Auteurswet

Geldend van 29-10-2014 t/m 31-12-2014

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
AfkortingAw
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0001886
RechtsgebiedIntellectuele eigendom | Auteursrecht
OverheidsthemaEconomie en ondernemen

Opmerking

Door Stb. 2008/85 is de citeertitel gewijzigd per 26 maart 2008.

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit dienstenrichtlijn
 2. Aanwijzing rechtspersoon belast met inning en verdeling vergoedingen
 3. Auteursrechtelijk voorbehoud ontwerp EK 2000-munt
 4. Besluit reprografisch verveelvoudigen
 5. Besluit vaststelling nadere regels vergoeding ex artikel 16c Auteurswet (hoogte en verschuldigdheid)
 6. Besluit verlenging periode ex artikel 43e, derde lid, Auteurswet
 7. Besluit zorgvuldig onderzoek verweesde werken
 8. Muziekauteursrecht
 9. Regeling aanwijzing rechtspersoon belast met de inning en de verdeling van de vergoeding, ex artikelen 16c Auteurswet en 10, onderdeel e, Wet op de naburige rechten
 10. Regeling aanwijzing rechtspersoon ex art.16c van de Auteurswet 1912 en art.10, onderdeel e, van de Wet op de naburige rechten (inning en verdeling van de vergoeding)
 11. Regeling auteursrecht beeldmerk euro
 12. Regeling auteursrecht handboek huisstijl en logo politie
 13. Regeling voorbehouden auteursrecht beeldmerk en huisstijl herkenbare Rijksoverheid
 14. Regelingen voorbehoud auteursrecht
 15. Regelingen voorbehoud auteursrecht (Europese zijde euromunten)
 16. Vaststellingsbesluit nadere regels over verplichting tot betaling en hoogte van volgrecht
 17. Vaststellingsbesluit vergoeding voor reprografisch verveelvoudigen en vrijstelling van de opgaveplicht
 18. Voorbehoud auteursrecht logo Nederlandse politie

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Richtlijn voor strafvordering intellectuele-eigendomsfraude

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Auteurswet 1912, enz. (uitvoering richtlijn auteursrecht en naburige rechten in de informatiemaatschappij)
  Artikelen: VI, Va
 2. Aanpassingswet Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, enz. (uitvoering Richtlijn nr. 2004/48/EG)
 3. Aanwijzing intellectuele-eigendomsfraude
  Tekst: tekst
 4. Algemene douanewet
  Bijlage: bij de artikelen 1:1 en 1:3 van de Algemene douanewet
 5. Besluit bemiddeling muziekauteursrecht
  Artikel: 21
 6. Besluit ex artikel 7, tweede lid, Algemene termijnenwet
  Bijlage: behorende bij het Koninklijk besluit tot vaststelling van een lijst van wetten en algemene maatregelen van bestuur, waarin termijnen zijn gesteld, voor welke de Algemene termijnenwet vervroegd in werking treedt
 7. Besluit reprografisch verveelvoudigen
  Artikel: 1
 8. Besluit vaststelling Algemene Rijksvoorwaarden voor inkoop (ARBIT-2014, ARIV-2014 en ARVODI-2014)
  Bijlage: 3
 9. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Economische Mededinging en Industrieel Eigendom vanaf 1946 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument mededingingsbeleid 1946–
 10. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Letteren vanaf 1965 (Stichting fonds voor de Letteren)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 11. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Media, Letteren en Bibliotheken vanaf 1945 (Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds)
  Bijlage: Basisselectiedocument van het handelen van de rijksoverheid en andere actoren op het beleidsterrein media, letteren en bibliotheken, 1945–
 12. Databankenwet
  Artikel: I
 13. Muziekauteursrecht
  Enig-artikel: enig-artikel
 14. Regeling aanwijzing geschillencommissie ex artikel 22 Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten
  Bijlage: 1
 15. Richtlijn voor strafvordering intellectuele-eigendomsfraude
  Tekst: tekst
 16. Richtsnoeren publicatie van persoonsgegevens op internet
  Tekst: tekst
 17. Wet bescherming oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten
  Artikel: 25
 18. Wet op de naburige rechten
 19. Wet openbaarheid van bestuur
  Artikel: 11a
 20. Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten 2013
  Artikel: 10
 21. Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten
  Artikelen: 1, 5, 16, 26
 22. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
  Artikel: 1019
 23. Wijzigingswet Auteurswet 1912
 24. Wijzigingswet Auteurswet 1912, enz. (richtlijn Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende verhuurrecht, uitleenrecht en bepaalde naburige rechten)
  Artikelen: III, IV, V
 25. Wijzigingswet Auteurswet 1912, enz. ivm richtlijn tot coördinatie van bepaalde voorschriften betreffende het auteursrecht en naburige rechten op het gebied van de satellietomroep en de doorgifte via de kabel
  Artikel: III
Terug naar begin van de pagina