Ziektewet

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Sociale Zaken en Werkgelegenheid
AfkortingZW
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0001888
RechtsgebiedArbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Sociaal zekerheidsrecht
OverheidsthemaSubsidies, uitkeringen en toeslagen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 2. Aanwijzing als werkgever en uitzondering verzekeringsplicht werknemersverzekeringen
 3. Aanwijzing van in buitenland gevestigde werkgever
 4. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
 5. Beleidsregel boete werkgevers ZW
 6. Beleidsregel Boete werknemer 2010
 7. Beleidsregel boete werknemer 2017
 8. Beleidsregel kostenvergoeding UWV
 9. Beleidsregel maatregelen UWV
 10. Beleidsregels proefplaatsing UWV 2019
 11. Beleidsregels schorsing, opschorting, intrekking en herziening uitkeringen 2006
 12. Beleidsregels UWV opschorting betaling bij vertrek naar onbekende bestemming
 13. Besluit aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving
 14. Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd
 15. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
 16. Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid
 17. Besluit passende arbeid WW en ZW
 18. Besluit regels export uitkeringen
 19. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990
 20. Besluit verhaal ziekengeld
 21. Besluit werkzaamheden, administratieve voorschriften en kosten eigenrisicodragen ZW
 22. Boetebesluit socialezekerheidswetten
 23. Controlevoorschriften Ziektewet 2020
 24. Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
 25. Goedkeuringsbesluit Besluit verhaal ziekengeld Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
 26. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
 27. Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 juli 2018
 28. Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016
 29. Regeling bepaling eerste werkdag
 30. Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar
 31. Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen
 32. Regeling terugvordering geringe bedragen
 33. Regeling werkzaamheden, administratieve voorschriften en kosten eigenrisicodragen ZW
 34. Regels vrijwillige ziekengeldverzekering 2007
 35. Reglement justitiële jeugdinrichtingen
 36. Remigratiebesluit
 37. SZW-intrekkingsregeling 2004
 38. SZW-intrekkingsregeling 2008
 39. Tweede aanpassingsbesluit inzake verhoging AOW-leeftijd
 40. Uitbreiding kring van verzekerden ingevolge de Ziektewet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
 41. Wijzigingsbesluit Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990 en het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999
 42. Ziekengeldreglement 2017

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing sociale zekerheidsfraude
 2. Richtlijn voor strafvordering sociale zekerheidsfraude

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassing Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs en educatie en beroepsonderwijs (BZA)
  Tekst: tekst
 2. Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: XVI
 3. Aanwijzingsregeling regelingen ex artikel 7 en 7a WAO
  Artikel: 1
 4. Afspraken over de harmonisatie arbeidsvoorwaarden politie, tweede tranche
  Bijlage: 2
 5. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
  Artikelen: 2:10, 2:4, 3:1, 3:2, 4:1, 5:1, 5:1a
 6. Algemeen militair ambtenarenreglement
  Artikelen: 106, 120, 120a
 7. Algemene Kinderbijslagwet
  Artikel: 17g
 8. Algemene Ouderdomswet
  Artikel: 17i
 9. Algemene nabestaandenwet
  Artikel: 45
 10. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlagen: 2, 3
 11. Bekostigingsbesluit WVO
  Artikel: 1
 12. Belastingheffing van pensioenen en uitkeringen betaald krachtens het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel onder de werking van de Nederlandse belastingverdragen en de Belastingregeling voor het Koninkrijk
  Tekst: tekst
 13. Belastingplan 2019
  Artikel: XXXVII
 14. Beleidsregel Boete werknemer 2010
  Artikel: 1
 15. Beleidsregel Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2019
  Bijlage: Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2019
 16. Beleidsregel Protocol Interne Jobcoach UWV 2019
  Bijlage: Protocol Interne Jobcoach UWV 2019
 17. Beleidsregel Protocol Jobcoach UWV 2019
  Bijlage: Beleidsregel Protocol Jobcoach UWV 2019
 18. Beleidsregel boete werknemer 2017
  Artikelen: 1, 2
 19. Beleidsregels CAK inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 01-08-2018
  Artikel: 4
 20. Beleidsregels CAK inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 2017
  Artikel: 4
 21. Beleidsregels CAK inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 2018
  Artikel: 4
 22. Beleidsregels Scholing UWV 2021
  Artikel: 1
 23. Beleidsregels UWV opschorting betaling bij vertrek naar onbekende bestemming
  Artikel: 1
