 33241 06-06-2013
samen met
13-10-2012
Stb. 2013, 214
samen met
Stb. 2012, 483
t/m 01-01-2013 8) Wijziging 19-06-2013 Stb. 2013, 236 33556 14-06-2013 Stb. 2013, 261
Wijziging 19-06-2013 Stb. 2013, 226 33455 25-06-2013 Stb. 2013, 258
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 675 33327 22-05-2013 Stb. 2013, 186
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 682 32450 20-12-2012 Stb. 2012, 684
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 675 33327 20-12-2012 Stb. 2012, 676
Wijziging 04-10-2012 Stb. 2012, 464 33241 13-10-2012 Stb. 2012, 483
Wijziging 04-10-2012 Stb. 2012, 462 33207 11-10-2012 Stb. 2012, 498
Wijziging 02-08-2012 Stb. 2012, 361 12-07-2012 Stb. 2012, 329
Wijziging 01-12-2011 Stb. 2011, 618 33015 04-10-2012 Stb. 2012, 455
Wijziging 06-06-2011 Stb. 2011, 288 32131 06-02-2012 Stb. 2012, 45
Wijziging 27-09-2012 Stb. 2012, 657 33133 27-09-2012 Stb. 2012, 657
Wijziging 08-12-2011 Stb. 2012, 2 32846 08-03-2012 Stb. 2012, 109
Wijziging 23-12-2010 Stb. 2010, 867 32421 22-02-2012 Stb. 2012, 80
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 670 32826 22-12-2011 Stb. 2011, 671
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 650 32815 22-12-2011 Stb. 2011, 651
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 645 32701 22-12-2011 Stb. 2011, 645
t/m 01-07-2011 9) Wijziging 01-12-2011 Stb. 2011, 618 33015 12-12-2011 Stb. 2011, 619
Wijziging 23-12-2010 Stb. 2011, 9 32383 26-02-2011 Stb. 2011, 121
Wijziging 06-06-2011 Stb. 2011, 299 32464 14-06-2011 Stb. 2011, 300
Wijziging 23-12-2010 Stb. 2010, 867 32421 14-06-2011 Stb. 2011, 300
Wijziging 16-12-2010 Stb. 2010, 838 32520 16-12-2010 Stb. 2010, 838
Wijziging 23-12-2010 Stb. 2010, 867 32421 23-12-2010 Stb. 2010, 868
t/m 08-07-2009 10) Wijziging 16-12-2010 Stb. 2010, 838 32520 23-12-2010 Stb. 2010, 839
tot 10-10-2010 11) Wijziging 16-12-2010 Stb. 2010, 830 32428 16-12-2010 Stb. 2010, 831
Wijziging 13-12-2010 Stb. 2010, 840 32435 23-12-2010 Stb. 2010, 877
Wijziging 17-05-2010 Stb. 2010, 350 31959 30-09-2010 Stb. 2010, 389
Wijziging 11-03-2010 Stb. 2010, 146 31968 24-06-2010 Stb. 2010, 252
Wijziging 17-02-2010 Stb. 2010, 72 30424 17-02-2010 Stb. 2010, 73
Wijziging 17-12-2009 Stb. 2009, 596 32037 23-12-2009 Stb. 2009, 623
Wijziging 03-12-2009 Stb. 2009, 589 31955 17-12-2009 Stb. 2009, 590
Wijziging 03-12-2009 Stb. 2009, 580 31780 15-12-2009 Stb. 2009, 581
Wijziging 03-12-2009 Stb. 2009, 542 31844 03-12-2009 Stb. 2009, 542
Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 390 31893 04-09-2009 Stb. 2009, 391
