Wetboek van Strafrecht

Geraadpleegd op 28-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 30-06-2023

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
Afkortingen Sr
WvS
WvSr
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0001854
Rechtsgebied Strafrecht | Strafrecht (algemeen)
Overheidsthema Rechtspraak

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit herziening gerechtelijke kaart
 2. Aanpassingsbesluit Politiewet 2012
 3. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet
 4. Besluit aanwijzing Halt-feiten
 5. Besluit adviescommissie gegevensverstrekking weigerende observandi
 6. Besluit internationale verplichtingen extraterritoriale rechtsmacht
 7. Besluit Jeugdwet
 8. Besluit langdurige zorg
 9. Besluit OM-afdoening
 10. Besluit tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen
 11. Besluit videoconferentie
 12. Instellingsbesluit Adviescommissie gegevensverstrekking weigerende observandi
 13. Invoeringsbesluit herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen
 14. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 15. Reglement verpleging ter beschikking gestelden
 16. Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht
 17. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht (aanscherping registratieplicht )

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing OM-strafbeschikking
 2. Aanwijzing afpakken
 3. Aanwijzing bestrijding voetbalvandalisme en voetbalgerelateerd geweld
 4. Aanwijzing discriminatie
 5. Aanwijzing feitgecodeerde misdrijven, overtredingen en muldergedragingen
 6. Aanwijzing geweldsaanwending opsporingsambtenaar
 7. Aanwijzing handhaving Arbeidsomstandighedenwet en Arbeidstijdenwet
 8. Aanwijzing hoge transacties
 9. Aanwijzing kader voor strafvordering meerderjarigen
 10. Aanwijzing kader voor toepassing van voorwaarden, gedragsaanwijzingen en maatregelen
 11. Aanwijzing kinderpornografie
 12. Aanwijzing mensenhandel
 13. Aanwijzing opsporing en behandeling militaire zaken
 14. Aanwijzing opsporing en vervolging ambtelijke corruptie in Nederland
 15. Aanwijzing opsporing en vervolging buitenlandse corruptie
 16. Aanwijzing pre-opsporing, opsporing en vervolging van maritieme strafbare feiten
 17. Aanwijzing rechtsmachtgeschillen bij strafprocedures
 18. Aanwijzing sociale zekerheidsfraude
 19. Aanwijzing tbs bij vreemdelingen
 20. Aanwijzing tbs met voorwaarden en voorwaardelijke beëindiging van het bevel tot verpleging van overheidswege
 21. Aanwijzing toezeggingen aan getuigen in strafzaken
 22. Aanwijzing vervolgingsbeslissing inzake actieve levensbeëindiging op verzoek (euthanasie en hulp bij zelfdoding)
 23. Aanwijzing vervolgingsbeslissing inzake late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen
 24. Aanwijzing voorwaardelijke straffen en schorsing van voorlopige hechtenis onder voorwaarden
 25. Aanwijzing zeden
 26. Gedragslijn bij strafbare feiten begaan door ambtenaren van de Belastingdienst in functie
 27. Richtlijn strafvordering aanranding der eerbaarheid
 28. Richtlijn voor strafvordering (winkel)diefstal/verduistering al dan niet met geweld
 29. Richtlijn voor strafvordering Telecommunicatiewet
 30. Richtlijn voor strafvordering art. 248b Sr.
 31. Richtlijn voor strafvordering bedreiging
 32. Richtlijn voor strafvordering belaging
 33. Richtlijn voor strafvordering belediging
 34. Richtlijn voor strafvordering brandstichting
 35. Richtlijn voor strafvordering cybercrime
 36. Richtlijn voor strafvordering diefstal voertuigen
 37. Richtlijn voor strafvordering dierenmishandeling en dierenverwaarlozing
 38. Richtlijn voor strafvordering discriminatie
 39. Richtlijn voor strafvordering feitgecodeerde misdrijven en overtredingen
 40. Richtlijn voor strafvordering heling
 41. Richtlijn voor strafvordering huis- en lokaalvredebreuk
 42. Richtlijn voor strafvordering huiselijk geweld
 43. Richtlijn voor strafvordering inbraak/insluiping in woning
 44. Richtlijn voor strafvordering inbraken overig
 45. Richtlijn voor strafvordering kindermishandeling
 46. Richtlijn voor strafvordering kinderpornografie
 47. Richtlijn voor strafvordering meineed
 48. Richtlijn voor strafvordering mensenhandel
 49. Richtlijn voor strafvordering mensensmokkel
 50. Richtlijn voor strafvordering metaaldiefstal
 51. Richtlijn voor strafvordering mishandeling
 52. Richtlijn voor strafvordering mobiel banditisme
 53. Richtlijn voor strafvordering niet opvolgen ambtelijk bevel of gedragsaanwijzing
 54. Richtlijn voor strafvordering onttrekking minderjarige aan wettig gezag
 55. Richtlijn voor strafvordering onwettig verblijf
 56. Richtlijn voor strafvordering openlijke geweldpleging
 57. Richtlijn voor strafvordering oplichting
 58. Richtlijn voor strafvordering opruiing
 59. Richtlijn voor strafvordering overvallen
 60. Richtlijn voor strafvordering poging doodslag
 61. Richtlijn voor strafvordering poging zware mishandeling
 62. Richtlijn voor strafvordering ram- en plofkraken
 63. Richtlijn voor strafvordering schennis van de eerbaarheid
 64. Richtlijn voor strafvordering seksueel misbruik minderjarigen
 65. Richtlijn voor strafvordering smaad(schrift) en lasterlijke aanklacht
 66. Richtlijn voor strafvordering sociale zekerheidsfraude
 67. Richtlijn voor strafvordering straatroof
 68. Richtlijn voor strafvordering uitgeven enz. van vals geld
 69. Richtlijn voor strafvordering vals/vervalst reisdocument
 70. Richtlijn voor strafvordering valse aangifte
 71. Richtlijn voor strafvordering valsheid in geschrift
 72. Richtlijn voor strafvordering verduistering in dienstbetrekking
 73. Richtlijn voor strafvordering vernieling
 74. Richtlijn voor strafvordering vuurwerkdelicten
 75. Richtlijn voor strafvordering wederspannigheid
 76. Richtlijn voor strafvordering witwassen
 77. Richtlijn voor strafvordering zakkenrollerij
 78. Richtlijn voor strafvordering zware mishandeling

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanbestedingswet 2012
  Artikel: 4.7
 2. Aanpassingsbesluit herziening gerechtelijke kaart
 3. Aanpassingswet Wnra
  Artikel: 6.20
 4. Aanpassingswet richtlijn inzake elektronische handel
 5. Aanwijzing feitenonderzoek / strafrechtelijk onderzoek en vervolging in medische zaken
  Tekst: tekst
 6. Aanwijzing kader voor strafvordering meerderjarigen
  Tekst: tekst
 7. Aanwijzing kinderpornografie
  Tekst: tekst
 8. Aanwijzing opsporing en vervolging buitenlandse corruptie
  Tekst: tekst
 9. Aanwijzing voorwaardelijke straffen en schorsing van voorlopige hechtenis onder voorwaarden
  Tekst: tekst
 10. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel: 5.43
 11. Algemene Kinderbijslagwet
  Artikel: 24c
 12. Algemene Ouderdomswet
  Artikelen: 1, 25
 13. Algemene nabestaandenwet
  Artikelen: 1, 55a
 14. Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen
 15. Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden
 16. Beleidsregel betrouwbaarheidstoetsing
  Bijlage: A1
 17. Beleidsregel boete werknemer 2017
  Artikel: 1
 18. Beleidsregel kwijtschelding studieschulden gedupeerden kinderopvangtoeslagproblematiek
  Artikel: 1
 19. Beleidsregel toetsing vergunningen personenvervoer aan de Wet Bibob
  Artikelen: 2.1.3, 2.2.3
 20. Beleidsregel van de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) toetsing vergunningen beroepsgoederenvervoer over de weg aan de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob)
  Artikelen: 5, 9
 21. Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Bijlagen: D, E, F
  Teksten: tekst, tekst, tekst
 22. Beleidsregels bestuurlijke boete Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport 2019
  Bijlage: bij de Boetebeleidsregels ministerie VWS 2019: Wet op de medische hulpmiddelen
