Wetboek van Strafrecht

Geldend van 01-01-2018 t/m 30-04-2018

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
Afkortingen Sr
WvS
WvSr
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0001854
RechtsgebiedStrafrecht | Strafrecht (algemeen)
OverheidsthemaRechtspraak

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit basisregistratie personen
 2. Aanpassingsbesluit herziening gerechtelijke kaart
 3. Aanpassingsbesluit Politiewet 2012
 4. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 5. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet
 6. Besluit aanwijzing Halt-feiten
 7. Besluit internationale verplichtingen extraterritoriale rechtsmacht
 8. Besluit Jeugdwet
 9. Besluit langdurige zorg
 10. Besluit OM-afdoening
 11. Besluit regiem voor militairen, die voorlopig arrest, resp. gevangenisstraf, hechtenis of militaire detentie ondergaan
 12. Besluit tenuitvoerlegging jeugdstrafrecht 1994
 13. Besluit tenuitvoerlegging ontnemings- en schadevergoedingsmaatregelen
 14. Besluit tenuitvoerlegging taakstraffen
 15. Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 16. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 17. Penitentiaire maatregel
 18. Reclasseringsregeling 1995
 19. Regeling strafonderbreking jeugdigen
 20. Regeling vrijwillige begeleiding jeugdreclassering
 21. Reglement justitiële jeugdinrichtingen
 22. Reglement verpleging ter beschikking gestelden
 23. Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht
 24. Uitvoeringsbesluit voorschot schadevergoedingsmaatregel
 25. Uitvoeringsbesluit voorwaardelijke invrijheidstelling
 26. Uitvoeringsbesluit voorwaardelijke veroordeling
 27. Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
 28. Wijzigingsbesluit Penitentiaire maatregel (overplaatsing naar een justitiële inrichting voor verpleging van ter beschikking gestelden)
 29. Wijzigingsbesluit Reglement verpleging ter beschikking gestelden (technische aanvulling) en Penitentiaire maatregel (schrapping bepaling dat plaatsing van veroordeelde die tevens maatregel van tbs met dwangverpleging is opgelegd, in beginsel geschiedt nadat eenderde van opgelegde gevangenisstraf ten uitvoer is gelegd)
 30. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht (aanscherping registratieplicht )

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing afpakken
 2. Aanwijzing bestrijding voetbalvandalisme en voetbalgerelateerd geweld
 3. Aanwijzing discriminatie
 4. Aanwijzing executie
 5. Aanwijzing feitgecodeerde misdrijven, overtredingen en muldergedragingen
 6. Aanwijzing handelwijze geweldsaanwending (politie)ambtenaar
 7. Aanwijzing handhaving Arbeidsomstandighedenwet
 8. Aanwijzing hoge transacties en bijzondere transacties
 9. Aanwijzing kader voor strafvordering en OM-afdoeningen
 10. Aanwijzing kinderpornografie
 11. Aanwijzing mensenhandel
 12. Aanwijzing opsporing en behandeling militaire zaken
 13. Aanwijzing opsporing en vervolging ambtelijke corruptie in Nederland
 14. Aanwijzing opsporing en vervolging buitenlandse corruptie
 15. Aanwijzing plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis (pz-maatregel) op grond van artikel 37 lid 1 Wetboek van Strafrecht