Wijziging 01-07-2009 Stb. 2009, 282 31775 01-07-2009 Stb. 2009, 283
Wijziging 18-06-2009 Stb. 2009, 384 31751 18-06-2009 Stb. 2009, 384
Wijziging 02-07-2009 Stb. 2009, 318 31811 18-07-2009 Stb. 2009, 319
Wijziging 02-07-2009 Stb. 2009, 287 31869 02-07-2009 Stb. 2009, 288
Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 265 31124 25-06-2009 Stb. 2009, 266
Wijziging 29-12-2008 Stb. 2009, 152 31713 29-12-2008 Stb. 2009, 152
Wijziging 05-02-2009 Stb. 2009, 108 30907 10-03-2009 Stb. 2009, 135
Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 600 31514 29-12-2008 Stb. 2008, 601
Wijziging 04-12-2008 Stb. 2008, 510 31586 04-12-2008 Stb. 2008, 510
Wijziging 11-09-2008 Stb. 2008, 414 31357 08-10-2008 Stb. 2008, 415
Wijziging 22-05-2008 Stb. 2008, 199 31087 22-05-2008 Stb. 2008, 199
Wijziging 29-05-2008 Stb. 2008, 192 31366 29-05-2008 Stb. 2008, 192
Wijziging 29-11-2001 Stb. 2001, 625 27665 23-08-2007 Stb. 2007, 305
Wijziging 12-12-2007 Stb. 2007, 555 30970 14-12-2007 Stb. 2007, 556
Wijziging 12-12-2007 Stb. 2007, 553
rectificatie in
Stb. 2007, 553
30909 14-12-2007 Stb. 2007, 554
Wijziging 29-11-2007 Stb. 2007, 551 31229 14-12-2007 Stb. 2007, 552
Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 703 30682 15-12-2006 Stb. 2006, 704
Wijziging 28-06-2006 Stb. 2006, 303 30370 28-06-2006 Stb. 2006, 304
Wijziging 14-12-2006 Stb. 2006, 682 30804 14-12-2006 Stb. 2006, 682
Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 703 30682 15-12-2006 Stb. 2006, 704
Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 673 30552 11-12-2006 Stb. 2006, 675
t/m 01-01-2001 12) Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 703 30682 15-12-2006 Stb. 2006, 704
Wijziging 28-06-2006 Stb. 2006, 303 30370 28-06-2006 Stb. 2006, 304
Wijziging 06-10-2005 Stb. 2005, 530 28995 20-10-2005 Stb. 2005, 531
Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 718 30223 22-12-2005 Stb. 2005, 719
Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 708 30238 22-12-2005 Stb. 2005, 709
Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 708 30238 15-12-2005 Stb. 2005, 717
Wijziging 15-12-2005 Stb. 2005, 683 30306 15-12-2005 Stb. 2005, 683
Wijziging 10-11-2005 Stb. 2005, 573 30118 09-12-2005 Stb. 2005, 649
Wijziging 06-10-2005 Stb. 2005, 525 30124 09-12-2005 Stb. 2005, 649
Wijziging 16-12-2004 Stb. 2005, 37 29531 15-12-2005 Stb. 2005, 717
Wijziging 24-06-2004 Stb. 2004, 311 28219 18-10-2004 Stb. 2004, 548
Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 710 30318 22-12-2005 Stb. 2005, 711
Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 710 30318 02-12-2005 Stb. 2005, 619
Wijziging 10-11-2005 Stb. 2005, 573 30118 02-12-2005 Stb. 2005, 619
Wijziging 03-02-2005 Stb. 2005, 65 27826 15-04-2005 Stb. 2005, 206
Wijziging 07-04-2005 Stb. 2005, 202 29814 06-06-2005 Stb. 2005, 298
Wijziging 23-12-2004 Stb. 2004, 731 29718 23-12-2004 Stb. 2004, 732
Wijziging 19-12-2003 Stb. 2003, 555 29231 23-12-2004 Stb. 2004, 732
Wijziging 23-12-2004 Stb. 2004, 720 29677 23-12-2004 Stb. 2004, 721
Wijziging 23-12-2004 Stb. 2004, 717 29574 23-12-2004 Stb. 2004, 718
Wijziging 09-09-2004 Stb. 2004, 493 29008 09-09-2004 Stb. 2004, 493
Wijziging 23-12-2004
samen met
22-04-2004
Stb. 2004, 700
samen met
Stb. 2004, 306
29822
samen met
28168
16-12-2004 Stb. 2004, 701
Wijziging 23-12-2004 Stb. 2004, 731 29718 23-12-2004 Stb. 2004, 732
Wijziging 10-12-2003 Stb. 2003, 524 28983 19-12-2003 Stb. 2003, 525
Wijziging 19-12-2003 Stb. 2003, 555 29231 19-12-2003 Stb. 2003, 556
Wijziging 19-12-2003 Stb. 2003, 544 28978 19-12-2003 Stb. 2003, 545
Wijziging 09-10-2003 Stb. 2003, 376 28960 10-10-2003 Stb. 2003, 386
Wijziging 12-06-2003 Stb. 2003, 239 25-06-2003 Stb. 2003, 272
Wijziging 05-06-2003 Stb. 2003, 238 23095 25-06-2003 Stb. 2003, 272
Wijziging 14-11-2002 Stb. 2002, 584 27873 24-02-2003 Stb. 2003, 72
Wijziging 20-06-2002 Stb. 2002, 330 28189 24-02-2003 Stb. 2003, 72
Wijziging 29-11-2001 Stb. 2001, 628 27678 13-12-2001 Stb. 2001, 685
Wijziging 29-11-2001 Stb. 2001, 625 27665 13-12-2001 Stb. 2001, 682
01-01-2002 Wijziging 20-12-2001 Stb. 2001, 695 27686 20-12-2001 Stb. 2001, 696
Wijziging 20-12-2001 Stb. 2001, 692 27897 20-12-2001 Stb. 2001, 693
Wijziging 29-11-2001 Stb. 2001, 628 27678 13-12-2001 Stb. 2001, 685
Wijziging 29-11-2001 Stb. 2001, 625 27665 13-12-2001 Stb. 2001, 682
Wijziging 27-09-2001 Stb. 2001, 481 27472 27-09-2001 Stb. 2001, 481
29-12-2001 Wijziging 20-12-2001 Stb. 2001, 695 27686 20-12-2001 Stb. 2001, 695
01-12-2001 Wijziging 16-11-2001 Stb. 2001, 568 27208 20-11-2001 Stb. 2001, 569
01-04-2001 Wijziging 23-11-2000 Stb. 2000, 496 26975 20-03-2001 Stb. 2001, 144
01-02-2001 Wijziging 24-12-1998
samen met
26-02-1997
Stb. 1998, 742
samen met
Stb. 1997, 96
26239
samen met
25047
14-10-2000 Stb. 2000, 462
01-01-2001 Wijziging 21-12-2000 Stb. 2000, 627 27248 21-12-2000 Stb. 2000, 627
Wijziging 13-12-2000
samen met
24-12-1997
Stb. 2000, 561
samen met
Stb. 1997, 768
27093
samen met
25282
17-07-1999 Stb. 1999, 354
Wijziging 26-09-1996 Stb. 1996, 478 24606 22-07-2000 Stb. 2000, 341
01-07-2000 Wijziging 20-01-2000 Stb. 2000, 40 23993 31-05-2000 Stb. 2000, 237