 23. Besluit Buitengewoon Strafrecht
  Artikelen: 1, 4, 11, 14, 18
 24. Besluit OM-afdoening
  Bijlage: I
 25. Besluit adviescommissie gegevensverstrekking weigerende observandi
  Artikel: 1.1
 26. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Zwolle 2022
 27. Besluit ex artikel 439, n°. 2, Wetboek van Strafrecht.
  Artikel: 2
 28. Besluit ex artikel 7, tweede lid, Algemene termijnenwet
  Bijlage: behorende bij het Koninklijk besluit tot vaststelling van een lijst van wetten en algemene maatregelen van bestuur, waarin termijnen zijn gesteld, voor welke de Algemene termijnenwet vervroegd in werking treedt
 29. Besluit internationale verplichtingen extraterritoriale rechtsmacht
  Artikel: 1
 30. Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikelen: 11a, 47
 31. Besluit kentekenen Nederlands oorlogsvaartuig
 32. Besluit opleidingen en bevoegdheden nautische beroepsbeoefenaren
  Artikel: 3.6
 33. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  Bijlage: 1
 34. Besluit toezicht trustkantoren 2018
  Bijlage: Bijlage behorend bij artikel 5
 35. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Economische Mededinging en Industrieel Eigendom vanaf 1946 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument mededingingsbeleid 1946–
 36. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gefinancierde Rechtsbijstand vanaf 1945 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 37. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gezondheid en welzijn van dieren vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2008)
  Bijlage: Basisselectiedocument voor de administratieve neerslag van de zorgdrager
 38. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke macht vanaf 1950 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument rechterlijke macht
 39. Circulaire Burgemeestersbevel twaalfminners, artikel 172b Gemeentewet
  Tekst: tekst
 40. Circulaire bekwaamheidseisen buitengewoon opsporingsambtenaar
  Bijlage: bijlage
 41. Circulaire ex artikel 24, onder b, Paspoortwet betreffende signaleringsprocedure vermoeden misbruik reisdocumenten
  Tekst: tekst
 42. Goedkeurings- en uitvoeringswet Benelux-politieverdrag
  Artikel: 3
 43. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Tekst: tekst
 44. Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten
  Tekst: tekst
 45. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 46. Invoeringswet Wetboek van Strafrecht
  Artikelen: 2, 3, 13, 29, 48
 47. Leidraad Invordering 2008
  Tekst: tekst
 48. Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek
 49. Participatiewet
  Artikelen: 1, 60c
 50. Penitentiaire beginselenwet
 51. Regeling dbbc’s, zzp’s en extramurale parameters forensische zorg
  Bijlage: 1
 52. Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
  Bijlage: 6
 53. Regeling vaststelling LFNP
  Bijlage: 4
 54. Remigratiewet
  Artikel: 1
 55. Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid milieu- en keurfeiten (art. 257ba, tweede lid, Sv)
  Tekst: tekst
 56. Richtlijn voor Strafvordering Binnenvaart
  Bijlage: 1
 57. Richtlijn voor strafvordering joyriding
  Tekst: tekst
 58. Richtlijn voor strafvordering misbruik seksueel beeldmateriaal
  Tekst: tekst
 59. Richtlijn voor strafvordering rijden onder invloed van alcohol en/of drugs en rijden tijdens een rijverbod
  Bijlage: Richtlijn voor strafvordering rijden onder invloed van alcohol en/of drugs en rijden tijdens een rijverbod
 60. Richtlijn voor strafvordering vuurwerkdelicten
  Tekst: tekst
 61. Richtlijn voor strafvordering wederspannigheid
  Tekst: tekst
 62. Richtsnoeren Identificatie en verificatie van persoonsgegevens
  Tekst: tekst
 63. Rijksbesluit uitvoeringsbepalingen militair straf- en tuchtrecht
  Artikelen: 3, 5
 64. Sanctieregeling Wegenverkeerswet 1994 joyriding 4.01.14
  Tekst: tekst
 65. Scheepvaartverkeerswet
  Artikel: 31
 66. Spoedreparatiewet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen
 67. Telecommunicatiewet
  Artikel: 11.2a
 68. Toeslagenwet
  Artikelen: 1, 21
 69. Uitvoeringsbesluit Wwft 2018
  Bijlage: 2
 70. Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht
  Artikel: 3
 71. Uitvoeringsregeling reclassering 2005
  Artikel: 17
 72. Uitvoeringswet Internationaal Strafhof
  Artikelen: 69, 82
 73. Vaststelling modelformulieren akten van uitreiking en dagvaarding (straf)
  Tekst: tekst
 74. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 75. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Tekst: tekst
 76. Vreemdelingencirculaire 2000 (C)
  Teksten: tekst, tekst, tekst
 77. Werkloosheidswet
  Artikelen: 1, 36c
 78. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikelen: 1, 65a
 79. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 1:1, 2:62, 3:59, 5.8.16, 57a
 80. Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek
  Artikel: 10a
 81. Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen
 82. Wet implementatie Maritiem Arbeidsverdrag
  Artikel: XI
 83. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikelen: 1, 29a
 84. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikelen: 1, 29a
 85. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
  Artikelen: 1, 35a
 86. Wet internationale misdrijven
  Artikelen: 1, 2
 87. Wet invoering associate degree-opleiding
  Artikel: VB
 88. Wet kraken en leegstand
 89. Wet militaire strafrechtspraak
  Artikel: 1
 90. Wet oorlogsstrafrecht
  Artikel: 3
 91. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikelen: 1, 58
 92. Wet op de identificatieplicht
  Hoofdstuk: II
 93. Wet op de rechtsbijstand
  Artikelen: 43, 44
 94. Wet strafbaarstelling misbruik prostituees die slachtoffer zijn van mensenhandel
 95. Wet straffen en beschermen
 96. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 1
 97. Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding
 98. Wet vaststelling Wet afbreking zwangerschap
 99. Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
  Artikelen: 1:6, 8:24, 9:11
 100. Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties
  Artikel: 4:5
 101. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikelen: 1, 79a
 102. Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten
  Artikelen: 4, 17, 51
 103. Wetboek van Militair Strafrecht
  Artikelen: 1, 3
 104. Wetboek van Strafvordering
  Titeldeel: VIII
  Artikelen: 6:6:19, 36b, 36j, 36k, 502
 105. Wijzigingswet Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek, (invoering titel 15 Het luchtvaartuig)
 106. Wijzigingswet Gemeentewet, Wetboek van Strafvordering en Wetboek van Strafrecht (maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast)
 107. Wijzigingswet Vreemdelingenwet, enz.
 108. Wijzigingswet Wegenverkeerswet 1994, enz. (aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten)
 109. Wijzigingswet Wet luchtvaart, enz. (diverse wijzigingen m.b.t. luchtvaart)
  Artikel: IIc
