Regeling rechtsmacht Hoge Raad in Suriname en Curaçao

[Regeling vervallen per 10-10-2010.]
Geraadpleegd op 18-07-2024.
Geldend van 01-03-1965 t/m 09-10-2010

Besluit van 23 februari 1909, tot regeling van de rechtsmacht van de Hoge Raad der Nederlanden in de Koloniën Suriname en Curaçao

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Ministers van Justitie en van Koloniën van 27 Augustus 1908, 1ste Afd. C., n°. 508 en van 27 Juli 1908, Afd. B., n°. 30;

Gelet op artikel 128 van het Regeeringsreglement van Suriname en op artikel 149 van dat van Curaçao (Staatsblad 1902 nos. 37 en 38);

Den Raad van State gehoord (advies van 3 November 1908, n°. 25);

Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Ministers van 20 Februari 1909, 1ste Afdeeling C, n°. 563 en van 15 Februari 1909, Afd. B., n°. 31;

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 10-10-2010]

Van de vonnissen, in burgerlijke zaken door het Hof van Justitie in Suriname in eersten aanleg gewezen, is hooger beroep toegelaten op den Hoogen Raad der Nederlanden, wanneer niet blijkt:

  • 1°. dat het onderwerp van de vordering eene waarde heeft van één duizend gulden of minder; of

  • 2°. dat het eene beslissing betreft over eene aangifte of aanvrage tot faillietverklaring, over homologatie of ontbinding van een akkoord of over het verleenen van voorloopige of definitieve surséance van betaling.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 10-10-2010]

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel 3

[Regeling vervallen per 10-10-2010]

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel 4

[Regeling vervallen per 10-10-2010]

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel 5

[Regeling vervallen per 10-10-2010]

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel 6

[Regeling vervallen per 10-10-2010]

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel 7

[Regeling vervallen per 10-10-2010]

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel 8

[Regeling vervallen per 10-10-2010]

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel 9

[Regeling vervallen per 10-10-2010]

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel 10

[Regeling vervallen per 10-10-2010]

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel 11

[Regeling vervallen per 10-10-2010]

Wanneer de gedaagde, hoewel zijn woonplaats in Nederland hebbende, in Suriname een bekend verblijf mocht hebben of aldaar in persoon mocht worden aangetroffen, zal de dagvaarding aan dat bekend verblijf of aan den persoon des gedaagden kunnen worden gedaan.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 10-10-2010]

  • 1 Wanneer de woonplaats of het verblijf van den gedaagde in hooger beroep onbekend is, gelijk mede in geval in rechten worden opgeroepen houders van aandeelen in geldleeningen of maatschappijen, die niet op naam staan en waarvan de eigenaars uit dien hoofde onbekend zijn, geschiedt de dagvaarding aan den Procureur-Generaal bij het Hof van Justitie, die het oorspronkelijk voor "gezien" zal teekenen.

  • 2 Afschrift van de dagvaarding zal worden aangeplakt aan de hoofddeur van het gebouw van het Hof van Justitie en het exploit zal worden bekend gemaakt in een ter hoofdplaats van Suriname verschijnend nieuwsblad. Gelijk afschrift zal ten minste twee maanden vóór den dienenden dag door den deurwaarder bij den Hoogen Raad aan de hoofddeur van het gebouw van dat college worden aangeplakt en het relaas van die aanplakking zal door den Procureur-Generaal bij den Hoogen Raad voor "gezien" worden geteekend.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 10-10-2010]

De dagvaardingen, overeenkomstig de beide voorgaande artikelen in Suriname uitgebracht, worden gedaan met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering voor dat land.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 10-10-2010]

  • 1 De vonnissen door het Hof van Justitie in Suriname in strafzaken gewezen zijn niet aan hooger beroep onderworpen.

  • 2 De Procureur-Generaal bij den Hoogen Raad der Nederlanden kan zich in het belang der wet in cassatie voorzien bij dien Raad tegen alle uitspraken in strafzaken door het Hof gewezen.

  • 3 De door den Hoogen Raad op deze voorzieningen gewezen arresten kunnen geen nadeel toebrengen aan de rechten, door de belanghebbenden verkregen.

Artikel 15

[Regeling vervallen per 10-10-2010]

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel 16

[Regeling vervallen per 10-10-2010]

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Onze Ministers van Justitie en van Koloniën zijn belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst en in afschrift zal worden medegedeeld aan den Raad van State en aan den Hoogen Raad der Nederlanden.

's Gravenhage, den 23sten Februari 1909

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

NELISSEN.

De Minister van Koloniën,

IDENBURG.

Uitgegeven den elfden Maart 1909.

De Minister van Justitie,

NELISSEN.

Naar boven