01-05-2000 Wijziging 22-12-1999 Stb. 1999, 595 26063 28-01-2000 Stb. 2000, 54
01-01-2000 Wijziging 22-12-1999 Stb. 1999, 594 26812 22-12-1999 Stb. 1999, 594
Wijziging 27-05-1999 Stb. 1999, 250 25757 11-06-1999 Stb. 1999, 251
24-12-1999 t/m 01-01-1999 13) Wijziging 15-12-1999 Stb. 1999, 564 26722 15-12-1999 Stb. 1999, 564
01-11-1999 Wijziging 18-03-1999 Stb. 1999, 184 25879 25-10-1999 Stb. 1999, 450
01-07-1999 Wijziging 27-03-1999 Stb. 1999, 185 26011 01-06-1999 Stb. 1999, 240
21-01-1999 Tekstplaatsing 21-01-1999 Stb. 1999, 22
01-01-1999 Wijziging 24-12-1998 Stb. 1998, 741 26257 02-06-1998 Stb. 1998, 332
Wijziging 09-04-1998 Stb. 1998, 278 25661 24-06-1998 Stb. 1998, 386
31-12-1998 t/m 01-01-1998 14) Wijziging 24-12-1998 Stb. 1998, 742 26239 24-12-1998 Stb. 1998, 742
01-10-1998 Wijziging 11-06-1998 Stb. 1998, 412 25618 15-09-1998 Stb. 1998, 554
01-08-1998 Wijziging 09-04-1998 Stb. 1998, 278 25661 24-06-1998 Stb. 1998, 386
01-07-1998 Wijziging 23-04-1998 Stb. 1998, 290 25478 19-06-1998 Stb. 1998, 369
Wijziging 26-03-1998
samen met
24-12-1997
Stb. 1998, 203
samen met
Stb. 1997, 789
24233
samen met
25641
02-04-1998 Stb. 1998, 204
15-05-1998 t/m 01-01-1992 15) Wijziging 29-04-1998 Stb. 1998, 267 25873 29-04-1998 Stb. 1998, 267
01-04-1998 Wijziging 24-12-1997 Stb. 1997, 773 25189 21-02-1998 Stb. 1998, 127
02-01-1998 Wijziging 24-12-1997 Stb. 1997, 789 25641 24-12-1997 Stb. 1997, 789
01-01-1998 Wijziging 24-12-1997 Stb. 1997, 768 25282 24-12-1997 Stb. 1997, 769
Wijziging 17-12-1997 Stb. 1997, 660 25407 19-12-1997 Stb. 1997, 746
Wijziging 11-09-1997 Stb. 1997, 465 24787 06-10-1997 Stb. 1997, 466
Wijziging 24-12-1997
samen met
24-04-1997
Stb. 1997, 794
samen met
Stb. 1997, 178
25415
samen met
24776
02-09-1997 Stb. 1997, 391
31-12-1997 t/m 01-03-1996 16) Wijziging 24-12-1997 Stb. 1997, 789 25641 24-12-1997 Stb. 1997, 789
01-05-1997 Wijziging 24-04-1997 Stb. 1997, 178 24776 24-04-1997 Stb. 1997, 178
01-04-1997 Wijziging 14-11-1996 Stb. 1996, 562 24770 10-01-1997 Stb. 1997, 37
Wijziging 08-02-1996 Stb. 1996, 134 24439 10-01-1997 Stb. 1997, 37
01-03-1997 Wijziging 24-12-1998
samen met
26-02-1997
Stb. 1998, 742
samen met
Stb. 1997, 96
26239
samen met
25047
26-02-1997 Stb. 1997, 97
01-01-1997 Wijziging 21-12-1995 Stb. 1995, 696 24258 21-12-1995 Stb. 1995, 696
Wijziging 21-12-1995
samen met
21-12-1995
Stb. 1995, 696
samen met
Stb. 1995, 691
24258
samen met
24326
21-12-1995 Stb. 1995, 691
02-10-1996 Wijziging 26-09-1996 Stb. 1996, 478 24606 26-09-1996 Stb. 1996, 479
01-08-1996 Wijziging 25-04-1996
samen met