 110. Wijzigingswet Wet ministeriële verantwoordelijkheid en ambtsdelicten leden Staten-Generaal, ministers en staatssecretarissen, enz. (aanbrengen enkele moderniseringen)
 111. Wijzigingswet Wet schadefonds geweldsmisdrijven (opheffen rechtspersoonlijkheid van het fonds, enz.)
  Artikel: IV
 112. Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht (aanpassing van de regeling van de vervolgingsverjaring)
 113. Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht (beperken mogelijkheden opleggen taakstraf ernstige zeden- en geweldsmisdrijven en bij recidive van misdrijven)
 114. Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht en Wetboek van Strafvordering (Aanpassingen tbs met voorwaarden)
 115. Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht en Wetboek van Strafvordering (terbeschikkingstelling en sanctietoepassing t.a.v. geestelijk gestoorde delinquenten)
 116. Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht, enz. (gedragsbeïnvloeding jeugdigen)
  Artikel: IV
 117. Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht, enz. (herijking aantal wettelijke strafmaxima)
 118. Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht, enz. (invoering adolescentenstrafrecht)
 119. Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht, enz. (langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking)
 120. Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht, enz. (nieuwe ontwikkelingen in de informatietechnologie (computercriminaliteit II))
 121. Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht, enz. (strafbaarstelling deelnemen en meewerken training terrorisme, uitbreiding mogelijkheden ontzetting uit beroep als bijkomende straf en enkele andere wijzigingen)
 122. Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht, enz. (terbeschikkingstelling en de observatie)
 123. Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht, enz. (verruiming mogelijkheden tot strafrechtelijke aanpak huwelijksdwang, polygamie en vrouwelijke genitale verminking)
 124. Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht, enz. (vervallen verjaringstermijn voor vervolging van moord en enkele andere misdrijven)
 125. Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht, enz. (wijziging vervroegde invrijheidstelling in een voorwaardelijke invrijheidstelling)
 126. Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering (rechtsgeding voor de politierechter, mededeling van vonnissen en arresten met het oog op instellen van een rechtsmiddel en het kennisgeven en het ingaan van de proeftijd bij een voorwaardelijke veroordeling)
 127. Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering, enz. (getuigenbescherming)
 128. Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering, enz. (versterking positie slachtoffer in strafproces)
 129. Wijzigingswet en aanvulling Wetboek van Strafrecht enz. (aanpassing ontnemingswetgeving)
 130. Ziektewet
  Artikelen: 1, 34

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2023

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Aanhangig 31108
Aanhangig 31983
Aanhangig 33234
Aanhangig 33369
Aanhangig 34126
Aanhangig 34466
Aanhangig 34846
Aanhangig 34904
Aanhangig 35079
Aanhangig 35125
Aanhangig 35528
Aanhangig 35534
Aanhangig 35709
Aanhangig 35715
Aanhangig 36036
Aanhangig 36178
Aanhangig 36222
Aanhangig 36280
Aanhangig 36377
Aanhangig 36381
Aanhangig 36390
Aanhangig 36414
Aanhangig 36440
Aanhangig 36460
Aanhangig 36463
Aanhangig 36475
Aanhangig 36491
Wijziging 16-01-2023 Stb. 2023, 43 34891
Wijziging 08-06-2022 Stb. 2023, 156 34836
Wijziging 22-08-2022
samen met
21-04-2021
Stb. 2022, 345
samen met
Stb. 2021, 220
36003
samen met
35349
Wijziging 24-06-2020 Stb. 2020, 225 35436
Wijziging 03-07-2019 Stb. 2019, 289 34991
Wijziging 24-01-2018 Stb. 2018, 37 32399
Wijziging 24-01-2018
samen met
24-01-2018
Stb. 2018, 37
samen met
Stb. 2018, 36
32399
samen met
31996
Wijziging 24-06-2020
samen met
18-12-2019
samen met
22-02-2017
Stb. 2020, 225
samen met
Stb. 2019, 504
samen met
Stb. 2017, 82
35436
samen met
35311
samen met
34086
Wijziging 12-06-2009 Stb. 2009, 245 31386
Wijziging 26-04-2007
samen met
07-07-2006
Stb. 2007, 160
samen met
Stb. 2006, 330
30961
samen met
29849
Wijziging 01-06-2006 Stb. 2006, 300 26671
Wijziging 16-07-2005 Stb. 2005, 388 29828
Wijziging 26-11-1998 Stb. 1998, 687 25851
Wijziging 07-04-2005
samen met
07-07-1988
samen met
19-11-1986
Stb. 2005, 194
samen met
Stb. 1988, 321
samen met
Stb. 1986, 587
29413
samen met
11932
Wijziging 04-12-2023 Stb. 2023, 450 04-12-2023 Stb. 2023, 450
Wijziging 25-08-2023 Stb. 2023, 293 36002 25-09-2023 Stb. 2023, 323
Wijziging 12-07-2023 Stb. 2023, 274 36171 25-08-2023 Stb. 2023, 280
Wijziging 03-06-2023 Stb. 2023, 242 35892 06-10-2023 Stb. 2023, 334
Wijziging 24-05-2023 Stb. 2023, 202 35936 25-09-2023 Stb. 2023, 307
Wijziging 22-12-2021 Stb. 2022, 28 35692 26-09-2023 Stb. 2023, 319
Wijziging 24-03-2023 Stb. 2023, 122 36138 25-08-2023 Stb. 2023, 281
Wijziging 24-03-2023 Stb. 2023, 137 35991 06-06-2023 Stb. 2023, 198
Wijziging 09-03-2023
samen met
09-03-2023
Stb. 2023, 85
samen met
Stb. 2023, 84
36123
samen met
35348
05-04-2023 Stb. 2023, 118
Wijziging 22-02-2023 Stb. 2023, 69 35871 09-06-2023 Stb. 2023, 222
Wijziging 22-08-2022 Stb. 2022, 345 36003 16-09-2022 Stb. 2022, 364
Wijziging 22-08-2022 Stb. 2022, 345 36003 16-09-2022 Stb. 2022, 364
Wijziging 12-05-2021 Stb. 2021, 233 34641 17-05-2022 Stb. 2022, 203
Wijziging 04-11-2021 Stb. 2021, 544 35564 14-12-2021 Stb. 2021, 638
Wijziging 22-12-2021 Stb. 2022, 28 35692 22-12-2021 Stb. 2022, 28
Wijziging 21-12-2021 Stb. 2022, 7 21-12-2021 Stb. 2022, 7
Wijziging 04-11-2021 Stb. 2021, 544 35564 14-12-2021 Stb. 2021, 638
Wijziging 29-06-2021 Stb. 2021, 467 34091 29-06-2021 Stb. 2021, 467
Wijziging 23-06-2021 Stb. 2021, 310 35366 12-07-2021 Stb. 2021, 346
Wijziging 16-12-2020 Stb. 2021, 26 35337 03-06-2021 Stb. 2021, 269
Wijziging 25-02-2021 Stb. 2021, 203 35656 01-04-2021 Stb. 2021, 204
Wijziging 24-06-2020 Stb. 2020, 225 35436 16-07-2020 Stb. 2020, 286
Wijziging 22-05-2019 Stb. 2019, 209 35075 17-06-2020 Stb. 2020, 205
Wijziging 18-12-2019 Stb. 2019, 504 35311 18-12-2019 Stb. 2019, 507
Wijziging 06-11-2019 Stb. 2019, 413 35086 25-11-2019 Stb. 2019, 442
Wijziging 31-10-2019 Stb. 2019, 399 31-10-2019 Stb. 2019, 399
Wijziging 27-09-2019 Stb. 2019, 311 35080 08-11-2019 Stb. 2019, 421
Wijziging 15-05-2019 Stb. 2019, 187 34456 18-07-2019 Stb. 2019, 277
Wijziging 17-04-2019 Stb. 2019, 173 35073 24-10-2019 Stb. 2019, 385
Wijziging 24-01-2018
samen met
24-01-2018
samen met
26-11-2014
Stb. 2018, 38
samen met
Stb. 2018, 37
samen met
Stb. 2014, 540
32398
samen met
32399
samen met
33771
26-11-2019 Stb. 2019, 453
Wijziging 24-01-2018 Stb. 2018, 37 32399 21-11-2019 Stb. 2019, 437
Wijziging 18-12-2019
samen met
15-06-2018
samen met
11-04-2018
samen met
22-02-2017
Stb. 2019, 504
