Wetboek van Strafrecht

Geldend van 01-07-2009 t/m 31-12-2009

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
Afkortingen Sr
WvS
WvSr
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0001854
RechtsgebiedStrafrecht | Strafrecht (algemeen)
OverheidsthemaRechtspraak

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 2. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet
 3. Besluit aanwijzing Halt-feiten
 4. Besluit bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte
 5. Besluit gedragsbeïnvloeding jeugdigen
 6. Besluit OM-afdoening
 7. Besluit regiem voor militairen, die voorlopig arrest, resp. gevangenisstraf, hechtenis of militaire detentie ondergaan
 8. Besluit tenuitvoerlegging jeugdstrafrecht 1994
 9. Besluit tenuitvoerlegging ontnemings- en schadevergoedingsmaatregelen
 10. Besluit tenuitvoerlegging taakstraffen
 11. Binnenvaartbesluit
 12. Invoeringsbesluit Wet ruimtelijke ordening
 13. Penitentiaire maatregel
 14. Reclasseringsregeling 1995
 15. Regeling strafonderbreking jeugdigen
 16. Regeling vrijwillige begeleiding jeugdreclassering
 17. Reglement justitiële jeugdinrichtingen
 18. Reglement verpleging ter beschikking gestelden
 19. Transactiebesluit 1994
 20. Transactiebesluit milieudelicten
 21. Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht
 22. Uitvoeringsbesluit voorwaardelijke invrijheidstelling
 23. Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg
 24. Veegbesluit modernisering rechterlijke organisatie
 25. Vuurwerkbesluit
 26. Wijzigingsbesluit Penitentiaire maatregel (overplaatsing naar een justitiële inrichting voor verpleging van ter beschikking gestelden)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing 12-minners incl. stopreactie
 2. Aanwijzing Ontneming
 3. Aanwijzing TBS met voorwaarden
 4. Aanwijzing Verkeersongevallen
 5. Aanwijzing Voorwaardelijke Invrijheidstelling
 6. Aanwijzing aangiften van in het buitenland gepleegde strafbare feiten
 7. Aanwijzing bestrijding van voetbalvandalisme en –geweld
 8. Aanwijzing bestuurlijke transactie milieudelicten
 9. Aanwijzing discriminatie
 10. Aanwijzing executie (vervangende) vrijheidsstraffen, taakstraffen van meerderjarigen, geldboetes, schadevergoedings- en ontnemingsmaatregelen, Europese geldelijke sancties en toepassing voorwaardelijke invrijheidsstelling
 11. Aanwijzing executie, (vervangende) vrijheidsstraffen, taakstraffen, geldboetes, schade-vergoedings- en ontnemingsmaatregelen
 12. Aanwijzing handelwijze geweldsaanwending (politie)ambtenaar
 13. Aanwijzing handhaving vuurwerkregelgeving
 14. Aanwijzing hoge transacties en bijzondere transacties
 15. Aanwijzing huiselijk geweld
 16. Aanwijzing kinderpornografie (artikel 240b WvSr)
 17. Aanwijzing mensenhandel
 18. Aanwijzing mensenhandel
 19. Aanwijzing opsporing en vervolging ambtelijke corruptie in Nederland
 20. Aanwijzing opsporing en vervolging ambtelijke corruptie in het buitenland
 21. Aanwijzing opsporing en vervolging faillissementsfraude
 22. Aanwijzing opsporing en vervolging inzake seksueel misbruik
 23. Aanwijzing plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis (pz-maatregel) op grond van artikel 37 lid 1 Wetboek van Strafrecht
 24. Aanwijzing politietransactie inzake eenvoudige diefstal en verduistering
 25. Aanwijzing toezeggingen aan getuigen in strafzaken
 26. Aanwijzing uitbreiding identificatieplicht
 27. Aanwijzing vervolgingsbeslissing inzake levensbeëindiging op verzoek (euthanasie en hulp bij zelfdoding)
 28. Aanwijzing vervolgingsbeslissing levensbeëindiging niet op verzoek en late zwangerschapsafbreking
 29. Aanwijzing witwassen
 30. Algemeen: Samenloop belastingheffing en strafrechtelijke ontneming
 31. Gedragslijn bij strafbare feiten begaan door ambtenaren van de Belastingdienst in functie
 32. Richtlijn kinderpornografie
 33. Richtlijn voor strafvordering Bestuurlijke transactie milieudelicten
 34. Richtlijn voor strafvordering Vuurwerkovertredingen
 35. Richtlijn voor strafvordering ambtsdwang
 36. Richtlijn voor strafvordering bedreiging
 37. Richtlijn voor strafvordering belediging
 38. Richtlijn voor strafvordering beletten, belemmeren of verijdelen van een ambtshandeling
 39. Richtlijn voor strafvordering bromfiets(en)diefstal
 40. Richtlijn voor strafvordering diefstal (motor-) voertuigen
