Auteurswet

Geraadpleegd op 19-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 11-10-2018.
Geldend van 11-10-2018 t/m 31-12-2020

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
Afkorting Aw
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0001886
Rechtsgebied Intellectuele eigendom | Auteursrecht
Overheidsthema Economie en ondernemen

Opmerking

Door Stb. 2008/85 is de citeertitel gewijzigd per 26 maart 2008.

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit dienstenrichtlijn
 2. Aanwijzing rechtspersoon belast met inning en verdeling vergoedingen
 3. Auteursrechtelijk voorbehoud ontwerp EK 2000-munt
 4. Besluit aanwijzing Geschillencommissie Auteurscontractenrecht
 5. Besluit billijke vergoeding artikel 25c Auteurswet
 6. Besluit reprografisch verveelvoudigen
 7. Besluit vaststelling nadere regels vergoeding ex artikel 16c Auteurswet (hoogte en verschuldigdheid)
 8. Besluit verlenging periode ex artikel 43e, derde lid, Auteurswet
 9. Besluit voorbehoud auteursrecht logo
 10. Besluit zorgvuldig onderzoek verweesde werken
 11. Muziekauteursrecht
 12. Regeling aanwijzing rechtspersoon belast met inning en verdeling vergoeding, ex artikelen 16c Auteurswet en 10, onderdeel e, Wet op de naburige rechten
 13. Regeling aanwijzing rechtspersoon ex art.16c van de Auteurswet 1912 en art.10, onderdeel e, van de Wet op de naburige rechten (inning en verdeling van de vergoeding)
 14. Regeling auteursrecht beeldmerk euro
 15. Regeling auteursrecht handboek huisstijl en logo politie
 16. Regeling voorbehouden auteursrecht beeldmerk en huisstijl herkenbare Rijksoverheid
 17. Regelingen voorbehoud auteursrecht
 18. Regelingen voorbehoud auteursrecht (Europese zijde euromunten)
 19. Vaststellingsbesluit nadere regels over verplichting tot betaling en hoogte van volgrecht
 20. Vaststellingsbesluit vergoeding voor reprografisch verveelvoudigen en vrijstelling van de opgaveplicht
 21. Voorbehoud auteursrecht logo Nederlandse politie

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Auteurswet 1912, enz. (uitvoering richtlijn auteursrecht en naburige rechten in de informatiemaatschappij)
  Artikelen: VI, Va
 2. Aanpassingswet Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, enz. (uitvoering Richtlijn nr. 2004/48/EG)
 3. Algemene douanewet
  Bijlage: bij de artikelen 1:1 en 1:3 van de Algemene douanewet
 4. Besluit bemiddeling muziekauteursrecht
  Artikel: 21
 5. Besluit ex artikel 7, tweede lid, Algemene termijnenwet
  Bijlage: behorende bij het Koninklijk besluit tot vaststelling van een lijst van wetten en algemene maatregelen van bestuur, waarin termijnen zijn gesteld, voor welke de Algemene termijnenwet vervroegd in werking treedt
 6. Besluit reprografisch verveelvoudigen
  Artikel: 1
 7. Besluit vaststelling Algemene Rijksvoorwaarden voor inkoop (ARBIT-2018, ARIV-2018 en ARVODI-2018)
  Bijlage: Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten 2018 (ARVODI-2018)
 8. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Economische Mededinging en Industrieel Eigendom vanaf 1946 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument mededingingsbeleid 1946–
 9. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Letteren vanaf 1965 (Stichting fonds voor de Letteren)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 10. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Media, Letteren en Bibliotheken vanaf 1945 (Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds)
  Bijlage: Basisselectiedocument van het handelen van de rijksoverheid en andere actoren op het beleidsterrein media, letteren en bibliotheken, 1945–
 11. Databankenwet
  Artikel: I
 12. Muziekauteursrecht
  Enig-artikel: enig-artikel
 13. Regeling aanwijzing geschillencommissie ex artikel 22 Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten
  Bijlage: 1
 14. Richtsnoeren publicatie van persoonsgegevens op internet
  Tekst: tekst
 15. Subsidiereglement Koninklijke Bibliotheek 2015
  Artikel: 4.10
 16. Wet auteurscontractenrecht
 17. Wet bescherming oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten
  Artikel: 25
 18. Wet hergebruik van overheidsinformatie
  Artikelen: 2, 3
 19. Wet op de naburige rechten
 20. Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen
  Artikel: 27
 21. Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten 2013
  Artikel: 10
 22. Wet ter implementatie leesgehandicaptenrichtlijn en ter uitvoering leesgehandicaptenverordening
 23. Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten
  Artikelen: 2a, 2i, 2l, 2n, 2o, 5, 16, 26
 24. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
  Artikel: 1019
 25. Wijzigingswet Auteurswet 1912
 26. Wijzigingswet Auteurswet 1912, enz. (richtlijn Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende verhuurrecht, uitleenrecht en bepaalde naburige rechten)
  Artikelen: III, IV, V
 27. Wijzigingswet Auteurswet 1912, enz. ivm richtlijn tot coördinatie van bepaalde voorschriften betreffende het auteursrecht en naburige rechten op het gebied van de satellietomroep en de doorgifte via de kabel
  Artikel: III