samen met
Stb. 2018, 228
samen met
Stb. 2018, 132
samen met
Stb. 2017, 82
35311
samen met
34887
samen met
34257
samen met
34086
18-12-2019 Stb. 2019, 507
Wijziging 27-09-2019 Stb. 2019, 311 35080 27-11-2019
samen met
08-11-2019
Stb. 2019, 445
samen met
Stb. 2019, 421
Wijziging 24-01-2018
samen met
26-11-2014
samen met
19-06-2013
Stb. 2018, 38
samen met
Stb. 2014, 540
samen met
Stb. 2013, 225
32398
samen met
33771
samen met
33012
19-11-2019 Stb. 2019, 435
Wijziging 22-05-2019 Stb. 2019, 200 34982 11-10-2019 Stb. 2019, 358
Wijziging 03-07-2019 Stb. 2019, 257 35160 18-07-2019 Stb. 2019, 276
Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 260 34629 22-02-2019 Stb. 2019, 111
Wijziging 27-06-2018 Stb. 2018, 322 34372 12-02-2019 Stb. 2019, 67
Wijziging 11-04-2018 Stb. 2018, 132 34257 14-09-2019 Stb. 2018, 339
Wijziging 24-01-2018 Stb. 2018, 38 32398 11-12-2018 Stb. 2018, 498
Wijziging 26-09-2018 Stb. 2018, 338 34746 12-10-2018 Stb. 2018, 355
Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 245 34871 07-09-2018 Stb. 2018, 312
Wijziging 15-06-2018 Stb. 2018, 228 34887 07-09-2018 Stb. 2018, 312
Wijziging 31-01-2018 Stb. 2018, 30 34736 16-04-2018 Stb. 2018, 168
Wijziging 26-07-2017 Stb. 2017, 317 34588 18-04-2018 Stb. 2018, 119
Wijziging 14-11-2017 Stb. 2017, 433 14-11-2017 Stb. 2017, 433
Wijziging 04-10-2017 Stb. 2017, 390 34678 11-12-2017 Stb. 2017, 491
Wijziging 25-11-2015 Stb. 2015, 460 33816 02-12-2016 Stb. 2016, 493
Wijziging 08-03-2017 Stb. 2017, 97 34412 04-05-2017 Stb. 2017, 191
Wijziging 17-11-2016 Stb. 2016, 476 34159 20-02-2017 Stb. 2017, 66
Wijziging 26-10-2016 Stb. 2016, 415 34128 20-12-2016 Stb. 2016, 550
Wijziging 23-08-2016 Stb. 2016, 313 34294 12-10-2016 Stb. 2016, 378
Wijziging 25-11-2015 Stb. 2015, 460 33816 02-12-2016 Stb. 2016, 493
Wijziging 25-05-2016 Stb. 2016, 240 34345 25-05-2016 Stb. 2016, 240
Wijziging 08-04-2016 Stb. 2016, 154 33994 27-05-2016 Stb. 2016, 205
Wijziging 29-03-2016 Stb. 2016, 133 33712 13-06-2016 Stb. 2016, 228
Wijziging 08-07-2015 Stb. 2015, 307 34143 07-12-2015 Stb. 2015, 494
Wijziging 10-11-2015 Stb. 2015, 420 10-11-2015 Stb. 2015, 420
Wijziging 01-07-2015 Stb. 2015, 280 34081 08-09-2015 Stb. 2015, 334
Wijziging 14-10-2015 Stb. 2015, 410 34039 02-11-2015 Stb. 2015, 411
Wijziging 09-04-2015 Stb. 2015, 185 33759 07-07-2015 Stb. 2015, 298
Wijziging 30-06-2015 Stb. 2015, 255 33882 30-06-2015 Stb. 2015, 256
Wijziging 22-04-2015 Stb. 2015, 165 34034 05-06-2015 Stb. 2015, 209
Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 540 33771 15-12-2014 Stb. 2014, 541
Wijziging 19-11-2014 Stb. 2014, 445 33685 12-12-2014 Stb. 2014, 513
Wijziging 12-03-2014 Stb. 2014, 131 33061 14-11-2014 Stb. 2014, 443
Wijziging 05-11-2014
samen met
01-03-2014
Stb. 2014, 442
samen met
Stb. 2014, 105
33983
samen met
33684
14-11-2014 Stb. 2014, 443
Wijziging 27-11-2013 Stb. 2013, 484 33572 06-03-2014 Stb. 2014, 103
Wijziging 12-03-2014 Stb. 2014, 125 33352 07-04-2014 Stb. 2014, 149
Wijziging 27-11-2013 Stb. 2013, 485 33498 20-01-2014 Stb. 2014, 33
Wijziging 12-02-2014 Stb. 2014, 74 33580 12-02-2014 Stb. 2014, 76
Wijziging 23-01-2014 Stb. 2014, 39 32203 23-01-2014 Stb. 2014, 39
Wijziging 04-12-2013 Stb. 2013, 560 33507 03-02-2014 Stb. 2014, 62
Wijziging 18-12-2013 Stb. 2014, 10 33440 09-01-2014 Stb. 2014, 11
Wijziging 10-07-2013 Stb. 2013, 316 33555 28-11-2013 Stb. 2013, 494
Wijziging 17-10-2013 Stb. 2013, 420 17-10-2013 Stb. 2013, 420
Wijziging 26-06-2013 Stb. 2013, 278 33295 30-08-2013 Stb. 2013, 336
Wijziging 06-11-2013 Stb. 2013, 444 33309 06-11-2013 Stb. 2013, 445
Wijziging 10-07-2013 Stb. 2013, 292 33478 19-07-2013 Stb. 2013, 321
Wijziging 06-07-2011 Stb. 2011, 394 32534 01-07-2013 Stb. 2013, 287
Wijziging 19-06-2013 Stb. 2013, 225 33012 25-06-2013 Stb. 2013, 257
Wijziging 07-03-2013 Stb. 2013, 95 32840 14-05-2013 Stb. 2013, 187
Wijziging 13-09-2012 Stb. 2012, 410 32337 08-03-2013 Stb. 2013, 99
Wijziging 28-02-2013 Stb. 2013, 84 33185 22-03-2013 Stb. 2013, 108
Wijziging 15-11-2012 Stb. 2012, 572 32890 13-12-2012 Stb. 2012, 655
Wijziging 07-07-2006 Stb. 2006, 330 29849 19-03-2013 Stb. 2013, 107
Wijziging 01-12-2011 Stb. 2011, 601 32468 13-09-2012 Stb. 2012, 408
Wijziging 01-12-2011 Stb. 2011, 600 32177 13-09-2012 Stb. 2012, 408
Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 333 32885 15-08-2012 Stb. 2012, 373
Wijziging 30-08-2012 Stb. 2012, 392 30511 18-09-2012 Stb. 2012, 422
tot 01-07-2011 1) Wijziging 05-04-2012 Stb. 2012, 155 33008 04-06-2012 Stb. 2012, 253
Wijziging 26-11-2009 Stb. 2009, 525 31391 23-04-2012 Stb. 2012, 192
rectificatie in
Stb. 2012, 192
Wijziging 08-12-2011 Stb. 2011, 605 32475 17-01-2012 Stb. 2012, 15
Wijziging 17-11-2011 Stb. 2011, 546 32551 12-12-2011 Stb. 2011, 615
Wijziging 17-11-2011 Stb. 2011, 545 32319 12-12-2011 Stb. 2011, 615
Wijziging 17-11-2011 Stb. 2012, 1 32169 17-11-2011 Stb. 2012, 1
Wijziging 11-10-2011 Stb. 2011, 455 11-10-2011 Stb. 2011, 455
Wijziging 19-05-2011 Stb. 2011, 272 32137 28-06-2011 Stb. 2011, 340
Wijziging 15-12-2011 Stb. 2011, 663 32420 15-12-2011 Stb. 2011, 663
Wijziging 31-03-2011 Stb. 2011, 171 32194 12-05-2011 Stb. 2011, 237
Wijziging 13-12-2010 Stb. 2010, 818 31915 15-06-2011 Stb. 2011, 296
Wijziging 28-10-2010 Stb. 2011, 24 32259 12-11-2011 Stb. 2011, 85
Wijziging 17-12-2009
samen met
26-11-2009
Stb. 2010, 1
samen met
Stb. 2009, 525
30143
samen met
31391
13-07-2010 Stb. 2010, 291
Wijziging 26-11-2009 Stb. 2009, 525 31391 13-07-2010 Stb. 2010, 291
Wijziging 17-05-2010 Stb. 2010, 350 31959 30-09-2010 Stb. 2010, 389
Wijziging 24-07-2010 Stb. 2010, 320 31560 10-08-2010 Stb. 2010, 321
Wijziging 11-03-2010 Stb. 2010, 146 31968 24-06-2010 Stb. 2010, 252
Wijziging 18-07-2009 Stb. 2009, 317 31436 25-03-2010 Stb. 2010, 152
Wijziging 07-07-2010 Stb. 2010, 325 31467 07-07-2010 Stb. 2010, 325
Wijziging 01-07-2010 Stb. 2010, 270 31823 24-07-2010 Stb. 2010, 308
Wijziging 18-03-2010 Stb. 2010, 149 31857 26-05-2010 Stb. 2010, 263
Wijziging 20-05-2010 Stb. 2010, 205 32038 11-06-2010 Stb. 2010, 206
Wijziging 20-05-2010 Stb. 2010, 200 32257 01-06-2010 Stb. 2010, 201
Wijziging 17-05-2010 Stb. 2010, 190 31552 10-06-2010 Stb. 2010, 226
Wijziging 04-03-2010 Stb. 2010, 111 31009 04-06-2010 Stb. 2010, 220
Wijziging 17-12-2009 Stb. 2010, 2 31835 14-06-2010 Stb. 2010, 234
Wijziging 26-11-2009 Stb. 2009, 544 31810 25-03-2010 Stb. 2010, 139
Wijziging 26-11-2009 Stb. 2009, 525 31391 25-03-2010 Stb. 2010, 139
Wijziging 12-06-2009 Stb. 2009, 245 31386 25-03-2010 Stb. 2010, 139
Wijziging 26-11-2009 Stb. 2009, 544 31810 17-12-2009 Stb. 2009, 578
Wijziging 13-11-2009 Stb. 2009, 484 13-11-2009 Stb. 2009, 484
Wijziging 11-11-1999 Stb. 1999, 494 26492 11-11-1999 Stb. 1999, 494
Wijziging 12-06-2009 Stb. 2009, 245 31386 24-06-2009 Stb. 2009, 263
Wijziging 25-03-2009 Stb. 2009, 155 30536 25-03-2009 Stb. 2009, 156
Wijziging 20-03-2008 Stb. 2008, 100 30815 03-07-2008 Stb. 2008, 274