08-02-1996
Stb. 1996, 248
samen met
Stb. 1996, 134
23909
samen met
24439
04-06-1996 Stb. 1996, 295
Wijziging 21-12-1995 Stb. 1995, 690 24169 04-06-1996 Stb. 1996, 295
Wijziging 21-12-1995 Stb. 1995, 690 24169 10-06-1996 Stb. 1996, 305
01-03-1996 Wijziging 08-02-1996 Stb. 1996, 134 24439 19-02-1996 Stb. 1996, 141
01-01-1996 Wijziging 23-11-1995 Stb. 1995, 598 23646 04-12-1995 Stb. 1995, 600
Wijziging 02-11-1995 Stb. 1995, 560 24221 20-12-1995 Stb. 1995, 689
Wijziging 12-04-1995 Stb. 1995, 200 22614 12-04-1995 Stb. 1995, 201
29-12-1995 Wijziging 21-12-1995
samen met
21-12-1995
Stb. 1995, 696
samen met
Stb. 1995, 691
24258
samen met
24326
21-12-1995 Stb. 1995, 691
17-05-1995 Wijziging 26-04-1995 Stb. 1995, 250 23780 26-04-1995 Stb. 1995, 250
01-01-1995 Wijziging 21-12-1995
samen met
15-12-1994
Stb. 1995, 691
samen met
Stb. 1994, 916
24326
samen met
23775
19-12-1994 Stb. 1994, 917
01-07-1994 Wijziging 22-12-1993 Stb. 1993, 750 22899 22-12-1993 Stb. 1993, 751
01-01-1994 Wijziging 23-12-1993 Stb. 1993, 690 23258 23-12-1993 Stb. 1993, 693
Wijziging 22-12-1993 Stb. 1993, 750 22899 22-12-1993 Stb. 1993, 751
Wijziging 23-12-1993
samen met
16-12-1993
Stb. 1993, 690
samen met
Stb. 1993, 650
23258
samen met
22495
23-12-1993 Stb. 1993, 693
01-03-1993 Wijziging 23-11-1992 Stb. 1992, 675 22349 23-11-1992 Stb. 1992, 675
01-01-1993 Wijziging 23-12-1992 Stb. 1992, 732 22875 23-12-1992 Stb. 1992, 732
Wijziging 26-02-1992 Stb. 1992, 82 22228 09-09-1992 Stb. 1992, 495
01-03-1992 Wijziging 26-02-1992 Stb. 1992, 82 22228 26-02-1992 Stb. 1992, 83
01-04-1991 Wijziging 15-05-1991
samen met
13-12-1990
Stb. 1991, 260
samen met
Stb. 1990, 605
17897 13-12-1990 Stb. 1990, 605
01-01-1991 Wijziging 28-06-1990 Stb. 1990, 403 21063 17-12-1990 Stb. 1990, 632
29-06-1990 Wijziging 30-05-1990 Stb. 1990, 316 21213 30-05-1990 Stb. 1990, 316
01-06-1990 Wijziging 30-05-1990 Stb. 1990, 222 21135 30-05-1990 Stb. 1990, 222
02-03-1990 Wijziging 22-02-1990 Stb. 1990, 98 21106 22-02-1990 Stb. 1990, 98
01-01-1990 Wijziging 20-12-1989 Stb. 1989, 585 21218 20-12-1989 Stb. 1989, 585
Wijziging 20-12-1989
samen met
27-04-1989
Stb. 1989, 585
samen met
Stb. 1989, 127
21218
samen met
20855
27-04-1989 Stb. 1989, 123
Wijziging 27-04-1989 Stb. 1989, 127 20855 27-04-1989 Stb. 1989, 127
Wijziging 28-12-1988 Stb. 1988, 655 20854 28-12-1988 Stb. 1988, 656
01-01-1989 Wijziging 28-12-1988 Stb. 1988, 655 20854 28-12-1988 Stb. 1988, 656
Wijziging 16-06-1988 Stb. 1988, 305 19775 01-12-1988 Stb. 1988, 542
15-07-1988 Wijziging 30-06-1988 Stb. 1988, 310 20010 30-06-1988 Stb. 1988, 310