 16. Aanwijzing pre-opsporing, opsporing en vervolging van maritieme strafbare feiten
 17. Aanwijzing rechtsmachtgeschillen bij strafprocedures
 18. Aanwijzing sociale zekerheidsfraude
 19. Aanwijzing tbs bij vreemdelingen
 20. Aanwijzing tbs met voorwaarden en voorwaardelijke beëindiging van het bevel tot verpleging van overheidswege
 21. Aanwijzing toezeggingen aan getuigen in strafzaken
 22. Aanwijzing vervolgingsbeslissing inzake actieve levensbeëindiging op verzoek (euthanasie en hulp bij zelfdoding)
 23. Aanwijzing vervolgingsbeslissing inzake late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen
 24. Aanwijzing voorwaardelijke invrijheidstelling
 25. Aanwijzing voorwaardelijke vrijheidsstraffen en schorsing van voorlopige hechtenis onder voorwaarden
 26. Aanwijzing zeden
 27. Beleidsregel uitbreiding voorschotregeling voor oude bij het CJIB nog openstaande schadevergoedingsmaatregelen
 28. Gedragslijn bij strafbare feiten begaan door ambtenaren van de Belastingdienst in functie
 29. Richtlijn voor strafvordering (winkel)diefstal/verduistering al dan niet met geweld
 30. Richtlijn voor strafvordering Arbeidsomstandighedenwet
 31. Richtlijn voor strafvordering aanranding der eerbaarheid
 32. Richtlijn voor strafvordering art. 248b Sr.
 33. Richtlijn voor strafvordering bedreiging
 34. Richtlijn voor strafvordering belaging
 35. Richtlijn voor strafvordering belediging
 36. Richtlijn voor strafvordering brandstichting
 37. Richtlijn voor strafvordering diefstal voertuigen
 38. Richtlijn voor strafvordering dierenmishandeling en dierenverwaarlozing
 39. Richtlijn voor strafvordering discriminatie
 40. Richtlijn voor strafvordering feitgecodeerde misdrijven en overtredingen
 41. Richtlijn voor strafvordering heling
 42. Richtlijn voor strafvordering huis- en lokaalvredebreuk
 43. Richtlijn voor strafvordering huiselijk geweld
 44. Richtlijn voor strafvordering inbraak/insluiping in woning
 45. Richtlijn voor strafvordering inbraken overig
 46. Richtlijn voor strafvordering kindermishandeling
 47. Richtlijn voor strafvordering kinderpornografie
 48. Richtlijn voor strafvordering meineed
 49. Richtlijn voor strafvordering mensenhandel
 50. Richtlijn voor strafvordering metaaldiefstal
 51. Richtlijn voor strafvordering mishandeling
 52. Richtlijn voor strafvordering niet opvolgen ambtelijk bevel of gedragsaanwijzing
 53. Richtlijn voor strafvordering onwettig verblijf
 54. Richtlijn voor strafvordering openlijke geweldpleging
 55. Richtlijn voor strafvordering oplichting
 56. Richtlijn voor strafvordering opruiing
 57. Richtlijn voor strafvordering overvallen
 58. Richtlijn voor strafvordering poging doodslag
 59. Richtlijn voor strafvordering poging zware mishandeling
 60. Richtlijn voor strafvordering ram- en plofkraken
 61. Richtlijn voor strafvordering schennis van de eerbaarheid
 62. Richtlijn voor strafvordering seksueel misbruik minderjarigen
 63. Richtlijn voor strafvordering smaad(schrift) en lasterlijke aanklacht
 64. Richtlijn voor strafvordering sociale zekerheidsfraude
 65. Richtlijn voor strafvordering straatroof
 66. Richtlijn voor strafvordering telecommunicatiewet
 67. Richtlijn voor strafvordering uitgeven enz. van vals geld
 68. Richtlijn voor strafvordering vals/vervalst reisdocument
 69. Richtlijn voor strafvordering valse aangifte
 70. Richtlijn voor strafvordering valsheid in geschrift
 71. Richtlijn voor strafvordering vernieling
 72. Richtlijn voor strafvordering vuurwerkdelicten
 73. Richtlijn voor strafvordering wederspannigheid
 74. Richtlijn voor strafvordering witwassen
 75. Richtlijn voor strafvordering zakkenrollerij
 76. Richtlijn voor strafvordering zware mishandeling

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanbestedingswet 2012
  Artikel: 4.7
 2. Aanpassingsbesluit herziening gerechtelijke kaart
 3. Aanpassingswet richtlijn inzake elektronische handel
 4. Aanwijzing afdoening van aangiften met betrekking tot de strafbaarstellingen in de Wet internationale misdrijven
  Tekst: tekst
 5. Aanwijzing auditief en audiovisueel registreren van verhoren van aangevers, getuigen en verdachten
  Tekst: tekst
 6. Aanwijzing discriminatie
  Bijlage: 1
 7. Aanwijzing feitenonderzoek / strafrechtelijk onderzoek en vervolging in medische zaken
  Tekst: tekst
 8. Aanwijzing hoge transacties en bijzondere transacties
  Tekst: tekst
 9. Aanwijzing internationale gemeenschappelijke onderzoeksteams (instelling, reikwijdte, samenstelling en bevoegdheden)
  Tekst: tekst
 10. Aanwijzing kader voor strafvordering en OM-afdoeningen
  Tekst: tekst
 11. Aanwijzing kinderpornografie
  Tekst: tekst
 12. Aanwijzing opsporing en vervolging ambtelijke corruptie in Nederland
  Tekst: tekst
 13. Aanwijzing opsporing en vervolging buitenlandse corruptie
  Tekst: tekst
 14. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel: 5.43
 15. Algemene Kinderbijslagwet
  Artikel: 24c
 16. Algemene Ouderdomswet
  Artikelen: 1, 25
 17. Algemene nabestaandenwet
  Artikelen: 1, 55a
 18. Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen
 19. Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden
 20. Beleidsregel betrouwbaarheidstoetsing
  Bijlage: A1
 21. Beleidsregel boete werknemer 2017
  Artikel: 1
 22. Beleidsregel toetsing vergunningen personenvervoer aan de Wet Bibob
  Artikelen: 2.1.3, 2.2.3
 23. Beleidsregel van de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) toetsing vergunningen beroepsgoederenvervoer over de weg aan de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob)
