Auteurswet

Geldend van 11-10-2018 t/m 31-12-2020

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
AfkortingAw
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0001886
RechtsgebiedIntellectuele eigendom | Auteursrecht
OverheidsthemaEconomie en ondernemen

Opmerking

Door Stb. 2008/85 is de citeertitel gewijzigd per 26 maart 2008.

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit dienstenrichtlijn
 2. Aanwijzing rechtspersoon belast met inning en verdeling vergoedingen
 3. Auteursrechtelijk voorbehoud ontwerp EK 2000-munt
 4. Besluit aanwijzing Geschillencommissie Auteurscontractenrecht
 5. Besluit billijke vergoeding artikel 25c Auteurswet
 6. Besluit reprografisch verveelvoudigen
 7. Besluit vaststelling nadere regels vergoeding ex artikel 16c Auteurswet (hoogte en verschuldigdheid)
 8. Besluit verlenging periode ex artikel 43e, derde lid, Auteurswet
 9. Besluit voorbehoud auteursrecht logo
 10. Besluit zorgvuldig onderzoek verweesde werken
 11. Muziekauteursrecht
 12. Regeling aanwijzing rechtspersoon belast met inning en verdeling vergoeding, ex artikelen 16c Auteurswet en 10, onderdeel e, Wet op de naburige rechten
 13. Regeling aanwijzing rechtspersoon ex art.16c van de Auteurswet 1912 en art.10, onderdeel e, van de Wet op de naburige rechten (inning en verdeling van de vergoeding)
 14. Regeling auteursrecht beeldmerk euro
 15. Regeling auteursrecht handboek huisstijl en logo politie
 16. Regeling voorbehouden auteursrecht beeldmerk en huisstijl herkenbare Rijksoverheid
 17. Regelingen voorbehoud auteursrecht
 18. Regelingen voorbehoud auteursrecht (Europese zijde euromunten)
 19. Vaststellingsbesluit nadere regels over verplichting tot betaling en hoogte van volgrecht
 20. Vaststellingsbesluit vergoeding voor reprografisch verveelvoudigen en vrijstelling van de opgaveplicht
 21. Voorbehoud auteursrecht logo Nederlandse politie

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Auteurswet 1912, enz. (uitvoering richtlijn auteursrecht en naburige rechten in de informatiemaatschappij)
  Artikelen: VI, Va
 2. Aanpassingswet Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, enz. (uitvoering Richtlijn nr. 2004/48/EG)
 3. Algemene douanewet
  Bijlage: bij de artikelen 1:1 en 1:3 van de Algemene douanewet
 4. Besluit bemiddeling muziekauteursrecht
  Artikel: 21
 5. Besluit ex artikel 7, tweede lid, Algemene termijnenwet
  Bijlage: behorende bij het Koninklijk besluit tot vaststelling van een lijst van wetten en algemene maatregelen van bestuur, waarin termijnen zijn gesteld, voor welke de Algemene termijnenwet vervroegd in werking treedt
 6. Besluit reprografisch verveelvoudigen
  Artikel: 1
 7. Besluit vaststelling Algemene Rijksvoorwaarden voor inkoop (ARBIT-2018, ARIV-2018 en ARVODI-2018)
  Bijlage: Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten 2018 (ARVODI-2018)
 8. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Economische Mededinging en Industrieel Eigendom vanaf 1946 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument mededingingsbeleid 1946–
 9. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Letteren vanaf 1965 (Stichting fonds voor de Letteren)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 10. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Media, Letteren en Bibliotheken vanaf 1945 (Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds)
  Bijlage: Basisselectiedocument van het handelen van de rijksoverheid en andere actoren op het beleidsterrein media, letteren en bibliotheken, 1945–
 11. Databankenwet
  Artikel: I
 12. Muziekauteursrecht
  Enig-artikel: enig-artikel
 13. Regeling aanwijzing geschillencommissie ex artikel 22 Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten
  Bijlage: 1
 14. Richtsnoeren publicatie van persoonsgegevens op internet
  Tekst: tekst
 15. Subsidiereglement Koninklijke Bibliotheek 2015
  Artikel: 4.10
 16. Wet auteurscontractenrecht
 17. Wet bescherming oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten
  Artikel: 25
 18. Wet hergebruik van overheidsinformatie
  Artikelen: 2, 3
 19. Wet op de naburige rechten
 20. Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen
  Artikel: 27
 21. Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten 2013
  Artikel: 10
 22. Wet ter implementatie leesgehandicaptenrichtlijn en ter uitvoering leesgehandicaptenverordening
 23. Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten
  Artikelen: 2a, 2i, 2l, 2n, 2o, 5, 16, 26
 24. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
  Artikel: 1019
 25. Wijzigingswet Auteurswet 1912
 26. Wijzigingswet Auteurswet 1912, enz. (richtlijn Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende verhuurrecht, uitleenrecht en bepaalde naburige rechten)
  Artikelen: III, IV, V
 27. Wijzigingswet Auteurswet 1912, enz. ivm richtlijn tot coördinatie van bepaalde voorschriften betreffende het auteursrecht en naburige rechten op het gebied van de satellietomroep en de doorgifte via de kabel
  Artikel: III
Terug naar begin van de pagina