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 11-10-2018

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Aanhangig 36531
Aanhangig 36536
Wijziging 13-07-2016 Stb. 2016, 290 34212
Wijziging 22-08-2022 Stb. 2022, 345 36003 16-09-2022 Stb. 2022, 364
Wijziging 16-12-2020 Stb. 2020, 558 35454 18-12-2020 Stb. 2020, 559
Wijziging 19-05-2021 Stb. 2021, 248 35597 31-05-2021 Stb. 2021, 249
Wijziging 19-05-2021
samen met
16-12-2020
Stb. 2021, 248
samen met
Stb. 2020, 558
35597
samen met
35454
18-12-2020 Stb. 2020, 559
Wijziging 16-12-2020 Stb. 2020, 558 35454 18-12-2020 Stb. 2020, 559
Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 302 34912 30-08-2018 Stb. 2018, 304
Wijziging 15-06-2018 Stb. 2018, 228 34887 07-09-2018 Stb. 2018, 312
Wijziging 13-07-2016 Stb. 2016, 290 34212 01-05-2017 Stb. 2017, 174
Wijziging 30-06-2015 Stb. 2015, 257 33308 30-06-2015 Stb. 2015, 258
Wijziging 19-11-2014 Stb. 2014, 470 33846 28-11-2014 Stb. 2014, 471
Wijziging 05-11-2014 Stb. 2014, 428 33800 12-11-2014 Stb. 2014, 437
Wijziging 08-10-2014 Stb. 2014, 388 33892 08-10-2014 Stb. 2014, 388
Wijziging 09-10-2013 Stb. 2013, 383 33329 09-10-2013 Stb. 2013, 383
Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 313 32891 12-07-2012 Stb. 2012, 314
Wijziging 27-10-2011 Stb. 2011, 500 32863 06-12-2011 Stb. 2011, 592
Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 583 31356 29-12-2008 Stb. 2008, 585
Wijziging 13-03-2008 Stb. 2008, 85 31248 13-03-2008 Stb. 2008, 85
Wijziging 08-03-2007 Stb. 2007, 108 30392 08-03-2007 Stb. 2007, 108
Wijziging 09-02-2006 Stb. 2006, 60 29912 20-03-2006 Stb. 2006, 151
Wijziging 22-12-2005 Stb. 2006, 25 30188 22-12-2005 Stb. 2006, 25
Wijziging 06-07-2004 Stb. 2004, 336 28482 09-08-2004 Stb. 2004, 409
Wijziging 13-05-2004 Stb. 2004, 211 28486 03-08-2004 Stb. 2004, 392
Wijziging 13-05-2004 Stb. 2004, 211 28486 09-08-2004 Stb. 2004, 409
Tekstplaatsing 18-08-2004 Stb. 2004, 410
Wijziging 13-05-2004 Stb. 2004, 215 28958 17-06-2004 Stb. 2004, 275
Wijziging 22-04-2004 Stb. 2004, 189 28851 07-05-2004 Stb. 2004, 207
Wijziging 06-03-2003 Stb. 2003, 111 27775 01-07-2003 Stb. 2003, 278
Wijziging 28-03-2002 Stb. 2002, 186 27617 14-01-2003 Stb. 2003, 21
Wijziging 16-08-2002 Stb. 2002, 429 11-11-2002 Stb. 2002, 558
Wijziging 18-04-2002 Stb. 2002, 230 27245 11-11-2002 Stb. 2002, 558
Wijziging 06-12-2001 Stb. 2001, 581 27824 10-12-2001 Stb. 2001, 621
21-07-1999 Wijziging 08-07-1999 Stb. 1999, 303 26108 08-07-1999 Stb. 1999, 303
15-04-1999 Wijziging 25-02-1999 Stb. 1999, 110 25474 03-04-1999 Stb. 1999, 155
17-02-1999 Wijziging 28-01-1999 Stb. 1999, 30 25836 04-02-1999 Stb. 1999, 40
15-12-1998 Wijziging 19-10-1998 Stb. 1998, 610 25533 26-11-1998 Stb. 1998, 664
01-01-1998 Wijziging 17-12-1997 Stb. 1997, 660 25407 19-12-1997 Stb. 1997, 746
Wijziging 04-12-1997 Stb. 1997, 580 25464 11-12-1997 Stb. 1997, 581
14-05-1997 Wijziging 17-04-1997 Stb. 1997, 192 24614 17-04-1997 Stb. 1997, 192
01-09-1996 Wijziging 20-06-1996 Stb. 1996, 364 23813 18-07-1996 Stb. 1996, 410
29-12-1995 Wijziging 21-12-1995
samen met
21-12-1995
Stb. 1995, 653
samen met
Stb. 1995, 651
23247
samen met
24477