30-04-1988 Wijziging 11-02-1988 Stb. 1988, 77 19803 20-04-1988 Stb. 1988, 172
01-01-1988 Wijziging 24-12-1987 Stb. 1987, 629 19586 24-12-1987 Stb. 1987, 629
Wijziging 26-11-1987 Stb. 1987, 560 19910 26-11-1987 Stb. 1987, 560
01-07-1987 Wijziging 11-06-1987 Stb. 1987, 281 19778 11-06-1987 Stb. 1987, 281
13-03-1987 Tekstplaatsing 13-03-1987 Stb. 1987, 88
01-01-1987 Wijziging 18-12-1986 Stb. 1986, 639 19735 29-12-1986 Stb. 1986, 700
Wijziging 06-11-1986 Stb. 1986, 568 19606 26-11-1986 Stb. 1986, 597
Wijziging 06-11-1986
samen met
06-11-1986
Stb. 1986, 568
samen met
Stb. 1986, 567
19606
samen met
19383
26-11-1986 Stb. 1986, 597
Wijziging 21-05-1986 Stb. 1986, 276 16530 13-11-1986 Stb. 1986, 580
01-07-1986 Wijziging 16-05-1986 Stb. 1986, 300 17384 16-06-1986 Stb. 1986, 346
01-01-1986 Wijziging 03-04-1985 Stb. 1985, 201 18752 03-04-1985 Stb. 1985, 201
01-05-1985 Wijziging 03-04-1985 Stb. 1985, 201 18752 03-04-1985 Stb. 1985, 201
01-08-1984 Wijziging 05-07-1984 Stb. 1984, 309 05-07-1984 Stb. 1984, 309
01-07-1982 Wijziging 04-06-1981 Stb. 1981, 370 15697 08-01-1982 Stb. 1982, 31
01-01-1982 Wijziging 17-12-1981 Stb. 1981, 760 17114 17-12-1981 Stb. 1981, 760
01-01-1980 Wijziging 20-12-1979 Stb. 1979, 710 15696 20-12-1979 Stb. 1979, 710
Wijziging 11-04-1979 Stb. 1979, 304 14505 01-08-1979 Stb. 1979, 473
28-12-1979 t/m 01-01-1978 Wijziging 20-12-1979 Stb. 1979, 708 15706 20-12-1979 Stb. 1979, 708
01-07-1979 Wijziging 04-04-1979 Stb. 1979, 238 14491 04-04-1979 Stb. 1979, 238
12-01-1978 Wijziging 14-12-1977 Stb. 1977, 670 14280 14-12-1977 Stb. 1977, 670
01-01-1978 Wijziging 20-12-1979 Stb. 1979, 708 15706 20-12-1979 Stb. 1979, 708
01-10-1976 Wijziging 08-09-1976 Stb. 1976, 473 13847 08-09-1976 Stb. 1976, 473
01-09-1976 Wijziging 23-06-1976 Stb. 1976, 377 13655 23-06-1976 Stb. 1976, 377
Wijziging 23-06-1976 Stb. 1976, 337 23-06-1976 Stb. 1976, 337
26-07-1976 Wijziging 08-04-1976 Stb. 1976, 397 11416 22-06-1976 Stb. 1976, 342
Wijziging 08-04-1976 Stb. 1976, 229 11416 22-06-1976 Stb. 1976, 342
17-05-1976 Wijziging 24-03-1976 Stb. 1976, 221 13507 24-03-1976 Stb. 1976, 221
01-01-1975 Wijziging 20-11-1974 Stb. 1974, 702 12910 20-11-1974 Stb. 1974, 702
01-07-1973 Wijziging 22-01-1975 Stb. 1975, 41 12438 22-01-1975 Stb. 1975, 41
01-01-1973 Wijziging 07-04-1971 Stb. 1971, 214 10245 07-12-1972 Stb. 1972, 685
01-08-1971 Wijziging 31-03-1971 Stb. 1971, 422 10753 31-03-1971 Stb. 1971, 422
01-05-1971 Wijziging 23-04-1971 Stb. 1971, 241 11168 23-04-1971 Stb. 1971, 241
01-10-1970 Wijziging 14-09-1970 Stb. 1970, 420 10196 14-09-1970 Stb. 1970, 420