 41. Richtlijn voor strafvordering discriminatie
 42. Richtlijn voor strafvordering eenvoudige diefstal
 43. Richtlijn voor strafvordering fiets(en)diefstal
 44. Richtlijn voor strafvordering heling
 45. Richtlijn voor strafvordering huisvredebreuk/lokaalvredebreuk
 46. Richtlijn voor strafvordering inbraak, verbreking
 47. Richtlijn voor strafvordering intellectuele-eigendomsfraude
 48. Richtlijn voor strafvordering lasterlijke aanklacht
 49. Richtlijn voor strafvordering mishandeling
 50. Richtlijn voor strafvordering openlijke geweldpleging
 51. Richtlijn voor strafvordering opruiing
 52. Richtlijn voor strafvordering schennis der eerbaarheid
 53. Richtlijn voor strafvordering smaad, smaadschrift
 54. Richtlijn voor strafvordering sociale zekerheidsfraude
 55. Richtlijn voor strafvordering tarieven en feitomschrijvingen voor misdrijven, overtredingen en gedragingen als bedoeld in de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften
 56. Richtlijn voor strafvordering valse aangifte
 57. Richtlijn voor strafvordering valsheid in geschrift
 58. Richtlijn voor strafvordering verduistering
 59. Richtlijn voor strafvordering vernieling
 60. Richtlijn voor strafvordering verzet bij aanhouding
 61. Richtlijn voor strafvordering voetbalvandalisme en -geweld
 62. Richtlijn voor strafvordering winkeldiefstal

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet richtlijn inzake elektronische handel
 2. Aanwijzing (doen) besturen tijdens ontzegging e.d. (art. 9 WVW 1994)
  Tekst: tekst
 3. Aanwijzing 12-minners incl. stopreactie
  Circulaired.divisie: Wetboek van Strafrecht:
 4. Aanwijzing Halt-afdoening
  Tekst: tekst
 5. Aanwijzing TBS met voorwaarden
  Bijlage: samenwerking OM en Reclassering op het terrein van de TBS
 6. Aanwijzing afdoening van aangiften op basis van de wet internationale misdrijven
  Tekst: tekst
 7. Aanwijzing bestrijding van voetbalvandalisme en –geweld
  Tekst: tekst
 8. Aanwijzing discriminatie
  Bijlage: 1
 9. Aanwijzing handhaving Arbeidsomstandighedenwet
  Bijlage: Procedurebeschrijving politie
 10. Aanwijzing handhaving milieurecht
  Tekst: tekst
 11. Aanwijzing handhaving vuurwerkregelgeving
  Tekst: tekst
 12. Aanwijzing hoge transacties en bijzondere transacties
  Tekst: tekst
 13. Aanwijzing internationale gemeenschappelijke onderzoeksteams (instelling, reikwijdte, samenstelling en bevoegdheden)
  Tekst: tekst
 14. Aanwijzing opsporing en behandeling van militaire zaken
  Tekst: tekst
 15. Aanwijzing opsporing en vervolging ambtelijke corruptie in Nederland
  Tekst: tekst
 16. Aanwijzing slachtofferzorg
  Tekst: tekst
 17. Aanwijzing uitbreiding identificatieplicht
  Tekst: tekst
 18. Aanwijzing verlaten plaats ongeval (art. 7 WVW 1994)
  Tekst: tekst
 19. Aanwijzing vervolgingsbeslissing inzake levensbeëindiging op verzoek (euthanasie en hulp bij zelfdoding)
  Tekst: tekst
 20. Aanwijzing witwassen
  Tekst: tekst
 21. Algemene Kinderbijslagwet
  Artikel: 24c
 22. Algemene Ouderdomswet
  Artikel: 25
 23. Algemene nabestaandenwet
  Artikel: 55a
 24. Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen
 25. Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden
 26. Beleidsregel betrouwbaarheidstoetsing
  Bijlage: A1
 27. Beleidsregel toetsing vergunningen personenvervoer aan de Wet Bibob
  Artikelen: 2.1.3, 2.2.3
 28. Beleidsregel van de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) toetsing vergunningen beroepsgoederenvervoer over de weg aan de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob)
  Artikelen: 5, 9
 29. Beleidsregel van de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) toetsing vergunningen beroepsgoederenvervoer over de weg aan de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob)
  Artikelen: 5, 13
 30. Besluit Buitengewoon Strafrecht
  Artikelen: 1, 4, 11, 14, 18
 31. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar AID 2005
  Bijlage: bijlage
 32. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar IVW 2006
  Bijlage: bijlage
 33. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar SVB 2007
  Artikel: 3
 34. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar agentschap Telecom 2007
  Artikel: 3
 35. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaren Rijkswaterstaat 2005