 24. Beleidsregels schorsing, opschorting, intrekking en herziening uitkeringen 2006
  Artikel: 1
 25. Beleidsregels subsidieonderzoek IPS 2018
  Artikel: 1
 26. Beleidsregels toepassing artikelen 24 en 27 WW 2006
  Bijlage: bijlage
 27. Beleidsregels verwerking persoonsgegevens gezondheid zieke werknemers
  Tekst: tekst
 28. Besluit SUWI
  Artikelen: 1.1, 5.1
 29. Besluit UWV Onderzoekssubsidie 2014 ‘Indicatie Begeleidingsbehoefte’
  Bijlage: Themabesluit subsidiethema 2014 ‘Indicatie Begeleidingsbehoefte’
 30. Besluit UWV Onderzoekssubsidie ‘2014 – Online interventies ter bevordering van de arbeidsparticipatie van mensen met een gezondheidsbeperking’
  Bijlage: Themabesluit Subsidiethema ‘2014 – Online interventies ter bevordering van de arbeidsparticipatie van mensen met een gezondheidsbeperking’
 31. Besluit Vervangingsfonds en Participatiefonds
  Artikel: 3
 32. Besluit Wfsv
  Artikelen: 2.13, 2.15a, 2.18, 2.5, 2.8
 33. Besluit aanspraken zeevarenden, arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van arbeidskrachten in de zeevaart
  Artikel: 3
 34. Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd
  Artikelen: 1, 3, 5
 35. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
  Artikelen: 1, 3, 4
 36. Besluit beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen BES
  Artikel: 1
 37. Besluit bestrijding schadelijke organismen
  Artikel: 22
 38. Besluit bezoldiging politie
  Artikelen: 1, 25b, 38
 39. Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid van rechterlijke ambtenaren
  Artikelen: 5, 6, 7, 11
 40. Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Defensie
  Artikelen: 5, 6, 7
 41. Besluit bovenwettelijke werkloosheidsuitkering politie
  Artikelen: 1, 5, 10
 42. Besluit ex artikel 12 Wet buitengewoon pensioen 1940-1945
  Artikel: 1
 43. Besluit ex artikel 9 Algemene Ouderdomswet enz.
  Artikelen: 1, 3
 44. Besluit gelijkstelling loondervingsuitkering Toeslagenwet
  Artikel: 3
 45. Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikel: 13a
 46. Besluit langdurige zorg
  Artikel: 3.3.2.3
 47. Besluit ontheffing verplichtingen sociale zekerheidswetten
  Artikel: 1
 48. Besluit passende arbeid WW en ZW
  Artikelen: 1, 2, 4, 5
 49. Besluit premiedifferentiatie wachtgeldverzekering sector Uitzendbedrijven 2003
  Artikelen: 4, 5, 6
 50. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2007
  Artikelen: 1, 2
 51. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2008
  Artikelen: 1, 2
 52. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2009
  Artikelen: 1, 2
 53. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2010
  Artikelen: 1, 2
 54. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2011
  Artikelen: 1, 2
 55. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2012
  Artikelen: 1, 2
 56. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2013
  Artikelen: 1, 2
 57. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2014
  Artikelen: 1, 2
 58. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2015
  Artikelen: 1, 2
 59. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2016
  Artikelen: 1, 2
 60. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2017
  Artikelen: 1, 2
 61. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering Ziektewet 2018
  Artikelen: 1, 2
 62. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering Ziektewet 2019
  Artikelen: 1, 2
 63. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering Ziektewet 2020
  Artikelen: 1, 2
 64. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering Ziektewet 2021
  Artikelen: 1, 2
 65. Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren
  Artikelen: 1, 27
 66. Besluit regels export uitkeringen
  Artikelen: 2, 8
 67. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999
  Artikelen: 1, 11
 68. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990
  Artikel: 1
 69. Besluit uitvoering voorzieningen rampbestrijders
  Artikel: 5
 70. Besluit vaststelling algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 24 wet gemeentelijke herindeling Noordwest-Overijssel
  Artikelen: 7, 21
 71. Besluit vaststelling algemene maatregel van bestuur ex artikel 23 Wet gemeentelijke herindeling Noordwest-Overijssel
  Artikel: 5
 72. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Arbeidsvoorwaarden Rijkspersoneel vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
  Bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 73. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bekostiging en verzekering gezondheidszorg vanaf 1941 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 74. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Buitensectorale Arbeidsvoorwaarden 1945 tot heden (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 75. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke macht vanaf 1950 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument rechterlijke macht