  Artikelen: 5, 9
 24. Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Tekst: tekst
  Bijlagen: D, E, F
 25. Besluit Buitengewoon Strafrecht
  Artikelen: 1, 4, 11, 14, 18
 26. Besluit ex artikel 439, n°. 2, Wetboek van Strafrecht.
  Artikel: 2
 27. Besluit ex artikel 7, tweede lid, Algemene termijnenwet
  Bijlage: behorende bij het Koninklijk besluit tot vaststelling van een lijst van wetten en algemene maatregelen van bestuur, waarin termijnen zijn gesteld, voor welke de Algemene termijnenwet vervroegd in werking treedt
 28. Besluit internationale verplichtingen extraterritoriale rechtsmacht
  Artikel: 1
 29. Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikelen: 11a, 47
 30. Besluit kentekenen Nederlands oorlogsvaartuig
 31. Besluit opleidingen en bevoegdheden nautische beroepsbeoefenaren
  Artikel: 3.6
 32. Besluit tenuitvoerlegging taakstraffen
  Artikel: 1
 33. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  Bijlage: 2
 34. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Economische Mededinging en Industrieel Eigendom vanaf 1946 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument mededingingsbeleid 1946–
 35. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gefinancierde Rechtsbijstand vanaf 1945 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 36. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gezondheid en welzijn van dieren vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2008)
  Bijlage: Basisselectiedocument voor de administratieve neerslag van de zorgdrager
 37. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke macht vanaf 1950 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument rechterlijke macht
 38. Circulaire Burgemeestersbevel twaalfminners, artikel 172b Gemeentewet
  Tekst: tekst
 39. Circulaire bekwaamheidseisen buitengewoon opsporingsambtenaar
  Bijlage: bijlage
 40. Circulaire ex artikel 24, onder b, Paspoortwet betreffende signaleringsprocedure vermoeden misbruik reisdocumenten
  Tekst: tekst
 41. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Teksten: tekst, tekst
 42. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
  Tekst: tekst
 43. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Tekst: tekst
 44. Instructie handhaving rijden onder invloed
  Tekst: tekst
 45. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 46. Invoeringswet Wetboek van Strafrecht
  Artikelen: 2, 3, 13, 29, 48
 47. Leidraad Invordering 2008
  Tekst: tekst
 48. Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek
 49. Participatiewet
  Artikelen: 1, 60c
 50. Penitentiaire beginselenwet
 51. Regeling vaststelling LFNP
  Bijlage: 4
 52. Regeling ‘Dbbc’s, zzp’s en extramurale parameters forensische zorg'
  Bijlage: 1
 53. Remigratiewet
  Artikel: 1
 54. Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid milieu- en keurfeiten (art. 257ba, tweede lid, Sv)
  Tekst: tekst
 55. Richtlijn voor strafvordering Binnenvaart
  Bijlage: 1
 56. Richtlijn voor strafvordering joyriding
  Tekst: tekst
 57. Richtlijn voor strafvordering rijden onder invloed van alcohol en/of drugs en rijden tijdens een rijverbod
  Bijlage: Richtlijn voor strafvordering rijden onder invloed en/of tijdens een rijverbod
 58. Richtlijn voor strafvordering vuurwerkdelicten
  Tekst: tekst
 59. Richtlijn voor strafvordering wederspannigheid
  Tekst: tekst
 60. Richtsnoeren Identificatie en verificatie van persoonsgegevens
  Tekst: tekst
 61. Rijksbesluit uitvoeringsbepalingen militair straf- en tuchtrecht
  Artikelen: 3, 5
 62. Sanctieregeling Wegenverkeerswet 1994 joyriding 4.01.14
  Tekst: tekst
 63. Scheepvaartverkeerswet
  Artikel: 31
 64. Telecommunicatiewet
  Artikel: 11.2a
 65. Toeslagenwet
  Artikelen: 1, 21
 66. Transactiebesluit 1994
  Artikel: 1
 67. Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht
  Artikel: 3
 68. Uitvoeringsbesluit voorwaardelijke invrijheidstelling
  Artikel: 1
 69. Uitvoeringsbesluit voorwaardelijke veroordeling
  Artikel: 1
 70. Uitvoeringsregeling reclassering 2005
  Artikel: 17
 71. Uitvoeringswet Internationaal Strafhof
  Artikel: 69
 72. Vaststelling modelformulieren akten van uitreiking en dagvaarding (straf)
  Tekst: tekst
 73. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 74. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Tekst: tekst
 75. Vreemdelingencirculaire 2000 (C)
  Teksten: tekst, tekst
 76. Werkloosheidswet
  Artikelen: 1, 36c
 77. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikelen: 1, 65a