Wijziging 06-12-2007 Stb. 2007, 500 30513 30-05-2008 Stb. 2008, 194
Wijziging 01-04-2008 Stb. 2008, 148 30415 01-04-2008 Stb. 2008, 148
Wijziging 13-03-2008 Stb. 2008, 85 31248 13-03-2008 Stb. 2008, 85
Wijziging 20-12-2007 Stb. 2007, 575 30332 22-01-2008 Stb. 2008, 24
Wijziging 26-04-2007 Stb. 2007, 160 30961 21-12-2007 Stb. 2008, 4
Wijziging 07-07-2006 Stb. 2006, 330 29849 21-12-2007 Stb. 2008, 4
Wijziging 22-11-2007 Stb. 2007, 465 28238 11-12-2007 Stb. 2007, 523
Wijziging 13-11-2007 Stb. 2007, 456 13-11-2007 Stb. 2007, 456
Wijziging 24-05-2007 Stb. 2007, 192 29942 18-06-2007 Stb. 2007, 222
Wijziging 01-06-2006 Stb. 2006, 300 26671 04-07-2006 Stb. 2006, 301
Wijziging 26-04-2007 Stb. 2007, 160 30961 26-04-2007 Stb. 2007, 160
Wijziging 20-11-2006 Stb. 2006, 600 28764 20-11-2006 Stb. 2006, 600
Wijziging 20-11-2006 Stb. 2006, 580 30164 21-12-2006 Stb. 2006, 731
Wijziging 16-07-2005 Stb. 2005, 388 29828 28-11-2006 Stb. 2006, 609
Wijziging 20-11-2006 Stb. 2006, 593 30027 24-11-2006 Stb. 2006, 621
Wijziging 02-02-2006 Stb. 2006, 137 30208 20-11-2006 Stb. 2006, 583
Wijziging 01-06-2006
samen met
22-12-2005
Stb. 2006, 300
samen met
Stb. 2006, 24
26671
samen met
30171
04-07-2006 Stb. 2006, 301
Wijziging 30-06-2004 Stb. 2004, 344 28088 05-12-2005 Stb. 2005, 672
Wijziging 05-07-2006 Stb. 2006, 310 30582 05-07-2006 Stb. 2006, 310
Wijziging 12-05-2005 Stb. 2005, 255 28017 13-03-2006 Stb. 2006, 150
Wijziging 12-05-2005
samen met
12-05-2005
Stb. 2005, 255
samen met
Stb. 2005, 254
28017
samen met
26294
13-03-2006 Stb. 2006, 150
Wijziging 22-12-2005 Stb. 2006, 24 30171 22-12-2005 Stb. 2006, 24
Wijziging 22-12-2005 Stb. 2006, 11 28484 09-01-2006 Stb. 2006, 23
Wijziging 16-11-2005 Stb. 2005, 595 28495 07-12-2005 Stb. 2005, 596
Wijziging 06-10-2005 Stb. 2005, 525 30124 09-12-2005 Stb. 2005, 649
Wijziging 10-03-2005 Stb. 2005, 111 28221 19-04-2005 Stb. 2005, 211
Wijziging 08-09-2005 Stb. 2005, 455 28863 29-09-2005 Stb. 2005, 484
Wijziging 16-06-2005 Stb. 2005, 310 29845 01-07-2005 Stb. 2005, 353
Wijziging 07-04-2005 Stb. 2005, 194 29413 08-06-2005 Stb. 2005, 300
Wijziging 09-12-2004 Stb. 2004, 645 29291 16-12-2004 Stb. 2004, 690
Wijziging 10-11-2004 Stb. 2004, 579 29254 09-12-2004 Stb. 2004, 640
Wijziging 24-06-2004 Stb. 2004, 300 29218 09-11-2004 Stb. 2004, 583
Wijziging 23-12-2004
samen met
22-04-2004
Stb. 2004, 700
samen met
Stb. 2004, 306
29822
samen met
28168
16-12-2004 Stb. 2004, 701
Wijziging 23-04-2003 Stb. 2003, 264 27482 20-12-2004 Stb. 2004, 741
Wijziging 04-03-2004 Stb. 2004, 117 29011 18-10-2004 Stb. 2004, 553
Wijziging 01-11-2001 Stb. 2001, 531 26436 21-07-2004 Stb. 2004, 374
Wijziging 09-07-2004 Stb. 2004, 351 28980 22-09-2004 Stb. 2004, 471
Wijziging 24-06-2004 Stb. 2004, 290 28463 21-07-2004 Stb. 2004, 373
Wijziging 13-05-2004 Stb. 2004, 215 28958 17-06-2004 Stb. 2004, 275
Wijziging 18-03-2004 Stb. 2004, 107 28351 21-04-2004 Stb. 2004, 181
Wijziging 13-05-2004 Stb. 2004, 210 28197 18-06-2004 Stb. 2004, 285
Wijziging 21-04-2004 Stb. 2004, 180 29025 02-06-2004 Stb. 2004, 251
Wijziging 29-04-2004 Stb. 2004, 195 29042 29-04-2004 Stb. 2004, 195
Wijziging 05-02-2004 Stb. 2004, 50 29217 05-02-2004 Stb. 2004, 50
Wijziging 20-11-2003 Stb. 2003, 480 27792 20-11-2003 Stb. 2003, 480
Wijziging 08-05-2003 Stb. 2003, 198 27732 11-09-2003 Stb. 2003, 365
Wijziging 19-06-2003 Stb. 2003, 270 28337 25-08-2003 Stb. 2003, 340
Wijziging 08-05-2003 Stb. 2003, 202 28079 11-08-2003 Stb. 2003, 321
Wijziging 16-08-2002 Stb. 2002, 429 11-11-2002 Stb. 2002, 558
Wijziging 18-04-2002 Stb. 2002, 230 27245 11-11-2002 Stb. 2002, 558
Wijziging 13-07-2002 Stb. 2002, 388 27745 10-09-2002 Stb. 2002, 470
Wijziging 06-06-2002 Stb. 2002, 303 28024 06-06-2002 Stb. 2002, 303
Wijziging 20-06-2002 Stb. 2002, 316 28099 20-06-2002 Stb. 2002, 317
Wijziging 04-07-2002 Stb. 2002, 355 28215 04-07-2002 Stb. 2002, 355
Wijziging 07-02-2002 Stb. 2002, 148 25877 09-04-2002 Stb. 2002, 196
Wijziging 12-04-2001 Stb. 2001, 194 26691 15-03-2002 Stb. 2002, 165
01-03-2002 Wijziging 12-12-2001 Stb. 2002, 14 27258 25-01-2002 Stb. 2002, 51
01-01-2002 Wijziging 20-12-2001 Stb. 2001, 675 28031 20-12-2001 Stb. 2001, 703
Wijziging 20-12-2001 Stb. 2001, 673 28028 20-12-2001 Stb. 2001, 703
Wijziging 08-11-2001 Stb. 2001, 559 27576 12-12-2001 Stb. 2001, 658
Wijziging 12-12-2001
samen met
27-09-2001
Stb. 2001, 664
samen met
Stb. 2001, 481
28075
samen met
27472
27-09-2001 Stb. 2001, 481
14-12-2001 Wijziging 06-12-2001 Stb. 2001, 606 27159 06-12-2001 Stb. 2001, 606
01-09-2001 Wijziging 02-11-2000 Stb. 2000, 481 26016 08-08-2001 Stb. 2001, 370
Wijziging 07-09-2000 Stb. 2000, 365 26114 08-08-2001 Stb. 2001, 370
15-07-2001 Wijziging 26-01-2001 Stb. 2001, 70 22775 04-07-2001 Stb. 2001, 327
11-07-2001 Wijziging 22-06-2001 Stb. 2001, 315 27509 22-06-2001 Stb. 2001, 315
01-06-2001 Wijziging 17-05-2001 Stb. 2001, 245 27573 17-05-2001 Stb. 2001, 245
23-05-2001 Wijziging 17-05-2001 Stb. 2001, 234 27494 17-05-2001 Stb. 2001, 234
01-04-2001 Wijziging 21-12-2000 Stb. 2001, 28 26023 27-03-2001 Stb. 2001, 158
Wijziging 13-12-2000 Stb. 2001, 20 26871 21-03-2001 Stb. 2001, 154
01-03-2001 Wijziging 07-12-2000 Stb. 2000, 540 26667 30-01-2001 Stb. 2001, 64
22-02-2001 Wijziging 14-12-2000 Stb. 2000, 586 26841 14-12-2000 Stb. 2000, 604
01-02-2001 Wijziging 13-12-2000 Stb. 2000, 616 26469 20-01-2001 Stb. 2001, 43
Wijziging 30-11-2000 Stb. 2000, 530 26848 18-01-2001 Stb. 2001, 36
Wijziging 07-09-2000 Stb. 2000, 365 26114 20-01-2001 Stb. 2001, 44
01-10-2000 Wijziging 28-10-1999 Stb. 1999, 464 25437 18-01-2000 Stb. 2000, 38
12-07-2000 Wijziging 27-06-2000 Stb. 2000, 282 25768 27-06-2000 Stb. 2000, 282
01-07-2000 Wijziging 20-01-2000 Stb. 2000, 40 23993 31-05-2000 Stb. 2000, 237
01-06-2000 Wijziging 28-10-1999 Stb. 1999, 484 26363 24-05-2000 Stb. 2000, 226
12-05-2000 Wijziging 25-04-2000 Stb. 2000, 173 26519 04-05-2000 Stb. 2000, 193
01-01-2000 Wijziging 01-07-1998 Stb. 1998, 434 25843 06-12-1999 Stb. 1999, 526
01-12-1999 Wijziging 11-11-1999 Stb. 1999, 494 26492 11-11-1999 Stb. 1999, 494
01-06-1999 Wijziging 19-04-1999 Stb. 1999, 194 25392 19-05-1999 Stb. 1999, 198
15-04-1999 Wijziging 25-02-1999 Stb. 1999, 110 25474 03-04-1999 Stb. 1999, 155
26-02-1999 Wijziging 04-02-1999 Stb. 1999, 80 25638 04-02-1999 Stb. 1999, 80
17-02-1999 Wijziging 28-01-1999 Stb. 1999, 30 25836 04-02-1999 Stb. 1999, 40
01-01-1999 Wijziging 18-06-1998 Stb. 1998, 430 24263 09-11-1998 Stb. 1998, 623
15-12-1998 Wijziging 19-10-1998 Stb. 1998, 610 25533 26-11-1998 Stb. 1998, 664
01-12-1998 Wijziging 25-06-1998 Stb. 1998, 446 23429 09-11-1998 Stb. 1998, 622
03-07-1998 Wijziging 24-06-1998 Stb. 1998, 375 24112 30-06-1998 Stb. 1998, 376
01-04-1998 Wijziging 24-12-1997 Stb. 1997, 773 25189 21-02-1998 Stb. 1998, 127
02-02-1998 Wijziging 15-01-1998 Stb. 1998, 35 24834 15-01-1998 Stb. 1998, 36