21-12-1995 Stb. 1995, 653
Wijziging 21-12-1995
samen met
21-12-1995
Stb. 1995, 652
samen met
Stb. 1995, 651
23812
samen met
24477
21-12-1995
samen met
21-12-1995
Stb. 1995, 652
samen met
Stb. 1995, 651
01-07-1995 Wijziging 21-12-1995
samen met
21-12-1995
Stb. 1995, 652
samen met
Stb. 1995, 651
23812
samen met
24477
21-12-1995
samen met
21-12-1995
Stb. 1995, 652
samen met
Stb. 1995, 651
15-05-1995 Wijziging 12-04-1995 Stb. 1995, 227 23855 08-05-1995 Stb. 1995, 259
01-09-1994 Wijziging 12-04-1995
samen met
07-07-1984
Stb. 1995, 227
samen met
Stb. 1994, 521
23855
samen met
22531
07-07-1984 Stb. 1994, 521
01-07-1994 Wijziging 06-04-1994 Stb. 1994, 269 22486 27-05-1994 Stb. 1994, 391
01-01-1994 Wijziging 08-11-1993 Stb. 1993, 598 23024 08-11-1993 Stb. 1993, 598
Wijziging 04-06-1992 Stb. 1992, 423 22320 23-12-1993 Stb. 1993, 693
01-08-1993 Wijziging 07-07-1993 Stb. 1993, 369 22962 07-07-1993 Stb. 1993, 370
31-07-1993 Wijziging 08-10-1992 Stb. 1992, 593 21073 06-07-1993 Stb. 1993, 400
01-07-1993 Wijziging 18-03-1993 Stb. 1993, 178 21244 29-04-1993 Stb. 1993, 244
01-01-1992 Wijziging 06-12-1991
samen met
28-12-1989
Stb. 1991, 606
samen met
Stb. 1989, 616
17896 20-02-1990 Stb. 1990, 90
Wijziging 02-04-1991
samen met
28-12-1989
Stb. 1991, 199
samen met
Stb. 1989, 616
17896 17-04-1991 Stb. 1991, 200
Wijziging 14-11-1991
samen met
28-12-1989
Stb. 1991, 630
samen met
Stb. 1989, 616
22109
samen met
17896
14-11-1991 Stb. 1991, 630
01-01-1991 Wijziging 30-05-1990 Stb. 1990, 305 20656 07-12-1990 Stb. 1990, 620
01-10-1989 Wijziging 03-07-1989 Stb. 1989, 282 19921 17-07-1989 Stb. 1989, 316
01-01-1989 Wijziging 26-10-1988 Stb. 1988, 520 20369 01-12-1988 Stb. 1988, 550
01-08-1986 Wijziging 16-05-1986 Stb. 1986, 273 19051 16-05-1986 Stb. 1986, 273
01-08-1985 Wijziging 30-05-1985 Stb. 1985, 307 16740 11-07-1985 Stb. 1985, 412
Wijziging 22-12-1983 Stb. 1983, 727 17628 22-12-1983 Stb. 1983, 727
01-05-1984 Wijziging 10-03-1984 Stb. 1984, 91 17524 21-04-1984 Stb. 1984, 129
01-09-1976 Wijziging 23-06-1976 Stb. 1976, 377 13655 23-06-1976 Stb. 1976, 377
26-07-1976 Wijziging 08-04-1976 Stb. 1976, 229 11416 22-06-1976 Stb. 1976, 342
24-03-1976 Wijziging 06-03-1976 Stb. 1976, 115 13691 06-03-1976 Stb. 1976, 115
01-07-1974 Wijziging 27-10-1972 Stb. 1972, 579
rectificatie in
Stb. 1972, 579
7877 20-06-1974 Stb. 1974, 351
07-01-1973 Wijziging 27-10-1972 Stb. 1972, 579
rectificatie in
Stb. 1972, 579
7877 22-12-1972 Stb. 1972, 722
01-01-1971 Wijziging 24-12-1970 Stb. 1970, 612 10709 24-12-1970 Stb. 1970, 612
01-02-1959 Wijziging 22-05-1958 Stb. 1958, 296 4034 05-01-1959 Stb. 1959, 3
01-01-1957 Wijziging 14-06-1956 Stb. 1956, 343 1430 13-07-1956 Stb. 1956, 413
15-04-1933 Wijziging 11-02-1932 Stb. 1932, 45 22-03-1933 Stb. 1933, 113
01-08-1931 Wijziging 09-07-1931 Stb. 1931, 264 20-07-1931 Stb. 1931, 311
01-01-1918 Wijziging 15-12-1917 Stb. 1917, 702 19-12-1917 Stb. 1917, 723
01-11-1915 Wijziging 29-10-1915 Stb. 1915, 446 29-10-1915 Stb. 1915, 446
01-11-1914 Wijziging 16-10-1914 Stb. 1914, 489 16-10-1914 Stb. 1914, 489
01-11-1912 Nieuwe-regeling 23-09-1912 Stb. 1912, 308 23-09-1912 Stb. 1912, 308
Naar boven