Absintwet 1909

[Regeling vervallen per 11-05-2005.]
Geraadpleegd op 27-09-2023.
Geldend van 01-02-2000 t/m 10-05-2005

Wet van 6 december 1909, houdende bepalingen betreffende absint

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, saluut! doen te weten:

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenschelijk is, bepalingen betreffende absint vast te stellen;

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 11-05-2005]

Het is verboden absint in te voeren, te vervoeren, te vervaardigen, te verkoopen, af te leveren of ten verkoop of ter aflevering voorhanden te hebben.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 11-05-2005]

De doorvoer van absint is geoorloofd onder de voorwaarden, bij algemeenen maatregel van bestuur vast te stellen.

Artikel 2a

[Regeling vervallen per 11-05-2005]

  • 1 Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet zijn belast de ambtenaren van het Staatstoezicht op de volksgezondheid.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 11-05-2005]

Met het opsporen van de overtredingen van deze wet zijn, behalve de bij artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering aangewezen personen, belast de ambtenaren van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid en die van de rijksbelastingdienst, bevoegd inzake douane.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 11-05-2005]

  • 1 De opsporingsambtenaren zijn te allen tijde bevoegd tot inbeslagneming van daarvoor vatbare voorwerpen. Zij kunnen daartoe hun uitlevering vorderen.

  • 2 Zij hebben, voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van hun taak nodig is toegang:

    • a. tot de vervoermiddelen met inbegrip van woongedeelten, waarvan hun bekend is of redelijkerwijze door hen kan worden vermoed, dat daarmede absint wordt ingevoerd of vervoerd;

    • b. tot de plaatsen, waar een overtreding van deze wet gepleegd wordt, of waar redelijkerwijze vermoed kan worden, dat zoodanige overtreding gepleegd wordt.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 11-05-2005]

Overtreding van artikel 1 van deze wet wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.

  • 2 Indien tijdens het plegen van het feit nog geen twee jaren zijn verloopen sedert een vroegere veroordeeling van den schuldige wegens overtreding van genoemd artikel onherroepelijk is geworden of de opgelegde geldboete is betaald, wordt de overtreding, onverminderd de verbeurdverklaring van het absint, gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 11-05-2005]

De bij deze wet strafbaar gestelde feiten worden beschouwd als misdrijven.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 11-05-2005]

Deze wet kan worden aangehaald onder den titel "Absintwet", doch met bijvoeging van het jaar en het nummer van het Staatsblad, waarin de wet is geplaatst.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 11-05-2005]

Deze wet treedt in werking op een nader door Ons te bepalen dag.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize het Loo, den 6den December 1909

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,

HEEMSKERK.

De Minister van Financiën,

KOLKMAN.

Uitgegeven den twee en twintigsten December 1909.

De Minister van Justitie,

NELISSEN.

Naar boven