01-01-1998 Wijziging 17-12-1997 Stb. 1997, 697 24139 17-12-1997 Stb. 1997, 698
Wijziging 17-12-1997 Stb. 1997, 660 25407 19-12-1997 Stb. 1997, 746
Wijziging 20-06-1996 Stb. 1996, 334 24040 11-12-1997 Stb. 1997, 581
24-12-1997 Wijziging 11-12-1997 Stb. 1997, 674 25298 11-12-1997 Stb. 1997, 674
01-12-1997 Wijziging 11-11-1993 Stb. 1993, 655 19522 19-11-1997 Stb. 1997, 553
02-10-1997 Wijziging 25-06-1997 Stb. 1997, 282 24256 05-07-1997 Stb. 1997, 300
01-10-1997 Wijziging 25-06-1997 Stb. 1997, 280 23445 05-07-1997 Stb. 1997, 295
30-06-1997 Wijziging 15-05-1997 Stb. 1997, 212 23689 06-06-1997 Stb. 1997, 240
15-11-1996 Wijziging 07-10-1996 Stb. 1996, 505 24269 21-10-1996 Stb. 1996, 523
01-10-1996 Wijziging 24-05-1995
samen met
26-01-1995
Stb. 1995, 283
samen met
Stb. 1995, 71
23814 12-09-1996 Stb. 1996, 472
01-09-1996 Wijziging 24-09-1992 Stb. 1992, 585 16447 04-07-1996 Stb. 1996, 399
01-06-1996 Wijziging 24-05-1996 Stb. 1996, 276 24496 30-05-1996 Stb. 1996, 279
01-02-1996 Wijziging 06-12-1995 Stb. 1996, 15 23179 06-12-1995 Stb. 1996, 15
Wijziging 13-11-1995 Stb. 1995, 575 23682 13-11-1995 Stb. 1995, 575
12-01-1996 Wijziging 06-12-1995 Stb. 1996, 15 23179 06-12-1995 Stb. 1996, 15
15-12-1995 Wijziging 06-12-1995 Stb. 1995, 592 24259 06-12-1995 Stb. 1995, 592
29-09-1995 Wijziging 14-09-1995 Stb. 1995, 442 23797 14-09-1995 Stb. 1995, 442
01-09-1995 Wijziging 07-07-1994 Stb. 1994, 529 22889 10-07-1995 Stb. 1995, 357
Wijziging 12-04-1995
samen met
07-07-1994
Stb. 1995, 227
samen met
Stb. 1994, 528
23855
samen met
21327
10-07-1995 Stb. 1995, 357
10-08-1995 Wijziging 30-03-1995 Stb. 1995, 195 23229 01-08-1995 Stb. 1995, 373
15-05-1995 Wijziging 12-04-1995 Stb. 1995, 227 23855 08-05-1995 Stb. 1995, 259
01-04-1995 Wijziging 23-12-1992 Stb. 1993, 29 21345 30-03-1995 Stb. 1995, 160
27-01-1995 Wijziging 21-12-1994 Stb. 1995, 32 23681 21-12-1994 Stb. 1995, 32
01-01-1995 Wijziging 17-11-1994 Stb. 1994, 858 23664 15-12-1994 Stb. 1994, 919
Wijziging 14-10-1993 Stb. 1993, 555 21847 25-10-1994 Stb. 1994, 777
01-10-1994 Wijziging 07-07-1994 Stb. 1994, 565 21147 22-09-1994 Stb. 1994, 707
01-09-1994 Wijziging 07-07-1994 Stb. 1994, 529 22889 07-07-1994 Stb. 1994, 529
Wijziging 16-06-1994 Stb. 1994, 628 23444 21-03-1995 Stb. 1994, 632
15-07-1994 Wijziging 29-06-1994 Stb. 1994, 501 23464 04-07-1994 Stb. 1994, 502
01-06-1994 Wijziging 09-12-1993 Stb. 1993, 660 22694 09-03-1994 Stb. 1994, 190
01-04-1994 Wijziging 27-01-1994 Stb. 1994, 60 22268 27-01-1994 Stb. 1994, 60
Wijziging 09-12-1993 Stb. 1993, 725 23088 07-01-1994 Stb. 1994, 27
18-02-1994 Wijziging 04-02-1994 Stb. 1994, 82 23082 04-02-1994 Stb. 1994, 82
01-02-1994 Wijziging 09-12-1993 Stb. 1993, 679 21027 09-12-1993 Stb. 1993, 679
Wijziging 11-11-1993 Stb. 1993, 603 22483 11-11-1993 Stb. 1993, 603
18-01-1994 Wijziging 09-12-1993 Stb. 1993, 725 23088 07-01-1994 Stb. 1994, 27
15-01-1994 Wijziging 15-12-1993 Stb. 1994, 13 22909 29-12-1993 Stb. 1994, 14
01-01-1994 Wijziging 23-12-1993 Stb. 1993, 707 22735 23-12-1993 Stb. 1993, 708
Wijziging 11-11-1993 Stb. 1993, 610 22893 11-11-1993 Stb. 1993, 610
Wijziging 08-11-1993 Stb. 1993, 598 23024 08-11-1993 Stb. 1993, 598
31-12-1993 Wijziging 24-02-1993 Stb. 1993, 141 22142 23-12-1993 Stb. 1993, 709
01-11-1993 Wijziging 16-09-1993 Stb. 1993, 486 21968 16-09-1993 Stb. 1993, 486
15-10-1993 Wijziging 16-09-1993 Stb. 1993, 516 22523 16-09-1993 Stb. 1993, 516
01-09-1993 Wijziging 07-07-1993 Stb. 1993, 369 22962 23-08-1993 Stb. 1993, 456
Wijziging 07-07-1993 Stb. 1993, 369 22962 07-07-1993 Stb. 1993, 369
01-08-1993 Wijziging 07-07-1993 Stb. 1993, 369 22962 07-07-1993 Stb. 1993, 370
31-07-1993 Wijziging 08-10-1992 Stb. 1992, 593 21073 06-07-1993 Stb. 1993, 400
01-07-1993 Wijziging 01-10-1992 Stb. 1992, 548 20520 16-04-1993 Stb. 1993, 234
01-06-1993 Wijziging 24-03-1993 Stb. 1993, 182 19757 24-03-1993 Stb. 1993, 182
Wijziging 24-09-1992 Stb. 1992, 585 16447 05-04-1993 Stb. 1993, 229
01-03-1993 Wijziging 23-12-1992 Stb. 1993, 33 21551 23-12-1992 Stb. 1993, 33
Wijziging 10-12-1992 Stb. 1993, 11 21504 05-02-1993 Stb. 1993, 98
01-01-1993 Wijziging 23-11-1992 Stb. 1992, 642 21641 23-11-1992 Stb. 1992, 642
Wijziging 14-11-1991 Stb. 1991, 623 20239 14-11-1991 Stb. 1991, 623
01-08-1992 Wijziging 04-06-1992 Stb. 1992, 287 21186 04-06-1992 Stb. 1992, 287
18-07-1992 Wijziging 01-07-1992 Stb. 1992, 378 22340 01-07-1992 Stb. 1992, 378
15-06-1992 Wijziging 07-03-1991 Stb. 1991, 141 21038 20-05-1992 Stb. 1992, 258
01-05-1992 Wijziging 27-11-1991 Stb. 1991, 663 21241 13-03-1992 Stb. 1992, 116
01-02-1992 Wijziging 14-11-1991 Stb. 1991, 623 20239 14-11-1991 Stb. 1991, 623
Wijziging 09-10-1991 Stb. 1991, 520 21565 21-01-1992 Stb. 1992, 39
01-01-1992 Wijziging 02-12-1991 Stb. 1991, 664 21658 20-02-1990 Stb. 1990, 90
Wijziging 20-11-1991 Stb. 1991, 626 21626 12-12-1991 Stb. 1991, 708
Wijziging 06-12-1991
samen met
28-12-1989
Stb. 1991, 606
samen met
Stb. 1989, 616
17896 20-02-1990 Stb. 1990, 90
31-12-1991 Wijziging 14-11-1991 Stb. 1991, 631 17-12-1991 Stb. 1991, 737
01-12-1991 Wijziging 09-10-1991 Stb. 1991, 519 20930 09-10-1991 Stb. 1991, 519
06-10-1991 Wijziging 17-12-1987 Stb. 1987, 640 18436 25-09-1991 Stb. 1991, 490
01-10-1991 Wijziging 01-07-1991 Stb. 1991, 415 19816 01-07-1991 Stb. 1991, 415
01-04-1991 Wijziging 22-03-1991
samen met
23-05-1990
Stb. 1991, 127
samen met
Stb. 1990, 379
19979 04-03-1991 Stb. 1991, 100
01-01-1991 Wijziging 14-06-1990 Stb. 1990, 369 16813 30-11-1990 Stb. 1990, 582
01-05-1990 Wijziging 19-04-1989 Stb. 1989, 112 20897 23-04-1990 Stb. 1990, 180
01-12-1989 Wijziging 25-10-1989 Stb. 1989, 482 20074 02-11-1989 Stb. 1989, 503
01-11-1989 Wijziging 25-10-1989 Stb. 1989, 480 21151 26-10-1989 Stb. 1989, 481
21-09-1989 t/m 01-07-1989 Wijziging 08-08-1989 Stb. 1989, 358 19399 08-08-1989 Stb. 1989, 359
01-08-1989 Wijziging 24-05-1989 Stb. 1989, 189 20652 24-05-1989 Stb. 1989, 189
01-07-1989 Wijziging 08-08-1989 Stb. 1989, 358 19399 08-08-1989 Stb. 1989, 359
01-05-1989 Wijziging 08-11-1988 Stb. 1988, 672 19630 06-03-1989 Stb. 1989, 48
01-03-1989 Wijziging 19-01-1989 Stb. 1989, 7 19020 03-02-1989 Stb. 1989, 18
16-02-1989 Wijziging 02-02-1989 Stb. 1989, 16 19935 02-02-1989 Stb. 1989, 16
05-01-1989 Wijziging 19-05-1988 Stb. 1988, 276
samen met
Stb. 1988, 277
18439 14-12-1973 Trb. 1988, 166
01-01-1989 Wijziging 26-10-1988 Stb. 1988, 521 20370 01-12-1988 Stb. 1988, 550
Wijziging 16-06-1988 Stb. 1988, 305 19775 01-12-1988 Stb. 1988, 542
01-09-1988 Wijziging 07-07-1988 Stb. 1988, 352 20289 11-08-1988 Stb. 1988, 389
Wijziging 26-11-1986 Stb. 1986, 593 18764 01-08-1988 Stb. 1988, 380
Wijziging 07-07-1988
samen met
19-11-1986
Stb. 1988, 321
samen met
Stb. 1986, 587
11932 01-08-1988 Stb. 1988, 380
01-05-1988 Wijziging 17-03-1988 Stb. 1988, 104 17476 17-03-1988 Stb. 1988, 104
30-04-1988 Wijziging 11-02-1988 Stb. 1988, 77 19803 20-04-1988 Stb. 1988, 172
27-04-1988 Wijziging 20-04-1988 Stb. 1988, 157 19427 20-04-1988 Stb. 1988, 157