 76. Besluit werkzaamheden, administratieve voorschriften en kosten eigenrisicodragen ZW
  Artikelen: 1, 3
 77. Besluit zorgverzekering BES
  Artikel: 1
 78. Boetebesluit socialezekerheidswetten
  Artikel: 1
 79. Buitenlandse sociale verzekeringen, Duitse, Belgische en Luxemburgse sociale zekerheid, aftrek premie en belastbaarheid uitkeringen
  Tekst: tekst
 80. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikel: 734d
 81. Burgerlijk ambtenarenreglement defensie
  Artikelen: 54a, 62, 65, 69
 82. Circulaire Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2005–2006
  Tekst: tekst
 83. Circulaire Beleidskader rechtspositie stagiairs bij de sector Rijk
  Tekst: tekst
 84. Circulaire Introductie bij gemeenten van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
  Bijlage: bij de circulaire van 28 november 2018 (kenmerk 2018-0000918502) betreffende de introductie bij gemeenten van het nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 85. Circulaire Introductie bij provincies van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
  Bijlage: bij de circulaire betreffende de introductie bij provincies van het nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 86. Circulaire Introductie bij waterschappen van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
  Bijlage: bij de Circulaire betreffende de Introductie bij waterschappen van het nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 87. Circulaire Overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen (OOW-operatie)
  Tekst: tekst
 88. Circulaire Overheidswerknemers onder de werknemersverzekeringen (OOW-operatie)
  Tekst: tekst
 89. Circulaire Werkkostenregeling Appa, vervallen gratificatie voorzitter en aanpassing procedure bij ziekte voorzitter
  Tekst: tekst
 90. Controlevoorschriften Ziektewet 2020
  Artikel: 1
 91. Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
  Artikelen: 1, 2, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f, 12h, 16, 23, 26, 27, 27a
 92. Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikel: 1
 93. Gevolgen van de invoering van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen voor de toepassing van de Belastingregeling voor het Koninkrijk en de belastingverdragen
  Tekst: tekst
 94. Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie
  Artikelen: 25, 31, 44
 95. Inkomstenbesluit militairen
  Artikel: 1
 96. Invoeringswet Participatiewet
  Artikel: V
 97. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikelen: 1, 4, 42, 44
 98. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen: 61, 62
 99. Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen
  Artikelen: IV, LVI, LVII
  Hoofdstuk: 2
 100. Liquidatiewet ongevallenwetten
  Artikel: 6
 101. Loonheffingen, inkomstenbelasting, heffingsaspecten stagiairs
  Tekst: tekst
 102. Loonheffingen, inkomstenbelasting, pensioenen; verzamelbesluit diverse onderwerpen
  Tekst: tekst
 103. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
  Artikelen: 1, 6
 104. Mandaatbesluit Uitvoering Ziektewet, artikel 62 Burgerlijk ambtenarenreglement defensie en artikel 120 Algemeen militair ambtenarenreglement defensie
  Artikel: 1
 105. Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 juli 2018
  Circulaired.divisie: M
 106. Participatiewet
  Artikelen: 10b, 53, 60a
 107. Protocol Voorzieningen UWV 2020
  Bijlage: Protocol voorzieningen uwv 2020
 108. Regeling SUWI
  Artikel: 3.4
 109. Regeling Wfsv
  Artikelen: 1.1, 3.2, 3.4
 110. Regeling bepaling eerste werkdag
  Artikel: 1
 111. Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft
  Bijlage: 6
 112. Regeling samenloop arbeidsongeschiktheidsuitkering met inkomen
  Artikelen: 1, 2, 2a
 113. Regeling spaarloon politie
  Artikelen: 3, 11
 114. Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen
  Artikel: 1
 115. Regeling vervallen van regels tweede maximeringsbepaling Toeslagenwet
  Artikel: 1
 116. Regeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten
  Artikelen: 1, 4, 8
 117. Regeling werkzaamheden, administratieve voorschriften en kosten eigenrisicodragen ZW
  Artikelen: 1, 3, 6
 118. Regels vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering WAO 2007
  Artikel: 8
 119. Regels vrijwillige verzekering Wet WIA 2007
  Artikel: 9
 120. Regels vrijwillige ziekengeldverzekering 2007
  Artikelen: 1, 7
 121. Reglement Dienst Buitenlandse Zaken
  Artikel: 106
 122. Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2010–2011
  Tekst: tekst
  Artikelen: 2, 3
 123. Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2011–2012
  Tekst: tekst
  Artikelen: 2, 3
 124. Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2012–2013
  Tekst: tekst
 125. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra 2020
  Artikelen: 2:1, 3:22, 1
 126. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra 2020, versie 2