 78. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 1:1, 2:62, 3:59, 5.8.16, 57a
 79. Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek
  Artikel: 10a
 80. Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
  Artikel: 51a
 81. Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen
 82. Wet implementatie Maritiem Arbeidsverdrag
  Artikel: XI
 83. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikelen: 1, 29a
 84. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikelen: 1, 29a
 85. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
  Artikelen: 1, 35a
 86. Wet internationale misdrijven
  Artikelen: 1, 2
 87. Wet invoering associate degree-opleiding
  Artikel: VB
 88. Wet kraken en leegstand
 89. Wet militaire strafrechtspraak
  Artikel: 1
 90. Wet oorlogsstrafrecht
  Artikel: 3
 91. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikelen: 1, 58
 92. Wet op de identificatieplicht
  Hoofdstuk: II
 93. Wet op de rechtsbijstand
  Artikelen: 43, 44
 94. Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen
  Artikel: 33
 95. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 1
 96. Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding
 97. Wet vaststelling Wet afbreking zwangerschap
 98. Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties
  Artikel: 4:5
 99. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikelen: 1, 79a
 100. Wetboek van Militair Strafrecht
  Artikelen: 1, 3
 101. Wetboek van Strafvordering
  Titeldeel: VIII
  Artikel: 585
 102. Wijzigingswet Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek, (invoering titel 15 Het luchtvaartuig)
 103. Wijzigingswet Gemeentewet, Wetboek van Strafvordering en Wetboek van Strafrecht (maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast)
 104. Wijzigingswet Vreemdelingenwet, enz.
 105. Wijzigingswet Wet luchtvaart, enz. (diverse wijzigingen m.b.t. luchtvaart)
  Artikel: IIc
 106. Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht (aanpassing van de regeling van de vervolgingsverjaring)
 107. Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht (beperken mogelijkheden opleggen taakstraf ernstige zeden- en geweldsmisdrijven en bij recidive van misdrijven)
 108. Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht en Wetboek van Strafvordering (Aanpassingen tbs met voorwaarden)
 109. Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht en Wetboek van Strafvordering (terbeschikkingstelling en sanctietoepassing t.a.v. geestelijk gestoorde delinquenten)
 110. Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht, enz. (gedragsbeïnvloeding jeugdigen)
  Artikel: IV
 111. Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht, enz. (herijking aantal wettelijke strafmaxima)
 112. Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht, enz. (invoering adolescentenstrafrecht)
 113. Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht, enz. (langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking)
 114. Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht, enz. (nieuwe ontwikkelingen in de informatietechnologie (computercriminaliteit II))
 115. Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht, enz. (strafbaarstelling deelnemen en meewerken training terrorisme, uitbreiding mogelijkheden ontzetting uit beroep als bijkomende straf en enkele andere wijzigingen)
 116. Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht, enz. (terbeschikkingstelling en de observatie)
 117. Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht, enz. (verruiming mogelijkheden tot strafrechtelijke aanpak huwelijksdwang, polygamie en vrouwelijke genitale verminking)
 118. Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht, enz. (vervallen verjaringstermijn voor vervolging van moord en enkele andere misdrijven)
 119. Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht, enz. (wijziging vervroegde invrijheidstelling in een voorwaardelijke invrijheidstelling)
 120. Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering (rechtsgeding voor de politierechter, mededeling van vonnissen en arresten met het oog op instellen van een rechtsmiddel en het kennisgeven en het ingaan van de proeftijd bij een voorwaardelijke veroordeling)
 121. Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering, enz. (getuigenbescherming)
 122. Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering, enz. (versterking positie slachtoffer in strafproces)
 123. Wijzigingswet en aanvulling Wetboek van Strafrecht enz. (aanpassing ontnemingswetgeving)
 124. Ziektewet
  Artikelen: 1, 34
Terug naar begin van de pagina