25-09-1967 Tekstplaatsing 25-09-1967 Stb. 1967, 473
01-07-1967 Wijziging 20-07-1967 Stb. 1967, 396 9141 20-07-1967 Stb. 1967, 396
Wijziging 02-02-1967 Stb. 1967, 103 8638 20-04-1967 Stb. 1967, 213
Wijziging 02-02-1967 Stb. 1967, 103 8638 15-01-1967 Stb. 1967, 105
Wijziging 20-07-1967
samen met
02-02-1967
samen met
18-02-1966
Stb. 1967, 396
samen met
Stb. 1967, 103
samen met
Stb. 1966, 85
9141
samen met
8638
samen met
7171
15-01-1967 Stb. 1967, 105
Wijziging 18-02-1966 Stb. 1966, 85 7171 15-01-1966 Stb. 1966, 105
01-01-1966 Wijziging 31-07-1965 Stb. 1965, 378 7737 27-10-1965 Stb. 1965, 447
Wijziging 15-10-1964 Stb. 1964, 392 6808 17-12-1965 Stb. 1965, 557
01-05-1965 Wijziging 27-01-1950 Stb. 1950, K 22 873 18-04-1963 Stb. 1963, 111
01-04-1965 Wijziging 10-03-1965 Stb. 1965, 107 7951 10-03-1965 Stb. 1965, 107
01-01-1965 Wijziging 10-12-1964 Stb. 1964, 484 7735 18-12-1964 Stb. 1964, 543
01-01-1964 Wijziging 13-12-1963 Stb. 1963, 556 7440 13-12-1963 Stb. 1963, 556
01-09-1962 Wijziging 31-07-1961 Stb. 1961, 238 4361 10-08-1962 Stb. 1962, 309
21-03-1962 Wijziging 08-12-1961 Stb. 1961, 482 6372 08-12-1961 Stb. 1961, 482
01-10-1961 Wijziging 31-07-1961 Stb. 1961, 262 6301 04-09-1961 Stb. 1961, 297
15-09-1960 Wijziging 28-07-1960 Stb. 1960, 346 5938 28-07-1960 Stb. 1960, 346
20-07-1960 t/m 01-01-1960 Wijziging 07-07-1960 Stb. 1960, 265 5854 07-07-1960 Stb. 1960, 265
16-05-1960 Wijziging 06-04-1960 Stb. 1960, 145 5865 06-04-1960 Stb. 1960, 145
01-01-1960 Wijziging 07-07-1960 Stb. 1960, 265 5854 07-07-1960 Stb. 1960, 265
01-06-1959 Wijziging 04-03-1959 Stb. 1959, 66 5274 15-05-1959 Stb. 1959, 173
01-01-1959 Wijziging 19-11-1958 Stb. 1958, 565 5251 19-11-1958 Stb. 1958, 565
01-08-1957 Wijziging 04-07-1957 Stb. 1957, 219 4681 20-07-1957 Stb. 1957, 267
01-01-1957 Wijziging 27-03-1957 Stb. 1957, 117 4567 27-03-1957 Stb. 1957, 117
Wijziging 14-06-1956 Stb. 1956, 343 1430 14-06-1956 Stb. 1956, 343
Wijziging 14-06-1956 Stb. 1956, 343 1430 13-07-1956 Stb. 1956, 413
Wijziging 15-08-1955 Stb. 1955, 396 3585 06-12-1956 Stb. 1956, 591
01-01-1955 Wijziging 12-01-1955 Stb. 1955, 8 3784 12-01-1955 Stb. 1955, 8
01-01-1954 Wijziging 03-02-1954 Stb. 1954, 59 3294 03-02-1954 Stb. 1954, 59
Wijziging 24-12-1953 Stb. 1953, 578 3034 24-12-1953 Stb. 1953, 594
22-06-1953 Wijziging 03-06-1953 Stb. 1953, 281 2908 03-06-1953 Stb. 1953, 281
01-01-1953 Tekstplaatsing 22-09-1952 Stb. 1952, 474 18-07-1952 Stb. 1952, 420
Wijziging 12-06-1952 Stb. 1952, 343 1679 18-07-1952 Stb. 1952, 420