03-04-1988 Wijziging 11-02-1988 Stb. 1988, 77 19803 20-04-1988 Stb. 1988, 172
01-04-1988 Wijziging 03-12-1987 Stb. 1987, 590 10377 07-01-1988 Stb. 1988, 8
01-01-1988 Wijziging 01-07-1987 Stb. 1987, 334 15416 09-12-1987 Stb. 1987, 558
Wijziging 10-09-1986 Stb. 1986, 464 18129 03-10-1987 Stb. 1987, 448
01-07-1987 Wijziging 21-04-1987 Stb. 1987, 221 18290 21-04-1987 Stb. 1987, 221
01-03-1987 Wijziging 29-01-1987 Stb. 1987, 38 19372 14-02-1987 Stb. 1987, 48
01-01-1987 Wijziging 26-11-1986 Stb. 1986, 593 18764 27-11-1986 Stb. 1986, 594
01-10-1986 Wijziging 23-04-1986 Stb. 1986, 206 18802 22-08-1986 Stb. 1986, 473
01-09-1986 Wijziging 26-06-1986 Stb. 1986, 388 19222 26-06-1986 Stb. 1986, 388
01-08-1986 Wijziging 30-05-1986
samen met
16-05-1986
Stb. 1986, 290
samen met
Stb. 1986, 273
19051 16-05-1986 Stb. 1986, 273
27-07-1986 Wijziging 03-07-1985 Stb. 1985, 385 15836 01-05-1986 Stb. 1986, 245
21-05-1986 Wijziging 03-07-1985 Stb. 1985, 385 15836 01-05-1986 Stb. 1986, 245
19-05-1986 Wijziging 23-04-1986 Stb. 1986, 206 18802 23-04-1986 Stb. 1986, 206
07-04-1986 Wijziging 27-03-1986 Stb. 1986, 139 18973 27-03-1986 Stb. 1986, 140
01-01-1986 Wijziging 12-12-1985 Stb. 1985, 662 19111 13-12-1985 Stb. 1985, 663
19-07-1985 Wijziging 06-03-1985 Stb. 1985, 131 15972 23-05-1985 Stb. 1985, 285
01-04-1985 Wijziging 27-02-1985 Stb. 1985, 115 17337 27-02-1985 Stb. 1985, 115
01-11-1984 Wijziging 01-05-1981 Stb. 1981, 257 15475 21-07-1984
samen met
17-05-1984
Stb. 1984, 356
samen met
Stb. 1984, 218
01-09-1984 Wijziging 05-07-1984 Stb. 1984, 332 16652 05-07-1984 Stb. 1984, 332
01-05-1984 Tekstplaatsing 23-03-1984 Stb. 1984, 92 17524 21-04-1984 Stb. 1984, 129
Wijziging 10-03-1984 Stb. 1984, 91 17524 21-04-1984 Stb. 1984, 129
19-12-1983 Wijziging 09-11-1983 Stb. 1983, 576 17397 09-11-1983 Stb. 1983, 576
01-06-1983 Wijziging 24-09-1992 Stb. 1992, 585 16447 05-04-1993 Stb. 1993, 229
02-05-1983 Wijziging 24-03-1983 Stb. 1983, 152 16518 24-03-1983 Stb. 1983, 152
01-05-1983 Wijziging 31-03-1983 Stb. 1983, 153 15012 14-04-1983 Stb. 1983, 174
20-04-1983 Wijziging 24-03-1983 Stb. 1983, 135 17377 24-03-1983 Stb. 1983, 135
01-01-1983 Wijziging 14-05-1980 Stb. 1980, 233 15943 09-12-1982 Stb. 1982, 675
Wijziging 03-07-1974 Stb. 1974, 388 11709 09-12-1982 Stb. 1982, 675
24-02-1982 Wijziging 27-01-1982 Stb. 1982, 12 15678 27-01-1982 Stb. 1982, 12
08-07-1981 Wijziging 07-05-1981 Stb. 1981, 330 16032 07-05-1981 Stb. 1981, 330
29-06-1981 Wijziging 22-05-1981 Stb. 1981, 306 16115 22-05-1981 Stb. 1981, 306
15-06-1981 Wijziging 11-12-1980 Stb. 1980, 666 15842 10-04-1981 Stb. 1981, 190
16-01-1980 Wijziging 14-12-1979 Stb. 1979, 693 11001 14-12-1979 Stb. 1979, 693
25-04-1979 Wijziging 10-03-1979 Stb. 1979, 170 14322 10-03-1979 Stb. 1979, 170
01-12-1978 Wijziging 10-10-1978 Stb. 1978, 528 15019 10-10-1978 Stb. 1978, 528
16-10-1978 Wijziging 08-09-1976 Stb. 1976, 484 13386 05-10-1978 Stb. 1978, 497
Wijziging 23-06-1976 Stb. 1976, 377 13655 05-10-1978 Stb. 1978, 497
12-06-1978 Wijziging 10-05-1978 Stb. 1978, 251 14636 10-05-1978 Stb. 1978, 251
26-04-1978 Wijziging 25-03-1978 Stb. 1978, 155 11249 25-03-1978 Stb. 1978, 155
01-01-1977 Wijziging 05-06-1975 Stb. 1975, 353 12294 10-11-1976 Stb. 1976, 628
01-09-1976 Wijziging 23-06-1976 Stb. 1976, 377 13655 23-06-1976 Stb. 1976, 377
26-07-1976 Wijziging 08-04-1976 Stb. 1976, 229 11416 22-06-1976 Stb. 1976, 342
17-06-1976 Wijziging 12-05-1976 Stb. 1976, 282 13236 12-05-1976 Stb. 1976, 282
01-05-1976 Wijziging 10-12-1975 Stb. 1975, 684 12751 22-04-1976 Stb. 1976, 226
24-12-1975 Wijziging 10-12-1975 Stb. 1975, 684 12751 10-12-1975 Stb. 1975, 684
28-07-1975 Wijziging 26-06-1975 Stb. 1975, 340 13235 26-06-1975 Stb. 1975, 340
01-01-1974 Wijziging 26-10-1973 Stb. 1973, 509 9994 26-10-1973 Stb. 1973, 509
13-10-1973 Wijziging 13-12-1972 Stb. 1972, 746 10658 10-09-1973 Stb. 1973, 473
26-09-1973 Wijziging 10-05-1973 Stb. 1973, 228 11866 12-09-1973 Stb. 1973, 436
13-08-1973 Wijziging 13-07-1973 Stb. 1973, 330 11130 13-07-1973 Stb. 1973, 330
29-06-1973 Wijziging 10-05-1973 Stb. 1973, 228 11866 12-09-1973 Stb. 1973, 436
01-05-1973 Wijziging 21-03-1973 Stb. 1973, 135 11933 21-03-1973 Stb. 1973, 135
24-01-1973 Wijziging 21-12-1972 Stb. 1972, 759 11271 21-12-1972 Stb. 1972, 759
01-10-1971 Wijziging 06-05-1971 Stb. 1971, 291 11164 30-06-1971 Stb. 1971, 438
30-07-1971 Wijziging 23-04-1971 Stb. 1971, 448 9705 23-04-1971 Stb. 1971, 448
29-06-1971 Wijziging 03-05-1971 Stb. 1971, 287 11174 01-06-1971 Stb. 1971, 363
12-05-1971 Wijziging 08-04-1971 Stb. 1971, 212 10347 08-04-1971 Stb. 1971, 212
03-05-1971 Wijziging 31-03-1971 Stb. 1971, 166 10594 31-03-1971 Stb. 1971, 166
01-05-1971 Wijziging 10-09-1970 Stb. 1970, 414 9595 30-10-1970 Stb. 1970, 533
23-04-1971 Wijziging 07-04-1971 Stb. 1971, 180 9419 07-04-1971 Stb. 1971, 180
29-03-1971 Wijziging 18-02-1971 Stb. 1971, 96 9724 18-02-1971 Stb. 1971, 96
01-12-1970 Wijziging 13-11-1969 Stb. 1969, 536 7884 05-11-1970 Stb. 1970, 537
12-02-1970 Wijziging 16-05-1969 Stb. 1969, 224 9492 24-12-1969 Stb. 1969, 608
01-01-1970 Wijziging 28-08-1969 Stb. 1969, 350 8725 11-12-1969 Stb. 1969, 561
Wijziging 28-05-1969
samen met
03-04-1967
Stb. 1969, 258
samen met
Stb. 1969, 167
8436 28-05-1969 Stb. 1969, 258
Wijziging 28-05-1969
samen met
03-04-1967
Stb. 1969, 258
samen met
Stb. 1969, 167
8436 04-06-1969 Stb. 1969, 259
Wijziging 21-02-1963 Stb. 1963, 82 5861 12-11-1969 Stb. 1969, 514
09-06-1969 Wijziging 08-05-1969 Stb. 1969, 191 9638 08-05-1969 Stb. 1969, 191
01-05-1968 Wijziging 16-03-1968 Stb. 1968, 161 8447 16-03-1968 Stb. 1968, 161
25-12-1967 Wijziging 23-11-1967 Stb. 1967, 565 8437 23-11-1967 Stb. 1967, 565
01-11-1967 Wijziging 07-10-1964 Stb. 1964, 386 6811 17-02-1967 Stb. 1967, 123
09-08-1967 Wijziging 30-06-1967 Stb. 1967, 377 8538 30-06-1967 Stb. 1967, 377
12-04-1967 Wijziging 16-03-1967 Stb. 1967, 152 7979 16-03-1967 Stb. 1967, 152
01-01-1967 Wijziging 21-07-1966 Stb. 1966, 319 7175 07-12-1966 Stb. 1966, 534
Wijziging 21-07-1966 Stb. 1965, 319 7175 07-12-1966 Stb. 1966, 534
24-08-1966 Wijziging 21-07-1966 Stb. 1966, 322 8400 21-07-1966 Stb. 1966, 322
12-07-1965 Wijziging 02-06-1965 Stb. 1965, 238 7911 02-06-1965 Stb. 1965, 238
01-07-1965 Wijziging 09-11-1961 Stb. 1961, 402 4141 16-02-1965 Stb. 1965, 58
31-12-1964 Wijziging 10-12-1964 Stb. 1964, 483 7603 16-12-1964 Stb. 1964, 508
01-12-1964 Wijziging 25-07-1964 Stb. 1964, 315 7113 16-10-1964 Stb. 1964, 393
25-12-1963 Wijziging 20-11-1963 Stb. 1963, 485 7101 20-11-1963 Stb. 1963, 485
01-03-1962 Wijziging 25-01-1961 Stb. 1961, 19 3868 25-01-1961 Stb. 1961, 19
01-01-1962 Wijziging 25-01-1961 Stb. 1961, 19 3868 12-07-1962 Stb. 1962, 251
01-01-1961 Wijziging 22-12-1960 Stb. 1960, 559 2597 28-12-1960 Stb. 1960, 580
25-06-1960 Wijziging 23-06-1960 Stb. 1960, 239 5934 23-06-1960 Stb. 1960, 239