  Artikel: 3
 36. Besluit certificaatloodsen
  Artikel: 25
 37. Besluit ex artikel 439, n°. 2, Wetboek van Strafrecht.
  Artikelen: 1, 2
 38. Besluit ex artikel 7, tweede lid, Algemene termijnenwet
  Bijlage: behorende bij het Koninklijk besluit tot vaststelling van een lijst van wetten en algemene maatregelen van bestuur, waarin termijnen zijn gesteld, voor welke de Algemene termijnenwet vervroegd in werking treedt
 39. Besluit gedragsbeïnvloeding jeugdigen
  Artikel: 1
 40. Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikel: 35
 41. Besluit kentekenen Nederlands oorlogsvaartuig
 42. Besluit tenuitvoerlegging taakstraffen
  Artikel: 1
 43. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Economische Mededinging en Industrieel Eigendom vanaf 1946 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument mededingingsbeleid 1946–
 44. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gefinancierde Rechtsbijstand vanaf 1945 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 45. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gezondheid en welzijn van dieren vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2008)
  Bijlage: Basisselectiedocument voor de administratieve neerslag van de zorgdrager
 46. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke macht vanaf 1950 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument rechterlijke macht
 47. Circulaire bekwaamheidseisen buitengewoon opsporingsambtenaar
  Bijlage: bijlage
 48. Functielijst buitengewoon opsporingsambtenaar
  Tekst: tekst
 49. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Tekst: tekst
 50. Instellingswet Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming
 51. Invoeringsbesluit Wet ruimtelijke ordening
 52. Invoeringswet Wetboek van Strafrecht
  Artikelen: 2, 3, 13, 29, 48
 53. Leidraad Invordering 2008
  Tekst: tekst
 54. Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek
 55. Penitentiaire beginselenwet
 56. Reglement voor de Gouverneur van de Nederlandse Antillen
  Artikel: 25
 57. Richtlijn voor strafvordering jeugd
  Bijlage: 2
 58. Scheepvaartverkeerswet
  Artikel: 31
 59. Toekenning politiebevoegdheden en geweldsmiddelen aan buitengewoon opsporingsambtenaren
  Tekst: tekst
 60. Toeslagenwet
  Artikel: 21
 61. Uitleveringswet
  Artikel: 51a
 62. Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht
  Artikelen: 2, 3
 63. Uitvoeringsbesluit voorwaardelijke invrijheidstelling
  Artikel: 1
 64. Uitvoeringsregeling reclassering 2005
  Artikel: 17
 65. Uitvoeringswet Internationaal Strafhof
  Artikel: 69
 66. Uitvoeringswet verdrag biologische wapens
  Artikel: 5
 67. Vaststelling modelformulieren akten van uitreiking en dagvaarding (straf)
  Tekst: tekst
 68. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Teksten: tekst, tekst, tekst
 69. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst
 70. Vreemdelingencirculaire 2000 (C)
  Tekst: tekst
 71. Werkloosheidswet
  Artikel: 36c
 72. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikel: 65a
 73. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikel: 57a
 74. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel: 25a
 75. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel: 25a
 76. Wet internationale misdrijven
  Artikelen: 1, 2
 77. Wet militaire strafrechtspraak
  Artikel: 71
 78. Wet oorlogsstrafrecht
  Artikel: 3
 79. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 58
 80. Wet op de dierenbescherming
  Hoofdstuk: II
 81. Wet op de identificatieplicht
  Hoofdstuk: II
 82. Wet op de rechtsbijstand
  Artikelen: 43, 44
 83. Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen
  Artikel: 33
 84. Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding
 85. Wet vaststelling Wet afbreking zwangerschap
 86. Wet werk en inkomen kunstenaars
  Artikel: 31
 87. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 79a
 88. Wetboek van Militair Strafrecht
  Artikelen: 3, 6
 89. Wetboek van Strafrecht
  Artikel: 4
 90. Wetboek van Strafvordering
  Titeldeel: VIII
  Artikel: 585
 91. Wijzigingswet Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek, (invoering titel 15 Het luchtvaartuig)
 92. Wijzigingswet Vreemdelingenwet, enz.
 93. Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht en Wetboek van Strafvordering (terbeschikkingstelling en sanctietoepassing t.a.v. geestelijk gestoorde delinquenten)
 94. Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht, enz. (gedragsbeïnvloeding jeugdigen)
  Artikel: IV
 95. Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht, enz. (herijking aantal wettelijke strafmaxima)
 96. Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht, enz. (nieuwe ontwikkelingen in de informatietechnologie (computercriminaliteit II))
 97. Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht, enz. (strafbaarstelling deelnemen en meewerken training terrorisme, uitbreiding mogelijkheden ontzetting uit beroep als bijkomende straf en enkele andere wijzigingen)
 98. Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht, enz. (terbeschikkingstelling en de observatie)
 99. Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht, enz. (vervallen verjaringstermijn voor vervolging van moord en enkele andere misdrijven)
 100. Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht, enz. (wijziging vervroegde invrijheidstelling in een voorwaardelijke invrijheidstelling)
 101. Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering (rechtsgeding voor de politierechter, mededeling van vonnissen en arresten met het oog op instellen van een rechtsmiddel en het kennisgeven en het ingaan van de proeftijd bij een voorwaardelijke veroordeling)
 102. Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering, enz. (getuigenbescherming)
 103. Wijzigingswet en aanvulling Wetboek van Strafrecht enz. (aanpassing ontnemingswetgeving)
 104. Ziektewet
  Artikel: 34
Terug naar begin van de pagina