  Artikelen: 2:1, 3:22
 127. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra 2020–2021
  Artikelen: 2:1, 3:22, 1
 128. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2013-2014
  Tekst: tekst
 129. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2013–2014
  Tekst: tekst
 130. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2014–2015
  Artikelen: 2:1, 3:22
 131. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2014–2015
  Artikelen: 2:1, 3:22
 132. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2015–2016
  Artikelen: 2:1, 3:22
 133. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2015–2016
  Artikelen: 2:1, 3:22
 134. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2016–2017
  Artikelen: 2:1, 3:22
 135. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2016–2017
  Tekst: tekst
  Artikelen: 2:1, 3:22
 136. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2017–2018
  Artikelen: 2:1, 3:22, 1
 137. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2018–2019
  Artikelen: 3:22, 1
 138. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2018–2019
  Artikelen: 2:1, 3:22, 1
 139. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2019-2020
  Artikelen: 2:1, 3:22, 1
 140. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2010–2011
  Tekst: tekst
  Artikelen: 2, 3
 141. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2011–2012
  Tekst: tekst
  Artikelen: 2, 3
 142. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2012–2013
  Tekst: tekst
 143. Reglement Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het onderwijs
  Artikel: 29
 144. Reglement Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het onderwijs
  Artikel: 29
 145. Reglement behandeling bezwaarschriften UWV 2018
  Artikel: 13
 146. Reglement rechtstoestand tewerkgestelden
  Artikel: 49
 147. Remigratiewet
  Artikel: 6f
 148. Reparatiewet SZW 2011
  Artikelen: XXI, XXIb
 149. Reïntegratiebesluit
  Artikelen: 16, 17
 150. SZW-intrekkingsregeling 2004
  Artikel: VII
 151. SZW-intrekkingsregeling 2008
  Artikel: XII
 152. Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten
  Artikelen: 1, 2, 6
 153. Spaarloonregeling politiepersoneel Justitie
  Artikelen: 3, 11
 154. Subsidieregeling ESF 2014–2020
  Artikel: 1
  Bijlage: 1
 155. Subsidieregeling onderzoek IPS voor CMD
  Artikel: 1
 156. Suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten sector Defensie
  Artikelen: 10, 11
 157. Tijdelijk besluit experiment vervroegde inzet no-riskpolis Ziektewet
  Artikel: 1
 158. Tijdelijke wet compensatieregeling loonkosten bij ziekte van oudere en voormalig langdurig werklozen
 159. Toeslagenwet
  Artikelen: 1, 7, 14g
 160. Uitbreiding kring van verzekerden ingevolge de Ziektewet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikelen: 1, 2
 161. Uitkeringen Ziektewet (ZW) en de Wet arbeid en zorg (WAZ) maandelijks opgeven
  Tekst: tekst
 162. Uitvoeringsbesluit WEB
  Artikel: 2b.1.1
 163. Uitvoeringsbesluit WHW 2008
  Artikel: 6.3
 164. Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
  Artikel: 3.13
 165. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
  Artikel: 11
 166. Uitvoeringsregeling afdrachtvermindering
  Artikel: 1a
 167. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
  Artikelen: 3.0, 3.6a
 168. Verrekening uitkeringen ingevolge ziektewet/wet arbeid en zorg
  Tekst: tekst
 169. Verzamelwet SZW 2011
  Artikel: XXIII
 170. Verzamelwet SZW 2012
  Artikelen: XXIX, XXVI
 171. Verzamelwet SZW 2013
  Artikelen: XXV, XXVII
 172. Verzamelwet SZW 2015
  Artikel: XXXVI
 173. Verzamelwet SZW 2016
  Artikel: XXXIV
 174. Verzamelwet SZW 2017
  Artikel: XXXII
 175. Verzamelwet SZW 2018
  Artikel: XXXII
 176. Verzamelwet SZW 2019
  Artikel: XXXIII
 177. Verzamelwet SZW 2021
  Artikel: XX
 178. Verzamelwet SZW-wetgeving 2009
  Artikel: II
 179. Verzamelwet sociale verzekeringen 2007
  Artikel: XIV
 180. Veteranenbesluit
  Artikel: 19
 181. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikel: 7.1e
 182. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Teksten: tekst, tekst
 183. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Teksten: tekst, tekst, tekst
 184. WAO-conforme regeling
  Tekst: tekst
 185. Werkloosheidswet
  Artikelen: 11, 19, 24, 27, 27g, 37, 43, 55
 186. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 1.4
 187. Wet arbeid en zorg
  Artikelen: 3:13, 3:16, 3:17, 3:6
 188. Wet arbeidsmarkt in balans
  Artikel: IV
 189. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikelen: 7, 8, 16a, 20, 21, 54, 67a, 101f
 190. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 2:66, 3:17a, 3:21, 3:3, 3:43, 5.5.4, 5.5.8, 5.8.20, 8:6a, 6, 46, 59f, 59j
 191. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen
  Artikelen: 3, 8
 192. Wet beperking export uitkeringen
  Artikelen: I, VIII