01-08-1959 Wijziging 06-03-1957 Stb. 1957, 72 4134 21-05-1959 Stb. 1959, 178
01-05-1959 Wijziging 09-01-1958 Stb. 1958, 7 4415 21-04-1959 Stb. 1959, 128
01-02-1959 Wijziging 22-05-1958 Stb. 1958, 296 4034 05-01-1959 Stb. 1959, 3
16-10-1958 Wijziging 28-07-1958 Stb. 1958, 439 5104 28-07-1958 Stb. 1958, 439
01-06-1958 Wijziging 31-07-1957 Stb. 1957, 325
rectificatie in
Stb. 1957, 325
4362 25-02-1958 Stb. 1958, 93
01-01-1958 Wijziging 04-07-1957 Stb. 1957, 244 3525 23-12-1957 Stb. 1957, 545
31-01-1957 Wijziging 20-12-1956 Stb. 1956, 667 4342 20-12-1956 Stb. 1956, 667
01-11-1956 Wijziging 26-01-1956 Stb. 1956, 42 3530 04-06-1956 Stb. 1956, 325
01-07-1956 Wijziging 24-12-1954 Stb. 1954, 602 2814 26-05-1956 Stb. 1956, 308
01-04-1956 Wijziging 07-07-1955 Stb. 1955, 390 2410 15-03-1956 Stb. 1956, 110
12-01-1956 Wijziging 15-12-1955 Stb. 1955, 552 4007 15-12-1955 Stb. 1955, 552
01-01-1956 Wijziging 23-06-1952 Stb. 1952, 362 1735 22-10-1955 Stb. 1955, 502
16-06-1955 Wijziging 20-05-1955 Stb. 1955, 207 3741 20-05-1955 Stb. 1955, 207
03-02-1955 Wijziging 19-05-1954 Stb. 1954, 216 2511 03-01-1955 Stb. 1955, 2
01-10-1954 Wijziging 30-06-1954 Stb. 1954, 334 2600 20-09-1954 Stb. 1954, 410
31-05-1954 Wijziging 04-05-1954 Stb. 1954, 169 2117 04-05-1954 Stb. 1954, 169
01-09-1953 Wijziging 15-06-1951 Stb. 1951, 215 1703 13-06-1953 Stb. 1953, 293
01-06-1953 Wijziging 21-12-1951 Stb. 1951, 596 1189 23-05-1953 Stb. 1953, 237
01-11-1952 Wijziging 24-06-1939 Stb. 1939, 201 18 23-06-1952 Stb. 1952, 349
21-08-1952 Wijziging 10-07-1952 Stb. 1952, 404 2419 10-07-1952 Stb. 1952, 404
05-08-1952 Wijziging 10-07-1952 Stb. 1952, 408 2258 10-07-1952 Stb. 1952, 408
27-08-1951 Wijziging 26-07-1951 Stb. 1951, 325 2143 26-07-1951 Stb. 1951, 325
16-07-1951 Wijziging 15-06-1951 Stb. 1951, 214 1546 15-06-1951 Stb. 1951, 214
30-04-1951 Wijziging 05-04-1951 Stb. 1951, 92 1554 05-04-1951 Stb. 1951, 92
10-10-1949 Wijziging 09-09-1949 Stb. 1949, J 422 1212 09-09-1949 Stb. 1949, J 422
23-12-1948 Wijziging 01-11-1948 Stb. 1948, I 480 1006 01-11-1948 Stb. 1948, I 480
01-09-1948 Wijziging 10-07-1947 Stb. 1947, H 232 25 24-07-1948 Stb. 1948, I 343
01-08-1948 Wijziging 10-07-1947 Stb. 1947, H 232 25 24-07-1948 Stb. 1948, I 343
05-06-1939 Wijziging 13-05-1939 Stb. 1939, 200 42 13-05-1939 Stb. 1939, 200
01-10-1937 Wijziging 14-06-1930 Stb. 1930, 240 18-05-1937 Stb. 1937, 280
Wijziging 25-09-1929 Stb. 1929, 361 23-07-1937 Stb. 1937, 284
13-08-1936 Wijziging 18-07-1936 Stb. 1936, 203 18-07-1936 Stb. 1936, 203
01-01-1936 Wijziging 29-11-1935 Stb. 1935, 685 16-12-1935 Stb. 1935, 706
16-03-1935 Wijziging 07-02-1935 Stb. 1935, 41 14-02-1935 Stb. 1935, 49
01-01-1935 Wijziging 02-07-1934 Stb. 1934, 347 02-07-1934 Stb. 1934, 347
16-08-1934 Wijziging 19-07-1934 Stb. 1934, 405 19-07-1934 Stb. 1934, 405
01-01-1934 Wijziging 25-09-1929 Stb. 1929, 361 23-11-1933 Stb. 1933, 625
19-09-1933 Wijziging 15-09-1933 Stb. 1933, 476 15-09-1933 Stb. 1933, 476
01-08-1933 Wijziging 06-04-1933 Stb. 1933, 141 10-07-1933 Stb. 1933, 356
22-04-1933 Wijziging 20-04-1933 Stb. 1933, 179 20-04-1933 Stb. 1933, 179
01-12-1932 Wijziging 04-11-1932 Stb. 1932, 524 04-11-1932 Stb. 1932, 524
02-05-1932 Wijziging 31-03-1932 Stb. 1932, 131 31-03-1932 Stb. 1932, 131
30-12-1930 Wijziging 28-11-1930 Stb. 1930, 431 28-11-1930 Stb. 1930, 431
01-09-1930 Wijziging 25-06-1929 Stb. 1929, 360 12-06-1930 Stb. 1930, 227
01-04-1929 Wijziging 02-07-1928 Stb. 1928, 216 08-09-1928 Stb. 1928, 364
01-11-1928 Wijziging 21-07-1928
samen met
28-05-1925
Stb. 1928, 251
samen met
Stb. 1925, 221
18-10-1928 Stb. 1928, 399
Wijziging 28-05-1925 Stb. 1925, 221 21-07-1928 Stb. 1928, 251
21-08-1928 Wijziging 21-07-1928 Stb. 1928, 288 21-07-1928 Stb. 1928, 288
13-06-1928 Wijziging 12-05-1928 Stb. 1928, 176 12-05-1928 Stb. 1928, 176
14-06-1927 Wijziging 13-05-1927 Stb. 1927, 156 13-05-1927 Stb. 1927, 156
01-02-1927 Wijziging 10-06-1926 Stb. 1926, 171 04-09-1926 Stb. 1926, 324
Wijziging 22-12-1924 Stb. 1924, 573 04-09-1926 Stb. 1926, 324
01-01-1926 Wijziging 29-06-1925 Stb. 1925, 308 04-12-1925 Stb. 1925, 465
29-07-1925 Wijziging 29-06-1925 Stb. 1925, 314 29-06-1925 Stb. 1925, 314
28-07-1925 Wijziging 23-06-1925 Stb. 1925, 243 23-06-1925 Stb. 1925, 243
27-08-1924 Wijziging 28-06-1924 Stb. 1924, 370 28-06-1924 Stb. 1924, 370
26-08-1924 Wijziging 28-06-1924 Stb. 1924, 370 28-06-1924 Stb. 1924, 370
07-07-1924 Wijziging 07-06-1924 Stb. 1924, 276 07-06-1924 Stb. 1924, 276
01-01-1923 Wijziging 05-07-1921 Stb. 1921, 841 02-09-1922 Stb. 1922, 514
24-12-1922 Wijziging 24-11-1922 Stb. 1922, 612 24-11-1922 Stb. 1922, 612
01-11-1922 Wijziging 05-07-1921 Stb. 1921, 834 04-10-1922 Stb. 1922, 544
15-10-1922 Wijziging 05-07-1921 Stb. 1921, 842 30-04-1922 Stb. 1922, 543
01-09-1922 Wijziging 05-07-1921 Stb. 1921, 833 07-08-1922 Stb. 1922, 484
28-06-1922 Wijziging 19-05-1922 Stb. 1922, 313 19-05-1922 Stb. 1922, 313
05-06-1922 Wijziging 05-05-1922 Stb. 1922, 246 05-05-1922 Stb. 1922, 246
06-08-1920 Wijziging 28-07-1920 Stb. 1920, 619 28-07-1920 Stb. 1920, 619
17-05-1920 Wijziging 16-04-1920 Stb. 1920, 194 16-04-1920 Stb. 1920, 194
13-11-1919 Wijziging 04-11-1919 Stb. 1919, 632 04-11-1919 Stb. 1919, 632
07-07-1919 Wijziging 07-06-1919 Stb. 1919, 311 07-06-1919 Stb. 1919, 311
26-06-1918 Wijziging 17-06-1918 Stb. 1918, 397 17-06-1918 Stb. 1918, 397
23-06-1918 Wijziging 17-06-1918 Stb. 1918, 395 17-06-1918 Stb. 1918, 395
30-12-1915 Wijziging 16-12-1915 Stb. 1915, 247 16-12-1915 Stb. 1915, 511
25-08-1915 Wijziging 02-08-1915 Stb. 1915, 365 02-08-1915 Stb. 1915, 365
20-09-1914 Wijziging 27-08-1914 Stb. 1914, 426 27-08-1914 Stb. 1914, 426
01-01-1914 Wijziging 07-01-1911 Stb. 1911, 5 07-01-1911 Stb. 1911, 5
01-11-1912 Wijziging 23-09-1912 Stb. 1912, 308 23-09-1912 Stb. 1912, 308
01-01-1912 Wijziging 20-05-1911 Stb. 1911, 130 27-05-1911 Stb. 1912, 135
Wijziging 20-05-1911 Stb. 1911, 130 27-05-1911 Stb. 1911, 135
15-06-1911 Wijziging 20-05-1911 Stb. 1911, 130 27-05-1911 Stb. 1912, 135
Wijziging 20-05-1911 Stb. 1911, 130 27-05-1911 Stb. 1911, 135
01-12-1905 Wijziging 12-05-1902 Stb. 1902, 61 25-10-1905 Stb. 1905, 292
Wijziging 12-02-1901 Stb. 1901, 63 25-10-1905 Stb. 1905, 292
11-04-1903 Wijziging 11-04-1903 Stb. 1903, 101 11-04-1903 Stb. 1903, 101
01-09-1896 Wijziging 20-01-1896 Stb. 1896, 9 20-01-1896 Stb. 1896, 9
01-06-1896 Wijziging 15-04-1896 Stb. 1896, 70 15-04-1896 Stb. 1896, 70
01-07-1893 Wijziging 12-12-1892 Stb. 1892, 268 12-12-1892 Stb. 1892, 268
27-01-1888 Wijziging 31-12-1887 Stb. 1887, 265 31-12-1887 Stb. 1887, 265
01-09-1886 Nieuwe-regeling 03-03-1881 Stb. 1881, 35 15-04-1886 Stb. 1886, 64
Wijziging 15-01-1886 Stb. 1886, 6 15-04-1886 Stb. 1886, 64
Wijziging 15-01-1886 Stb. 1886, 6 15-01-1886 Stb. 1886, 6
30-01-1886 Wijziging 15-01-1886 Stb. 1886, 6 15-01-1886 Stb. 1886, 6

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 77s , Artikel 77t , Artikel 77ta , Artikel 77tb1)
Naar boven