01-07-1952 Wijziging 09-09-1949 Stb. 1949, J 423 30-10-1951 Stb. 1951, 466
31-05-1952 Wijziging 23-04-1952 Stb. 1952, 216 23-04-1952 Stb. 1952, 216
02-07-1951 Wijziging 28-06-1951 Stb. 1951, 253 2170 28-06-1951 Stb. 1951, 254
24-01-1951 Wijziging 29-12-1950 Stb. 1950, K 664 1966 29-12-1950 Stb. 1950, K 664
02-01-1951 Wijziging 21-12-1950 Stb. 1950, K 593 1934 27-12-1950 Stb. 1950, K 650
01-09-1950 Wijziging 22-06-1950 Stb. 1950, K 259 1509 14-08-1950 Stb. 1950, K 357
02-05-1950 Wijziging 01-04-1950 Stb. 1950, 124 1535 26-04-1950 Stb. 1950, K 161
Wijziging 01-04-1950 Stb. 1950, K 124 26-04-1950 Stb. 1950, K 161
11-03-1950 Wijziging 23-02-1950 Stb. 1950, K 43 23-02-1950 Stb. 1950, K 43
02-02-1950 Wijziging 01-04-1950 Stb. 1950, K 124 26-04-1950 Stb. 1950, K 161
01-10-1949 Wijziging 01-04-1950 Stb. 1950, K 114 1526 01-04-1950 Stb. 1950, K 114
06-02-1949 Wijziging 13-01-1949 Stb. 1949, J 25 13-01-1949 Stb. 1949, J 25
16-08-1947 Wijziging 01-08-1947 Stb. 1947, H 284 489 01-08-1947 Stb. 1947, H 284
01-01-1947 Wijziging 27-12-1946 Stb. 1946, G 397 27-12-1946 Stb. 1946, G 397
01-10-1946 Wijziging 14-08-1946 Stb. 1946, G 210 234 20-09-1946 Stb. 1946, G 265
26-01-1939 Wijziging 15-12-1938 Stb. 1938, 806 58 15-12-1938 Stb. 1938, 806
01-07-1937 Wijziging 22-04-1937 Stb. 1937, 800 331 20-05-1937 Stb. 1937, 886
01-07-1935 Wijziging 01-07-1935 Stb. 1935, 724 01-07-1935 Stb. 1935, 724
28-01-1935 Tekstplaatsing 28-01-1935 Stb. 1935, 32
20-10-1933 Wijziging 07-04-1933 Stb. 1933, 160 14-10-1933 Stb. 1933, 522
01-01-1933 Wijziging 29-12-1932 Stb. 1932, 681 29-12-1932 Stb. 1932, 681
08-01-1931 Wijziging 19-12-1930 Stb. 1930, 481 19-12-1930 Stb. 1930, 481
01-08-1929 Nieuwe-regeling 05-06-1913 Stb. 1913, 204 22228 29-06-1929 Stb. 1929, 375
10-07-1929 Tekstplaatsing 29-06-1929 Stb. 1929, 374 29-06-1929 Stb. 1929, 374
Wijziging 24-06-1929 Stb. 1929, 329 24-06-1929 Stb. 1929, 329

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 341)
 2. Heeft betrekking op Artikel 29b2)
 3. Heeft betrekking op Artikel 29b3)
 4. Heeft betrekking op Artikel 29b4)
 5. Heeft betrekking op Artikel 405)
 6. Heeft betrekking op Artikel 1026)
 7. Heeft betrekking op Artikel 87c7)
 8. Heeft betrekking op Artikel 45h , Artikel 19d8)
 9. Heeft betrekking op Artikel 989)
 10. Heeft betrekking op Artikel 38b10)
 11. Heeft betrekking op Artikel 611)
 12. Heeft betrekking op Artikel 6412)
 13. Heeft betrekking op Artikel 33b13)
 14. Heeft betrekking op Artikel 32 , Artikel 32a14)
 15. Heeft betrekking op Artikel 3a15)
 16. Heeft betrekking op Artikel 2916)
Naar boven