 193. Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters
  Artikel: I
 194. Wet beslistermijnen sociale verzekeringen
  Artikel: XVIII
 195. Wet brutering overhevelingstoeslag lonen
  Artikel: 3
 196. Wet buitengewoon pensioen 1940-1945
  Artikel: 12
 197. Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet
  Artikel: 16
 198. Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers
  Artikel: 11
 199. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikel: 2.2.1
 200. Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen
  Artikel: V
 201. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikelen: 1, 2, 24, 27, 38a, 56, 76, 115, 122f, 122p
  Paragraaf: 5
 202. Wet financiële voorzieningen privatisering ABP
  Artikelen: 28, 33
 203. Wet gevolgen brutering uitkeringsregelingen
  Artikelen: 1, 2, 4, 14
 204. Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving
  Artikel: VIII
 205. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel: 28
 206. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel: 28
 207. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
  Artikel: 24
 208. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 8.1
 209. Wet kinderopvang
  Artikelen: 1.6, 6
 210. Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten
  Artikel: XI
 211. Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
  Artikelen: 15, 16, 17
 212. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikelen: 6, 7a, 19, 29g, 39b, 39c, 41, 43a, 65c
 213. Wet op de expertisecentra
  Artikelen: 121, 132, 170
 214. Wet op de loonbelasting 1964
  Artikelen: 10a, 11, 12a, 22a, 35, 35g
 215. Wet op de medische keuringen
  Artikelen: 1, 4
 216. Wet op het primair onderwijs
  Artikelen: 126, 138, 184
 217. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikelen: 84b, 96n
 218. Wet overgangsregeling Ziektewet
  Artikelen: 16, 17
 219. Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikelen: 12, 30, 52, 54, 61
  Paragraaf: 2
 220. Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen
  Artikelen: 1, 2, 3, 4, 10, 25, 36, 41, 43, 83, 86, 90, 90a
 221. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen: 1, 30a, 33, 73, 82a
 222. Wet tegemoetkomingen loondomein
  Artikel: 1.1
 223. Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen
  Artikel: XVI
 224. Wet terugdringing ziekteverzuim
  Artikel: XXI
 225. Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte
  Artikel: XXXIV
 226. Wet uitbreiding rechtsgevolgen VAR
  Artikel: III
 227. Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945
  Artikel: 28
 228. Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945
  Artikel: 19
 229. Wet verbetering hybride markt WGA
  Artikel: VII
 230. Wet verbetering poortwachter
  Artikel: I
 231. Wet vereenvoudiging beslagvrije voet
  Artikel: XX
 232. Wet vereenvoudiging regelingen UWV
  Artikelen: II, VIII
 233. Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003
  Artikel: IV
 234. Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen
  Artikel: 1
 235. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikelen: 8, 11, 23, 58, 96, 123a
 236. Wet wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen
  Artikel: XIV
 237. Wet wijziging verrekening inkomsten met ziekengeld
  Artikel: II
 238. Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen
  Artikel: V
 239. Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2001
  Tekst: tekst
 240. Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2002
  Tekst: tekst
 241. Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2003
  Tekst: tekst
 242. Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2004
  Tekst: tekst
 243. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen en invoering regeling toepassing art. 122ca Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: V
 244. Wijzigingswet Participatiewet, enz. (verplichten beschut werk, quotum arbeidsbeperkten en openstellen Praktijkroute)
  Artikel: IV
 245. Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie, enz. (voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie)
  Artikel: IV
 246. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs (decentralisatie vervangingsuitgaven en wachtgelduitgaven vo)
  Artikel: VII
 247. Wijzigingswet Wet werk en bijstand, enz. (bevordering deelname aan arbeidsmarkt en vergroting eigen verantwoordelijkheid uitkeringsgerechtigden)
  Artikel: XXVII
 248. Wijzigingswet Ziektewet, WAO, WW en enkele andere wetten inzake wegnemen van belemmeringen in sociale verzekeringswetten bij het opnemen van onbetaald verlof
  Artikelen: I, IX
 249. Wijzigingswet Ziektewet, enz.
 250. Wijzigingswet Ziektewet, enz. (meldingsproces werknemer bij ongeschiktheid verrichten van arbeid en sanctie werkgever bij niet naleving verplichtingen)
  Artikelen: I, VII
 251. Ziekengeldreglement 2017
  Artikel: 1
Terug naar begin van de pagina